TA Research & Practice

TA Research & Practice

Connecting The Transactional Analysis Community Worldwide

en English

Polski

We would like to thank Anna Sieradzan for her kind assistance in preparing the following abstract translations. She can be contacted at: [email protected].  Anna is studying TA and is interested particularly in organisational TA and TA for managers.

Dziękujemy Annie Sieradzan za życzliwą pomoc w przygotowaniu poniższych tłumaczeń abstraktów. Można się z nią skontaktować pod adresem: [email protected]. Anna studiuje AT i interesuje się zwłaszcza AT organizacyjnymi i AT dla menedżerów.

Tom 13 Wydanie 2 Grudzień 2022

Zastosowanie Analiza Transakcyjna w edukacji muzycznej: naturalnie występujące zachowania Stanu Ego nauczyciela i ich wpływ na motywację uczniów

© 2022 Kianush Habibi

https://doi.org/10.29044/v13i2p3

Streszczenie.

Celem pracy było zbadanie wpływu zachowania nauczyciela na motywację uczniów podczas interakcji nauczyciel-uczeń w edukacji muzycznej. Autorka dokonała obserwacji komunikacji między nauczycielami muzyki a ich uczniami z perspektywy Analizy Transakcyjnej. Uczestniczyli w nim uczniowie w wieku od 7 do 12 lat oraz 7 dorosłych nauczycieli. Naturalnie występujące, u tych nauczycieli, zachowania typu Ego podczas interakcji z uczniami były obserwowane i rejestrowane w celu oceny wpływu na motywację uczniów. Hipoteza była taka, że ​​efekty zachowania nauczyciela, które przejawiają się jako stany Ego Dorosły, Opiekuńczy Rodzic i Wolne Dziecko znacząco zwiększają motywację uczniów. Wyniki badania sugerują, że ta hipoteza jest słuszna.

Wyobraź sobie, że: postmodernistyczne metody ponownego podejmowania decyzji wykorzystujące wyobraźnię

© 2022 Aruna Gopakumar i Nikita Bandale

https://doi.org/10.29044/v13i2p17

Streszczenie.

Ten artykuł przedstawia dwie historie terapii powtórnej decyzji, które wykorzystują wyobraźnię i wyobrażenia klienta jako zasoby do zmiany. Przedstawia uzasadnienie dla używania obrazów i wyobraźni z większą świadomością jako interwencji terapeutycznych, zarówno do odkrywania nieświadomych wzorców skryptów, jak i zapraszania do zmian. Techniki terapii powtórnej decyzji, które wykorzystują obrazy, zostały przeanalizowane przez pryzmat konstruktywizmu, z nadzieją, że zastosowanie tych technik może zyskać na znaczeniu we współczesnej praktyce.

Kontrakty twarde, kontrakty miękkie i nieświadomość

© 2022 Tony White

https://doi.org/10.29044/v13i2p25

Streszczenie.

Ten artykuł jest badaniem tego, czym są twarde i miękkie kontrakty, w jaki sposób wpływają one w różny sposób na proces psychoterapii, a zwłaszcza jak wpływają na nieświadomość i rodzaj nieświadomego materiału, który każdy rodzaj kontraktu będzie miał tendencję do wywoływania. To z kolei ma niebagatelny wpływ na to, co dzieje się w gabinecie terapeutycznym. Oba rodzaje kontraktów tworzą odmienną atmosferę i klimat, w którym psychoterapia może się odbywać. Ten artykuł wyjaśnia, czym są te dwa różne podejścia i jak terapeuta może sobie z nimi radzić.

System klienta: znaczenie grupy wsparcia klienta w dziedzinie nauk o zdrowiu

© 2022 Tânia Caetano Alves

https://doi.org/10.29044/v13i2p32

Streszczenie.

Autor proponuje w tym studium fenomenologicznym przedstawienie koncepcji Systemu Klienta w obszarze Nauk o Zdrowiu Analizy Transakcyjnej poprzez Studium Narracyjne zakotwiczone w przeglądzie literatury. Stanowi to podstawę do zrozumienia znaczenia wiedzy i interakcji pracowników służby zdrowia z grupami wsparcia klienta – Systemem Klienta – gdy są zaangażowani w pewnym punkcie ciągłości zdrowie-choroba. Odzwierciedla wpływ, jaki utrata dobrego samopoczucia fizycznego może wywrzeć nie tylko na chorego, ale także na grupy, do których należy, w tym na zespół medyczny zaangażowany w ich poszukiwanie powrotu do zdrowia. Proponuje również bardziej holistyczne i integracyjne spojrzenie na zdrowie.

