TA Research & Practice

TA Research & Practice

Connecting The Transactional Analysis Community Worldwide

en English

български (Bulgarian)

We thank Vesna Nencheva for translations of Abstracts. [email protected]  Vesna is a licensed psychologist who works as a therapist, management consultant, and a lecturer on the Bulgarian National Music Academy’s Master’s Degree in Music Therapy.  She works primarily within the framework of Schema Therapy and also uses Hypnosis, EMDR, Transactional Analysis, and Solution Focused Brief Therapy. She is certified in Thomas International and MBTI and applies the Hogan Personal Inventory, NEO PI – R, Schein’s Career Anchors, and other systems. She enjoys working on the development and management of people’s potential with a focus on psychological research on personality, the discovery and development of people’s unique talents, strengths and potential areas for development, analysis of leadership and management potential.

Благодарим на Весна Ненчева за преводите на резюметата. [email protected]  Весна е дипломиран психолог, който работи като терапевт, консултант по мениджмънт и преподавател в магистърска степен по музикална терапия на Българска национална музикална академия. Тя работи основно през парадигмата на EMDR, а също така и хипноза, Схема терапията, Транзакционен Анализ и Фокусирана върху решения кратка терапия. Тя е сертифицирана в Thomas International и MBTI и прилага Hogan Personal Inventory, NEO PI – R, Schein’s Career Anchors и други системи. Тя предпочита да работи върху развитието и управлението на потенциала на хората с фокус върху психологическите изследвания на личността, откриването и развитието на уникалните таланти, силни страни и потенциални области за развитие, анализ на лидерския и управленския потенциал.

We would like to thank Sezgin Bekir, PhD for his kind assistance in preparing the abstract translations from Volume 8 through 12. He can be contacted at: [email protected]. Sezgin is a Researcher and Postdoctoral Fellow of the National Programme for Young Scientists and Postdocs at the Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Science. He is currently undertaking training to qualify as a transactional analyst (in psychotherapy) and provides private sessions for individuals and groups.

Бихме искали да благодарим на д-р Сезгин Бекир за любезното му съдействие при подготовката на преводите на резюмета за томове 8 до 12. С него може да се свържете на електронна поща: [email protected]. Сезгин е изследовател и постдокторант по национална програма “Млади учени и постдокторанти” в Института за изследване на населението и човека –Българска академия на науките. В момента той се обучава, за да се сертифицира като транзакционен аналитик (в психотерапия) и провежда индивидуални сесии за лица и групи.

Том 14, брой 2 декември 2023 г

Измервания на резултатите в клиничната практика на транзакционния анализ

Карол Ремфри Фут

https://doi.org/10.29044/v14i2p3

Абстракт

Тази статия представя преглед на литературата относно използването на измервания на резултатите (ИР) в консултирането и психотерапията, направен от авторката като част от нейното изследване (което ще бъде докладвано по-късно) за това как практикуващите транзакционен анализ използват ИР при сключването на договори в TA, диагностика и планиране на лечението. Представена е широка гама от литература, която не е свързана с ТА,  описани са различни измервания на резултатите (ИР), описани са положителните и отрицателните възприятия на практикуващите за тях, както и какво са склонни да правят вместо да използват ИР. Съобщава се колко малко съветници и психотерапевти използват ИР като част от своята клинична практика. Тази статия изследва проблемите и дава повече дълбочина и подробности за „плюсовете и минусите“ на използването на ИР в практиката на ТА и има за цел  да инициира дискусии по темата успоредно с изследователското проучване.

Моделът на времевата линия на его състоянието

Збигнев Виецорек

https://doi.org/10.29044/v14i2p17

Абстракт

Авторът представя друг начин да се мисли за адаптациите на личността и процеса на общуване въз основа на рамка, извлечена от невролингвистичното програмиране, за това как характеризираме хронологичното време в пространството около нас. Той представя модел, в който его състоянията могат да бъдат диагностицирани и с тях да се работи от гледна точка на това дали те се разглеждат като минали, настоящи или бъдещи.

