TA Research & Practice

TA Research & Practice

Connecting The Transactional Analysis Community Worldwide

en English

Srpski (Serbian)

We would like to thank Mila Blagojevic. Mila is a student of Relational TA in Novi Sad, Serbia. She graduated from The University of Belgrade, Faculty of Chemistry in 2018. During her education, she became more and more interested in the chemistry of neurons, so in her Masters thesis, she researched supramolecular bonds that define the ways in which neurotransmitters work. Finally, she became interested in the human psyche from a different perspective and joined an educational programme in TA.

Желели бисмо да се захвалимо Mila Blogejevic. Mila je student Relacione TA u Novom Sadu, u Srbiji. Diplomirala je Hemiju na Univerzitetu u Beogradu 2018. Tokom obrazovanja, usmeravala se ka hemiji neurona i u svom master radu, izučavala je supramolekulske veze koje definišu ponašanje neurotransmitera. Zainteresovala se za ljudsku psihu i iz drudge perspektive i pridružila programu edukacije iz TA.

 We would like to thank Jelena Dancevic for her kind assistance in preparing the abstract translations for 9.1 to 11.1. She can be contacted at: [email protected]. Jelena is in TA training as a transactional analyst (Organizational).

Желели бисмо да се захвалимо Јелени Данчевић на љубазној помоћи у припреми следећих превода абстракта 9.1-11.1, можете је контактирати на :   [email protected] Јелена је у едукацији за трансакционог аналитичара (Организациони).

Tom 13 Izdanje 1 2022

Razvoj Novog Inventara Ego Stanja – Izveštaj sa Brazilskog Uzorka Dobijenog Portugalskom Verzijom

© Renata Cristina Brandão Rossini, Ederaldo José Lopes, Joaquim Carlos Rossini

https://doi.org/10.29044/v13i1p3

Apstrakt

Ova studija je sprovedena u Brazilu i predstavlja novi inventar napravljen za procenu ego stanja, važan koncept u teoriji transakcione analize. U istraživanju je učestvovalo 295 volontera oba pola, starosti između 18 i 70 godina. Eksplorativne faktorske analize su pokazale da je instrument na portugalskom koji se sastoji od 37 stavki adekvatno karakterisao u šest faktora: Kritički Roditelj (KR), Negujući Roditelj (NR), Odrasli (O), Slobodno Dete (SD), Adaptirano Dete – submisivno (ADS) i Adaptirano Dete – Buntovno (ADB). Rezultat je korisna metoda za istraživanje i mapiranje ego stanja za primenu kod pojedinaca, i osnov za buduća istraživanja na drugim jezicima.

Interpretativna Fenomenološka Analiza Iskustva Terapeuta u Radu Tokom Globalne Vanredne Situacije COVID-19  u Okviru Transakcione Analize

© Claire Daplyn

https://doi.org/10.29044/v13i1p11

Apstrakt

Ovo je kvalitativna istraživačka studija koja koristi interpretativnu fenomenološku analizu (IPA) (Smith, 1995) o iskustvima terapeuta transakcione analize sa sedištem u Velikoj Britaniji koji su radili sa klijentima pre i tokom globalne pandemije COVID-19. S ciljem da identifikuju kako je to preći sa terapijskog rada u uspostavljenim odnosima sa klijentima koji su se odvijali pretežno uživo, na iznenadnu potrebu za velikim prilagođavanjima, kako lično tako i profesionalno, paralelno sa klijentima koji se kreću kroz analogne izazove u svom životu, nalazi sugerišu da su učesnici doživeli traumatske reakcije na stres. Učesnici su se u početku osećali nespremnim da se izbore sa višestrukim izazovima prelaska sa uživo na onlajn terapiju sa klijentima. Pored tehnoloških i etičkih pitanja, doživeli su promene u kvalitetu i prirodi terapijskog odnosa. Međutim, takođe su otkrili pozitivne aspekte rada online kako je vreme odmicalo i iskusili osećaj profesionalnog osnaživanja. Smatrali su ulogu stručnih tela i ustanova za obuku značajnim. Raznovrsnost onlajn obuke koja je dostupna u različitim zemljama i zajednicama je cenjena iako je kvalitet iskustva učenja varirao.

Međukulturalna Studija Pasivnosti Nastavnika kroz Sočivo Edukacione Transakcione Analize

© Anna Pierzchała, Edyta Widawska, Piotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v13i1p28

Apstrakt

Svrha: Svrha rada je da prikaže rezultate istraživanja zasnovane na konceptu pasivnosti u skladu sa pretpostavkama transakcione analize – jednog od psihoterapijskih modaliteta u humanističkoj školi mišljenja. Pasivnost se definiše kao ona ponašanja koja blokiraju konstruktivne akcije i akcije usmerene ka rešenju.

Dizajn/metodologija/pristup: Glavne metode istraživanja uključivale su dijagnostičke ankete i tehnike upitnika. Studija je koristila upitnik „Stvarnost nastavnika“ Anne Pierzchała (2013). Svoje odgovore dalo je 441 ispitanika iz Gvatemale, Poljske, UK i Ukrajine. Razlike su identifikovane korišćenjem Kruskal-Volisovog testa, ekvivalenta jednofaktorskoj analizi varijanse (ANOVA) koja se obično koristi za nezavisne uzorke.

Nalazi: Uporedno međukulturalno istraživanje pasivnog ponašanja nastavnika ukazalo je na značajne obrazovne razlike između zemalja. Najniži nivoi pasivnosti prijavljeni su u Gvatemali [1], a najviši u Ukrajini. Hofstedeov model kulturnih dimenzija omogućio je autorima da ocrtaju neke generičke tendencije u vezi sa pasivnim ponašanjem u proučavanim zemljama. Pojedinačno prijavljeni nivoi pasivnosti premošteni su kulturnim determinantama koje su rezultat društvenog funkcionisanja nastavnika.

Praktične implikacije: Studija nudi neke smernice za rešavanje pasivnosti nastavnika i identifikuje strategije za unapređenje veština rešavanja problema. Najčešće pasivno ponašanje u svim zemljama bila je preterana adaptacija, što je podvlačilo važnost razvijanja svesti nastavnika o interpersonalnim fenomenima sa stanovišta transakcione analize.

Originalnost/Vrednost: Predstavljeno istraživanje nije sprovedeno ranije i u ovoj fazi ima istraživački karakter, ukazujući na određene interkulturalno deklarisane obrasce i istovremeno određujući oblasti za dalja istraživanja. Čini se da je transakciona analiza korisna teorijska konstrukcija u dizajnu međukulturalnih komparativnih studija.

Sedmougao Životnog Scenarija

© Tony White

https://doi.org/10.29044/v13i1p53

Apstrakt

Sedmougao životnog scenarija, koji je razvio autor, opisuje kako se sedam elemenata, svih sedam aspekata ljudske ličnosti – ponašanje, osećanja, misli, obrasci držanja tela, navike, verovanja i stavovi, i rane odluke – geometrijski uklapaju tako da jačaju i podržavaju jedni druge i otežavaju ljudima da promene svoje životne scenarije. Ovi elementi se zatim povezuju sa načinima na koje različite psihoterapije imaju tendenciju da rade sa njima, a daju se i objašnjenja zašto geometrijska priroda modela znači da nekoliko aspekata treba da se promeni jer u suprotnom preostali elementi pojačavaju nezdrave obrasce.

Empatija prema Sebi kao Neophodni Element za Emotivnu Regulaciju

© Jane Maria Pancinha Costa, Ronel Alberti da Rosa

https://doi.org/10.29044/v13i1p62

Apstrakt

Potreba da brinemo jedni o drugima, identifikujući se sa onim što nam je zajedničko, kao živim bićima, ljudskim bićima na ovoj planeti, trenutno postaje fokus studija i razmišljanja među istraživačima neuronauke, ponašanja, emocija i društvenih odnosa. U oblasti promocije zdravlja i psihoterapije nije ništa drugačije. Naročito u poslednje dve decenije, proširenje znanja o mozgu i nervnom sistemu u istraživanjima neuronauke pružilo je informacije koje povezuju ove oblasti sa razumevanjem pojedinca i njihovih odnosa, doprinoseći razmišljanjima, razumevanju i predlozima za akciju i mogućem oslobađanju od ljudske patnje. Stoga je svrha ovog kvalitativnog članka da se, na osnovu narativnog pregleda novije literature, osvrne na mogućnost razumevanja empatije kao nečega što potiče od primarnih ili prirodnih emocija. U zaključku, važnost regulisanja emocija postaje evidentna, s obzirom na empatiju prema sebi kako bi se njena funkcija regulisanja naših nagona u cilju opstanka, blagostanja i evolucije mogla desiti, na individualnom i društvenom polju.

Moć Transakcione Analize unutar Pojedinca nakon Relacionog Integrativnog Mentorstva

© Maria Imaculada Gonçalves de Almeida, Rita Varela, Rubens Correia Filho

https://doi.org/10.29044/v13i1p72

Apstrakt

Autori kroz narativnu analizu pokazuju kako se moćne lekcije iz TA nauče, primenjuju i zadržavaju kod onih koji imaju relaciono integrativno mentorstvo. Dat je potpuni prikaz načina na koji je transakciona analiza uključena u takvo mentorstvo, uključujući detalje o specifičnim konceptima transakcione analize i kako se oni koriste. Rezultati istraživanja pokazuju kako učenici posebno cene transakcionu analizu kao jezik, kao i korisnost koncepata kao što su ego stanja, transakcije, emocije, psihološke igre i ugovori. Učenje učenika se pokazalo kao primenljivo na porodice, kao i u okviru organizacionog konteksta u kojem je mentorstvo pruženo. Oni zaključuju da je istraživanje pokazalo relaciono integrativno mentorstvo kao održiv i značajan razvojni program.

Alchajmerova Bolest: Razmatranja u Svelte Transakcione Analize

© Ede Lanir Ferreira Paiva

https://doi.org/10.29044/v13i1p84

Apstrakt

Ovaj članak je rezultat Narativnog pregleda literature o Alchajmerovoj bolesti, zajedno sa pregledom teorije transakcijske analize sa posebnim osvrtom na to kako zabrana ili poruka Nemoj da misliš, i bezumni scenario, mogu biti povezani sa razvojem bolesti. Ovim radom pozivamo na proučavanje odnosa izvan domena prirodnih nauka.

Tom 12 Izdanje 2 2021

Strukturna Transakciona Analiza: Ego Selfovi i Ego Stanja – Uzročno Posledična Veza i Intervencije

© 2021 Jorge Alberto Close

https://doi.org/10.29044/v12i2p3

Apstrakt

Ovaj članak identifikuje fiziološke, neurološke i psihološke determinante koje proizilaze iz ograničenja koja nameću genetski faktori i faktori životne sredine koji određuju ljudsko ponašanje. Analiziraju se determinante, nazvane Ego Selfovi, koje organizuju fenomene koje je Erik Bern klasifikovao, strukturirao, konceptualizovao i definisao oblikujući Transakcionu analizu i dizajniraju se instrumenti kako bi pomogli profesionalcima i pacijentima da prilagode ponašanje. Prikazan je drugačiji oblik Prilagođenog Deteta, koji ga razlikuje od Bernovog modela, gde je prilagođeno Dete prikazano kao deo prirodnog Deteta. Identifikovani su Roditelj – Prilagođeno Dete i Ego stanje Odrasli, prilagođena je njihova manifestacija i organizacija fiziološkom razvoju njihovig odgovarajućeg ego-selfa, uz predlog da je Adaptirano Dete deo ego stanja Roditelja. Kontaminacija se preispituje i prilagođavatako da se održi konzistencija između uzroka i posledice, identifikujući da je kontaminirano ego stanje roditeljsko ego stanje, stvarajući zabludu zasnovanu na naredbama koje stvaraju iluziju u njegovom delu prilagođenog deteta, što zauzvrat izaziva prirodnu emocionalnu reakciju deteta , značajno ograničavajući mogućnosti ego stanja Odraslog da interveniše. Skriptna analiza je revidirana i organizovana ukazujući na to da je skript životni plan koji se pokreće začećem i završava smrću i da je neophodan za opstanak jer ima adekvatne i neadekvatne segmente koji mogu ograničiti životni vek i kvalitet života. Takođe su identifikovane pojave, neurofiziološki faktori i sećanja uključeni u njihov razvoj i implementaciju. Predlozi i primeri za integrisani razvoj strategija intervencije i taktika za prilagođavanje ponašanja i ispunjenje ugovora predstavljeni su u odgovarajućim odeljcima.

Dekonfuzija Ego Stanja Deteta – Ispitivanje Glavnih Doprinosa i Načina na koje Nova Odluka Doprinosi Literaturi

© 2021 Tony White

https://doi.org/10.29044/v12i2p17

Apstrakt

Ovaj rad ispituje neke od glavnih zapisa o dekonfuziji Deteta u literaturi transakcione analize. Nastoji da pokaže kako svaki pristup definiše ciljeve dekonfuzije i metode kojima se dolazi do dekonfuzije. Ovime pojašnjava tri metode koje je Bern predložio da se mogu koristiti za takvu dekonfuziju. Takođe pokušava da pokaže kako terapija novom odlukom doprinosi literaturi na ovu temu, što prema saznanjima autora ranije nije urađeno.

Razvijanje Upitnika za Psihološke Igre

© 2021 Iming Huang

https://doi.org/10.29044/v12i2p25

Apstrakt

Opisano je istraživanje sprovedeno na Tajvanu sa 615 ispitanika različitog uzrasta, nivoa obrazovanja i zanimanja, kako bi se razvio upitnik koji će meriti tri komponente psiholoških igara: skrivene poruke ili skrivene transakcije, promene uloga u dramskom trouglu i potisnute emocije. Uključen je pregled literature i opisano je razvijanje upitnika kroz opciju pre-testiranja sa 226 ispitanika. Opisani su rezultati statističkih analiza, a konačni upitnik, na engleskom i kineskom jeziku, priložen je kao dodatak.

Kulturološki Roditelj i Učenje u Društvu Znanja: Anketa sa Studentima Učiteljstva

© 2021 Cesare Fregola

https://doi.org/10.29044/v12i2p33

Apstrakt

Ovaj članak opisuje istraživanje u kome je učestvovalo 132 učenika na kursu nauke o učiteljstvu na Univerzitetu Roma Tre. Paradigma složenosti korišćena je za istraživanje, u kome su grupne aktivnosti korišćene da dizajnira upitnik koji je naknadno analiziran kako bi se došlo do 8 različitih perspektiva. Osnovna teorijska perspektiva uključivala je proučavanje primenljivosti koncepta kulturnog roditelja iz transakcione analize (i sličnih koncepata Referentnog okvira, Skripte i Ego stanja) kao načina da se razume kako su promene potrebne u procesima obrazovanja kako bi se pokazalo kako su se porodica , škola i društvene kulture promenile, sa posebnim osvrtom na Generation App i sve veći uticaj tehnologije na virtuelne prostore i potrebu da se u njima ogleda kulturna raznolikost.