Mierzenie konepcji autonomii AT i jej korelacji z wynikami samooceny pracowników w porównaniu z oceną ich przełożonego

© 2022 Buket Kılıç and Olca Sürgevil

https://doi.org/10.29044/v13i2p44

Streszczenie.

Podano opis badania, którego celem było zmierzenie wpływu koncepcji autonomii analizy transakcyjnej oraz tego, w jaki sposób odnosi się ona do spójności między wynikami samooceny pracowników a wynikami ich menedżerów. Wykorzystano kwestionariusz, który został wcześniej opracowany i zbadany z udziałem osób studiujących, aby zostać praktykami analizy transakcyjnej. Oprócz stwierdzenia, że ​​wydaje się, że istnieje korelacja między wysokimi wynikami w kwestionariuszu a zgodą pracownika z oceną przełożonego, zdano sobie sprawę, że w kwestionariuszu były niedociągnięcia, które rodziły pytania dotyczące koncepcji autonomii w jej obecnym kształcie, jak jest to zwykle opisywane w ramach analizy transakcyjnej. Dołączony jest poprawiony kwestionariusz, zawierający tylko 11 z pierwotnych 19 pytań i pokazano, w jaki sposób oryginalne cztery, a następnie dwa komponenty mogą być dwoma różnymi czynnikami.

Tom 13 Wydanie 1 2022

Opracowanie nowej inwentaryzacji stanów Ja – raport z próbki brazylijskiej z wersją portugalską

© Renata Cristina Brandão Rossini, Ederaldo José Lopes, Joaquim Carlos Rossini

https://doi.org/10.29044/v13i1p3

Streszczenie

Badanie to zostało przeprowadzone w Brazylii i przedstawia nowy inwentarz zbudowany do oceny stanów ego, ważnego pojęcia w teorii analizy transakcyjnej. W badaniu wzięło udział 295 ochotników obu płci, w wieku od 18 do 70 lat. Eksploracyjne analizy czynnikowe wskazały na narzędzie w języku portugalskim składające się z 37 pozycji odpowiednio scharakteryzowanych w sześciu stanach: Rodzic Krytyczny (CP), Rodzic Opiekuńczy (NP), Dorosły (A), Dziecko Wolne (FC), Dziecko Przystosowane – Uległe (ACS) oraz Dziecko adaptowane – buntownicze (ACR). Wynik jest użytecznym miernikiem do badania i mapowania stanów ego do zastosowania u jednostek i jako podstawa do przyszłych badań w wielu językach.

Interpretacyjna analiza fenomenologiczna doświadczenia terapeutów w pracy w globalnym kryzysie COVID-19 z wykorzystaniem analizy transakcyjnej

© Claire Daplyn

https://doi.org/10.29044/v13i1p11

Streszczenie

Jest to badanie jakościowe wykorzystujące Interpretatywną Analizę Fenomenologiczną (IPA) (Smith, 1995) dotyczące doświadczeń brytyjskich terapeutów Analizy Transakcyjnej pracujących z klientami przed i podczas globalnej pandemii COVID-19. Wyniki badań, mające na celu określenie, jak to jest przejść od pracy terapeutycznej w ustalonych, głównie osobistych relacjach z klientami, do nagłej konieczności radzenia sobie z poważnymi zmianami zarówno osobistymi, jak i zawodowymi równolegle z klientami pokonującymi analogiczne wyzwania w swoim własnym życiu, wskazują, że uczestnicy doświadczyli traumatycznych reakcji na stres. Uczestnicy początkowo czuli się nieprzygotowani do radzenia sobie z wieloma wyzwaniami związanymi z przejściem z terapii osobistej na terapię online z klientami. Oprócz kwestii technologicznych i etycznych doświadczyli zmian w jakości i charakterze relacji terapeutycznej. Jednak w miarę upływu czasu odkryli również pozytywne aspekty pracy online i doświadczyli poczucia zawodowej pozycji. Jako znaczącą, uznali rolę organów zawodowych i placówek szkoleniowych. Doceniono różnorodność szkoleń online dostępnych w różnych krajach i społecznościach, chociaż jakość doświadczeń edukacyjnych była zróżnicowana.