Преосмисляне на Родителя: Модел на състоянието на егото, базиран на ценността

Лена Корнеева

https://doi.org/10.29044/v14i2p24

Абстракт

Двата интегративни компонента на Родителското его състояние в оригиналния функционален модел са преразгледани в контекста на психотерапевтичната работа и нейната ефективност. Представена е и е аргументирана алтернативна интерпретация на функционалния модел, основана както на теоретични съображения, широко приети в професията, така и на практическа реализация на преосмисления функционален модел. Настоящата разработка се основава на ценностния принцип, т.е. на предпоставката, че потребността от самоуважение е основна социална потребност и че преживяването на обезценяване от страна на значима родителска фигура предизвиква психологическа травма и корелиращи с нея дефицити и компенсации. Обсъжда се значението на самочувствието в контекста на привързаността, „нарцистичното нараняване“ и уязвимостта, както и емпиричните открития и терапевтичните отговори в психотерапевтичната практика. Представен е случай от терапия на двойка, за да се илюстрира приложението на модела.

Развитие на лидерство: Подкрепа и развитие на колеги

Саболч Ловас

https://doi.org/10.29044/v14i2p33

Абстракт

Представено е описание на програма за развитие на лидерство, разработена и проведена в рамките на една организация, включително начина, по който е проведено многостранното договаряне и начина, по който са  разгледани психологическите, професионалните и административните нива. В допълнение към прегледа на програмата са дадени подробности за съдържанието и процеса на третата сесия, както и реакциите на участниците, които споделят какво са научили.

Състояния на Съзнанието и Его състояния

Стивън Ланктън

https://doi.org/10.29044/v14i2p42

Абстракт

Представена е теория за съзнанието, която се свързва със състоянията на егото. Описани са различни нива на съзнание и как състоянията на съзнанието (СС) съдържат в себе си различни колекции от преживелищни ресурси, което води до ограничения в достъпа на индивидите до различни ресурси, когато са в определени състояния. Дадени са примери, свързани с ежедневието, последвани от идеи за това как практиците могат да използват съпричастност с клиентите, така че клиентите да могат да променят съдържанието на проблемни СС.

Том 14, брой 1 юни 2023 г

Излекуване на скрипта с транзакционен анализ и триология: Описание на триологичното консултиране

© 2023 G Jayakumar и M D Ajithabai

https://doi.org/10.29044/v14i1p3

Резюме
Авторите представят подробности за “триoлогия” концепцията, която е “наука за трите”, разработена от отец Джордж Кандатил, и метод на консултиране, разработен въз основа на нея от С. Сидхартан. Те описват триъгълник, известен като Рамка на Джордж Кандатил (GK Frame), и илюстрират как той може да се разглежда като начин за разбиране на това как човечеството може да бъде анализирано. Те показват как той може да се разглежда като по-всеобхватен от някои други психологически подходи към личността, като подчертават липсата на внимание към взаимоотношенията във всички по-нови разработки на транзакционния анализ. Те представят подробно ръководство за това как да се прилага триологичното консултиране, като предоставят два случая от практиката.

Те назовават безполезния процес като „enhaviour“, който е начинът, по който усещанията, изпитвани в тялото, водят до безполезни поведения, които могат да бъдат наблюдавани от други. Обучението на клиентите как да наблюдават и прекъсват този процес чрез медитация е начинът, по който тази форма на консултиране изисква само една сесия с клиент, тъй като след това клиентът е подготвен да продължи процеса сам, докато не бъде постигнат здравословният резултат. постигнато .

