Srpski (Serbian – Latin)

We would like to thank Jelena Dancevic for her kind assistance in preparing the following abstract translations, she can be contacted at: [email protected]. Jelena is in TA training as a transactional analyst (Organizational).

Želeli bismo da se zahvalimo Jeleni Dančević na lјubaznoj pomoći u pripremi sledećih prevoda apstrakta, možete je kontaktirati na: [email protected]. Jelena je u edukaciji za transakcionog analitičara (Organizacioni).

Tom 11

Tom 11 Izdanje 1 jun 2020.

https://doi.org/10.29044/v11i1p13

Razvoj transakciono analitičkog dijagnostičkog alata za sagorevanje sa primenom studije slučaja u Švajcarskoj

© 2020 Đanpaolo Benedeti, Enriko Beneli i Mariavitoria Canketa

Apstrakt

Pozivajući se na dodavanje sagorevanja u ICD-11, autori daju pregled literature i predlažu kombinaciju koncepata transakcione analize sa sistemsko-psihodinamičkom, kognitivno-bihevioralnom i logoterapijskom perspektivom kako bi se generisao trodimenzionalni heptagon u kome svaki vrh predstavlјa dimenziju stanja sagorevanja: kognitivnu, bihevioralnu, motivacionu, emocionalnu, somatsku, relacionu i egzistencijalnu. Oni ukazuju na to kako su simptomi ovde-i-sada predstavlјanja iskustava tada-a-zatim i pokazuju kako ti elementi mogu biti predstavlјeni u skriptnom sistemu koji su razvili O’Rajli-Knap i Erskin (2010). Nadalјe oni kombinuju ovo sa Frojdenbergerovim i Nortovim (1992) modelom od 12 koraka u pojednostavlјeni petofazni model Medenog meseca, Potiskivanja, Poricanja, Dehumanizacije i Sagorevanja. Na osnovu ovog materijala, oni su razvili tabelu procene sagorevanja (BAC) koja je određena preko proksi podataka i polustrukturisani intervju za procenu sagorevanja (BAI). Zatim je uklјučena studija slučaja u kojem je primenjen ovaj materijal kod 56-godišnjeg muškog klijenta u Švajcarskoj. Iako su prepoznata ograničenja ovog pojedinačnog slučaja, autori predlažu da se materijal može koristiti u izradi priručnika za rad sa sagorevanjem, sa različitim fazama koje ga čine primenlјivim na razne oblasti primene TA.

Tom 11 Izdanje 1 jun 2020.

https://doi.org/10.29044/v11i1p32

Razvoj i primena studije slučaja proksi generisanog merenja ishoda patnje za upotrebu kod klijenata sa iluzornim mentalnim zdravlјem

© 2020 Điulia Gulјielmeti i Enriko Beneli

Apstrakt

Koncept iluzornog mentalnog zdravlјa opisan je kao obrazloženje potrebe za pristupom radu sa pojedincima koji nisu svesni svoje patnje i zbog toga nisu u mogućnosti da svoje probleme opišu pomoću instrumenata za samoprocenu. Upotreba nomotetičkog pristupa, koji koristi samoprocenu ili standardizovane instrumente generisane od strane kliničara, upoređuje se sa idiografskim pristupom za rad sa takvim osobama. Studija slučaja koristi se za ilustraciju razvoja i prve primene proksi generisanog merenja ishoda (PGOM) koje omogućava kliničarima, posmatračima i istraživačima da prate individualno razumevanje bazičnih patnji klijenta i promena koje se dešavaju tokom procesa psihoterapije. Takođe je predstavlјeno poređenje sa nomotetskim merenjem ishoda.

Tom 11 Izdanje 1 jun 2020.

https://doi.org/10.29044/v11i1p64

Formalna i neformalna upotreba TA savetovanja u obrazovanju

© 2020 Pjotr Jusik

Zahvalјujemo se prethodnim izdavačima na dozvoli da ponovo objavevimo ovaj članak, koji se prethodno pojavio kao Jusik, P. (2017) Formal and Informal Use of TA Counselling in Education. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 67-85. Zadržali smo strukturu i reference tog članaka.

Rezime

Ovaj članak primenjuje teoriju uloga i na taj način razjašnjava razlike između obrazovnih radnika i savetnika koji koriste transakcionu analizu kao metodu konceptualizacije svog rada za podršku rastu i razvoju učenika. Obrazovni radnici se posmatraju kao neko ko olakšava rast koji je rezultat sticanja znanja, veština i razumevanja, dok savetnici ističu rast koji je rezultat introspekcije zasnovane na relacionim iskustvima sa praktičarom. Štaviše, intervencije u savetovanju mogu se diferencirati na formalni i neformalni rad koji pokazuje znatne razlike u pogledu ugovora, uloga, nivoa zadržavanja i poverlјivosti. Nekoliko modela transakcione analize je opisano u kontekstu formalnih i neformalnih intervencija. Predstavlјene su relevantne studije slučaja kako bi se pokazalo kako se koncepti primenjuju u obrazovnom okruženju. Autor sugeriše da TA savetnici treba da osveste uloge koje imaju i njihova sposobnost da objasne razlike u ulogama učiniće njihove intervencije čvršćim.