Międzykulturowe badanie bierności nauczycieli przez pryzmat edukacyjnej analizy transakcyjnej

© Anna Pierzchała, Edyta Widawska, Piotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v13i1p28

Streszczenie

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań opartych na koncepcji bierności zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej – jednej z modalności psychoterapeutycznych w humanistycznej szkole myślenia. Pasywność jest zdefiniowana definiuje jako zachowania, które blokują działania konstruktywne i zorientowane na rozwiązanie.

Projekt/Metodologia/Podejście: Główne metody badawcze obejmowały sondaże diagnostyczne i techniki kwestionariuszowe. W badaniu wykorzystano kwestionariusz „Rzeczywistość Edukatora” Anny Pierzchały (2013). Odpowiedzi udzieliło 441 respondentów z Gwatemali, Polski, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Różnice zidentyfikowano za pomocą testu Kruskala-Wallisa, odpowiednika jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA), powszechnie stosowanej dla prób niezależnych.

Wnioski: Porównawcze międzykulturowe badania dotyczące biernych zachowań nauczycieli wykazały znaczne różnice edukacyjne między krajami. Najniższy poziom bierności odnotowano w Gwatemali [1], a najwyższy na Ukrainie. Model wymiarów kulturowych Hofstede’a umożliwił autorom zarysowanie pewnych ogólnych tendencji dotyczących zachowań biernych w badanych krajach. Indywidualnie raportowane poziomy bierności zostały połączone z uwarunkowaniami kulturowymi wynikającymi ze społecznego funkcjonowania nauczycieli.

Implikacje praktyczne: Badanie zawiera wskazówki dotyczące radzenia sobie z biernością nauczycieli i określa strategie doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów. Najczęstszym zachowaniem pasywnym we wszystkich krajach była nadadaptacja, co podkreślało znaczenie rozwijania wśród nauczycieli świadomości zjawisk interpersonalnych z punktu widzenia analizy transakcyjnej.

Oryginalność/Wartość: Prezentowane badania nie były prowadzone wcześniej i na tym etapie mają charakter eksploracyjny, wskazujący na pewne deklarowane wzorce międzykulturowe i jednocześnie wyznaczający obszary do dalszych badań. Analiza transakcyjna wydaje się być użytecznym konstruktem teoretycznym w projektowaniu międzykulturowych studiów porównawczych.

Heptagon skryptu życia

© Tony White

https://doi.org/10.29044/v13i1p53

Streszczenie

Heptagon skryptu życia, opracowany przez autora, jest opisany w celu pokazania, jak siedem elementów, wszystkie siedem aspektów ludzkiej osobowości – zachowanie, uczucia, myśli, wzorce utrzymywania ciała, nawyki, przekonania i postawy oraz wczesne decyzje – pasują do siebie geometrycznie, tak aby wzmacniają i wspierają się nawzajem oraz utrudniają ludziom zmianę scenariuszy życiowych, skryptu. Elementy te są następnie powiązane ze sposobami, w jakie różne psychoterapie mają tendencję do pracy z nimi, i podano wyjaśnienia, dlaczego geometryczna natura modelu oznacza, że kilka aspektów musi się zmienić, ponieważ w przeciwnym razie pozostałe elementy wzmacniają niekorzystne wzorce.

Empatia własna jako niezbędny element regulacji emocji

© Jane Maria Pancinha Costa, Ronel Alberti da Rosa

https://doi.org/10.29044/v13i1p62

Streszczenie

Potrzeba dbania o siebie nawzajem, utożsamiania się z tym, co nas łączy jako żywe istoty, ludzkie istoty na tej planecie, staje się obecnie przedmiotem badań i refleksji wśród badaczy neuronauki, zachowań, emocji i relacji społecznych, aby wymienić tylko kilka. W obszarze promocji zdrowia i psychoterapii nie jest inaczej. Szczególnie w ostatnich dwóch dekadach poszerzenie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym w badaniach neurologicznych dostarczyło informacji, które pozwolą powiązać te obszary ze zrozumieniem jednostki i jej relacji, przyczyniając się do refleksji, zrozumienia i propozycji działań oraz możliwego uwolnienia od człowieka cierpienie. Tak więc celem tego jakościowego artykułu jest refleksja, oparta na przeglądzie narracyjnym najnowszej literatury, nad możliwością rozumienia empatii jako pochodzącej z pierwotnej lub naturalnej emocji. Podsumowując, znaczenie regulowania emocji staje się oczywiste, biorąc pod uwagę samo-empatię, tak aby jej funkcja regulowania naszych instynktów w celu przetrwania, dobrego samopoczucia i ewolucji mogła się spełnić na polu indywidualnym i społecznym.