Развиващият се свят на коучинга

© 2023 Кери Филипс

https://doi.org/10.29044/v14i1p16

Резюме

Тази статия е за развиващия се свят на коучинга и смесва лични преживявания и спомени с обширен преглед на материали от редица автори. Авторът предоставя свои собствени модели; Обзорен модел, за да илюстрира дълбочината и ширината на света на коучинга; Позиционен модел за илюстриране на проблема, клиент, треньор и супервайзор; и Коучинг общност модел, който показва припокриващи се индивидуални и колективни граници и как те водят до предизвикателства.

Травма, памет и въздействието на терапията за повторно вземане на решения

© 2023 Тони Уайт

https://doi.org/10.29044/v14i1p24

Резюме

Стига се до заключението, че терапията за повторно вземане на решение е форма на експозиционна терапия. Макар че терапията за повторно вземане на решение има много по-широки цели от терапията на експозицията, Гулдингови създават мощна форма на терапия на експозицията, която е част от процеса на повторното вземане на решение. Съществуват много голям брой научни доказателства, които потвърждават ефикасността на експозиционната терапия като лечение на травми и особено на посттравматично стресово разстройство. Тази статия показва как терапията за повторно вземане на решение е терапия на експозицията и след това как терапията на експозицията може да помогне за реинтеграцията на откъснатите фрагменти на личността, които се формират в шизоидния процес.

Психотерапия на транзакционен анализ с клиенти, които са невродивергентни: опит и практически препоръки

© 2023 Клеър Бауърс и Марк Уидоусън

https://doi.org/10.29044/v14i1p32

Резюме

В това качествено изследване се използва интерпретативен феноменологичен анализ (IPA) (Smith, Flowers & Larkin, 2009; Smith & Nizza, 2022), за да се проучи как психотерапията с Транзакционен Анализ може да се използва ефективно при клиенти, които са невродивергентни.  Целта е да се изследва житейският опит на участниците, всички от които са невродивергентни и са получили психотерапия като възрастни, но които не са били диагностицирани в детството.

Всички участници съобщават за чувство на неудовлетвореност, тъга и срам по отношение на това как другите са реагирали на тяхната невродивергентност и невродивергентно поведение в исторически план.  Целта на това проучване е да се погледне отвъд външно демонстрираните поведения към скритата нужда и да се разгледа от какво могат да се нуждаят невродивергентните клиенти, както от своя психотерапевт, така и от своята психотерапия.

Това проучване предполага четири основни психотерапевтични потребности, идентифицира три основни капана, в които психотерапевтите могат да попаднат при работа с невродивергентни клиенти, и описва осем релационни утвърждения, които е важно да се вземат предвид при работа с невродивергентни клиенти.

Предложение за изследване: Изследване на феноменологичната промяна и подобряване на настройката чрез използване на танцови/ритмични движения

© 2023 Зара Ирани

https://doi.org/10.29044/v14i1p55

Резюме

Предоставя се описание на предложение за изследване и обратната връзка е добре дошла. Целта на изследването е описана като проучване дали танцът, дефиниран тук като движение на тялото по ритмичен начин, може да се превърне в инструмент, който практикуващият да използва с клиенти в модел на субсимволната комуникация. Литературно ревю, започващо с психоанализа и достига до съвременен с обучени танцьори, работещи с деменция, включва препратки към набор от TA материали. Авторът набляга на необходимостта от саморефлексия, етични съображения и съобразяване с културни въздействия. Статията включва и първоначален проект на методологията на изследването, която ще бъде използвана първоначално от автора, и как тя може да бъде използвана след това от колеги.