Tom 12 Izdanje 1 2021

Matrica Igara

© 2021 Stiven R. Lankton

https://doi.org/10.29044/v12i1p3

Apstrakt

Autor prikazuje svoj dizajn Matrice Igara koja može da se preklopi sa originalnom verzijom cirkumpleksa koji se pripisuje Liriju (1957). Originalna Interpersonalna Kontrolna Lista (ICL) i njene ose i domeni (sekcije) zadržane su u cilju da podstaknu pojedince da istražuju svoja ponašanja i to kako su ona povezana sa njihovim životnim pozicijama i psihološkim igrama koje možda igraju. Predstavljena je kratka istorija ICL-a, praćena uvodom u modifikovanu verziju OK korala koja prepoznaje neke igre kao “dobre” i u kojoj su psihološke igare odvojene tako da se preklapaju sa četiri najbitnije životne pozicije. Dodaci sadrže materijale sa linkovima ka drugim jezicima i detaljnim instrukcijama koje će omogućiti praktičarima da primene opisani pristup. Autor zaključuje primerima interpretacija rezultata i toga kako se oni mogu korisiti za pomoć pojedinim klijentima i partnerima.

Zarazno delovanje samoubistva, pakt o zajedničkom samoubistvu i efekti suicidnog ponašanja  u terapeutskim i porodičnim odnosima

© 2021 Toni vajt

https://doi.org/10.29044/v12i1p18

Apstrakt

Ovaj članak govori o samoubistvu i odnosima. O tome kako suicidne misli i ponašanja mogu oticati na odnose osobe koja je suicidna i na njihovu okolinu. Ovo uključuje odnose između suicidne osobe sa drugim ljugima koji su suicidni, kao i odnose suicidne osobe sa drugima koji nisu suicidni. Kako suicidna osoba može uticati na druge i kako drugi zauzvrat mogu uticati na nju. Kakve efekte imaju jedni na druge u smislu misli i osećanja i kako se ovo odražava u njihovim međusobnim transakcijama. Konkretnije, rad ispituje suicidne klastere, suicidne paktove, suicidnost u terapijskom odnosu i suicidnost u porodičnim odnosima.

Pasivnost u edukaciji

© 2021 Pjotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v12i1p25

Apstrakt

Autor se bavi pojavljivanjem i implikacijama pasivnosti u okviru obrazovnog okruženja. Nakon pregleda teorijske pozadine u TA literaturi, on predstavlja nekoliko istraživačkih radova pre identifikacije korisnih pristupa u borbi protiv ovakve pasivnosti. Uključuje i tri studije slučaja, zajedno sa predlozima i dijagramima načina na koje preterana adaptacija može da se razreši.

Zabrane i Motivacija u ljudskom Razvoju iz Perspektive Triologije

https://doi.org/10.29044/v12i1p35

© 2021 Randžit MR

Apstrakt

Autor kombinuje Kandatilov (1978) pristup Triologije koji kombinuje Ja, Ti i Cilj i kako su oni povezani u smislu Identiteta, Racionalnosti i Odnosa, sa teorijama iz transakcione analize o zabranama i dozvolama. Rezultat je ilustrovan kao produžen GK model, da bi se dobio model za analizu toga kako odluke iz detinjstva sprečavaju trenutni rast klijenata. Zabrane i poruke zabrana uzete su u obzir, a dozvole su opisane kao ljubav, nada i poverenje. Važna veza je takođe napravljena sa Maslovljevom hijererhijom potreba i ovo podstiče rana razmatranja o prirodi duhovnog rasta. Kratka studija slučaja uključena je da demonstrira kako rezultujući model može da pomogne u analizi koja se može podeliti sa klijentima.

TAMDO Igra, Pasivni Posmatrači i Profesionalna Udruženja

© 2021 Džuli Hej

https://doi.org/10.29044/v12i1p42

Apstrakt

Autor uvodi psiholožku igru nazvanu TAMDO – TA Mit o Dubini Objašnjavanja, za koju ona predlaže da daje objašnjenje nezdrave dinamike unutar organizacija transakcione analize i profesionalnih udruženja. Ona prikazuje ovo na četiri slučaja uzeta za primer iz ličnog iskustva. Takođe, prikazuje pregled TA teorije o psihološkim igrama, ulozi bajstendera (pasivnog posmatrača), različite uloge u dramskom trouglu, njihove prdužetke i piramidu moći. Ona predstavlja i skup materijala od TA i ne-TA autora da podrže premisu da se takve igre pre javljaju zbog organizacionih i grupnih procesa nego zbog skripti pojedinca koji se posmatra kao uzrok konflikta. Članak je zaključen sa nekim početnim mislima o tome kako TA organizacioni dijagrami treba da se preprave da oslikaju strukturu i dinamiku profesionalnih udruženja.

Tome 11 Izdanje 2 2020

Ispitivanje podele naučnika – praktičara u psihologiji: transakciono analitička tipologija naučnika

© 2020 Patrik Vajthed

https://doi.org/10.29044/v11i2p3

Apstrakt

Koristeći transakciono analitičke modele ego stanja (Bern 1961, 1964), autor predlaže tipologiju naučnika i predstavlja dijagramom 14 tipova na osnovu integrisanih ego stanja, kontaminiranog Odraslog i pojedinačnog ego stanja sa dvostrukom isklјučenošću. Tipologija je predstavlјena kao najnovije u onome što bi se moglo nazvati psihologijom nauke, čiji primeri uključuju Tomasa Kuna (1962/2012) i Abrahama Maslova (1969). Napravljena je razlika između psihologije nauke i filozofije i teorije nauke, i razmatrana su postojeća istraživanja ličnosti naučnika. Od najveće važnosti je očigledna podela između naučnika i praktičara u kliničkoj i psihologiji savetovanja.

Na osnovu Feirabendovog (1970) zloglasnog nagoveštaja o nauci da „sve prolazi“, autor pokazuje kako se korišćenjem predloženih transakciono analitičkih tipova naučnika, Feierabendov komentar može razumeti na tri načina: Roditelј: „Naučnici ne bi trebalo da budu tako ozbilјni“; Odrasli: „Čini se da sve prolazi“; i Dete: „Nema pravila!“ Feierabendovo značenje može se razumeti samo u njihovoj integraciji (ROD). Tako i za psihologa praktičara, čija se praksa ne može odvojiti od naučnih osnova. Autor u zaključku korišćenjem predložene tipologije predlaže da iste kategorije primenjene na praktičare mogu objasniti njihove odgovore na istraživanje.

Evaluacija i merenje ego stanja: psihometrijske karakteristike italijanskog prevoda revidirane verzije upitnika Ego stanja (ESQ-R-I)

© 2020 Fiorenco Lagi, Đuzepe Krea, Klaudia Filiponi i Đorđo Kavalero

https://doi.org/10.29044/v11i2p14

Apstrakt

Kao odgovor na potrebu za više objektivnosti, Lofredo, Harington, Munoz & Nouls (2004) razvili su verziju revidiranog upitnika Ego stanja (ESQ-R) sa 40 stavki, što je predstavlјalo prilagođavanje originalne verzije od 60 stavki (Lofredo i Omizo, 1997). Ova studija procenjuje italijansku verziju ESQ-R skale, upotpunjenu uzorkom od 483 ispitanika (204 muškarca i 279 žena) i demonstrira prihvatlјivu validnost i pouzdanost konstrukta u svojih pet podskala Kritičkog roditelјa, Negujućeg roditelјa, Odraslog, Slobodnog Deteta i Adaptiranog deteta. Analize eksploratornih faktora ukazale su na pet faktora koji se navode u originalnoj ESQ-R skali; stavke učitane u .30 ili niže su izuzete, a dodatna studija pokazala je da italijanska verzija ESQ-R-I sa 33 stavke ima dobru validnost konstrukta kao objektivna mera pet entiteta ego stanja prema teoriji transakcione analize. Uklјučene su implikacije za buduća istraživanja.

Transakciona Analiza i Obrazovanje – život sa trenutnom složenošću

© Cesare Fregola

https://doi.org/10.29044/v11i2p25

Apstrakt

Kratka prezentacija OECD (2018) okvira veština 21. veka ukazuje da postoje mnoge mogućnosti za one koji su uključeni u obuku, obrazovanje, podučavanje i učenje. Model trostranog ugovora se reinterpretira u svetlu trenutne složenosti društvenih, ekonomskih, kulturnih i tehnoloških promena, i načini na koje ove promene skreću pažnju na granice i etičke aspekte što nam omogućava da postavimo nove hipoteze sudelovanja između različitih oblasti primene TA psihoterapije, savetovanja, edukacije i organizacije. Iako se ovaj doprinos fokusira na istraživanje u obrazovnom kontekstu, on pokazuje moguće implikacije na lične odnose učenja u kompleksnosti našeg vremena.

Transakciona analiza i višestruke inteligencije – predložena dijagnoza i intervencija

© 2020 Regina Berard

https://doi.org/10.29044/v11i2p35

Apstrakt

Dijagnoza ego stanja na delu prvi je korak koji transakcioni analitičar preduzima kako bi razvio plan intervencije. Teorija višestruke inteligencije može pomoći u ovome omogućavanjem prepoznavanja sposobnosti i kompetencija koje klijent već ima i kako ego stanje Odraslog tada može postati dekontaminirano i stimulisano. Ova studija razmatra odnose između koncepata ego stanja i višestruke inteligencije i kako to može pomoći u postavljanju dijagnoze i kliničke intervencije.

Korišćenje metafore uspeha jedrenjaka u funkcionalnoj analizi kompanije Fintek: Organizaciona studija slučaja u Bugarskoj

© 2020 Vladislav Jordanov

https://doi.org/10.29044/v11i2p41

Apstrakt

Autor opisuje primenu transakciono analitičkog modela Uspeha jedrenjaka (Sailship Success) (Hej, 2017) u okviru funkcionalne analize studije slučaja u kompaniji Fintek sa sedištem u Bugarskoj, ali sa lokacijama u nekoliko drugih zemalјa. Dati su detalјi o načinu na koji je konsultantski projekat uspostavlјen, njegovim cilјevima i metodama koje su korišćene. Iako su takođe opisani dizajn i rezultati upitnika, fokus je na tome kako je Uspeh jedrenjaka predstavlјen kao metafora tokom intervjua sa menadžerima, što je dovelo do identifikovanja značajno različitih perspektiva o tome da li je organizacija više nalik mirnom brodu ili onom koji ide u bitku. Ostala istaknuta pitanja su uklјučivala nepostojanje jasne ideje o nameravanom odredištu broda, nedostatak svesti o potencijalnim pretnjama kao što su konkurenti i nedostatak svesti o tome da ste deo flote kompanija.

Tom 11 Izdanje 1 2020.

Istraživačka studija o uticaju na emocionalnu stabilnost programa obuke transakcione analize namenjenog razvoju povišenih nivoa Odraslog ego stanja kod adolescenata u Siriji

© 2020 Ala MHD Tajsir Morad

https://doi.org/10.29044/v11i1p4

Apstrakt

Opisana je istraživačka studija o uticaju na ego stanje Odraslog i emocionalnu stabilnost 36 adolescenata studenata (sa 36 u kontrolnoj grupi) programa obuke zasnovanog na konceptima transakcione analize koji se izvodi u školi u Damasku. Eksperimentalni skup instrumenata sastojao se od postojećih i novih instrumenata, uklјučujući točak ego stanja, skalu ego stanja u rešavanju problema, merenje ego stanja, kratko merenje emocionalne stabilnosti i Ženevski krug emocija. Rezultati su pokazali razlike u ego stanjima Odraslog i Slobodnog deteta i emocionalnoj stabilnosti, kao i neke razlike između dečaka i devojčica u ego stanjima Negujućeg roditelјa i Adaptiranog deteta.

Razvoj transakciono analitičkog dijagnostičkog alata za sagorevanje sa primenom studije slučaja u Švajcarskoj

© 2020 Đanpaolo Benedeti, Enriko Beneli i Mariavitoria Canketa

https://doi.org/10.29044/v11i1p13

Apstrakt

Pozivajući se na dodavanje sagorevanja u ICD-11, autori daju pregled literature i predlažu kombinaciju koncepata transakcione analize sa sistemsko-psihodinamičkom, kognitivno-bihevioralnom i logoterapijskom perspektivom kako bi se generisao trodimenzionalni heptagon u kome svaki vrh predstavlјa dimenziju stanja sagorevanja: kognitivnu, bihevioralnu, motivacionu, emocionalnu, somatsku, relacionu i egzistencijalnu. Oni ukazuju na to kako su simptomi ovde-i-sada predstavlјanja iskustava tada-a-zatim i pokazuju kako ti elementi mogu biti predstavlјeni u skriptnom sistemu koji su razvili O’Rajli-Knap i Erskin (2010). Nadalјe oni kombinuju ovo sa Frojdenbergerovim i Nortovim (1992) modelom od 12 koraka u pojednostavlјeni petofazni model Medenog meseca, Potiskivanja, Poricanja, Dehumanizacije i Sagorevanja. Na osnovu ovog materijala, oni su razvili tabelu procene sagorevanja (BAC) koja je određena preko proksi podataka i polustrukturisani intervju za procenu sagorevanja (BAI). Zatim je uklјučena studija slučaja u kojem je primenjen ovaj materijal kod 56-godišnjeg muškog klijenta u Švajcarskoj. Iako su prepoznata ograničenja ovog pojedinačnog slučaja, autori predlažu da se materijal može koristiti u izradi priručnika za rad sa sagorevanjem, sa različitim fazama koje ga čine primenlјivim na razne oblasti primene TA.

Razvoj i primena studije slučaja proksi generisanog merenja ishoda patnje za upotrebu kod klijenata sa iluzornim mentalnim zdravlјem

© 2020 Điulia Gulјielmeti i Enriko Beneli

https://doi.org/10.29044/v11i1p32

Apstrakt

Koncept iluzornog mentalnog zdravlјa opisan je kao obrazloženje potrebe za pristupom radu sa pojedincima koji nisu svesni svoje patnje i zbog toga nisu u mogućnosti da svoje probleme opišu pomoću instrumenata za samoprocenu. Upotreba nomotetičkog pristupa, koji koristi samoprocenu ili standardizovane instrumente generisane od strane kliničara, upoređuje se sa idiografskim pristupom za rad sa takvim osobama. Studija slučaja koristi se za ilustraciju razvoja i prve primene proksi generisanog merenja ishoda (PGOM) koje omogućava kliničarima, posmatračima i istraživačima da prate individualno razumevanje bazičnih patnji klijenta i promena koje se dešavaju tokom procesa psihoterapije. Takođe je predstavlјeno poređenje sa nomotetskim merenjem ishoda.

Osećam, dakle postojim: Studija o značenju emocija i njihovim funkcijama

© 2020 Adriana Monteiro

https://doi.org/10.29044/v11i1p58

Apstrakt

Emocija nije pojam koji se može tačno definisati, čak i ako se u običnom jeziku odnosi na afektivna stanja. Teorija transakcione analize, koju je stvorio Bern i razvili njegovi sledbenici, ispunjena je konceptom emocija. Da bi se ova pitanja razjasnila, ovaj članak razmatra biopsihologiju emocija, uzimajući u obzir njihove cilјeve i funkcije, uzimajući u obzir uticaj neuronauke. Takođe se pozivamo na autore koji su izvršili teorijski pregled transakcione analize iz perspektive biologije i uma, kao što su Alen i In. Takođe smo uklјučili autore sa telesnim pristupom kao što su Rajh i Levin za njihov značajan doprinos kako razumevanju načina na koji je skriptni sistem ugrađen u telo, tako i razmatranju mogućnosti razvoja sistemskog telesnog pristupa u okviru metodologije za dekontaminaciju Odraslog. Zaklјučujemo da ne postoje destruktivne emocije. Destruktivan je način na koji čovek nauči da se nosi sa osećanjima, sa senzacijama i emocijama. A rad na emocijama je rad na životnom skriptu.