Tom 11 Izdanje 1 jun 2020.

https://doi.org/10.29044/v11i1p75

Stroukovi, igre i učenje u grupama

© 2020 Pjotr Jusik

Zahvalјujemo se prethodnim izdavačima na dozvoli da ponovo objavimo ovaj članak, koji se prethodno pojavio kao Jusik, P. (2018) Strokes, games and learning in groups. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 7, 27-36. Zadržali smo strukturu i reference tog članka.

Rezime

Učenikova glad za stroukovima igra klјučnu ulogu u pobolјšanju ishoda učenja i emocionalne pismenosti u grupama. Obrazovni radnici i fasilitatori mogu svesno odgovoriti na potrebu svog učenika za priznanjem obraćajući pažnju na kulturu grupe i stvarajući okruženje koje reaguje putem modelovanja. Kada glad učenika za stroukovima nije zadovolјena, oni počinju da pozivaju u psihološke igre. Obrazovni radnici mogu adekvatno odgovoriti naglašavanjem opcija u odnosu na dramski trougao. Pored toga, TA koncepti su efikasniji kada se primenjuju u kontekstu odnosa, jer u suprotnom intervencije postaju jalov, pojednostavlјeni i poduhvat oslonjen na formulama. Neke postavke grupe dovode do pojave zaklјučavanja uloga kada pojedinac predstavlјa problem koji drugi članovi kolektivno izbegavaju. Kada se ovo osvesti, grupa može krenuti napred. U celini, učenici napreduju kada dobiju odgovarajuće stroukove i dozvole koji podržavaju njihov rast i razvoj.

Tom 11 Izdanje 1 jun 2020.

https://doi.org/10.29044/v11i1p80

Transakciona analiza i duhovnost: uvidi iz indijske filozofije

© 2020 Indranil Mitra

Apstrakt

U indijskom filozofskom sistemu Vedanta, složeno lјudsko biće je opisano u terminima pet koncentričnih omotača koji okružuju unutrašnje jezgro – model Pancha Kosha (Pet omotača). Ovaj model ima implikacije na disciplinu Transakcione analize utoliko što osvetlјava rad Odraslog ego stanja i takođe sugeriše postupak kojim se može postići autonomija. Drugi koncepti Vedante, relevantni za TA, su razmatrani i razrađeni, i predstavlјen je Vedantski model ego stanja koji ih uklјučuje u klasični TA model. Prirodna težnja za intimnošću i sila rasta fizisa predstavlјeni su u vidu uvida iz Vedante. Razmatrane su primene modela u praksi, kao i kako on može pomoći lični rast i na kraju duhovni napredak.

Tom 11 Izdanje 1 jun 2020

https://doi.org/10.29044/v11i1p58

Osećam, dakle postojim: Studija o značenju emocija i njihovim funkcijama

© 2020 Adriana Monteiro

Ovaj članak je izvorno objavlјen na portugalskom jeziku kao Sinto, logo Sou -um estudo sobre o significado das emoções e suas funções. Revista Brasileira de Análise Transacional XXI, 2011, n.1, 29-41 i ovde se objavlјuje uz lјubazno odobrenje UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil.

Apstrakt

Emocija nije pojam koji se može tačno definisati, čak i ako se u običnom jeziku odnosi na afektivna stanja. Teorija transakcione analize, koju je stvorio Bern i razvili njegovi sledbenici, ispunjena je konceptom emocija. Da bi se ova pitanja razjasnila, ovaj članak razmatra biopsihologiju emocija, uzimajući u obzir njihove cilјeve i funkcije, uzimajući u obzir uticaj neuronauke. Takođe se pozivamo na autore koji su izvršili teorijski pregled transakcione analize iz perspektive biologije i uma, kao što su Alen i In. Takođe smo uklјučili autore sa telesnim pristupom kao što su Rajh i Levin za njihov značajan doprinos kako razumevanju načina na koji je skriptni sistem ugrađen u telo, tako i razmatranju mogućnosti razvoja sistemskog telesnog pristupa u okviru metodologije za dekontaminaciju Odraslog. Zaklјučujemo da ne postoje destruktivne emocije. Destruktivan je način na koji čovek nauči da se nosi sa osećanjima, sa senzacijama i emocijama. A rad na emocijama je rad na životnom skriptu.