Кери Филипс – некролог – юни 2023 г

© 2023 Джули Хей

https://doi.org/10.29044/v14i1p64

Некролог – Кери Филипс

Том 13, издание 2 декември юни 2022

Приложен Транзакционен Анализ в музикалното образование: Естествено срещащи се его-състояния на учителя и тяхното влияние върху мотивацията на учениците

© 2022 Kianush Habibi

https://doi.org/10.29044/v13i2p3

Абстракт

Целта на това изследване е да се проучи влиянието на поведението на учителя върху мотивацията на учениците по време на взаимодействието между учител и ученик в музикалното образование. Наблюденията на общуването между учителите по музика и техните ученици бяха направени от автора през перспективата на Транзакционния Анализ. Учениците, които участваха в изследването, бяха на възраст между 7 и 12 години, а възрастните учители бяха 7. Естествено възникващото его-състояние поведение при тези учители по време на взаимодействието с техните ученици бе наблюдавано и записвано с намерението да се оцени влиянието върху мотивацията на учениците. Хипотезата бе, че ефектът от поведението на учителите, което се проявява като его-състояния на Възрастен, Нормативен родител и Свободно дете, значително повишава мотивацията на учениците. Резултатите от изследването показват, че тази хипотеза е валидна.

Представете си това: Постмодернистични методи за Повторно Вземане на решения, които използват въображението

© 2022 Aruna Gopakumar and Nikita Bandale

https://doi.org/10.29044/v13i2p17

Абстракт

В тази статия са представени два случая от терапия на повторно вземане на решение, които използват въображението и образите на клиента като ресурси за промяна. Представя се обосновка за използването на въображението и фантазията с по-голяма осъзнатост като терапевтични интервенции, както за разкриване на несъзнавани сценарийни модели, така и за приканване към промяна. Техниките на терапията за повторно вземане на решение, които използват въображение, са разгледани през призмата на конструктивизма с очакването, че използването на тези техники може да придобие значимост в съвременната практика.

Твърди договори, меки договори и несъзнавано

© 2022 Tony White

https://doi.org/10.29044/v13i2p25

Абстракт

Тази статия е изследване какво представляват твърдите и меките договори, как те влияят по различен начин на психотерапевтичния процес и особено как влияят на несъзнаваното и на вида несъзнателен материал, който всеки вид договор е склонен да предизвика. Това от своя страна оказва значително влияние върху случващото се в терапевтичното пространство.  Двата вида договори създават различна атмосфера и климат, в които може да се осъществи психотерапията. Тази статия обяснява какви са двата различни подхода и как терапевтът може да се справи с тях.

Клиентската система: Значението на групата за подкрепа на клиента в областта на здравните науки

© 2022 Tânia Caetano Alves

https://doi.org/10.29044/v13i2p32

Абстракт

В това феноменологично изследване авторът предлага концепцията за Система на Клиента в областта на Здравните Науки разгледана през призмата на Транзакционния Анализ чрез наративно изследване, основано на литературен обзор. То осигурява основа за разбиране на значението на познанията и взаимодействието на здравните специалисти с групите за подкрепа на клиентите – Системата на клиента – когато са включени в някакъв момент от континуума на здравните заболявания. Той отразява въздействието, което загубата на физическо благополучие може да причини не само на болния индивид, но и на групите, към които той принадлежи, включително на здравния екип, участващ в неговото възстановяване. Той предлага също така по-холистичен и интегративен възглед за здравето.

Измерване на понятието за Автономността в ТА и неговата корелация с резултатите от самооценката на изпълнението на служителите в сравнение с оценката на техния ръководител

© 2022 Buket Kılıç and Olca Sürgevil

https://doi.org/10.29044/v13i2p44

Абстракт

Представено е изследване, което си поставя за цел да измери ефекта на представата за Автономност в Транзакционния Анализ и как тя се отнася към съответствието между самооценката на служителите и оценките на техния ръководител. Използван е въпросник, който преди това е бил разработен и изследван с хора, обучаващи се за практици по транзакционен анализ. В допълнение се открива връзка между високите резултати във въпросника и потвърждението на служителя с оценката на неговия ръководител, така бяха установени недостатъци във въпросника и те повдигат въпроси относно концепцията за Автономност, както тя обикновено се представя в Транзакционния Анализ. Включен е преработен въпросник, който съдържа само 11 от първоначалните 19 въпроса, и е показано как първоначалните четири и след това два компонента могат да бъдат два различни фактора.