Formalna i neformalna upotreba TA savetovanja u obrazovanju

© 2020 Pjotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v11i1p64

Zahvalјujemo se prethodnim izdavačima na dozvoli da ponovo objavevimo ovaj članak, koji se prethodno pojavio kao Jusik, P. (2017) Formal and Informal Use of TA Counselling in Education. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 67-85. Zadržali smo strukturu i reference tog članaka.

Apstrakt

Ovaj članak primenjuje teoriju uloga i na taj način razjašnjava razlike između obrazovnih radnika i savetnika koji koriste transakcionu analizu kao metodu konceptualizacije svog rada za podršku rastu i razvoju učenika. Obrazovni radnici se posmatraju kao neko ko olakšava rast koji je rezultat sticanja znanja, veština i razumevanja, dok savetnici ističu rast koji je rezultat introspekcije zasnovane na relacionim iskustvima sa praktičarom. Štaviše, intervencije u savetovanju mogu se diferencirati na formalni i neformalni rad koji pokazuje znatne razlike u pogledu ugovora, uloga, nivoa zadržavanja i poverlјivosti. Nekoliko modela transakcione analize je opisano u kontekstu formalnih i neformalnih intervencija. Predstavlјene su relevantne studije slučaja kako bi se pokazalo kako se koncepti primenjuju u obrazovnom okruženju. Autor sugeriše da TA savetnici treba da osveste uloge koje imaju i njihova sposobnost da objasne razlike u ulogama učiniće njihove intervencije čvršćim.

Stroukovi, igre i učenje u grupama

© 2020 Pjotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v11i1p75

Zahvalјujemo se prethodnim izdavačima na dozvoli da ponovo objavimo ovaj članak, koji se prethodno pojavio kao Jusik, P. (2018) Strokes, games and learning in groups. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 7, 27-36. Zadržali smo strukturu i reference tog članka.

Apstrakt

Učenikova glad za stroukovima igra klјučnu ulogu u pobolјšanju ishoda učenja i emocionalne pismenosti u grupama. Obrazovni radnici i fasilitatori mogu svesno odgovoriti na potrebu svog učenika za priznanjem obraćajući pažnju na kulturu grupe i stvarajući okruženje koje reaguje putem modelovanja. Kada glad učenika za stroukovima nije zadovolјena, oni počinju da pozivaju u psihološke igre. Obrazovni radnici mogu adekvatno odgovoriti naglašavanjem opcija u odnosu na dramski trougao. Pored toga, TA koncepti su efikasniji kada se primenjuju u kontekstu odnosa, jer u suprotnom intervencije postaju jalov, pojednostavlјeni i poduhvat oslonjen na formulama. Neke postavke grupe dovode do pojave zaklјučavanja uloga kada pojedinac predstavlјa problem koji drugi članovi kolektivno izbegavaju. Kada se ovo osvesti, grupa može krenuti napred. U celini, učenici napreduju kada dobiju odgovarajuće stroukove i dozvole koji podržavaju njihov rast i razvoj.

Transakciona analiza i duhovnost: uvidi iz indijske filozofije

© 2020 Indranil Mitra

https://doi.org/10.29044/v11i1p80

Apstrakt

U indijskom filozofskom sistemu Vedanta, složeno lјudsko biće je opisano u terminima pet koncentričnih omotača koji okružuju unutrašnje jezgro – model Pancha Kosha (Pet omotača). Ovaj model ima implikacije na disciplinu Transakcione analize utoliko što osvetlјava rad Odraslog ego stanja i takođe sugeriše postupak kojim se može postići autonomija. Drugi koncepti Vedante, relevantni za TA, su razmatrani i razrađeni, i predstavlјen je Vedantski model ego stanja koji ih uklјučuje u klasični TA model. Prirodna težnja za intimnošću i sila rasta fizisa predstavlјeni su u vidu uvida iz Vedante. Razmatrane su primene modela u praksi, kao i kako on može pomoći lični rast i na kraju duhovni napredak.

Tom 10 Izdanje 2 2019.

TA tretman depresije. Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti pojednostalјenog hermeneutičkog pristupa – Đovani

© 2019 Mariavitoria Canketa, Laura Farina, Stefano Morena i Enriko Beneli

https://doi.org/10.29044/v10i2p4

Apstrakt

Ova studija je inspirisana prethodnim serijama replikacija efikasnosti hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju (HSCED) čiji je cilј bio procena efikasnosti uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresivnih poremećaja i depresivne ličnosti. Bavimo se problemima i poteškoćama koji su se pojavili u prethodnim serijama slučajeva, kao što su: trošenje vremena na obuku grupe lјudi za sprovođenje hermeneutičke analize, organizovanje uklјučivanja spolјnih sudija da donesu konačnu odluku i bavlјenje nedoslednostima između kvantitativnih i kvalitativnih podataka. Ova studija predlaže pojednostavlјeni metod za sprovođenje hermeneutičke analize koja zahteva samo jednu osobu, zadržavajući svoju validnost. Integrisali smo hermeneutički pristup sa pragmatičnom metodologijom procene slučajeva kako bismo sledili unapred definisane kriterijume u analizi kvalitativnog materijala. Dalјe, predstavlјamo način na koji se skriptni sistem koristi za otkrivanje promena u simptomatologiji depresije i depresivnoj ličnosti. Testirali smo ovaj pristup koristeći HSCED u slučaju „Đovani, sedamnaestogodišnji Italijan belac koji je imao 16 sesija transakciono analitičke psihoterapije sa Italijankom belkinjom koja se bavi psihoterapijom sa 2 godine kliničkog iskustva. Klijent je zadovolјio DSM-5 kriterijume za umereni  Veliki (Major) depresivni poremećaj i generalizovani anksiozni poremećaj. Ovo je drugo istraživanje koje je procenilo efikasnost transakciono analitičke psihoterapije depresivnih adolescenata.

TA tretman depresije. Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti pojednostalјenog hermeneutičkog pristupa – Margerita

© 2019 Mariavitoria Canketa, Alesia Piko, Barbara Revelo, Kristina Pičirilo i Enriko Beneli

https://doi.org/10.29044/v10i2p32

Apstrakt

Ova studija je sedma od serije od sedam i pripada drugom talasu italijanske sistematske replikacije nalaza iz prethodnih serija koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju (HSCED). Bavimo se problemima i poteškoćama koji su se pojavili u prethodnim serijama slučajeva, kao što su: trošenje vremena na obuku grupe lјudi za sprovođenje hermeneutičke analize, organizovanje uklјučivanja spolјnih sudija da donesu konačnu odluku i bavlјenje nedoslednostima između kvantitativnih i kvalitativnih podataka . Ova studija predlaže pojednostavlјeni metod za sprovođenje hermeneutičke analize koja zahteva samo jednu osobu, zadržavajući njenu validnost. Integrisali smo hermeneutički pristup sa pragmatičnom metodologijom procene slučajeva kako bismo sledili unapred definisane kriterijume u analizi kvalitativnog materijala. Dalјe, predstavlјamo način na koji se skriptni sistem koristi za otkrivanje promena u simptomatologiji depresije i depresivnoj ličnosti. Testirali smo ovaj pristup pomoću HSCED u slučaju „Margerita“, 56-godišnje bele Italijanke koja je imala 16 sesija transakciono analitičke psihoterapije sa belom Italijanskom terapeutkinjom sa 5 godina kliničkog iskustva. Klijentkinja je ispunjavala DSM-5 kriterijume za umereni Veliki depresivni poremećaj sa anksioznim distresom, a SWAP 200 kriterijume za crte depresivnih, zavisnih, izbegavajućih i hostilnih tipova ličnosti sa visokim nivoom funkcionisanja.

Istraživanje odnosa između ego stanja i neurotizma među indijskim muškarcima i ženama

© 2019 Vijay Gopal Sreenivasan & C.Suriyaprakash

https://doi.org/10.29044/v10i2p66

Apstrakt

Prikazani su rezultati istraživačkog projekta koji istražuje vezu između transakciono analitičkog koncepta ego stanja i neurotizma u modelu ličnosti Velikih pet faktora. Uzorak od 192 odraslih Indijaca (37% muškaraca, 63% žena) dobilo je upitnik Ego Stanja -Revidirani (ESQ-R) i inventar velikih pet (Big Five Inventory (BFI)). Pirsonova produkt-moment korelacija ukazala je na malu, ali pozitivnu korelaciju između neurotizma i ego stanja Kritičkog roditelјa i Adaptiranog deteta, i malu negativnu korelaciju između neurotizma i Negujućeg roditelјa, Odraslog i Slobodnog deteta. (Sve korelacije značajne na nivou 0,05 korišćenjem dvostranog testa.) Postojale su razlike između muškaraca i žena i između različitih starosnih grupa. Iako postoje ograničenja ovog istraživanja, nalazi su u skladu sa TA teorijom i mogu imati implikacije na način primene TA terapije.

Mali profesor: Razmišlјanje o strukturi, razvoju i evoluciji Odraslog u Detetu

© 2019 Tanja Elizabet Kaetano Alves

https://doi.org/10.29044/v10i2p79

Ovaj rad je prvobitno objavlјen na portugalskom jeziku kao O Pequeno Professor: Uma Reflexão Sobre a Estrutura, o Desenvolvimento e a Evolução do Adulto na Criança REBAT XXIII-OCTOBER 2014 PG 125-140  i ovde je objavlјen uz dozvolu UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brazil. Gde je to moguće, citati su prilagođeni tako da odražavaju originalne engleske publikacije, posebno za TA publikacije koje su prevedene na portugalski.

Apstrakt

Prema konceptu Životnog skripta, koji je razvio Erik Bern, sudbina svakog pojedinca skicirana je u ranim godinama života. Deo ego stanja Deteta, poznatiji kao Odrasli u Detetu ili Mali profesor, odgovoran je za dekodiranje sveta kroz intuiciju i analognu misao i, na ovaj ili onaj način, zagarantovan fizički i emocionalni opstanak. Svrha ovog članka je da kvalifikuje i prepozna Odraslog u Detetu i njegovu važnost u izgradnji osobina ličnosti, proučavanjem anatomskog, fiziološkog i emocionalnog scenarija u kojem se Odrasli u Detetu razvija. Autor sugeriše da neobična izdržlјivost i mudrost koja se nalazi u Odraslom u Detetu mogu biti prisutni u odraslom životu na pozitivan način, čak i ako su događaji koji su ga strukturirali bili dramatični.

TA doprinosi iz Indije

© 2019 Džuli Hej

https://doi.org/10.29044/v10i2p101

Apstrakt

Prvobitno napisano kao sadržaj uvodnog govora i povezane radionice na konferenciji ITAA/SAATA u Kočiju, Indija, avgusta 2018. godine, u nastavku se nalazi pregled teorijskih doprinosa autora baziranih u Indiji između 1993. i 2018. Konkretno, opisani su razni doprinosi Os Samertona i Perl Drego, zajedno sa pregledom aktivnosti oca Džordža Kandatila i drugih na teme gurua, etike, univerzalne svesti i konfliktnih strategija. Izdvajaju se dve teme: praktične ideje i modeli i kulturna i duhovna priroda indijskog društva, sa proširenjem Bernovog koncepta autonomije na pet komponenti koje su povezane sa indijskom filozofijom.

Tom 10 Izdanje 1. 2019.

„Ne govori ništa što ne možeš da prikažeš dijagramom.“ Kreativni sistem brejnstorminga Erika Berna

© 2019 Stiven B Karpman, dr.med

https://doi.org/10.29044/v10i1p4

Apstrakt

Ovo je rad o pronalasku ideja i zaštiti tih ideja, uklјučujući primere Bernovih originalnih pet pravila pronalaska, i kako su ih uspešno koristili njegovi sledbenici, kao i međunarodna organizacija koju je osnovao da zaštiti te ideje.

Analiza drame skripta II

© 2019 Stiven B Karpman, dr.med

https://doi.org/10.29044/v10i1p21

Apstrakt

Ovaj rad dovršava originalni članak Analiza drame skripta (Karpman, 1968) koji je prvi put predstavio Dramski trougao, Dijagram uloga i Dijagram lokacije u TA literaturi o skriptu. Kao i prethodni članak, i ovaj članak o teoriji skripta stvara „što više novih ideja“ za nastavak Bernovog nasleđa pronalaska pomoću brejnstorminga, kako je učio svoje sledbenike na svojim nedelјnim seminarima utorkom uveče  Think Tank u San Francisku 1960-ih. (Karpman, 2014). Nove teorije igara i skripta utkane su u nove kombinacije, kako bi se otvorila vrata i inspirisale dodatne nove teorije skripta. Uklјučeni su: a) 15 novih skriptnih dramskih trouglova, uklјučujući Palimpsest, Ridisižn, Transfer, Frojdovski, Egzistencijalni, Miniskript, Biodinamični i Darvinovski dramski trougao; b) Analiza porodičnih igara koja uklјučuje detetov Ridisižn trougao, skriptnu igru, skriptnu scenu, Imago skriptne scene i analizu disfunkcionalne porodice; c) Dve nove formule za isplatu skriptne igre; d) Tri nova unutrašnja i spolјna sistema pokretača skriptne energije; e) Tri nova sistema za učvršćivanje skripta: Skript formula G, Skript formula P3 i Miniskript dramski trougao; f) Novi trougaoni darvinovski instinkt; g) Šest novih egzistencijalnih kontinuuma; i h) Četiri kombinacije dijagrama podučavanja skripta na tri nivoa.

Otpisivanje osobe, značenja i motiva

© 2019 Stiven B Karpman, dr.med

https://doi.org/10.29044/v10i1p40

Apstrakt

Postoje tri vrste otpisivanja na socijalnom nivou koje mogu ometati povezivanje i intimnost tokom izgradnje odnosa – otpisivanje osobe, značenja i motiva. To mogu biti blokade u bilo kom prijatelјstvu, porodici, romantičnom ili poslovnom partnerstvu. Oni otpisuju u drugima OK potencijal onoga ko su, šta govore i zašto to govore – i šta bi mogli biti. Isto otpisivanje lične vrednosti, potencijala i nade biće prisutno i interno u transakcionom odnosu sa sobom na psihološkom nivou.