Tom 11 Izdanje 1 jun 2020.

https://doi.org/10.29044/v11p4

Istraživačka studija o uticaju na emocionalnu stabilnost programa obuke transakcione analize namenjenog razvoju povišenih nivoa Odraslog ego stanja kod adolescenata u Siriji

© 2020 Ala MHD Tajsir Morad

Apstrakt

Opisana je istraživačka studija o uticaju na ego stanje Odraslog i emocionalnu stabilnost 36 adolescenata studenata (sa 36 u kontrolnoj grupi) programa obuke zasnovanog na konceptima transakcione analize koji se izvodi u školi u Damasku. Eksperimentalni skup instrumenata sastojao se od postojećih i novih instrumenata, uklјučujući točak ego stanja, skalu ego stanja u rešavanju problema, merenje ego stanja, kratko merenje emocionalne stabilnosti i Ženevski krug emocija. Rezultati su pokazali razlike u ego stanjima Odraslog i Slobodnog deteta i emocionalnoj stabilnosti, kao i neke razlike između dečaka i devojčica u ego stanjima Negujućeg roditelјa i Adaptiranog deteta.

Tom 10

Tom 10 Izdanje 1. jun 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i1p40

Otpisivanje osobe, značenja i motiva

© 2019 Stiven B Karpman, dr.med

Apstrakt

Postoje tri vrste otpisivanja na socijalnom nivou koje mogu ometati povezivanje i intimnost tokom izgradnje odnosa – otpisivanje osobe, značenja i motiva. To mogu biti blokade u bilo kom prijatelјstvu, porodici, romantičnom ili poslovnom partnerstvu. Oni otpisuju u drugima OK potencijal onoga ko su, šta govore i zašto to govore – i šta bi mogli biti. Isto otpisivanje lične vrednosti, potencijala i nade biće prisutno i interno u transakcionom odnosu sa sobom na psihološkom nivou.

Tom 10 Izdanje 1. jun 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i1p4

„Ne govori ništa što ne možeš da prikažeš dijagramom.“ Kreativni sistem brejnstorminga Erika Berna

© 2019 Stiven B Karpman, dr.med

Apstrakt

Ovo je rad o pronalasku ideja i zaštiti tih ideja, uklјučujući primere Bernovih originalnih pet pravila pronalaska, i kako su ih uspešno koristili njegovi sledbenici, kao i međunarodna organizacija koju je osnovao da zaštiti te ideje.

Tom 10 Izdanje 1. jun 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i1p21

Analiza drame skripta II

© 2019 Stiven B Karpman, dr.med

Apstrakt

Ovaj rad dovršava originalni članak Analiza drame skripta (Karpman, 1968) koji je prvi put predstavio Dramski trougao, Dijagram uloga i Dijagram lokacije u TA literaturi o skriptu. Kao i prethodni članak, i ovaj članak o teoriji skripta stvara „što više novih ideja“ za nastavak Bernovog nasleđa pronalaska pomoću brejnstorminga, kako je učio svoje sledbenike na svojim nedelјnim seminarima utorkom uveče  Think Tank u San Francisku 1960-ih. (Karpman, 2014). Nove teorije igara i skripta utkane su u nove kombinacije, kako bi se otvorila vrata i inspirisale dodatne nove teorije skripta. Uklјučeni su: a) 15 novih skriptnih dramskih trouglova, uklјučujući Palimpsest, Ridisižn, Transfer, Frojdovski, Egzistencijalni, Miniskript, Biodinamični i Darvinovski dramski trougao; b) Analiza porodičnih igara koja uklјučuje detetov Ridisižn trougao, skriptnu igru, skriptnu scenu, Imago skriptne scene i analizu disfunkcionalne porodice; c) Dve nove formule za isplatu skriptne igre; d) Tri nova unutrašnja i spolјna sistema pokretača skriptne energije; e) Tri nova sistema za učvršćivanje skripta: Skript formula G, Skript formula P3 i Miniskript dramski trougao; f) Novi trougaoni darvinovski instinkt; g) Šest novih egzistencijalnih kontinuuma; i h) Četiri kombinacije dijagrama podučavanja skripta na tri nivoa.

 

Tom 10 Izdanje 2 novembar 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i2p79

Mali profesor: Razmišlјanje o strukturi, razvoju i evoluciji Odraslog u Detetu

© 2019 Tanja Elizabet Kaetano Alves

Ovaj rad je prvobitno objavlјen na portugalskom jeziku kao O Pequeno Professor: Uma Reflexão Sobre a Estrutura, o Desenvolvimento e a Evolução do Adulto na Criança REBAT XXIII-OCTOBER 2014 PG 125-140  i ovde je objavlјen uz dozvolu UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brazil. Gde je to moguće, citati su prilagođeni tako da odražavaju originalne engleske publikacije, posebno za TA publikacije koje su prevedene na portugalski.