Том 13 брой 1 2022

Разработване на нова инвентаризация на его състоянията – доклад от бразилска извадка с португалска версия

© Renata Cristina Brandão Rossini, Ederaldo José Lopes, Joaquim Carlos Rossini

https://doi.org/10.29044/v13i1p3

Абстракт

Това проучване е проведено в Бразилия и представя нов списък за оценка на его състоянията – една важна концепция в теорията на транзакционния анализ. В изследването са участвали 295 доброволци от двата пола на възраст между 18 и 70 години. Факторният анализ индикира създаването на инструмент на португалски език, състоящ се от 37 айтема, които се характеризират адекватно в шест фактора: Нормативен родител (НР), Обгрижващ родител (ОР), Възрастен (В), Свободно дете (СД), Адаптирано подчинено дете – (АПД) и Адаптирано дете – бунтар (АДБ). Резултатът е полезен инструмент за изследване и картографиране на его състоянията  при работа с хора, както и като основа за бъдещи изследвания в редица езици.

Интерпретативен феноменологичен анализ на опита на терапевтите в работата им по време на глобалната извънредна ситуация COVID-19, използвайки транзакционен анализ

© Claire Daplyn

https://doi.org/10.29044/v13i1p11

Абстракт

Това е квалитативно изследване, използващо интерпретативен феноменологичен анализ (IPA) (Smith, 1995) на опита на ТА терапевти от Обединеното кралство, работещи с клиенти преди и по време на глобалната пандемия COVID-19. Насочени към идентифициране на това какво е да се премине от терапевтична работа в установени отношения, предимно срещи на живо, с клиенти към внезапна необходимост да се управляват големи промени както в личен, така и в професионален план, успоредно с клиенти, ориентирани към аналогични предизвикателства в собствения си живот, резултатите показват, че участниците са преживели травматични стресови реакции. Участниците в изследването първоначално са се чувствали неподготвени да се справят с многобройните предизвикателства, свързани с преминаването от срещи на живо към онлайн терапия с клиенти. В допълнение към технологичните и етичните проблеми те са преживели промени в качеството и естеството на терапевтичните взаимоотношения. С напредването на времето те откриват и положителни аспекти на онлайн работата и изпитват чувство за професионално овластяване. Те смятат, че ролята на професионалните организации и институциите за обучение е значителна. Разнообразието от онлайн обучения, предлагани в различните държави и общности, беше оценено високо, въпреки разнообразието в качеството на придобитото знание.

Крос-културно изследване на пасивността при учители през призмата на Транзакционния анализ в образованието

© Anna Pierzchała, Edyta Widawska, Piotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v13i1p28

Абстракт

Цел: Целта на статията е да представи резултатите от изследване, базирано на концепцията за пасивност в съответствие с предпоставките на транзакционния анализ – една от психотерапевтичните модалности в хуманистичната терапевтична школа. Пасивността се определя като поведение, което блокира конструктивните и ориентирани към решения действия.

Дизайн/методология/подход: Основните изследователски методи включват диагностични проучвания и попълване на въпросници. В изследването е използван въпросникът “Реалността на педагога” на Anna Pierzchała (2013). 441 изследвани лица от Гватемала, Полша, Обединеното кралство и Украйна участват в изследването. Бяха установени различията с помощта на теста на Kruskal-Wallis, еквивалент на еднофакторния дисперсионен анализ (ANOVA), който обикновено се използва за независими извадки.

Заключения: Сравнителните крос-културални изследвания на пасивното поведение на учителите показват значителни образователни различия между страните взели участие в изследването. Най-ниски нива на пасивност са отчетени в Гватемала [1], а най-високи – в Украйна. Моделът на Хофстеде за културните измерения позволи на авторите да очертаят някои общи тенденции по отношение на пасивното поведение в изследваните страни. Индивидуално отчетените нива на пасивност бяха свързани с културни детерминанти, произтичащи от социалното функциониране на учителите.