Tom 9 Izdanje 2 2018

TA Tretman depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – Đorđo

© 2018 Enriko Beneli, Mario Augusto Prokači, Antonela Fornaro, Vinčenco Kalvo, Stefania Manarini, Ariana Palmieri i Mariavitoria Canketa

https://doi.org/10.29044/v9i2p3

Apstrakt

Ova studija je četvrta u nizu od sedam i pripada drugom talasu italijanskog sistematskog repliciranja nalaza iz prethodnih serija koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju. Terapeut je bio Italijan belac sa 17 godina kliničkog iskustva, a klijent Đorđo bio je 23-godišnji Italijan belac koji je prisustvovao na šesnaest sesija transakciono analitičke psihoterapije. Đorđo je ispunjavao DSM-5 kriterijume za Veliki (Major) depresivni poremećaj, perzistirajući (rekurentni) depresivni poremećaj, panični poremećaj, agorafobiju i zavisni poremećaj ličnosti. Tretman je bio fokusiran na ublažavanje simptoma i sukoba u osnovi zavisne ličnosti. Sudije su slučaj ocenile kao dobar ishod, posredstvom rada na suštinskim sukobima ličnosti, koji je pobolјšao ishod lečenja i ublažavanje simptoma depresije. Ova studija slučaja sugeriše da se klasično lečenje depresije može pobolјšati uzimajući u obzir sukobe u osnovi ličnih osobina ili poremećaja.

TA Tretman depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – Serđo

© 2018 Enriko Beneli, Đulija Đentileska, Desire Bosketi, Kristina Pičirilo, Vinčenco Kalvo, Stefania Manarini, Ariana Palmieri i Mariavitoria Canketa

https://doi.org/10.29044/v9i2p23

Apstrakt

Ova studija je peta u nizu od sedam i pripada drugom talasu italijanskog sistematskog repliciranja nalaza iz prethodnih serija koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju. Terapeut je bila Italijanka belkinja sa pet godina kliničkog iskustva, a klijent Serđo je bio 39-godišnji Italijan belac koji je prisustvovao na šesnaest sesija transakciono analitičke psihoterapije. Serđo je ispunjavao DSM5 kriterijume za uporni depresivni poremećaj (distimiju) sa melanholičnim karakteristikama, posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) sa opsesivnim osobinama ličnosti. Tretman je bio fokusiran na dozvolu na uživanje i samozaštitu. Fokusiranje na depresivne simptome i opsesivne osobine omogućilo je smanjenje njegove distimije na kraju terapije. Sudije su slučaj ocenile kao dobar ishod: depresivna i anksiozna simptomatologija su se klinički i pouzdano pobolјšale tokom terapije i ta pobolјšanja su zadržana tokom praćenja. Dalјe, klijent je u svom intervjuu nakon tretmana izvestio o značajnim promenama i te promene su direktno pripisane terapiji.

TA Tretman depresije: Studija sa jednim ispitanikom efikasnosti hermeneutičkog pristupa – Beatris

© 2018 Enriko Beneli, Frančeska Vulpiani, Đorđo Kristiano Kavalero, Vinčenco Kalvo, Stefania Manarini, Ariana Palmieri i Mariavitoria Canketa

https://doi.org/10.29044/v9i2p42

Apstrakt

Ova studija je šesta u seriji od sedam i pripada drugom talasu italijanskog sistematskog repliciranja nalaza iz prethodnih serija koje su istraživale efikasnost uputstvom definisanog transakciono analitičkog tretmana depresije,  putem hermeneutičkog pristupa primenjenog na pojedinačnom slučaju. Terapeut je bila belkinja Italijanka sa 10 godina kliničkog iskustva, a klijent Beatris 45-godišnja belkinja Italijanka koja je imala šesnaest sesija transakciono analitičke psihoterapije. Beatris je ispunjavala DSM 5 kriterijume za veliki (Major) depresivni poremećaj, anksioznu teskobu (Anxious Distress), sa zavisnim i histrioničnim osobinama ličnosti. Sudije su slučaj ocenile kao dobar ishod: depresivna i anksiozna simptomatologija su se klinički i pouzdano pobolјšale tokom terapije, a ta pobolјšanja su se održavala tokom trajanja intervala praćenja. Dalјe, u svom intervjuu nakon terapije, klijentkinja je prijavila značajne promene i te promene su direktno pripisane terapiji.

Autonomija ili zavisnost: rad sa terapijskom simbiozom u nepsihotičnom odnosu terapeut-klijent

© 2018 Vitor A Merhi

https://doi.org/10.29044/v9i2p64

Apstrakt

Simbioza je koncept koji su Šif i drugi razvili u svom radu sa klijentima sa teškim psihozama poput šizofrenije. Namera nam je da ovim člankom predložimo razmatranje njegove primenlјivosti kod naših nepsihotičnih klijenata u okviru prakse savetovanja. Pregledom teorije razvoja, od autora sa teorijskim okvirom transakcione analize, nastojimo da utvrdimo mogućnosti onoga što se može dogoditi u okviru primarne simbioze kroz njeno nerešavanje, u svakom periodu razvoja čovekovog bića od začeća do faze odraslog. U ovoj primarnoj simbiozi, kada se ne razreši, razviće se uspostavlјanje skripta i matrice različitih odnosa zavisnosti u životu. Rešavanje ovog problema kroz terapijsku simbiozu u odnosu terapeut-klijent vodi ka postizanju Bernove autonomije sa njenim komponentama svesnosti, spontanosti i intimnosti.

Smrt i proces tugovanja: Doprinosi transakcione analize

© 2018 Maria Klara Ramos Grošot

https://doi.org/10.29044/v9i2p72

Apstrakt

Gubitak, smrt i tugovanje su situacije koje uklјučuju lјude u raznim tačkama njihovog života. Svrha ovog članka je da predstavi pristup psihičkoj reakciji određenoj iskustvom sa smrću ili gubitkom, analizirajući proces tugovanja, dovodeći u vezu opis pet stadijuma Kubler-Rosa sa Šifovim nivoima otpisivanja. S obzirom na to da se gubici i smrt događaju u životima lјudi, i da je to generalno faktor velikog stresa, objašnjavamo faze kroz koje ožalošćeni prolaze, da bi detalјno opisali proces tugovanja. Zaklјučujemo da se rad sa procesom tugovanja kroz intervencije i otpisivanje i njihovo povezivanje sa fazama doživlјenim u ovom periodu, pokazalo korisnim za prevazilaženje problema u terapijskom procesu.

Supervizija u psihoterapiji iz perspektive transakcione analize

© 2018 Marija Ređina Fereira Da Silva

https://doi.org/10.29044/v9i2p81

Apstrakt

Ovaj članak se bavi supervizijom u kliničkoj psihologiji koja se razlikuje od pedagoške prakse u psihologiji. Cilј je proširiti razmišlјanje o superviziji, ulozi supervizora i obuci psihoterapeuta iz perspektive supervizije u metodologiji transakcione analize. Supervizija se odnosi na proces profesionalnog razvoja koji mora kvalifikovati veštine osobe koja se supervizira, razviti one koje nedostaju i proširiti njihov potencijal za postizanje profesionalnog uspeha, jer izgradnja psihoterapeutskog znanja nije ograničena na teorijski sadržaj i mora uklјučivati obuku praktičnih veština, profesionalno držanje i etiku.

Rituali kao promoteri autonomije

© 2018 Joana Heneman

https://doi.org/10.29044/v9i2p87

Napomena: Ovaj rad se prvobitno pojavio na portugalskom kao Rituais como Fomentadores de AutonomiaREBAT XXIII, Oct 2014, 69-80 i ovde je objavlјen uz lјubazno odobrenje UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil. Gde je to moguće, citati su prilagođeni kako bi odražavali originalne engleske publikacije, posebno za TA publikacije.

Apstrakt

Za Erika Berna, psihijatra koji je razvio transakcionu analizu, Ritual je oblik strukturisanja vremena koji pruža manje prihvatanja u odnosima. Ovaj članak ima za cilј da ponovo označi koncept donoseći razumevanje da se ritualizacija može shvatiti ne kao podvrgavanje obrascima programiranim tradicijom i društvenim običajima, već kao aktivnost koja pruža okruženje koje podstiče razvoj autonomije. Razmišlјanja autora u oblastima antropologije, psihologije i sociologije, uklјučujući van Genepa, Terina, Bela, Zoje, Tambia i Turnera, koriste se za ilustraciju i objašnjenje proučavanja rituala kao praksi prepunih simbolike i značenja. Kroz Elijadea i Bejtsona razmatraju se pojmovi svetog i posvećenja. Autonomija je u skladu sa Bernovim pojmom, podrazumevajući kapacitet za svesnost, intimnost i spontanost.

Tom 9 Izdanje 1. 2018.

Stanje selfa kao učesnika u ubistvu selfa: Studija analize oproštajne poruke zasnovana na egogramu u Rusiji

© 2018 Dmitri I. Šustov, Olga D. Tušina, Tatjana V. Agibalova, Nadežda L. Zujkova

https://doi.org/10.29044/v9i1p5

Apstrakt

Ovaj članak predstavlјa nalaze analize oproštajne poruke, zasnovane na egogramu, koju su sprovela tri stručnjaka (doktori medicine, doktori nauka, sertifikovani u TA) na uzorku od 26 lјudi (36 oproštajnih poruka) u Rjazanu, Rusija, 2000. i 2017. godine. Rezultati studije nagoveštavaju da je intrapersonalna aktivnost pre samoubistva prilično raznolika i da se razvija, kao i da se može razlikovati između onih koji izvrše samoubistvo i onih koji prežive pokušaj samoubistva.  Samoubistva karakterišu povišeni nivoi Odraslog i Adaptiranog Deteta, dok su nesmrtonosni pokušaji samoubistava pokazali očigledan porast nivoa Adaptiranog deteta i negativnog Kontrolišućeg roditelјa. Autori su zaklјučili da osobe sa ozbilјnom smrtonosnom namerom mogu zadržati umereni nivo Adaptiranog deteta (koje pati), tako da omogući Odraslom da prikupi energiju potrebnu za fatalan pokušaj samoubistva. U pokušajima samoubistava, visoki nivoi negativnog Kontrolišućeg roditelјa, koji cilјaju relevantne druge osobe, mogu da raseju energiju neophodnu za izvršenje samoubistva. Egogrami osoba koje su pokušale samoubistvo ilustrovali su manipulativnu prirodu nesmrtonosnih pokušaja samoubistva, dok oni kod osoba koje su izavršile samoubistva nisu. Egogrami nesmrtonosnih pokušaja samoubistva i samoubistava izvršenih u alkoholisanom stanju imali su sličnu raspodelu nivoa ego stanja, što može odražavati efekat alkohola koji ometa aktivnost zaštitničkih  Roditelјskih podstruktura i jača ulogu negativnog Kontrolišućeg roditelјa usmerenog na unutrašnji self ili druge osobe.

Interpretativna fenomenološka analiza iskustava četiri pojedinca koji su prijavili izloženost nasilništvu na radnom mestu u Velikoj Britaniji

© 2018 Mari O’Nil & Denis Borland

https://doi.org/10.29044/v9i1p23

Apstrakt

Sugerišući da je nasilništvo toksična dinamika koja je široko rasprostranjena na savremenom radnom mestu, autori daju pregled opšte, istraživačke i literature transakcione analize na tu temu i zaklјučuju da je malo dokumentovano o negativnoj interakciji na pojedinca. Dalјe opisuju kako su sproveli Interpretativnu fenomenološku analizu (IFA) iskustava četiri osobe koje su se samoidentifikovale i takođe su operativno identifikovane pomoću izmenjene verzije upitnika Negative Acts Questionnaire (NAQ-R) da su trpele nasilništvo rukovodioca u okviru njihove organizacije. Takođe je korišćen opšti upitnik o iskustvima nasilništva, praćen intervjuima. Analizirani su transkripti i identifikovane su tri teme i sedam podtema. Nalazi sugerišu da su učesnici iskusili osećaj besa i bezvrednosti, ali ta osećanja su prigušena i umanjena, što dokazuju stilovi govora i naracije učesnika. Ovo je protumačeno kao njihovo otpisivanje sopstvenog iskustva i posledičnog uticaja na njihovo zdravlјe. Utvrđeno je da učesnici svog rukovodioca doživlјavaju kao kritičnog i optužujućeg i da su izgubili poverenje u njih zbog navodnih prekoračenja granica. Učesnici su organizaciju takođe doživlјavali negativno ako nije uspela da podrži učesnika; ovo se smatralo odobravanjem negativnog ponašanja. Dobijene teme se analiziraju pomoću nekoliko TA koncepata, uklјučujući otpisivanje, životne pozicije, psihološke igre, drajvere, miniskript i skript.

O senzacijama, emocijama i osećanjima: Doprinos teorijskim osnovama transakcione analize

© 2018 Žane Maria Pansinja Kosta

https://doi.org/10.29044/v9i1p43

Abstrakt

Svrha ovog članka je da predstavi novo razmišlјanje i proširivanje znanja o emocijama i osećanjima u okviru transakcione analize, kroz dijalog između Erika Berna, Antonia Damasia i Umberta Maturane. Od Berna potiče okvir transakcione analize i osnovni koncept ego stanja. Od Damasia dolazi razlika između osećanja, emocije i raspoloženja, kao i razumevanje organizacije mozga. Od Maturane dolazi razumevanje važnosti emocija, posebno lјubavi, u procesu lјudske evolucije. Iz ovog dijaloga se vidi temelј za pet primarnih emocija koje se navode u transakcionoj analizi: bes, strah, tuga, radost i lјubav. Konačno, postoji predlog za ažuriranje koncepta ego stanja u skladu sa tim dijalogom.

Psihološke granice i psihološki mostovi: kategorizacija i primena koncepata transakcione analize

© 2018 Džuli Hej

https://doi.org/10.29044/v9i1p52

Apstrakt

Podstaknut pripremom prezentacije na događaju za učenje TA, 1. deo ovog rada pruža pregled referenci koje se odnose na psihološke granice u TA literaturi, povezanim sa predloženim novim okvirom za kategorizaciju takvih granica na nivoima ličnosti (intrapersonalni, lični), lјudi (međulјudski, porodični, susedski), mesta (region, država, područje, kontinent) i planete (životna sredina, Zemlјa, Univerzum). Opisani su TA koncepti koji se smatraju relevantnim za svaku granicu. Komentari o granicama praktičara uvode u Drugi deo, koji se bavi psihološkim mostovima preko granica, kao što su oni koji se stvaraju kroz superviziju i okvirima za povećanje svesti o nesvesnim procesima. Uklјučena je kritika trenutne TA oblasti primene granica i deo 2 se završava modelom koji predstavlјa opšti most za kontakt.

Том 8 Брой 2, 2017

Разработване на научно обоснована система за оценка на обучението по транзакционен анализ от Немската асоциация по транзакционен анализ

© 2017 Норберт Нагел, Йоахим Кьониг, Себастиан Отман и Аника Ханле

https://doi.org/10.29044/V8I2P3

Абстракт

Авторите представят процеса на разработване и статистически анализ на онлайн система за оценка на обучения по транзакционен анализ, проведен под егидата на Немската асоциация по транзакционен анализ (DGTA). Изяснено е разбирането за изследванията за оценка и е представен формуляр за въвеждане на данни, базиран върху теорията на транзакционния анализ. Акцентът е поставен върху развитието на концепцията за компетентност, дефинирането на категориите компетентности и представянето на основите на транзакционно-аналитичната образователна теория. Научното изследване на валидността и надеждността на скалите, изследователският процес с предварително тестване, повторно тестване и оценката на данните в системата за онлайн оценка са широко документирани. В заключение се твърди, че тази онлайн базирана оценка на Немската асоциация по транзакционен анализ е един от малкото ориентирани към резултатите инструменти за оценка на преподаването в немскоговорящите страни, който е публикуван и отговаря на научните критерии за контрол.