Apstrakt

Prema konceptu Životnog skripta, koji je razvio Erik Bern, sudbina svakog pojedinca skicirana je u ranim godinama života. Deo ego stanja Deteta, poznatiji kao Odrasli u Detetu ili Mali profesor, odgovoran je za dekodiranje sveta kroz intuiciju i analognu misao i, na ovaj ili onaj način, zagarantovan fizički i emocionalni opstanak. Svrha ovog članka je da kvalifikuje i prepozna Odraslog u Detetu i njegovu važnost u izgradnji osobina ličnosti, proučavanjem anatomskog, fiziološkog i emocionalnog scenarija u kojem se Odrasli u Detetu razvija. Autor sugeriše da neobična izdržlјivost i mudrost koja se nalazi u Odraslom u Detetu mogu biti prisutni u odraslom životu na pozitivan način, čak i ako su događaji koji su ga strukturirali bili dramatični.

Tom 10 Izdanje 2 novembar 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i2p101

TA doprinosi iz Indije

© 2019 Džuli Hej

Apstrakt

Prvobitno napisano kao sadržaj uvodnog govora i povezane radionice na konferenciji ITAA/SAATA u Kočiju, Indija, avgusta 2018. godine, u nastavku se nalazi pregled teorijskih doprinosa autora baziranih u Indiji između 1993. i 2018. Konkretno, opisani su razni doprinosi Os Samertona i Perl Drego, zajedno sa pregledom aktivnosti oca Džordža Kandatila i drugih na teme gurua, etike, univerzalne svesti i konfliktnih strategija. Izdvajaju se dve teme: praktične ideje i modeli i kulturna i duhovna priroda indijskog društva, sa proširenjem Bernovog koncepta autonomije na pet komponenti koje su povezane sa indijskom filozofijom.

Tom 10 Izdanje 2 novembar 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i2p66

Istraživanje odnosa između ego stanja i neurotizma među indijskim muškarcima i ženama

© 2019 Vijay Gopal Sreenivasan & C.Suriyaprakash

Apstrakt

Prikazani su rezultati istraživačkog projekta koji istražuje vezu između transakciono analitičkog koncepta ego stanja i neurotizma u modelu ličnosti Velikih pet faktora. Uzorak od 192 odraslih Indijaca (37% muškaraca, 63% žena) dobilo je upitnik Ego Stanja -Revidirani (ESQ-R) i inventar velikih pet (Big Five Inventory (BFI)). Pirsonova produkt-moment korelacija ukazala je na malu, ali pozitivnu korelaciju između neurotizma i ego stanja Kritičkog roditelјa i Adaptiranog deteta, i malu negativnu korelaciju između neurotizma i Negujućeg roditelјa, Odraslog i Slobodnog deteta. (Sve korelacije značajne na nivou 0,05 korišćenjem dvostranog testa.) Postojale su razlike između muškaraca i žena i između različitih starosnih grupa. Iako postoje ograničenja ovog istraživanja, nalazi su u skladu sa TA teorijom i mogu imati implikacije na način primene TA terapije.

Tom 10 Izdanje 2 novembar 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i2p87

Izjava Saveta za psihoterapiju Ujedinjenog Kralјevstva o NICE smernicama za depresiju kod odraslih

© 2019 Potpisnici

Napomena urednika: Sledeće se objavlјuje ovde, uz dozvolu Saveta za psihoterapiju Ujedinjenog Kralјevstva i njihovih saradnika, jer daje zanimlјive i opšte primenlјive stavke o metodologijama istraživanja.

Reference su: UKCP (2019) https://www.psychotherapy.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/NICE-Depression-coalition-position-statement.pdfaccessed 16 October 2019UKCP (2019) https://cdn.ymaws.com/www.psychotherapyresearch.org/resource/resmgr/docs/downloads/StakeholderPositionStatement.pdfaccessed 16 October 2019

Tom 10 Izdanje 2 novembar 2019.

https://doi.org/10.29044/v10i2p4

TA tretman depresije. Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti pojednostalјenog hermeneutičkog pristupa – Đovani