Практически изводи: Проучването предлага някои насоки за справяне с пасивността на учителите и идентифицира стратегии за подобряване на уменията за решаване на проблеми. Най-често срещаното пасивно поведение във всички страни, участващи в изследването, е свръхадаптирането, което подчертава важността на развиването на осъзнаването на междуличностните феномени на учителите от гледна точка на транзакционния анализ.

Оригиналност/стойност: Представеното изследване не е провеждано досега и на този етап има проучвателен характер, като посочва определени междукултурно декларирани модели и същевременно определя области за по-нататъшно изследване. Транзакционният анализ се явява като полезна теоретична конструкция при провеждането на крос-културални сравнителни изследвания.

Седмоъгълникът на сценария на живота

© Tony White

https://doi.org/10.29044/v13i1p53

Абстракт

Разработеният от автора седмоъгълник на житейския сценарий е описан, за да покаже как седемте елемента, всичките седем аспекта на човешката личност – поведение, чувства, мисли, модели на език на тялото, навици, убеждения и нагласи, както и ранни решения – се съчетават геометрично, така че да се подсилват и подкрепят взаимно и да затрудняват хората да променят своите житейски сценарии. В последствие тези елементи са свързани с начините, по които различните психотерапии обикновено работят с тях, и са дадени обяснения защо геометричната природа на модела означава, че няколко аспекта трябва да се променят, защото в противен случай останалите елементи подсилват модели, които не помагат.

Съчувствието към себе си като необходим елемент за регулиране на емоциите

© Jane Maria Pancinha Costa, Ronel Alberti da Rosa

https://doi.org/10.29044/v13i1p62

Абстракт

Необходимостта да се грижим един за друг, да се идентифицираме с това, което имаме общо като живи същества – човешки същества на тази планета – понастоящем се превръща във фокус на проучвания и размисли сред изследователите в областта на неврологията, поведението, емоциите и социалните взаимоотношения, и т.н. Не по-различно е и в областта на психотерапията и промотирането на здраве. Особено през последните две десетилетия разширяването на познанията за мозъка и нервната система в изследванията на невронауката предостави информация, която позволява да бъдат свързани тези области с разбирането на индивида и неговите взаимоотношения, допринасяйки за размисли, разбиране и предложения за действие и възможно преодоляване на човешкото страдание. Ето защо целта на тази качествена статия е да разсъждава, въз основа на наративен преглед на най-новата литература, върху възможността за разбиране на емпатията като произлизаща от първична или естествена емоция. В заключение, ясно става значението на регулирането на емоциите, като се има предвид съчувствието към себе си, за да може да се осъществи неговата функция да регулира нашите инстинкти с цел оцеляване, благополучие и еволюция, в индивидуалната и социалната сфера.

Силата на транзакционния анализ в индивида след релационно-интегративно менторство

© Maria Imaculada Gonçalves de Almeida, Rita Varela, Rubens Correia Filho

https://doi.org/10.29044/v13i1p72

Абстракт

Авторите демонстрират чрез наративен анализ как ефективни уроци от ТА се усвояват, прилагат и поддържат от лицата, получаващи интегративно менторство на отношенията. Предоставен е пълен отчет за това как транзакционният анализ е инкорпориран в такова менторство, включително подробности за конкретни концепции на транзакционния анализ и начина, по който те се използват. Резултатите от изследването показват как работещите с ментори особено ценят транзакционния анализ като език, както и полезността на понятията, включващи състояния на егото, транзакции, емоции, психологически игри и договори. Ученето чрез менторство е демонстрируемо приложимо както в семействата, така и в организационния контекст, в който е предоставено менторство. Те заключават, че изследването показва устойчивостта и значимостта като програма за развитие на интегративното менторство на отношенията.