Преглед на процеса от терапевта: Цикли на разстройване и възстановяване на клиент с избягващ стил на привързаност в психотерапия чрез отношенчески транзакционен анализ: случай „Марта“

© 2017 Силвия Баба Нийл

https://doi.org/10.29044/V8I2P24

Абстракт

Тази статия представя преглед на процеса от страна на терапевта, осъществен по време на систематично изследване на психотерапевтичен случай „Марта“, жена клиент, която проявява симптоми на депресия, тревожност, алекситимия и  избягващ стил на привързаност. Описани са оценката, диагностиката на клиента и насоките за лечение, последвани от подробен отчет на терапевтичния процес в дванадесет сесии и две последващи интервюта след терапия. Анализираните резултати на екипа са обобщени, които показват подкрепата от терапевта за идентифицирането на проблемите по време на терапевтичния процес. Особено внимание се отделя за анализ на две точки на разстройване и възстановяване, като прагматичната оценка потвърждава, че отношенческите борби между терапевт и клиент изглеждат ключови за генерирането на положителна промяна.

„Укротяването“ на Джули и нейният избягващ стил на привързаност

© 2017 Валери Пере

https://doi.org/10.29044/V8I2P35

Абстракт

В този казус представям приложението на  разработения от Ричард Ерскин модел „Аз-ът във взаимотношенията“ с клиент, който ще наричам Джули. Описвам отворените и затворените области за контакт, които наблюдавах в началото на работата. След това обяснявам как довеждам този клиент до състояние на събуждане на обезболените домейни чрез придружаване и пълен контакт, като същевременно уважавам нейния избягващ стил на привързване.

Чувството за срам – бичът в супервизията

© 2017 Валери Пере

https://doi.org/10.29044/V8I2P41

Абстракт

Как изградждаме срама? Как той се отразява на супервизията? Как супервизорът може да се справи с него?

Мотивацията ми за написването на тази статия се породи от личния ми опит със срама. Той възпрепятстваше мисленето ми, моята спонтанност, моята креативност и следователно ограничаваше моето лично и професионално развитие. Освобождаването от него ми позволи да си възстановя свободата, енергията и легитимността. Придобих професионална компетентност и твърдост в рамките на моята практика като супервизор.

Целта ми за написването на тази статия бе ние като супервизори да разсъждаваме заедно със супервизираните ни колеги как възприемаме процеса на срама в нашите сесии на супервизия.

Том 8 Брой 1, 2017

Лечение на депресия чрез използване на транзакционен анализ: Херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай – „Анна“

https://doi.org/10.29044/V8I1P3

© 2017 Енрико Бенели, Емануела Морети, Джорджо Кристиано Кавалеро, Джовани Греко, Винченцо Калво, Стефания Манарини, Ариана Палмиери и Марк Уиддоусън

Абстракт

Това проучване е първото от серия от седем и принадлежи към втората италианска систематична репликация на данни от две предишни серии (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Benelli, 2016a, 2016b, 2016c), което изследва ефективността на стандартизирано лечение на депресия с методите на транзакционния анализ чрез херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай (Hermeneutic Single-Case Efficacy Design).   Терапевтът беше бяла италианка с 8 години клиничен опит, а клиентът Анна беше бяла италианка на 33 години, която присъства на шестнадесет психотерапевтични сесии с транзакционен анализ. Анна отговаря на критериите на DSM-5 за наличие на леко персистиращо депресивно разстройство (дистимия) с тревожен дистрес. Заключението на оценителите бе, че това е случай с добър резултат: дистимните симптоми се подобряват в хода на терапията и се поддържат в „здравословен“ диапазон по време на шестмесечното проследяване, клиентът отчита положителен опит от терапията и описа важни промени в интрапсихичните и междуличностните си модели. С този случай, транзакционният анализ доказа своята ефикасност при лечението на пациенти с персистиращо депресивно разстройство.

Лечение на депресия чрез използване на транзакционен анализ: Херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай – „Катерина“

© 2017 Енрико Бенели, Сара Филанти, Роберта Мусо, Винченцо Калво, Стефания Манарини, Ариана Палмиери и Марк Уиддоусън

https://doi.org/10.29044/V8I1P21

Абстракт

Това проучване е второто от серия от седем и принадлежи към втората италианска систематична репликация на данни от две предишни серии (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Benelli, 2016a, 2016b, 2016c), което изследва ефективността на стандартизирано лечение на депресия с методите на транзакционния анализ чрез херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай (Hermeneutic Single-Case Efficacy Design).  Терапевтът беше бяла италианка с 10 години клиничен опит, а клиентът Катерина беше 28-годишна бяла италианка, която присъства на шестнадесет сесии психотерапия с транзакционен анализ. Катерина отговаря на критериите на DSM-5 за основно депресивно разстройство с генерализирано тревожно разстройство. Заключението на оценителите беше, че това е случай с изключително добър резултат: депресивните симптоми показват ранно клинично и надеждно подобрение, които се запазват по време на шестмесечното проследяване, придружено от намаляване на симптомите на тревожност и общ дистрес, свързан с преживяване на тежестта на личните проблеми. Придържането към стандартизираното лечение на депресия се оценява от добро до отлично. В този казус стандартизираното лечение на депресия с методите на транзакционния анализ доказва своята ефективност  при лечение на основно депресивно разстройство с коморбидност – тревожно разстройство.

Лечение на депресия чрез използване на транзакционен анализ: Херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай – „Дебора“

© 2017 Енрико Бенели, Мадалена Бергамаски, Кристина Капофери, Стефано Морена, Винченцо Калво, Стефания Манарини, Ариана Палмиери, Мариавитория Занчета и Марк Уиддоусън

https://doi.org/10.29044/V8I1P39

Абстракт

Това проучване е третото от поредица от седем и принадлежи към втората италианска систематична репликация на данни от две предишни серии (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Benelli, 2016a, 2016b, 2016c), което изследва ефективността на стандартизирано лечение на депресия с методите на транзакционния анализ чрез херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай (Hermeneutic Single-Case Efficacy Design). Основното депресивно растройство (голяма депресия) и лекото депресивно разстройство (малка депресия) често са коморбидни с тревожни разстройства в детството и юношеството и представляват рисков фактор за продължаващи проблеми с психичното здраве в зряла възраст. Терапевтът беше бяла италианка с 15 години клиничен опит, а клиентът Дебора беше 15-годишна бяла италианка, която присъства на шестнадесет сесии психотерапия с транзакционен анализ. Заключението на оценителите беше, че това е случай с добър резултат: депресивната и тревожна симптоматика се подобрява клинично и надеждно в хода на терапията и тези подобрения се запазват през цялото време на проследяващите срещи. Освен това в интервюто си след лечението клиентът съобщи за значителна промяна, като тези промени бяха пряко свързани с терапията. В този казус стандартизираното лечение на депресия с методите на транзакционния анализ в зряла възраст показва своята ефективност и при лечение на депресивни и тревожни симптоми в юношеска възраст.

Том 7 Брой 2 2016

Влияние на прилагането на методите за повторно вземане на решение в коучинг семинарите за ръководители върху психологическото благополучие: Количествена оценка на ефективността.

© Mark Widdowson, Peter Theuns, Mil Rosseau & Rik Rosseau

https://doi.org/10.29044/V7I2P3

Абстракт

Предишни изследвания установяват, че участниците в маратони за повторно вземане на решение преживяват по-голямо личностно израстване и подобряване на психологическото благополучие (McNeel, 1982; Noriega-Gayol, 1997; Widdowson & Rosseau, 2014). В тази статия авторите провеждат количествен анализ, основан на използването на Скалата на Ryff за измерване на психологическо благополучие, за да определят дали участниците (n=49) в коучинг маратон за ръководители за повторно вземане на решения ще изпитат повишаване на психологическото благополучие.

Резултатите показват статистически значими подобрения в психологическото благополучие като цяло и конкретно по субскалите автономност, овладяване на средата, личностно израстване и себеприемане, което предполага, че семинарите, базирани на техниката за повторно вземането на решение, са ефективни за подобряване на субективното психологическо благополучие.

Комбинации от ограничаващи послания и личностни типове, определящи формите на саморазрушително поведение при клиенти, зависими от алкохол: Резултати от руско наблюдателно проучване

© Dmitri I. Shustov, Olga D. Tuchina, Sergei A. Novikov & Ilya A. Fedotov

https://doi.org/10.29044/V7I2P10

Абстракт

Това наблюдателно проучване, проведено през 2009-2012 г. със 190 мъже, амбулаторни клиенти, диагностицирани с алкохолна зависимост и подложени на психотерапевтично лечение в Рязан, Русия, изследва дали моделите на саморазрушително поведение, проявявани от изследваните лица, са свързани с техните личностни типове и кои комбинации от ограничаващи послания оказват влияние на основните им личностни характеристики.

Саморазрушителното поведение е измерено според Въпросник за измерване на 7-те  Дименсии на Алкохолната Саморазрушителност (ASD) (Шустов, 2005 г.); данните за злоупотребата с алкохол и предпочитаната дименсия (ASD) са събрани чрез полуструктурирано интервю; личностните модели и психосоциалното функциониране са оценени чрез клинично наблюдение, полуструктурирано интервю и въпросник за диагностика на личността: Версия 4+ (Hyler, 1994) (руска версия) и критериите на Международен Класификатор на Болестите МКБ-10, с изключение на нарцистичното разстройство, диагностицирано съгласно Диагностично и статистическо ръководство за психични разстройства DSM-IV; 12 ограничаващи послания са оценени със Скалата на ограничаващите послания на Drego (Drego, 1994) (руска версия).

При анализ на корелациите, бе установено, че ограничаващите послания оказват значително въздействие върху себеразрушителния алкохолен сценарий на амбулаторните клиенти, зависими от алкохол, в следния континуум: Не бъди, Не мисли, Не бъди дете, Не се доверявай, Не чувствай, Не пораствай; типовете личност на клиентите са в пряка връзка със специфичните ограничаващи послания. Личностните типове опосредстват измеренията на алкохолната саморазрушителност: Класическото суицидно измерение бе свързано с граничните личностни черти; антисоциалното – с антисоциалната личност; а професионалното – с нарцистичната личност.

Проучване на случай (case study) на въздействието на организиционното преструктуриране в рамките на служба за подкрепа на семейството върху екип консултанти в Обединеното Кралство

© Gillian Robinson

https://doi.org/10.29044/V7I2P21

Абстракт

След организационното преструктуриране на хоспис в Обединеното кралство, авторката използва подхода на проучване на случай, за да изследва въздействието на това върху екипа от консултанти-доброволци, чийто член е тя.  Малък брой от доброволците консултанти попълват въпросник, а някои ръководители и други професионалисти са интервюирани, като са представени обобщения на отговорите по всеки от представените методи.  Резултатите са разгледани от гледна точка на няколко концепции за транзакционен анализ и авторката стига до заключението с хипотезата, че въздействието на преструктурирането върху консултантите изглежда е било успоредно с чувството за уязвимост, което са изпитвали техните клиенти.

Многото лица на транзакционния анализ: Проучване на практиката и идентичността на терапевтите по транзакционен анализ във Великобритания

© Siobhan Gregory

https://doi.org/10.29044/V7I2P29

Абстракт

С метод за онлайн проучване на извадка от 99 терапевта, които са преминали най-малко четиригодишно обучение по психотерапия с Транзакционен Анализ, за да се проучат фактори, включително техните възгледи за най-често и най-малко практикуваните подходи за психотерапия с ТА, основани на “школите” на класическата психотерапия, Психотерапията на повторно вземане на решения, Катексис (инвестиране на умствена или емоционална енергия в човек, обект или идея), Интегративната психотерапия, Психодинамичната психотерапия и Релационната психотерапия. Събрана е и демографска информация за пол, възраст, терапевтична дейност и професионални асоциации, а проучването изследва желанието на изследваните лица да разнообразят знанията си за терапии, различни от ТА, доколко са интегрирали различни терапевтични модалности и ангажираността им с идентичността на ТА.

Статистическият анализ е извършен върху скалите за Идентичност в TA и Интегративна идентичност в рамките на проучването, които показват добра надеждност и вътрешна съгласуваност. Статистическият анализ на резултатите показа, че участниците показват значително по-високи нива на Интегративна идентичност, отколкото на TA идентичност, въпреки че не е ясно дали това е свързано с интегративния подход на TA или с общата интеграция на различни подходи. Показано е, че придобиването на международната квалификация на ТА като сертифициран транзакционен аналитик (психотерапия) е свързано с ангажираността към ТА и ангажираността в общността на ТА.

Том 7 Брой 1 2016

TA Лечение на депресия: Херменевтично проучване за дизайн на ефикасността с един случай – “Сара”

© 2016 Enrico Benelli, Barbara Revello, Cristina Piccirillo, Marco Mazzetti, Vincenzo Calvo, Arianna Palmieri, Marco Sambin & Mark Widdowson https://doi.org/10.29044/V7I1P3

Абстракт

Това е първото проучване от серия три проучвания и представлява италианско систематично възпроизвеждане на предишни открития от Обединеното кралство (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013), които изследват ефективността на наскоро разработено ръководство за лечение на депресия с транзакционен анализ с британски клиенти, като използват херменевтичен дизайн на ефективността на единичен случай (HSCED). Описани са различните етапи на HSCED като систематичен метод за изследване на случай, като съдебноподобен метод за отсяване на доказателства по случай, при който изследователите изграждат противоположни аргументи около количествени и качествени доказателства от множество източници, а съдиите оценяват тези предложения за и против, за да заключат дали клиентът се е променил значително в хода на терапията и дали резултатът се дължи на терапията. Терапевтът в този случай е бяла италианка с 10-годишен клиничен опит, а клиентката Сара е 62-годишна бяла италианка с умерена депресия и три скорошни загуби, която посещава шестнадесет сесии на терапия с Транзакционен Анализ. Диагнозата е поставена въз основа на новите критерии на Диагностично и статистическо ръководство за психични разстройства DSM-5, които позволяват разграничаване на депресията от тежката загуба. Заключението на съдиите е, че това е случай с добри резултати: клиентката се е подобрила рано в хода на терапията, съобщила е за положителни преживявания от терапията и е запазила подобрението в края на проследяването.

TA Лечение на депресия: Херменевтично проучване за дизайн на ефикасността с един случай – “Пенелопе”

© 2016 Enrico Benelli, Francesco Scottà, Serena Barreca, Arianna Palmieri, Vincenzo Calvo, Guido de Rénoche, Stefano Colussi, Marco Sambin & Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V7I1P19

Абстракт

Това е второто проучване от серия три проучвания и представлява италианско систематично възпроизвеждане на предишни открития от Обединеното кралство (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013), която изследва ефективността на наскоро разработено ръководство за лечение на депресия с транзакционен анализ с британски клиенти, като използва херменевтичен дизайн на ефективността на един случай (HSCED). Описани са различните етапи на HSCED като систематичен метод за изследване на случай, като съдебноподобен метод за отсяване на доказателства по случай, при който изследователите изграждат противоположни аргументи около множество източници на количествени и качествени доказателства, а съдиите ги оценяват, за да заключат дали клиентът се е променил значително в хода на терапията и дали резултатът се дължи на терапията. Терапевтът в този случай е бял италианец в третата година от обучението си за психотерапевт, а клиентката Пенелопе е 45-годишна бяла италианка с лека депресия и тревожност. Заключението на съдиите е, че това е случай със смесени резултати: клиентката е подобрила някои аспекти на проблемите си, без да постигне пълна и стабилна ремисия. Интересно е, че в този случай е представена минимална корелация между емпиричните и оценяваните по косвен път индекси на депресията и тревожността и отговорите на въпросниците за самооценка, което повдига въпроса за валидността на мерките за самооценка при специфична типология на клиента.