© 2019 Mariavitoria Canketa, Laura Farina, Stefano Morena i Enriko Beneli

Apstrakt

Ova studija je inspirisana prethodnim serijama replikacija efikasnosti hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju (HSCED) čiji je cilј bio procena efikasnosti uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresivnih poremećaja i depresivne ličnosti. Bavimo se problemima i poteškoćama koji su se pojavili u prethodnim serijama slučajeva, kao što su: trošenje vremena na obuku grupe lјudi za sprovođenje hermeneutičke analize, organizovanje uklјučivanja spolјnih sudija da donesu konačnu odluku i bavlјenje nedoslednostima između kvantitativnih i kvalitativnih podataka. Ova studija predlaže pojednostavlјeni metod za sprovođenje hermeneutičke analize koja zahteva samo jednu osobu, zadržavajući svoju validnost. Integrisali smo hermeneutički pristup sa pragmatičnom metodologijom procene slučajeva kako bismo sledili unapred definisane kriterijume u analizi kvalitativnog materijala. Dalјe, predstavlјamo način na koji se skriptni sistem koristi za otkrivanje promena u simptomatologiji depresije i depresivnoj ličnosti. Testirali smo ovaj pristup koristeći HSCED u slučaju „Đovani, sedamnaestogodišnji Italijan belac koji je imao 16 sesija transakciono analitičke psihoterapije sa Italijankom belkinjom koja se bavi psihoterapijom sa 2 godine kliničkog iskustva. Klijent je zadovolјio DSM-5 kriterijume za umereni  Veliki (Major) depresivni poremećaj i generalizovani anksiozni poremećaj. Ovo je drugo istraživanje koje je procenilo efikasnost transakciono analitičke psihoterapije depresivnih adolescenata.

Tom 10 Izdanje 2 novembar 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p32

TA tretman depresije. Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti pojednostalјenog hermeneutičkog pristupa – Margerita

© 2019 Mariavitoria Canketa, Alesia Piko, Barbara Revelo, Kristina Pičirilo i Enriko Beneli

Apstrakt

Ova studija je sedma od serije od sedam i pripada drugom talasu italijanske sistematske replikacije nalaza iz prethodnih serija koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju (HSCED). Bavimo se problemima i poteškoćama koji su se pojavili u prethodnim serijama slučajeva, kao što su: trošenje vremena na obuku grupe lјudi za sprovođenje hermeneutičke analize, organizovanje uklјučivanja spolјnih sudija da donesu konačnu odluku i bavlјenje nedoslednostima između kvantitativnih i kvalitativnih podataka . Ova studija predlaže pojednostavlјeni metod za sprovođenje hermeneutičke analize koja zahteva samo jednu osobu, zadržavajući njenu validnost. Integrisali smo hermeneutički pristup sa pragmatičnom metodologijom procene slučajeva kako bismo sledili unapred definisane kriterijume u analizi kvalitativnog materijala. Dalјe, predstavlјamo način na koji se skriptni sistem koristi za otkrivanje promena u simptomatologiji depresije i depresivnoj ličnosti. Testirali smo ovaj pristup pomoću HSCED u slučaju „Margerita“, 56-godišnje bele Italijanke koja je imala 16 sesija transakciono analitičke psihoterapije sa belom Italijanskom terapeutkinjom sa 5 godina kliničkog iskustva. Klijentkinja je ispunjavala DSM-5 kriterijume za umereni Veliki depresivni poremećaj sa anksioznim distresom, a SWAP 200 kriterijume za crte depresivnih, zavisnih, izbegavajućih i hostilnih tipova ličnosti sa visokim nivoom funkcionisanja.

Tom 9

Tom 9 Izdanje 1. jun 2018.

https://doi.org/10.29044/v9i1p43

O senzacijama, emocijama i osećanjima: Doprinos teorijskim osnovama transakcione analize

© 2018 Žane Maria Pansinja Kosta

Napomena: Ovaj rad je preveden i ovde je objavlјen uz dozvolu REBAT – Brazilian Journal of Transactional Analysis 21:1, 2011 64-82

Rezime

Svrha ovog članka je da predstavi novo razmišlјanje i proširivanje znanja o emocijama i osećanjima u okviru transakcione analize, kroz dijalog između Erika Berna, Antonia Damasia i Umberta Maturane. Od Berna potiče okvir transakcione analize i osnovni koncept ego stanja. Od Damasia dolazi razlika između osećanja, emocije i raspoloženja, kao i razumevanje organizacije mozga. Od Maturane dolazi razumevanje važnosti emocija, posebno lјubavi, u procesu lјudske evolucije. Iz ovog dijaloga se vidi temelј za pet primarnih emocija koje se navode u transakcionoj analizi: bes, strah, tuga, radost i lјubav. Konačno, postoji predlog za ažuriranje koncepta ego stanja u skladu sa tim dijalogom.

Tom 9 Izdanje 1. jun 2018.

https://doi.org/10.29044/v9i1p52

Psihološke granice i psihološki mostovi: kategorizacija i primena koncepata transakcione analize

© 2018 Džuli Hej

Apstrakt

Podstaknut pripremom prezentacije na događaju za učenje TA, 1. deo ovog rada pruža pregled referenci koje se odnose na psihološke granice u TA literaturi, povezanim sa predloženim novim okvirom za kategorizaciju takvih granica na nivoima ličnosti (intrapersonalni, lični), lјudi (međulјudski, porodični, susedski), mesta (region, država, područje, kontinent) i planete (životna sredina, Zemlјa, Univerzum). Opisani su TA koncepti koji se smatraju relevantnim za svaku granicu. Komentari o granicama praktičara uvode u Drugi deo, koji se bavi psihološkim mostovima preko granica, kao što su oni koji se stvaraju kroz superviziju i okvirima za povećanje svesti o nesvesnim procesima. Uklјučena je kritika trenutne TA oblasti primene granica i deo 2 se završava modelom koji predstavlјa opšti most za kontakt.