 Болестта на Алцхаймер: размисли през призмата на транзакционния анализ

© Ede Lanir Ferreira Paiva

https://doi.org/10.29044/v13i1p84

Абстракт

Тази статия е резултат от наративен преглед на литературата за болестта на Алцхаймер, съвместно с преглед на теорията на транзакционния анализ, като се обръща специално внимание на това как забраните или ограничаващо послание “Не мисли” и сценария „без разум“ могат да бъдат свързани с развитието на болестта. Отправя се призив да се изследват взаимоотношенията извън сферата на естествените науки.

Том 12, Брой 2, 2021

Структурен транзакционен анализ: Его Аз и Его Състояния – причина-следствие и интервенции

© 2021 Хорхе Алберто Клоуз

https://doi.org/10.29044/v12i2p3

Абстракт

Тази статия идентифицира физиологични, неврологични и психологически детерминанти, които определят човешкото поведение и произтичат от ограничения, наложени както от генетични, така и от фактори на околната среда. Анализирани са детерминантите, наречени Его-Аз, които организират феномените, които Ерик Бърн класифицира, структурира, концептуализира и дефинира, за да формулира транзакционния анализ и да създаде инструменти, които да помагат на професионалистите и пациентите да коригират поведенията си. Предлага се различна форма за представяне на Адаптираното Дете, което се различава от модела на Берн, където Адаптираното Дете се представя като част от его сътоянието Дете. Идентифицирани са его състоянията Родител-Адаптирано Дете и Възрастен, като тяхното проявление и организация се приспособява към физиологичното развитие на съответното его състояние на Аз-а, като се предполага, че Адаптираното Дете е част от его състоянието Родител. Замърсяването се преразглежда и се коригира като последователност между причина и следствие, като се определя, че замърсеното его състояние е его-състоянието Родител, който формира заблуда в Адаптираното Дете вследствие на забрани. Забраните генерират илюзия, която предизвиква емоционална реакция от Естественото Дете, а това значително ограничава възможностите за реакция на его състоянието Възрастен. Прегледаният и систематизиран анализ на сценария показва, че житейският сценарий е план за живота, който започва от зачеването и завършва със смъртта, той е незаменим за оцеляването, като съдържа в себе си адекватни и неадекватни сегменти, които могат да ограничат продължителността и качеството на живот. Идентифицирани са също така събития, неврофизиологични фактори и спомени, участващи в неговото развитие и осъществяване. В съответните раздели са представени предложения и примери за интегрирано разработване на стратегии и техники за интервенция и коригиране на поведението с цел изпълнение на договорите с клиентите.

Почистване на замърсяването в его състояние Дете – проучване на основните приноси и какво допълва към теорията повторното вземане на решение

© 2021 Тони Уайт

https://doi.org/10.29044/v12i2p17

Абстракт

Тази статия изследва някои от основните трудове в транзакционния анализ за почистване на замърсяването в его състояние Дете. Целта е да се покаже как всеки подход дефинира целите на почистването на замърсяването и методите, чрез които то се постига. Изясняват се трите метода, които Берн предлага, които могат да бъдат използвани за почистване на замърсяването. Проучването също така се опитва да покаже какво терапията за повторно вземане на решение добавя към знанията по тази тема, което по информация на автора не е правено до този момент.

Разработване на въпросник за изследване на психологическа игра

© 2021 Иминг Хуанг

https://doi.org/10.29044/v12i2p25

Абстракт

Описано е изследване, проведено в Тайван с 615 лица на различна възраст, степени на образование и професии, с цел да се разработи въпросник, който  измерва три компонента на психологическите игри: скрити послания или двойни транзакции, размяна на роли в драматичния триъгълник и потиснати емоции. Направен е преглед на литературата и е описан процеса на  разработването на въпросника и пилотното изследване с 226 лица. Описани са резултатите от статистическите анализи и като приложения е представен окончателният вариант на въпросника на английски и китайски език.