ТА Лечение на депресия: Херменевтично проучване на ефикасността в един случай – “Луиза”

© 2016 Enrico Benelli, Desiree Boschetti, Cristina Piccirillo, Laura Quagliotti, Vincenzo Calvo, Arianna Palmieri, Marco Sambin & Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V7I1P35

Абстракт

Това е третото проучване от серия три проучвания и представлява италианско систематично възпроизвеждане на предишни открития от Обединеното кралство (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013, в която се изследва ефективността на наскоро разработено ръководство за лечение на депресия чрез транзакционен анализ с британски клиенти, като се използва херменевтичен дизайн на ефективността на един случай (HSCED). Описани са различните етапи на HSCED като систематичен метод за изследване на случаи, като съдебноподобен метод за пресяване на доказателства по случаи, при който изследователите изграждат противоположни аргументи около количествени и качествени доказателства от множество източници, а съдиите оценяват тези предложения за и против, за да заключат дали клиентът се е променил значително в хода на терапията и дали резултатът се дължи на терапията. Терапевтът в този случай е бяла италианка с 10-годишен клиничен опит, а клиентката Луиза е 65-годишна бяла италианка, която посещава шестнадесет сесии на терапия с ТА. Луиза отговаря на критериите на Диагностично и статистическо ръководство за психични разстройства DSM-5 за тежко разстройство на адаптацията, с умерена депресия, смесено с отклонено чувство за хумор и тревожност, за което приемала медикаментозно и хомеопатично лечение в продължение на повече от година. Заключението на съдиите е, че това е случай с добър резултат: клиентката се е подобрила в хода на терапията, съобщава за положително преживяване от терапията и е запазила това подобрение в края на проследяването.

IJTAR Том 6 Брой 2 2015

Изследване на професионалните резултати на психотерапевти, обучени в център за психотерапия и Транзакционен Анализ в Италия

© 2015 Ugo De Ambrogio and Carla Dessi

https://doi.org/10.29044/V6I2P3

Абстракт

Авторите разработват въпросник и  анализират професионалните резултати на 98 бивши студенти, преминали обучения по психотерапия и Транзакционен Анализ, признати от Италианското Министерство на Университетите и Научните изследвания, през последните 15 години в Центъра по Психология и Транзакционен Анализ в Милано.  Статистическите резултати са обсъдени с други лица, а разгледаните фактори включват начина, по който студентите се справят в условията на работа, както и положителните резултати и критичните елементи от прилагането на Транзакционния Анализ в психотерапията.  Излизат наяве факти от професионалния живот по отношение на разпознаваемата идентичност, етичното внимание и удовлетворението от прилагането на научените инструменти.  Идентифицирани са също така гъвкавостта при справяне със стимулите и проблемите, срещани в професионалната практика, и желанието за обмен с колеги и между различни теоретични модели.

Два емпирични изследователски проекта за въздействието на преподаването на концепцията за позволенията на деца в предучилищна възраст в Италия

© 2015 Cesare Fregola

https://doi.org/10.29044/V6I2P19

Абстракт

Четвърта година студенти по педагогика от университета “Рома Тре” са наблюдавани при провеждането на емпирично изследване за въвеждане на Транзакционен Анализ сред ученици от началното училище с цел да развият собствената си самоефективност и автономност, като същевременно докажат, че преподаването на концепцията за позволенията (Kahler 1975) на деца води до постепенно развитие на мета-когнитивните способности и самосъзнанието, необходими на тези деца, за да вземат собствени решения за избор на поведение.  Признават се ограниченията на малките извадкови групи, както и фактът, че наблюдението идва от автори, чиято предишна работа е предоставила основата за въпросниците, разработени и използвани от студентите.

Задълбочено изследване на опита и осмислянето на транзакционния аналитичен психотерапевт, работещ с клиенти, които са пристрастени към интернет.

© 2015 Matthew Shorrock

https://doi.org/10.29044/V6I2P31

Абстракт

Четирима международно акредитирани психотерапевта, занимаващи се с транзакционен анализ, попълват полуструктурирани индивидуални интервюта, които изследват техния опит и осмисляне на интернет зависимостта (IA).  Интерпретативният феноменологичен анализ довежда до четири концепции от по-висок порядък: сложността на интернет зависимостта (IA); етиологични и предразполагащи фактори; функции и характеристики на интернет зависимостта (IA); и фактори за лечение. Представени са практически и теоретични последици за бъдещи изследвания, клинична супервизия, лечение, психообразователни и политически програми. От основните изводи участниците разбират интернет като проводник или среда за пристрастяване предвид високото разпространение на основното “разстройство”.   Установено е също така, че участниците в изследването вярват в съществуването на етиологични корени от детството, които са в основата на коморбидността с интернет зависимостта  (IA); че трудностите с привързаността в детството често предразполагат индивидите да развият проблеми, свързани със самотата, ниската самооценка, контрола, загубата, нестабилността и когнитивния дисонанс на по-късен етап от живота; и че съществува връзка между депресията, ниската самооценка и бягство от реалността като допринасящи фактори.   Стига се до заключението, че специалистите биха имали полза от специално обучение относно трудностите, свързани с привързаността в детството, докато интегрирането на психодинамичен подход или познаването на процесите на пренос би могло да повиши ефективността на лечението и да предпази както клиентите, така и терапевтите от контратерапевтични намеси.

Бележка на редактора: Тази статия представя резюме на дисертация, представена като част от професионална докторантура по консултативна психология; след публикуването на тази статия пълният текст на дисертацията, на английски език, е достъпен на допълнителния уебсайт, свързан с това списание: www.TAresearch.org

IJTAR Том 6 Брой 1 2015 г.

Проект за дейности (акшън рисърч), насочени към повишаване на социалното съзнание сред жените, посещаващи групова психотерапия с Транзакционен Анализ в Бразилия

© 2015 Jane Maria Pancinha Costa

https://doi.org/10.29044/V6I1P3

Абстракт

Въз основа на запознаването с материалите на Gramsci (1978, 1982) за хегемонията, Freire (1979а, 1979б) за кооперативния контакт и Steiner (1975) за радикалната психиатрия, изследователката, която е и психотерапевт, използва методология за изследване на дейностите с 12 жени, посещаващи две текущи седмични психотерапевтични групи в Бразилия, за да повиши социалното им осъзнаване за културно основаното потисничество на жените, особено във връзка с работата; да се приложи анализът на житейските сценарии като терапевтична интервенция в рамките на групите; и да се улесни признаването от жените на ползите от съвместния контакт, когато се стремят да се освободят от потисничеството.  Проведени са индивидуални структурирани интервюта и данните от тях са обсъдени в рамките на групите, което довежда до разработването на модел, съдържащ 6 нива на съзнание за потисничество.  Представени са примери за потисничество, посочени от жените, като само 17% от тях са свързани пряко със сексуална дискриминация на работното място.  Въпреки че изследването е проведено преди много години (1987-1989 г.), се вижда, че проблемите все още съществуват и че методологията на изследването може да бъде приложена другаде.

Интегриране на  методите Психодрама и Tранзакционен анализ в психо-педагогическата работа с деца в училищна възраст в Русия

© 2015 Marina Solomonovna Sokovnina and Viktor Nikolayevich Aleshin

https://doi.org/10.29044/V6I1P15

Абстракт

Започвайки със сравнение на концепциите и методите на психодрамата и транзакционния анализ, авторите откриват сходства и представят опита си в комбинирането на тези подходи с цел провеждане на семинари за ученици от пети клас (11-12 години) в рамките на руската образователна система.  Те представят своята обосновка за тази работа, подробности за съдържанието на обучението и пример за работата на учениците под формата на договор за сътрудничество между ученици и учители.  Те предоставят анализ на докладваните емоции по време на уроците за 78 ученици в сравнение с 38 в рамките на контролните групи, като показват повишени положителни емоции и намалени отрицателни емоции за тези в уроците по транзакционен анализ/психодрама.  Те стигат до заключението, че използваният метод на ролевите игри е по-ефективен от традиционните образователни методи в рамките на Русия за развитието на автономността, мотивацията и ангажираността на учениците.

Изследване на факторите, които оказват влияние върху възприеманите преживявания и резултати от обучението на студенти по психотерапия с Транзакционен Анализ в Обединеното кралство и САЩ

© 2015 Cathy McQuaid

https://doi.org/10.29044/V6I1P28

Абстракт

Интерпретативен феноменологичен анализ (IPA) (Smith, 1995) e приложен към данните от 21 от 50-те участници, които споделят опита си от обучение по време на полу-структурирани интервюта.  Изследваните са подбрани измежду обучаеми и обучители в САЩ и Обединеното кралство, за да се включат “генерации” от тези, обучени от създателя на транзакционния анализ д-р Ерик Бърн, до скоро квалифицирани психотерапевти в Транзакционен Анализ, а също така и такива, които са прекратили обучението си, преди да получат квалификацията си.

Резултатите сочат, че обучението по психотерапия в ТА се преживява от някои като трансформиращо, подобряващо живота и възстановяващо преживяване, което завършва с удовлетворяваща и ползотворна кариера, докато за други то се възприема като злоупотреба, наказание и санкциониращо преживяване, което носи обезверяване, разочарование и неудовлетвореност.  Основните фактори, които допринасят за това, са личните системи от убеждения на студентите, мотивацията за предприемане на обучението, както и отношенията с тренера, колегите и професията като цяло.

Анализът на темите показва, че последвалите тревоги, изразени от участниците, са свързани с липсата на информация, несъответствията в обучението, предлагано от различните институции, причините, поради които обучаемите започват обучение, и причините, поради които тренерите ги приемат, както и значителните изисквания за време и ресурси, свързани с обучението.  Документът включва препоръки, насочени към превръщането на обучението в опит, който поддържа основните философски принципи и ценности на ТА, и насърчава, развива и усъвършенства обучението по ТА психотерапия.

Пилотно проучване за изследване и анализ на компонентите на сценария на хоспитализирани лица в Украйна, диагностицирани с шизофрения, подтип параноя

© 2015 Ganna Golovan

https://doi.org/10.29044/V6I1P54

Абстракт

Въз основа на констатацията на Световната здравна организация (2014a) за липса на психо-социална интервенция за около 24 милиона души по света, страдащи от шизофрения, и съответно за недостиг на подходяща литература по Транзакционен Анализ, авторът провежда пилотно изследване с 27 участници в Украйна, които са хоспитализирани и диагностицирани от психиатри като параноиден подтип шизофрения.  На руски език са използвани четири въпросника: Въпросник за вътрешните състояния на егото (Hay, 1996), Въпросник за изследване на подкрепленията (Cox, 2001), Въпросник за изследване на критичните точки на развитие (Gusakovski, 2000, базиран на Bradshaw, 1991) и Кратък въпросник за сценария (Stewart, 1999), като последният е придружен от клинично интервю, по време на което са поставени диагнози за други елементи на ТА.

Отбелязани са ограниченията по отношение на невалидизираните въпросници и статистическата валидност, но проучването е представено и копия от въпросниците на английски език са публикувани с разрешението на авторите, за да се насърчат по-нататъшни изследвания в тази досега пренебрегвана област.

Намаляване на стреса и прегарянето на учителите във високорискови средни училища в Южна Африка с помощта на Транзакционен Анализ

© 2015 Sharon Mary Johnson

https://doi.org/10.29044/V6I1P70

Абстракт

Тази статия е част от поредица статии, резултат от докторантско изследване, и се фокусира върху резултатите от прилагането на транзакционния анализ като един от трите подхода за намаляване на стреса и прегарянето на учители във високорискови средни училища в гангстерските райони на Кейп Флатс, Западен Кейп, Южна Африка. Другите подходи са Упражнения за освобождаване от травмата (УОТ) и Трансперсонална психология (ТП), като свързаните с тях статии, както и с елементите на количествения статистически анализ на това изследване, се разпространяват на други места.

Общо 43 учители от три различни училища участват в една интервенция, която се провежда веднъж седмично в продължение на 10 седмици в рамките на час и половина (общо 15 часа) в тяхното училище като част от развитието на персонала, а контролна група от 20 учители е в четвъртото училище. Представен е качествен анализ на кодирането на въпросниците за повлияването с ТА и тематичен анализ на фокусната група след интервенцията на проучването със смесени методи. Кодиращият анализ се фокусира върху вътрешноиндивидуалните и междуиндивидуалните инструменти, които са повлияли на учителите, и се установи, че ТА е породила самосъзнание, инструменти за самопомощ и силна групова връзка. Тематичният анализ дава представа за физическите, емоционалните и когнитивните реакции на интервенциите срещу стреса и прегарянето на индивидуално, междуличностно и организационно ниво и разкрива нови перспективи за компетентността на класа, като учителите поемат по-голяма отговорност за дисциплината в класната стая.

Проучването дава представа за благосъстоянието и справянето на педагозите, които оцеляват в тези предизвикателни условия, и предлага подходите на травмата (УОТ) и Трансперсонална психология (ТП), и TA да бъдат включени и евентуално комбинирани в интегративни и еклектични начини за справяне със сложните психологически предизвикателства на стреса и намаляване на прегарянето в травматична среда.

Том 5 Номер 2

Коучинг за системен транзакционен анализ: Проучване на ефективни условия, последици и ефекти върху организационната култура

© 2014 Günther Mohr

https://doi.org/10.29044/V5I2P3

Абстракт

В статията се описват съдържанието и процесът на продължаваща вътрешнофирмена коучинг програма “индивидуален коучван в група”, провеждана в продължение на много години в Германия, като се използват различни концепции, включително класически, системен и системен организационен Транзакционен Анализ, и три последователни проучвания, обхващащи възприеманата полезност на коучинг програмата за отделните участници и тяхната организация, взаимовръзките между участието в програмата и професионалното развитие в организацията, както и факторите, определени от участниците като допринасящи за ефективността на програмата.

Първоначалното проучване, базирано на анкета, определя основния фактор като степента, в която участниците са успели да се справят с най-важния лично дефиниран въпрос или проблем. Второто проучване прилага Качествен Сравнителен Анализ QCA  (Ragin 1987, 2000, 2008) и показва корелация между автономните променливи на участието в групата и взаимозависимата променлива на “допълнителното овластяване” от страна на компанията.  Третото проучване използва анализ на честотата и валентността на отговорите на въпросник, попълнен от 38 мениджъри, за да определи ключовите елементи, които според тях допринасят за ефективността на коучинг програмата.

Авторът стига до заключението, че подобни програми са ефективни, но сложни и изискват треньорът да има психологически, педагогически, лидерски и управленски опит, който да се прилага в рамките на организационната култура на учене.