Tom 9 Izdanje 1. jun 2018.

https://doi.org/10.29044/v9i1p23

Interpretativna fenomenološka analiza iskustava četiri pojedinca koji su prijavili izloženost nasilništvu na radnom mestu u Velikoj Britaniji

© 2018 Mari O’Nil & Denis Borland

Apstrakt

Sugerišući da je nasilništvo toksična dinamika koja je široko rasprostranjena na savremenom radnom mestu, autori daju pregled opšte, istraživačke i literature transakcione analize na tu temu i zaklјučuju da je malo dokumentovano o negativnoj interakciji na pojedinca. Dalјe opisuju kako su sproveli Interpretativnu fenomenološku analizu (IFA) iskustava četiri osobe koje su se samoidentifikovale i takođe su operativno identifikovane pomoću izmenjene verzije upitnika Negative Acts Questionnaire (NAQ-R) da su trpele nasilništvo rukovodioca u okviru njihove organizacije. Takođe je korišćen opšti upitnik o iskustvima nasilništva, praćen intervjuima. Analizirani su transkripti i identifikovane su tri teme i sedam podtema. Nalazi sugerišu da su učesnici iskusili osećaj besa i bezvrednosti, ali ta osećanja su prigušena i umanjena, što dokazuju stilovi govora i naracije učesnika. Ovo je protumačeno kao njihovo otpisivanje sopstvenog iskustva i posledičnog uticaja na njihovo zdravlјe. Utvrđeno je da učesnici svog rukovodioca doživlјavaju kao kritičnog i optužujućeg i da su izgubili poverenje u njih zbog navodnih prekoračenja granica. Učesnici su organizaciju takođe doživlјavali negativno ako nije uspela da podrži učesnika; ovo se smatralo odobravanjem negativnog ponašanja. Dobijene teme se analiziraju pomoću nekoliko TA koncepata, uklјučujući otpisivanje, životne pozicije, psihološke igre, drajvere, miniskript i skript.

Tom 9 Izdanje 1. jun 2018.

https://doi.org/10.29044/v9i1p5

Stanje selfa kao učesnika u ubistvu selfa: Studija analize oproštajne poruke zasnovana na egogramu u Rusiji

© 2018 Dmitri I. Šustov, Olga D. Tušina, Tatjana V. Agibalova, Nadežda L. Zujkova

Apstrakt

Ovaj članak predstavlјa nalaze analize oproštajne poruke, zasnovane na egogramu, koju su sprovela tri stručnjaka (doktori medicine, doktori nauka, sertifikovani u TA) na uzorku od 26 lјudi (36 oproštajnih poruka) u Rjazanu, Rusija, 2000. i 2017. godine. Rezultati studije nagoveštavaju da je intrapersonalna aktivnost pre samoubistva prilično raznolika i da se razvija, kao i da se može razlikovati između onih koji izvrše samoubistvo i onih koji prežive pokušaj samoubistva.  Samoubistva karakterišu povišeni nivoi Odraslog i Adaptiranog Deteta, dok su nesmrtonosni pokušaji samoubistava pokazali očigledan porast nivoa Adaptiranog deteta i negativnog Kontrolišućeg roditelјa. Autori su zaklјučili da osobe sa ozbilјnom smrtonosnom namerom mogu zadržati umereni nivo Adaptiranog deteta (koje pati), tako da omogući Odraslom da prikupi energiju potrebnu za fatalan pokušaj samoubistva. U pokušajima samoubistava, visoki nivoi negativnog Kontrolišućeg roditelјa, koji cilјaju relevantne druge osobe, mogu da raseju energiju neophodnu za izvršenje samoubistva. Egogrami osoba koje su pokušale samoubistvo ilustrovali su manipulativnu prirodu nesmrtonosnih pokušaja samoubistva, dok oni kod osoba koje su izavršile samoubistva nisu. Egogrami nesmrtonosnih pokušaja samoubistva i samoubistava izvršenih u alkoholisanom stanju imali su sličnu raspodelu nivoa ego stanja, što može odražavati efekat alkohola koji ometa aktivnost zaštitničkih  Roditelјskih podstruktura i jača ulogu negativnog Kontrolišućeg roditelјa usmerenog na unutrašnji self ili druge osobe.