Siła analizy transakcyjnej w jednostce po relacyjnym mentoringu integracyjnym

© Maria Imaculada Gonçalves de Almeida, Rita Varela, Rubens Correia Filho

https://doi.org/10.29044/v13i1p72

Streszczenie

Autorzy demonstrują poprzez analizę narracyjną, jak ważne lekcje z AT są wyciągane, stosowane i utrwalane przez osoby otrzymujące relacyjny mentoring integracyjny. Dostarczane jest pełne zestawienie tego, w jaki sposób analiza transakcyjna jest włączana do takiego mentoringu, w tym szczegóły dotyczące konkretnych koncepcji analizy transakcyjnej i sposobu ich wykorzystania. Wyniki badań wskazują, że podopieczni szczególnie cenią analizę transakcyjną jako język, a także użyteczność pojęć obejmujących stany ego, transakcje, emocje, gry psychologiczne i kontrakty. Wykazano, że uczenie się przez podopiecznych ma zastosowanie do rodzin, a także w kontekście organizacyjnym, w którym zapewniono im mentoring. Podsumowując, badania wykazały, że mentoring integracyjny relacyjny jest zrównoważonym i znaczącym programem rozwoju.

Choroba Alzheimera: rozważania w świetle analizy transakcyjnej

© Ede Lanir Ferreira Paiva

https://doi.org/10.29044/v13i1p84

Streszczenie

Ten artykuł jest wynikiem przeglądu literatury na temat choroby Alzheimera, wraz z przeglądem teorii analizy transakcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób nakaz lub nakazowe przesłanie „Nie myśl” i bezmyślny scenariusz mogą być powiązane z rozwojem choroba. Apeluje się, abyśmy badali relacje wykraczające poza sferę nauk przyrodniczych.

Tom 12 Wydanie 2 2021

Strukturalna analiza transakcyjna: Jaźń ego i stany Ja – przyczyna-skutek i interwencje

© 2021 Jorge Alberto Close

https://doi.org/10.29044/v12i2p3

Streszczenie pracy

Artykuł ten identyfikuje fizjologiczne, neurologiczne i psychologiczne determinanty, które wynikają z nałożonych ograniczeń zarówno przez czynniki genetyczne, jak i środowiskowe, inicjujące ludzkie zachowania. Analizowane są determinanty, zwane Ego Jaźń porządkujące zjawiska, które Eric Berne sklasyfikował, ustrukturyzował, konceptualizował i zdefiniował w celu kształtowania analizy transakcyjnej i projektowania instrumentów pomagających profesjonalistom i pacjentom w dostosowaniu zachowań. Przedstawiona jest inna forma Dziecka przystosowanego, różniąca się od modelu berneńskiego, gdzie Dziecko przystosowanego jest ukazane jako część Dziecka wolnego (naturalnego). Zidentyfikowano Dziecko przystosowane do rodziców (Stan Dziecka Przystosowanego) i Stany Ja Dorosłego, dostosowując swoją manifestację i organizację do fizjologicznego rozwoju odpowiadającego im Stanu ego, co sugeruje, że Dziecko Przystosowane jest częścią stanu Ja Rodzica. Kontaminacja jest sprawdzana i korygowana pod kątem spójności między przyczyną a skutkiem, identyfikując, że skontaminowany Stan Ja (ego) jest Stanem Rodzica, tworząc złudzenie oparte na nakazach, które generują iluzję w przystosowanej części Dziecka, co z kolei powoduje naturalną reakcję emocjonalną dziecka, co znacznie ogranicza możliwości interweniowania Stanu Dorosłego. Analiza skryptu jest weryfikowana i organizowana, wskazując, że skrypt jest planem życiowym zapoczątkowanym w chwili poczęcia i kończącym się w momencie śmierci, i że jest niezbędny do przetrwania, ponieważ posiada odpowiednie i nieadekwatne obszary, które mogą ograniczać długość i jakość życia. Zidentyfikowano również zdarzenia, czynniki neurofizjologiczne i wspomnienia zaangażowane w ich rozwój i realizację. Sugestie i przykłady zintegrowanego opracowywania strategii i taktyk interwencyjnych w celu dostosowania zachowań i realizacji kontraktów przedstawiono w odpowiedniej sekcji.