Проучване на нуждите от подкрепа на мъжете партньори на жени алкохолици в Швейцария ©

© 2014 Г. Bea Schild

https://doi.org/10.29044/V5I2P17

Абстракт

Това проучвателно изследване представя анализ на наративни интервюта с трима участници, проведени в Швейцария през 2009 г., за да се проучат нуждите от подкрепа на мъжете партньори на жени алкохолички. Въведени са различни концепции за стиловете на справяне и са интерпретирани в светлината на  Транзакционния Анализ и други концепции. Съдържанието на интервютата е категоризирано съгласно структуриращия и типизиращия анализ.  Резултатите показват, че основните потребности от подкрепа са свързани с въпросите на партньорството и родителството, с образа на зависимостта в обществото, както и с финансови и административни въпроси, и следователно се различават от стресовите фактори, идентифицирани от други изследователи за партньорките на мъже алкохолици, и от потребностите от подкрепа на близките на психично болни.

Предизвикателства пред разработването на рутинна оценка на резултатите в различни практически условия и култури: Натуралистично проучване в Испания и Обединеното кралство

© 2014 Biljana van Rijn, Ciara Wild, Adina Dumitru

https://doi.org/10.29044/V5I2P28

Абстракт

Проведена е натуралистична оценка на рутинните резултати от психотерапията от различни теоретични направления, включително Транзакционен Анализ, като са използвани стандартизирани мерки за депресия, тревожност, общ дистрес и работен съюз, за всички завършени терапевтични интервенции от 113 терапевти с 263 клиенти в академична институция в Обединеното кралство и за всички етапи на терапията от 10 терапевта с 26 клиенти в три независими клиники в Испания.  Резултатите и в двете страни показват клинични постижения, но е установено, че подобна методология за оценка е по-лесно приложима в рамките на обучителен институт, отколкото в частната практика; тя също така изглежда по-добре отговаря на професионалния климат на оценяване в Обединеното кралство.  Направени са предложения относно въвеждането на подобни изследвания в бъдеще.

Количествени и качествени резултати от психотерапията с транзакционен анализ при мъже ветерани от въоръжените сили в Обединеното кралство, страдащи от посттравматично стресово разстройство

© 2014 David Harford and Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V5I2P35

Абстракт

В статията са представени резултатите от двугодишен изследователски проект, осъществен в рамките на благотворителна организация за настаняване в жилища в Обединеното кралство, в който се разглеждат клиничните резултати от психотерапията с ТА сред 15 мъже ветерани от въоръжените сили с тежко посттравматично стресово разстройство и други съпътстващи разстройства. Резултатите от краткосрочното (24 сесии) и дългосрочното (52 сесии) лечение с Транзакционен Анализ (ТА) бяха измерени с помощта на количествените въпросници CORE-OM (Evans, Mellor-Clark, Margison, Barkham, McGrath, Connell & Audin, 2000), PHQ-9 (Kroenke, Spitzer & Williams, 2001) и Въпросник за Измерване на симптомите на Тревожност и Безпокойство GAD-7 (Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006) и качествено интервю за промяна (Elliott, Slatick, & Urman, 2001, цитирано във Frommer & Rennie, 2001). Количествените резултати показват, че както в групите за краткосрочно, така и в групите за дългосрочно лечение е настъпила положителна надеждна промяна по отношение на общия дистрес, депресията и тревожността, като някои клиенти са постигнали клинично значима промяна по тези показатели. Качествените констатации, получени в резултат на тематичния анализ (Braun & Clarke, 2006 г.), показват, че широк спектър от фактори на терапевта и фактори на психотерапевтичния процес в рамките на терапията с ТА са били от полза за тази конкретна група клиенти. Въз основа на цифровите данни и отговорите от интервютата се обсъжда и отрицателното влияние на редица психо- социални фактори върху благосъстоянието на ветераните. Като цяло тези резултати показват, че психотерапията с ТА може да бъде ефективна при лечението на ПТСР сред ветераните от войната.

Психотерапия с транзакционен анализ при случай на смесена тревожност и депресия: Прагматично проучване на случай с решение на съда – “Алистър“

© 2014 Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V5I2P66

Абстракт

Използвайки оригинален метод за оценка на случаи, който включва панел за анализ от над 80 италиански психолози и включва непрофесионална оценка на случая, авторът изследва ефективността на психотерапията с Транзакционен Анализ на случай на смесена тревожност и депресия при 39-годишен бял британец, който посещава 14 седмични сесии.  CORE-OM (Evans, Mellor-Clark , Margison, Barkham, Audin, Connell and McGrath, 2000), PHQ-9 (Kroenke, Spitzer & Williams, 2001), GAD-7) Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006 г., Скала за измерване на депресията по Хамилтън (Hamilton, 1980 г.) са използвани за скрининг, а също и за измерване на резултатите, заедно със Скала за измерване на сесията  (SRS v.3.0) (Duncan, Miller, Sparks, Claud, Reynolds, Brown and Johnson, 2003 г.) и Скала за сравнително измерване на психотерапевтичния процес (CPPS) (Hilsenroth, Blagys, Ackerman, Bonge and Blais, 2005 г.), в рамките на цялостния метод за решаване на казуси.

Том 5 Брой 1

Тематичен анализ на предпочитанията на младите хора, които се обръщат към онлайн подкрепа за обсъждане на самоубийство

© 2014 Sally Evans

https://doi.org/10.29044/v5i1p3

Абстракт

Младежите (предимно на възраст 15-17 години), използващи уебсайт за онлайн консултации, подкрепа и съвети, бяха попитани за предпочитанията им към онлайн обсъждане на суицидни чувства в сравнение с обсъждането им лице в лице.  Тематичният анализ на резултатите (n = 24) доведе до основната тема “анонимност” с подтеми “безопасност и свобода”, “поверителност” и “контрол”.  Повдигат се въпроси, свързани с предпазните мерки на страдащите млади хора, които са избрали да останат анонимни.

Анализ на работни стилове в различни професии в Русия

© 2014 Dmitry Kasyanov

https://doi.org/10.29044/V5I1P9

Абстракт

Адаптирана извадка от 861 души (451 жени и 410 мъже), работещи в различни компании и професии в Русия, попълни въпросника за стиловете на работа (Hay 1992 г.) в превод на руски език.  Статистическият анализ показа адекватно разграничаване между стиловете и беше възможно да се създадат таблици с норми въз основа на пълната извадка.  Представени са усреднени образци за всяка от 15 професии, включително инженери, информационни технологии, връзки с обществеността, секретарки, продавачи, счетоводители, икономисти и служители в областта на човешките ресурси.  Може да се види, че стилът “Бъди перфектен” преобладава във всеки професионален модел, като “Доставяй удоволствие” е на второ място в повечето от тях, а “Побързай” е най-слабо изявен в повечето от тях.

Прилагане на терапия за повторно вземане на решение в коучинг работилници за мениджъри: Част 1 – Работилницата

© 2014 Mil Rosseau, Rik Rosseau & Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V5I1P15

Абстракт

Първата от поредицата три статии описва как подходът за повторно вземане на решение (Goulding & Goulding 1979) е прилаган в продължение на много години в рамките на семинари за коучинг на ръководители в международен план. Разгледани са потенциалните противоречия относно използването на терапевтичен подход в бизнес контекст, описани са профилите на участниците и характеристиките на лидерите, разгледано е влиянието на груповата среда и са обяснени връзките между работата върху “проблемите” и етапите на излекуване по Берн (1961 г.).  Етапите на работа са свързани с тези, описани от Goulding & Goulding (1979 г.), и са допълнени с материали от McNeel (1999-2000 г.) и Allen & Allen (2002 г.). В настоящия документ са описани интервенциите, които са оценени качествено от Widdowson & Rosseau (2014) и които ще бъдат допълнително оценени количествено в бъдеще.

Прилагане на терапията за повторно вземане на решение в коучинг семинарите за ръководители: Част 2 – Качествено изследване на промените на участниците

© 2014 Mark Widdowson & Mil Rosseau

https://doi.org/10.29044/V5I1P19

Абстракт

Това е вторият от общо три доклада, в който се описва изследването на начина, по който коучингът за ръководители като развиваща се област на организационното развитие може да се основава на теорията и методите на Транзакционния Анализ. Дванадесет участници, които са посетили коучинг семинар, базиран на подхода на Goulding & Goulding (1979) за терапия за повторно вземане на решения, попълниха последващ въпросник за промяната, адаптиран от първия автор от материала на Elliott et al (2001), а отговорите бяха анализирани с помощта на тематичен анализ (Braun & Clarke 2006). Участниците съобщават, че в резултат на участието си в работните срещи са преживели широк спектър от усещания за личностно израстване, положителни междуличностни промени и развитие на своите бизнес, управленски и лидерски умения. Описани са ограниченията, включително възможното въздействие на преноса в желанието да се угоди на водещия на семинара. Резултатите от тематичния анализ показват, че подобен подход може да осигури ефективна рамка за семинари за коучинг на ръководители.

Том 4 Брой 2

Лечение на депресия с ТА – херменевтично проучване на ефикасността в един случай  – “Линда” – случай със смесен резултат

© 2013 Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v4i2p3

Абстракт

Херменевтичният дизайн на ефективността на един случай (HSCED) е систематичен изследователски метод за проучване на случай, включващ кръстосано изследване на данни от смесени методи, за да се генерират както правдоподобни аргументи, че клиентът се е променил благодарение на терапията, така и алтернативни обяснения. Настоящото изследване е четвъртата статия от поредица случаи, в която са изследвани процесът и резултатът от психотерапията с транзакционен анализ с помощта на Херменевтичният дизайн на ефективността на един случай (Elliott 2002). Клиентката, Линда, е 45-годишна бяла британка с лека депресия, която посещава девет терапевтични сесии. Заключението на арбитрите е, че това е случай със смесени резултати: макар че клиентката се е подобрила в хода на терапията и е била положително настроена към преживяването си от терапията, промените не са продължили дълго, когато е преживяла значителни стресови събития по време на проследяването. Линда предоставя подробно и своеобразно описание на аспектите на терапията, които са били най-полезни за нея. Сравнението с други случаи от тази серия показва няколко интересни особености, които заслужават по-нататъшно проучване. По-конкретно, използването на обща теоретична рамка и егалитарните терапевтични отношения са били полезни. Както и при други случаи от тази серия, клиентката е преживяла положителни промени в междуличностните си отношения, което предполага, че този резултат от терапията с ТА заслужава по-нататъшно проучване.

Лечение на еметофобия – систематично проучване на случай – “Питър”

© 2013 Colin Kerr

https://doi.org/10.29044/v4i2p16

Абстракт

Това проучване представя прилагането на елементи от херменевтичния дизайн на ефективността на единичен случай (HSCED) (Elliott 2002) при интервенция в 39 психотерапевтични сесии базирана на ТА, с 19-годишен бял студент от Обединеното кралство, който страда от еметофобия. Авторът, който е и изследовател, прави литературен преглед на клиничните характеристики на еметофобията, съпоставя я с други фобии и прави преглед на предишни изследвания, включително на подходи, основани на ТА, към фобиите като цяло. Методологията на HSCED е описана накратко; количествените показатели за резултатите са получени и анализирани с помощта на Въпросник за Измерване на симптомите на Тревожност и Безпокойство GAD-7 (Spritzer et al. 2006) и Опростен личен въпросник SPQ (Elliott et al. 1999), а качествените показатели – чрез богата документация по случая, транскрипции на сесиите и 4-месечно интервю за проследяване на резултата.  Критериите на Bohart at al (2011) 56 за оценка на доказателствата са използвани заедно с критериите на HSCED. Налице са убедителни доказателства за значителни промени при клиента и че тези промени са резултат от терапията.

Предварителна оценка на резултатите от психотерапията с транзакционен анализ за ветерани от въоръжените сили, страдащи от посттравматично стресово разстройство

© 2013 David Harford

https://doi.org/10.29044/v4i2p27

Абстракт

В това кратко изложение са представени някои първоначални резултата от пилотен проект, проведен в рамките на благотворителна организация в Обединеното кралство, в който се разглеждат клиничните резултати на група ветерани от въоръжените сили, страдащи от посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Резултатите са измерени с помощта на CORE-OM (Evans et al. 2000), PHQ-9 (Kroenke et al. 2001) и GAD-7 (Spitzer et al. 2006). Предварителните резултати показват, че в рамките на 16 сесии е настъпила положителна надеждна промяна по отношение на общия дистрес и тревожността. Тези резултати предполагат, че психотерапията с транзакционен анализ е обещаваща за лечението на посттравматично стресово разстройство при тази група клиенти и че са оправдани по-нататъшни изследвания.

Анализ на доминиращите стилове на работа в различните професии в Македония

© 2013 Marina Pavlovska

https://doi.org/10.29044/v4i2p30

Абстракт

Адаптирана извадка от 90 служители, работещи като икономисти, юридически съветници или ИТ експерти в три компании в Скопие, Македония, попълниха въпросника за стиловете на работа (Hay 1992 г.) и беше установено, че съществуват статистически значими разлики в предпочитанията за стил на работа между професиите.  Тези различия са обсъдени във връзка с Националната номенклатура на професиите в Македония (Държавна статистическа служба, 2011 г.) и са разгледани накратко последиците за управлението на човешките ресурси.  Посочени са ограниченията, свързани с размера и специфичното местоположение на изследваните лица.  Направено е заключение – хипотезата, че ще има различия между доминиращите стилове на работа на професиите, се приема.  Включено е обяснение, което изяснява разликата между позволенията (Kahler & Capers 1974, Kahler 1975, 2008) и стилове на работа (Hay & Williams 1989, Hay 1993, 2009).

Том 3 Брой 1

Лечение на депресия с ТА – херменевтично проучване на ефикасността в един случай -“Петър”

© Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v3i1p3

Абстракт

Херменевтичният дизайн на ефективността на един случай (HSCED) е систематичен изследователски метод за проучване на случай, включващ кръстосано изследване на данни от смесени методи, за да се генерират както правдоподобни аргументи, че клиентът се е променил благодарение на терапията, така и алтернативни обяснения. Настоящото проучване използва херменевтичния дизайн (HSCED), за да изследва резултата от краткосрочна психотерапия с ТА на млад мъж с тежка депресия. Целта на изследването е да се проучи ефективността на краткосрочната ТА терапия за лечение на депресия и да се изследват и идентифицират ключовите аспекти на процеса на ТА терапия и свързаните с тях фактори, насърчаващи промяната сред ефективните случаи. За да се повиши точността и да се отстрани възможността за пристрастност на изследователите, независими изследователи в областта на психотерапията се произнасят по случая и предлагат решение за резултата. Заключението на арбитрите е, че клиентът се е повлиял съществено и че тези промени се дължат в значителна степен на ефекта от терапията.

Авторът предоставя подробни приложения, за да насърчи други да възпроизведат изследването и да добавят към съвкупността от знания, основани на процеса HSCED.