Tom 9 Izdanje 1. jun 2018.

https://doi.org/10.29044/v9i2p42

TA Tretman depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – Beatris

© 2018 Enriko Beneli, Frančeska Vulpiani, Đorđo Kristiano Kavalero, Vinčenco Kalvo, Stefania Manarini, Ariana Palmieri i Mariavitoria Canketa

Apstrakt

Ova studija je šesta u seriji od sedam i pripada drugom talasu italijanskog sistematskog repliciranja nalaza iz prethodnih serija koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju. Terapeut je bila belkinja Italijanka sa 10 godina kliničkog iskustva, a klijent Beatris 45-godišnja belkinja Italijanka koja je imala šesnaest sesija transakciono analitičke psihoterapije. Beatris je ispunjavala DSM 5 kriterijume za veliki (Major) depresivni poremećaj, anksioznu teskobu (Anxious Distress), sa zavisnim i histrioničnim osobinama ličnosti. Sudije su slučaj ocenile kao dobar ishod: depresivna i anksiozna simptomatologija su se klinički i pouzdano pobolјšale tokom terapije, a ta pobolјšanja su se održavala tokom trajanja intervala praćenja. Dalјe, u svom intervjuu nakon terapije, klijentkinja je prijavila značajne promene i te promene su direktno pripisane terapiji.

Tom 9 Izdanje 2 decembar 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p3

TA Tretman depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – Đorđo

© 2018 Enriko Beneli, Mario Augusto Prokači, Antonela Fornaro, Vinčenco Kalvo, Stefania Manarini, Ariana Palmieri i Mariavitoria Canketa

Apstrakt

Ova studija je četvrta u nizu od sedam i pripada drugom talasu italijanskog sistematskog repliciranja nalaza iz prethodnih serija koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju. Terapeut je bio Italijan belac sa 17 godina kliničkog iskustva, a klijent Đorđo bio je 23-godišnji Italijan belac koji je prisustvovao na šesnaest sesija transakciono analitičke psihoterapije. Đorđo je ispunjavao DSM-5 kriterijume za Veliki (Major) depresivni poremećaj, perzistirajući (rekurentni) depresivni poremećaj, panični poremećaj, agorafobiju i zavisni poremećaj ličnosti. Tretman je bio fokusiran na ublažavanje simptoma i sukoba u osnovi zavisne ličnosti. Sudije su slučaj ocenile kao dobar ishod, posredstvom rada na suštinskim sukobima ličnosti, koji je pobolјšao ishod lečenja i ublažavanje simptoma depresije. Ova studija slučaja sugeriše da se klasično lečenje depresije može pobolјšati uzimajući u obzir sukobe u osnovi ličnih osobina ili poremećaja.

Tom 9 Izdanje 2 decembar 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p23

TA Tretman depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – Serđo

© 2018 Enriko Beneli, Đulija Đentileska, Desire Bosketi, Kristina Pičirilo, Vinčenco Kalvo, Stefania Manarini, Ariana Palmieri i Mariavitoria Canketa

Apstrakt

Ova studija je peta u nizu od sedam i pripada drugom talasu italijanskog sistematskog repliciranja nalaza iz prethodnih serija koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju. Terapeut je bila Italijanka belkinja sa pet godina kliničkog iskustva, a klijent Serđo je bio 39-godišnji Italijan belac koji je prisustvovao na šesnaest sesija transakciono analitičke psihoterapije. Serđo je ispunjavao DSM5 kriterijume za uporni depresivni poremećaj (distimiju) sa melanholičnim karakteristikama, posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) sa opsesivnim osobinama ličnosti. Tretman je bio fokusiran na dozvolu na uživanje i samozaštitu. Fokusiranje na depresivne simptome i opsesivne osobine omogućilo je smanjenje njegove distimije na kraju terapije. Sudije su slučaj ocenile kao dobar ishod: depresivna i anksiozna simptomatologija su se klinički i pouzdano pobolјšale tokom terapije i ta pobolјšanja su zadržana tokom praćenja. Dalјe, klijent je u svom intervjuu nakon tretmana izvestio o značajnim promenama i te promene su direktno pripisane terapiji.

Tom 9 Izdanje 2 decembar 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p81

Supervizija u psihoterapiji iz perspektive transakcione analize

© 2018 Marija Ređina Fereira Da Silva

Napomena: Ovaj rad se prvobitno pojavio na portugalskom kao Supervisão em Psicoterapia na Perspectiva da Análise TransacionalREBAT XIV, Aug 2015, 108-119 i ovde je objavlјen uz lјubazno odobrenje UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil. Gde je to moguće, citati su prilagođeni kako bi odražavali originalne engleske publikacije, posebno za TA publikacije.

Apstrakt

Ovaj članak se bavi supervizijom u kliničkoj psihologiji koja se razlikuje od pedagoške prakse u psihologiji. Cilј je proširiti razmišlјanje o superviziji, ulozi supervizora i obuci psihoterapeuta iz perspektive supervizije u metodologiji transakcione analize. Supervizija se odnosi na proces profesionalnog razvoja koji mora kvalifikovati veštine osobe koja se supervizira, razviti one koje nedostaju i proširiti njihov potencijal za postizanje profesionalnog uspeha, jer izgradnja psihoterapeutskog znanja nije ograničena na teorijski sadržaj i mora uklјučivati obuku praktičnih veština, profesionalno držanje i etiku.