Dekontaminacja (dekonfuzja) Stanu Ja Dziecko — analiza głównych czynników i tego, jak ponowna decyzja (redecyzja) dodaje się do literatury

© 2021 Tony White

https://doi.org/10.29044/v12i2p17

Streszczenie pracy

Niniejszy artykuł analizuje niektóre z głównych pism dotyczących dekontaminacji stanu Dziecka w literaturze analizy transakcyjnej. Ma na celu pokazanie, w jaki sposób każde podejście definiuje cele dekontaminacji i metody, za pomocą których uzyskuje się dekontaminacje. Czyniąc to, wyjaśnia on trzy metody, które zaproponował Berne, aby można było zastosować taką dekontaminację. Próbuje również pokazać, w jaki sposób terapia ponownego podejmowania decyzji (redecyzyjna) wzbogaca literaturę na ten temat, czego według wiedzy pisarza nie robiono wcześniej.

Opracowanie Kwestionariusza Gry Psychologicznej

© 2021 Iming Huang

https://doi.org/10.29044/v12i2p33

Streszczenie pracy

Opisano badanie naukowe przeprowadzone na Tajwanie z udziałem 615 osób w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia i zawodach, mające na celu opracowanie kwestionariusza, który będzie mierzył trzy elementy gier psychologicznych: ukryte wiadomości lub ukryte transakcje, przełączniki ról w trójkącie dramatycznym i tłumione emocje. Dołączono przegląd literatury i opisano rozwój kwestionariusza poprzez opcję przedtestową z udziałem 226 osób. Opisano wyniki analiz statystycznych, a ostateczną ankietę w języku angielskim i chińskim załączono jako załączniki.

Rodzic kulturalny i uczenie się w społeczeństwie opartym na wiedzy: ankieta wśród uczniów szkół podstawowych

© 2021 Cesare Fregola

https://doi.org/10.29044/v12i2p25

Streszczenie pracy

Ten artykuł opisuje badanie naukowe z udziałem 132 studentów na kierunku Nauki o Edukacji Podstawowej na Uniwersytecie Roma Tre. W badaniu zastosowano paradygmat złożoności, w którym za pomocą działań grupowych zaprojektowano kwestionariusz, który następnie przeanalizowano, aby uzyskać 8 różnych perspektyw. Bazowa perspektywa teoretyczna, na której oparto się, obejmowała zbadanie stosowalności koncepcji analizy transakcyjnej Rodzica kulturowego (oraz związane z nimi koncepcje Ram Odniesienia, Skryptu i Stanów Ja) jako sposobu zrozumienia, jak potrzebne są zmiany w procesach edukacyjnych, aby odzwierciedlić sposób, w jaki rodzina, szkoła i kultury społeczne uległy zmianie, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia używającego aplikacji (termin „ Generation App”) i rosnącego wpływu technologii na przestrzenie wirtualne oraz potrzeby odzwierciedlenia różnorodności kulturowej.

Tom 12 Wydanie 1 2021

Siatka gry

© 2021 Stephen R. Lankton

https://doi.org/10.29044/v12i1p3

Streszczenie pracy

Autor przedstawia swój własny projekt siatki gry, który może być nałożony na oryginalną wersję okólnika przypisywanego Leary’emu (1957). Oryginalna interpersonalna lista kontrolna (MLK) i powiązane osie i domeny (sekcje) są zachowane, ponieważ celem jest skłonienie jednostek do zbadania ich własnych zachowań i tego, jak łączą się one z ich pozycjami życiowymi i grami psychologicznymi, w które mogą grać. Po zastosowaniu interpersonalnej listy kontrolnej MLK następuje wprowadzenie zmodyfikowanego OK Corral, w którym uznaje się, że istnieją pewne „dobre” gry, a wybór gier psychologicznych jest przydzielony do czterech głównych pozycji życiowych. Załączniki zawierają materiały z linkami do innych języków i szczegółowymi instrukcjami, które pozwolą praktykom zastosować opisane podejście. Autor kończy przykładami, w jaki sposób wyniki mogą być interpretowane i wykorzystywane do pomocy klientom indywidualnym i partnerom.