Том 3 Брой 2

Лечение на депресия с ТА – херменевтично проучване на ефикасността в един случай “Денис”

© Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v3i2p3

Абстракт

Херменевтичният дизайн на ефективността на един случай (HSCED) е систематичен изследователски метод за проучване на случай, включващ кръстосано изследване на данни от смесени методи, за да се генерират както правдоподобни аргументи, че клиентът се е променил благодарение на терапията, така и алтернативни обяснения. Настоящото проучване използва HSCED, за да проучи резултата от краткосрочната ТА психотерапия с жена с тежка депресия. Целта на изследването е да се проучи ефективността на краткосрочната ТА терапия за лечение на депресия и да се изследват и идентифицират ключовите аспекти на процеса на ТА терапия и свързаните с тях фактори, насърчаващи промяната сред ефективните случаи. За да се повиши точността и да се отстрани възможността за пристрастност на изследователите, независими изследователи в областта на психотерапията се произнасят по случая и предлагат решение за резултата. Заключението на арбитрите е, че клиентът се е повлиял съществено и че тези промени се дължат в значителна степен на ефекта от терапията.

За този втори случай в подхода на HSCED бяха въведени допълнителни изисквания чрез използване на по-строга класификация на промените, по-висок индекс на надеждност, по-висок стандарт на доказване, както и потенциала на два екипа за разработване на положителните и съмнителните случаи, също и добавяне на трети експерт.

Лечение на депресия с ТА – херменевтично проучване на ефикасността в един случай – “Том”

© Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v3i2p15

Абстракт

Херменевтичният дизайн на ефективността на един случай (HSCED) е систематичен изследователски метод за проучване на случай, включващ кръстосано изследване на данни от смесени методи, за да се генерират както правдоподобни аргументи, че клиентът се е променил благодарение на терапията, така и алтернативни обяснения. Настоящото проучване използва HSCED, за да проучи резултата от краткосрочната ТА психотерапия с мъж с умерена депресия и коморбидна социална тревожност.  Целта на изследването е да се проучи ефективността на краткосрочната ТА терапия за лечение на депресия и да се изследват и идентифицират ключовите аспекти на процеса на ТА терапия и свързаните с тях фактори, насърчаващи промяната сред ефективните случаи. За да се повиши точността и да се преодолее потенциалната пристрасност на изследователите, независими изследователи в областта на психотерапията се произнесат по случая и са предлагат решение за резултата.  Решението на мнозинството от двама арбитри по този случай е, че това е случай с положителен резултат и че клиентът се е повлиял значително и че тези промени се дължат в значителна степен на въздействието на терапията.  Заключението на третия арбитър е, че това е случай със смесен резултат и че клиентът се е променил значително и че това се дължи в значителна степен на терапията.

Това е третият докладван случай и в подхода на HSCED е въведена допълнително изискване по същия начин, както е посочено в придружаващия документ за втория случай.  (IJTAR 3:2, 3-14)

Наличието на ограничаващи послания в клинични и не-клинични групи

© Danijela Budiša, Vesna Gavrilov-Jerković, Aleksandra Dickov, Nikola Vučković, Sladjana Martinovic Mitrovic

https://doi.org/10.29044/v3i2p28

Абстракт

Различни автори от общността на транзакционния анализ постулират, че житейският сценарий на човека се формира въз основа на получени ограничаващи послания, че хората с психични разстройства имат по-деструктивни и по-многобройни ограничаващи послания и че хората с депресивна и параноидна патология имат различни набори от тези послания, като при параноидните разстройства по-често се среща “Не принадлежа”, а при депресивните разстройства “Не бъди важен”.  Това изследване е проведено с цел да провери подобни твърдения и използва Скала за ограничаващи послания (Gavrilov-Jerković et al., 2010), приложена към приспособена извадка от 100 възрастни лица, определени като неклинични чрез интервюта, и 100 възрастни лица, разделени поравно на параноидни и депресивни, определени чрез класификация от психиатър въз основа на критериите на МКБ-10.  Резултатите дават очаквано частично потвърждение, със статистически значима разлика между неклиничната и клиничната част на извадката.  Клиничната група има статистически значимо по-високи резултати по 12-те изследвани ограничаващи послания.  Изследваните лица с депресивни характеристики са имали седем ограничаващи послания, които са били по-силно изразени „Не чувствай“, „Не съществувай“, „Не бъди добре“, “Не бъди дете“, „Недей“, „Не мисли“ и „Не бъди близък“.

Том 2 Брой 2 2011

Транзакционният анализ като психотерапевтичен метод – дискурсивно-аналитично изследване

© 2011 Роланд Джонсън

https://doi.org/10.29044/v2i2p3

Абстракт

Работните дефиниции на категоризациите на McNeel (1975) са разработени и приложени от автора и от независим оценител за цялостен дискурсивен анализ на 72-часова групова терапия с транзакционен анализ в стила на Goulding & Goulding (1976, 1979), проведена през 1984/85 г. Резултатите показват, че терапевтът е използвал средно 42 % от дискурсивно пространство и че терапията действително е съдържала компоненти на ТА, като двете основни категории са били “Контакт с чувствата” и “Договори”, както и специфично използване на ТА техниките “говорене с родителските проекции”, “заявяване на чувствата”, “взаимно договаряне” и “специфичност/яснота”. Степента на съгласие при рецензентите е 46,2 % (Araujo & Born, 1985 г.), коефициентът Коен kappa (1960 г.) показва разпространение от слабо до умерено съгласие, а коефициентът на вероятност (Viera, 2008 г.) е над 1,0 за повечето категории.

Оценка на клиента в Транзакционния Анализ – изследване на надеждността и валидността на въпросника за сценариите на Олсон, Бьорк и Джонсон

© 2011 Роланд Джонсън

https://doi.org/10.29044/v2i2p19

Абстракт

Въпросникът за сценария и свързаният с него контролен списък, разработени от Ohlsson, Johnsson & Björk (1992), са използвани от автора и двама професионални колеги за независима оценка на десет клиенти от едногодишна група за терапия с транзакционен анализ, провеждана от автора. Оценките, основани на писмените отговори в началото на терапията, са сравнени с оценките, основани на интервюта на видеокасети, проведени от автора шест години след приключването на терапията. Установена е умерено висока междуоценъчна надеждност, като вътрешно-оценъчната надеждност е ниска за независимите оценители; съгласието се увеличава за компонентите на сценария “първична забрана от бащата”, “паразитни чувства“, “аварийни люкове”, “ограничаващи послания от бащата” и “ограничаващи от майката”.

Оценка на резултатите от транзакционния анализ и интегративната психология на консултирането в рамките на Настройките за първична грижа за Обединеното кралство

© 2011 Биляна ван Райн, Киара Уайлд, Патриша Моран

https://doi.org/10.29044/v2i2p34

Абстракт

В статията се докладва за натуралистично проучване, което възпроизвежда оценъчния дизайн, свързан с инициативата на Националната здравна служба на Обединеното кралство IAPT – Подобряване на достъпа до психологически терапии (CSIP 2008, NHS 2011), използван преди това за оценка на Когнитивно-Поведенческа Терапия (CBT), с цел оценка на 12-сесийно лечение на тревожност и депресия, прилагайки подходите на Транзакционния Анализ и Интегративната Консултативна Психология в реални клинични условия на първична медицинска помощ. Използвани са стандартни измервания на резултатите в съответствие с модела на IAPT (CORE 10 и 34, GAD-7, PHQ-9), допълнени с измерване на работните съюзи (WAI Horvath, 1986 г.) и в допълнение Въпросник за измерване на депресия BDI-II (Beck, 1996 г.), както и придържане към терапевтичния модел с помощта на новосъздадени въпросници. Резултатите показват, че тежестта на проблемите намалява при използването на всеки от двата подхода, в сравнение с когнитивно-поведенческата терапия; че първоначалната тежест предсказва резултата; и че работните съюзи се задълбочават с напредването на терапията, но не са пряко свързани с резултатите.

Спазването на терапията е високо и при двата подхода. Предложени са няколко области за подобряване на бъдещите изследвания.

Въздействието върху самостоятелното възприятие на състоянията от Егото на въвеждащ курс 101 Транзакционен Анализ (TA 101)

© 2011 Траян Босенмайер

https://doi.org/10.29044/v2i2p44

Абстракт

Изследването проучва ефектите от обучението в курс 101 по Транзакционен Анализ (ТА) върху себе-възприемането на динамиката на его-състоянията, като се използва моделът на его-състоянията, включен във Въпросник за Изследване на Личностни черти  Adjective Check List (Gough & Heilbrun, 1980). Изследваните лица попълват въпросници в началото и в края на обучението и един месец по-късно. Единствената статистически значима промяна е, че Нормативният родител намалява след обучението и остава все така намален един месец по-късно, макар и не толкова. Установено е също така, че полът е значим, но възрастта не е.

Том 2 Брой 1 2011

Изследване на акултурацията с помощта на Транзакционния Анализ: взаимодействие между екзистенциалните позиции и стиловете на акултурация

© 2011 Лена Корнеева

https://doi.org/10.29044/v2i1p3

Абстракт

Настоящата статия е частичен доклад от количествено изследване на ролята на негативната екзистенциална позиция за формирането на авторитарна личност (докладвано на друго място) и характеристиките на акултурация сред имигранти с авторитарен произход в демократична среда (Германия). Данните са събрани сред респонденти с различен произход: имигранти в Германия от Турция, бившия Съветски съюз и държави от Западна Европа, и местни германци като квази-контролна група (N=1318), като всяка подгрупа обхваща най-малко 200 респонденти. Извършени са различни статистически анализи с цел потвърждаване на емпиричните резултати (от корелационен анализ до структурно моделиране). Хипотезата, че негативната екзистенциална позиция е по-силно изразена сред лицата, които са били изложени на авторитарна социализация, беше потвърдена. Беше потвърдена и хипотезата, че негативната екзистенциална позиция служи като предиктор за така наречената дисфункция на акултурацията. Беше разгледана концептуалната аналогия между екзистенциалните позиции и стиловете на акултурация и хипотезата, че четирите възможни стила на акултурация (Berry et al., 1987, Berry & Kim, 1988; Berry et al., 1989) са свързани със съответстващата им екзистенциална позиция, намери подкрепа.

Въздействие на обучението по   Tранзакционен Aнализ психотерапия върху самоосъзнаването и способността за контакт

© 2011 Биляна ван Райн, Киара Уайлд, Хедър Фули, Шарлот Силс, Сервас ван Беекум

https://doi.org/10.29044/v2i1p16

Абстракт

Това изследване е малко по мащаб количествено проучване, в което участват студенти, преминаващи обучение по психотерапия чрез релационен транзакционен анализ в института “Метаноя” в Лондон, Великобритания, в периода септември 2007 г. – юли 2008 г. Изследователите имат за цел да оценят въздействието на обучението върху психологическото здраве на студентите, като използват “Въпросник за автономност” (Beekum & Krijgsman, 2000). Това позволи измерването на развитието на самосъзнанието на студентите и способността им за контакт с другите по време на втората година от обучението (първата година от клиничната практика) в сравнение със студентите от четвъртата и последната година. Обхватът на изследването и резултатите от него са изследователски. Изследването повдига въпроси за по-нататъшни изследвания в областта на психотерапевтичното обучение и супервизията.

Методология за изследване на казуси

© Марк Уидоусън

https://doi.org/10.29044/v2i1p25

Абстракт

Коментирайки липсата на казуси, публикувани в съвременните издания за психотерапия, авторът прави преглед на силните страни на методът за работа по казус и отговаря на често срещаните критики, преди да представи обобщение на видовете казуси, включително клинични, експериментални и натуралистични/естественоисторически. Включени са предложения за разработване на системни проучвания на случаи и са дадени кратки описания на редица изследователски ресурси, свързани с измерванията на резултатите и процесите. Дадени са примери за реален дизайн на изследване на случай и обяснителен дизайн на ефикасност на единичен случай, като статията завършва с някои етични съображения и призив към общността на специалистите по ТА да се ангажират по-широко с изследването на конкретни случаи.

Том 1 Брой 1 2010

База от научни доказателства за Транзакционен Анализ през 2010 година

© 2010 Томас Олсон

https://doi.org/10.29044/v1i1p4

Абстракт

Международният журнал за изследвания на транзакционния анализ, IJTAR, е създаден, за да стимулира научните изследвания и да подкрепи продължителните усилия за изграждане на научна доказателствена база по Транзакционен анализ (TA). Тази статия е един опит да се открие отправна точка за журнала, да се идентифицират, оценят и направят заключения от вече направеното до сега, както и да се очертае съществуващата база от научни доказателства за ТА през 2010 година.

Математически изчислителни процедури и механизми на принуждаващи послания в действие в учебната среда

© 2010 Чезаре Фрегола

https://doi.org/10.29044/v1i1p30

Абстракт

Статията представя качествените резултати от експерименталната фаза на проучване, целящо да изследва връзките между учебния опит на децата, свързан с двуцифреното деление и механизмите за привеждане в действие на принуждаващите послания в учебната среда. Авторът представя резултатите, получени в резултат на процес, в който е използван въпросник, разработен по време на предходна евристична фаза на изследването, съчетан с наблюдения на деца от студенти в бакалавърска степен, рисунки, изготвени от децата, както и наблюдения на учители върху използваните транзакции за разрешение. Представени са примери за всеки един от петте механизма на принуждаващите послания.

Връзка на преподаването на Транзакционен Анализ и локус на контрола при колежански студенти: емпирични изследвания

© 2010 Янг Мей

https://doi.org/10.29044/v1i1p40

Абстракт

Изследване чрез емпирично проучване на връзката между обучението по Транзакционния Анализ и локуса на контрол на студенти в колеж. Проведени са две анкетни проучвания преди и след занятията по Транзакционен анализ и са събрани лични разкази на студентите. Установено бе, че обучението по психология в областта на Транзакционния анализ корелира с намаляване на резултатите за склонността към външен локус на контрола при 81 студенти, също така се наблюдава подобна склонност и в задачите им за домашна работа. Установено бе, че знанията по Транзакционен анализ помагат на студентите да открият и изследват собствените си потенциали и да освободят своята креативност. Предлага се да се обмисли увеличаване на теорията на транзакционния анализ в обучението на студентите от колежа.

Афективните величини на връзката терапевт – клиент в Транзакционен Анализ

© 2010 Роланд Джонсън и Гънвор Стенлунд

https://doi.org/10.29044/v1i1p45

Абстракт

Проучването описва изследването на значението на афективното измерение на терапевтичната връзка (Bordin 1979) в психодинамична форма на терапия с Транзакционен Анализ по метода на “Повторни вземане на решение” (Goulding & Goulding, 1979). Изследвахме модела на афективните взаимоотношения на клиента с помощта на CCRT (метод на Основните Конфликтни Взаимоотношения, Luborsky & Crits-Christoph, 1990, 1998) и проучихме как терапевтът реагира на афективните послания (“тестове”) на клиента с помощта на метода “Диагностика на плана” (Weiss & Sampson, 1986). Установихме, че “емоционалните” аспекти играят по-решаваща роля, отколкото е било предвидено в метода на ТА “Повторно вземане на решение” и други подобни подходи на ТА, които наблягат на договорите, задачите на терапията и рационалния подход.

Емпиричните бази в медицината при търсене на хуманността и натуралистичната психотерапия в търсене на нейните обяснителни корени

© 2010 (английски) Пио Сцилиго

https://doi.org/10.29044/v1i1p60

Без абстракт.