Tom 9 Izdanje 2 decembar 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p87

Rituali kao promoteri autonomije

© 2018 Joana Heneman

Napomena: Ovaj rad se prvobitno pojavio na portugalskom kao Rituais como Fomentadores de AutonomiaREBAT XXIII, Oct 2014, 69-80 i ovde je objavlјen uz lјubazno odobrenje UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil. Gde je to moguće, citati su prilagođeni kako bi odražavali originalne engleske publikacije, posebno za TA publikacije.

Apstrakt

Za Erika Berna, psihijatra koji je razvio transakcionu analizu, Ritual je oblik strukturisanja vremena koji pruža manje prihvatanja u odnosima. Ovaj članak ima za cilј da ponovo označi koncept donoseći razumevanje da se ritualizacija može shvatiti ne kao podvrgavanje obrascima programiranim tradicijom i društvenim običajima, već kao aktivnost koja pruža okruženje koje podstiče razvoj autonomije. Razmišlјanja autora u oblastima antropologije, psihologije i sociologije, uklјučujući van Genepa, Terina, Bela, Zoje, Tambia i Turnera, koriste se za ilustraciju i objašnjenje proučavanja rituala kao praksi prepunih simbolike i značenja. Kroz Elijadea i Bejtsona razmatraju se pojmovi svetog i posvećenja. Autonomija je u skladu sa Bernovim pojmom, podrazumevajući kapacitet za svesnost, intimnost i spontanost.

Tom 9 Izdanje 2 decembar 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p64

Autonomija ili zavisnost: rad sa terapijskom simbiozom u nepsihotičnom odnosu terapeut-klijent

© 2018 Vitor A Merhi

Napomena: Ovaj članak se originalno pojavio na portugalskom kao Crescendo em direção à autonomia ou à dependência?-Trabalhando a simbiose na relação terapeuta-paciente não psicótico REBATXXII August 2013 9-34 i ovde je objavlјen uz lјubazno odobrenje UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil.

Apstrakt

Simbioza je koncept koji su Šif i drugi razvili u svom radu sa klijentima sa teškim psihozama poput šizofrenije. Namera nam je da ovim člankom predložimo razmatranje njegove primenlјivosti kod naših nepsihotičnih klijenata u okviru prakse savetovanja. Pregledom teorije razvoja, od autora sa teorijskim okvirom transakcione analize, nastojimo da utvrdimo mogućnosti onoga što se može dogoditi u okviru primarne simbioze kroz njeno nerešavanje, u svakom periodu razvoja čovekovog bića od začeća do faze odraslog. U ovoj primarnoj simbiozi, kada se ne razreši, razviće se uspostavlјanje skripta i matrice različitih odnosa zavisnosti u životu. Rešavanje ovog problema kroz terapijsku simbiozu u odnosu terapeut-klijent vodi ka postizanju Bernove autonomije sa njenim komponentama svesnosti, spontanosti i intimnosti.

Tom 9 Izdanje 2 decembar 2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p72

Smrt i proces tugovanja: Doprinosi transakcione analize

© 2018 Maria Klara Ramos Grošot

Napomena: Ovaj rad je izvorno objavlјen na portugalskom jeziku kao Morte e o Processo de Luto: Contribuições da Análise Transacional REBAT XXIII, Oct 2014, 81-98 i ovde je objavlјen uz lјubazno odobrenje UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil. Gde je to moguće, citati su prilagođeni kako bi odražavali originalne engleske publikacije, posebno za TA publikacije. Napomena urednika – originalno preveden sažetak odnosi se na žalјenje – portugalska reč „luto“ može se odnositi na žalјenje ili tugovanje. Tugovanje se ovde najčešće koristi jer ima šire konotacije na engleskom jeziku.

Apstrakt

Gubitak, smrt i tugovanje su situacije koje uklјučuju lјude u raznim tačkama njihovog života. Svrha ovog članka je da predstavi pristup psihičkoj reakciji određenoj iskustvom sa smrću ili gubitkom, analizirajući proces tugovanja, dovodeći u vezu opis pet stadijuma Kubler-Rosa sa Šifovim nivoima otpisivanja. S obzirom na to da se gubici i smrt događaju u životima lјudi, i da je to generalno faktor velikog stresa, objašnjavamo faze kroz koje ožalošćeni prolaze, da bi detalјno opisali proces tugovanja. Zaklјučujemo da se rad sa procesom tugovanja kroz intervencije i otpisivanje i njihovo povezivanje sa fazama doživlјenim u ovom periodu, pokazalo korisnim za prevazilaženje problema u terapijskom procesu.