Zarażanie samobójstwem, pakt samobójczy i skutki zachowań samobójczych w relacjach terapeutycznych i rodzinnych.

© 2021 Tony White

https://doi.org/10.29044/v12i1p18

Streszczenie pracy

Ten artykuł dotyczy samobójstwa i związków. Jak myśli i zachowania samobójcze mogą wpływać na relacje osoby samobójczej i jej otoczenia. Obejmuje to relacje między osobą o skłonnościach samobójczych a innymi osobami o skłonnościach samobójczych, a także między osobą o skłonnościach samobójczych a innymi osobami, które nie mają skłonności samobójczych. Jak osoba samobójcza może wpłynąć na drugą osobę i jak druga z kolei wpływa z powrotem na osobę samobójczą. Jaki wpływ mają na siebie nawzajem, jeśli chodzi o to, jak myślą i czują, a następnie jak wpływa to na ich wzajemne transakcje. Dokładniej analizuje klastry samobójcze, pakty samobójcze, samobójstwo w relacji terapeutycznej i samobójstwo w relacjach rodzinnych.

Bierność w edukacji

© 2021 Piotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v12i1p25

Streszczenie pracy

Autor zajmuje się występowaniem i implikacjami bierności w środowisku edukacyjnym. Po zapoznaniu się z teoretycznymi podstawami w literaturze analizy transakcyjnej, przedstawia kilka badań naukowych, zanim zidentyfikował pomocne podejścia do radzenia sobie z taką biernością. Zawiera trzy studia przypadków wraz z sugestiami i diagramami sposobów rozwiązania problemu nadmiernej adaptacji.

Nakazy i motywacja w rozwoju człowieka z perspektywy trylogii

© 2021 Ranjith MR

https://doi.org/10.29044/v12i1p35

Streszczenie pracy

Autor łączy podejście Kandathila (1978) do Trylogii, które łączy Ja, Ty i Cel oraz to, jak są one powiązane w kategoriach Tożsamości, Racjonalności i Relacji, z teoriami analizy transakcyjnej dotyczącymi nakazów i zezwoleń. Wynik jest zilustrowany jako rozszerzona ramka GK, aby zapewnić model do analizy, w jaki sposób decyzje z dzieciństwa zapobiegają obecnemu wzrostowi klientów. Rozważane są zarówno nakazy, jak i nakazy, a zezwolenia są opisywane w kategoriach miłości, nadziei i zaufania. Istotny związek jest również nawiązany z Hierarchią Potrzeb Maslowa, a to z kolei skłania do wstępnych rozważań na temat natury duchowego wzrostu. Dołączone jest krótkie studium przypadku, aby pokazać, w jaki sposób powstałe ramy mogą pomóc w analizie, którą mogą być udostępniane klientom.

Gra TAMED, role przechodnie i stowarzyszenia zawodowe

© 2021 Julie Hay

https://doi.org/10.29044/v12i1p42

Streszczenie pracy

Autorka wprowadza grę psychologiczną o nazwie TAMED – mit wyjaśniający głębokość analizy transakcyjnej, która jej zdaniem wyjaśnia niezdrową dynamikę zachodzącą w obrębie członków i stowarzyszeń zawodowych zajmujących się analizą transakcyjną. Ilustruje to czterema przykładami przypadków opartymi na osobistych doświadczeniach. Przedstawia również przegląd teorii AT na temat gier psychologicznych, roli przechodnia, różnych ról w trójkącie dramatycznym i jego rozszerzeniach oraz potencji piramidy. Przedstawia wybór materiałów autorstwa TA i autorów spoza TA, aby wspierać założenie, że takie gry mają więcej wspólnego z procesami organizacyjnymi i grupowymi niż scenariuszem jednostki, która jest postrzegana jako przyczyna konfliktu. Artykuł kończy się kilkoma wstępnymi przemyśleniami na temat tego, jak schematy organizacyjne AT należy zmienić, aby odzwierciedlić strukturę i dynamikę stowarzyszeń zawodowych.

Tom 1 Numer 1 lipiec 2010

Baza dowodów naukowych do analizy transakcyjnej w roku 2010

© 2010 Thomas Ohlsson

https://doi.org/10.29044/v1i1p4

Streszczenie

Międzynarodowe czasopismo do badań nad analizą transakcyjną o nazwie: „International Journal of Transactional Analysis Research” w skrócie IJTAR, powstało w celu stymulowania badań i wspierania ciągłych wysiłków na rzecz zbudowania bazy dowodów naukowych do analizy transakcyjnej (TA). Niniejszy artykuł jest próbą zlokalizowania punktu wyjścia dla czasopisma, zidentyfikowania, oceny i wyciągnięcia wniosków z tego, co już zostało zrobione, oraz wyartykułowania istniejącej bazy dowodów naukowych dla TA w roku 2010.

Matematyczne procedury obliczeniowe i Drivery (sterowniki) w działaniu w środowisku uczenia się

© 2010 Cesare Fregola

https://doi.org/10.29044/v1i1p30

Streszczenie

W artykule przedstawiono jakościowe wyniki eksperymentalnej fazy badania mającego na celu zbadanie powiązań między doświadczeniami edukacyjnymi dzieci związanymi z podziałem dwucyfrowym a koncepcją pięciu rodzajów zachowań tzw. driverów w analizie transakcyjnej. Autor przedstawia wyniki uzyskane z procesu, w którym wykorzystano kwestionariusz opracowany podczas wcześniejszej fazy heurystycznej badań, połączony z obserwacjami dzieci przez studentów studiów licencjackich, rysunkami wykonanymi przez dzieci oraz obserwacjami nauczyciela na temat wykorzystanych transakcji zazwoleń. Podano przykłady dla każdego z pięciu driverów.

Związek między nauczaniem teorii analizy transakcyjnej a poczuciem kontroli u studentów szkół wyższych: badania empiryczne

© 2010 Yang Mei

https://doi.org/10.29044/v1i1p40

Streszczenie

Dochodzenie na podstawie badań empirycznych dotyczące związku między edukacją w zakresie teorii analizy transakcyjnej a poczuciem kontroli u studentów college’u. Przeprowadzono dwa badania na podstawie ankiety przed i po zajęciach z Analizy Transakcyjnej oraz zebrano osobiste raporty narracyjne uczniów. Stwierdzono, że edukacja psychologiczna w zakresie analizy transakcyjnej skorelowana jest z obniżeniem wyników w zakresie skłonności do kontroli zewnętrznej u 81 studentów, a ich zadania wykazywały podobną skłonność. Wykazano, że wiedza z zakresu analizy transakcyjnej pomaga uczniom odkrywać i badać ich własny potencjał oraz wyzwalać ich kreatywność. Proponuje się rozważenie zwiększenia zastosowania teorii analizy transakcyjnej w kształceniu studentów szkół wyższych.

Afektywny wymiar sojuszu w psychoterapii opartej na analizie transakcyjnej

© 2010 Roland Johnsson i Gunvor Stenlund

https://doi.org/10.29044/v1i1p45

Streszczenie

W opracowaniu opisano badanie znaczenia afektywnego wymiaru sojuszu terapeutycznego (Bordin 1979), w psychodynamicznej formie terapii analizy transakcyjnej, wzorowanej w stylu “Terapii Redecyzyji” (Goulding & Goulding, 1979). Zbadaliśmy wzorzec relacji afektywnych klienta za pomocą CCRT (metoda Core Conflictual Relationship, Luborsky & Crits-Christoph, 1990, 1998) i sprawdziliśmy w jaki sposób terapeuta reaguje na komunikaty afektywne klienta (“testy”) za pomocą metody Diagnozy Planu (Weiss & Sampson, 1986). Stwierdzilismy, że aspekty “emocjonalne” odgrywają bardziej decydującą rolę, niż przewidywano w metodzie redecyzji AT i podobnych podejściach psychoterapii AT, które kładą nacisk na kontrakty, zadania terapeutyczne i racjonalne podejście.

Empiryczne podstawy medycyny w poszukiwaniu człowieczeństwa i naturalistycznej psychoterapii w poszukiwaniu jej hermeneutycznych korzeni

© 2010 (angielski) Pio Scilligo

https://doi.org/10.29044/v1i1p60

Nie opublikowano streszczenia. T