Културален Родител и учене в Общество на знанието: проучване със студенти от специалност  „Начално образование“

© 2021 Чезаре Фрегола

https://doi.org/10.29044/v12i2p33

Абстракт

Тази статия описва проучване, включващо 132 студенти от специалност „Начално образование“ в университет Рома Тре (Roma Tre University). При изследването е използвана парадигма на комплексността, която използва групови дейности с цел създаване на въпросник, който впоследствие е анализиран, за да предостави 8 различни перспективи. Основната теоретична перспектива включва изследване за приложимостта на концепцията от транзакционния анализ за Културалния Родител (и свързаните концепции за референтната рамка, житейският сценарий и его състоянията) като начин да се разбере какви промени са необходими в образователните процеси, за да се отразят настъпилите промени в семейството, училището и обществената среда, като се обърне специално внимание на Поколението Алфа (Generation App) и нарастващото въздействие на технологиите върху виртуалната среда и необходимостта от отразяване на културалното разнообразие.

Забележка: Тази статия е публикувана за първи път на италиански през 2017 г. като „Genitore Culturale e apprendimento nella società della conoscenza. Un’indagine congli studenti di Scienze della Formazione Primaria’ в Richerche Pedagogiche, 203. 59-66 и е възпроизведена с необходимото разрешение.

Том 12 Брой 1,2021

Диаграма на психологическите игри

© 2021 Стивън Р. Ланктън

https://doi.org/10.29044/v12i1p3

Абстракт

Авторът представя своя собствена идея за диаграма на психологическите игри (Game Grid), която може да бъде наложена върху оригиналната версия на циркуларната таксономия на интерперсоналния кръг, приписван на Лири (Leary, 1957). Оригиналният междуличностен въпросник на Лири и свързаните с тях оси и тенденции се запазват, тъй като целта е да се подтикнат хората да изследват собственото си поведение и как то се свързва с техните житейски позиции и психологически игри, които могат да играят. Направен е кратък обзор на използвания междуличностен въпросник, след което е представен модифициран вариант на ОК ограждението (OK Corral), според който има някои „добри“ игри, представена е подбрана селекция от психологически игри, разпределени в четирите базисни житейски позиции. Приложенията съдържат материали и подробни инструкции, които ще позволят на практикуващите да прилагат описания подход. В обобщението авторът представя примери за това как резултатите могат да бъдат интерпретирани и използвани в помощ на отделни клиенти и партньори.

Суицидно заразяване, суициден договор и ефектите на суицидното поведение в терапевтичните и семейните отношения.

© 2021 Тони Уайт

https://doi.org/10.29044/v12i1p18

Абстракт

Тази статия е за суицидното поведение и взаимоотношенията. Как суицидните мисли и поведения могат да повлияят на взаимоотношенията между човек със суицидни нагласи и хората около него. Това включва взаимоотношения между човек със суицидни нагласи и други хора със суицидни намерения, както и между човек със суицидни намерения и други, които нямат такива. Как суицидния човек може да влияе на другите и как другите от своя страна въздействат на човек със суицидни намерения. Какъв ефект оказват те един върху друг по отношение на това как мислят, как се чувстват и как това влияе на транзакциите, които обменят помежду си. По-конкретно се изследват  суицидните клъстери, суицидните договори, суицидното поведение в терапевтичните отношения и суицидното поведение в семейните взаимоотношения.

Пасивността в образованието

© 2021 Пьотр Юшик

https://doi.org/10.29044/v12i1p25

Абстракт

Авторът разглежда възникването и последиците от пасивността в образователна среда. След направен теоретичен обзор на литературата в областта на транзакционния анализ, авторът представя няколко научни изследвания, преди да идентифицира полезни подходи за справяне с пасивността. Описани са три казуса, придружени с предложения и диаграми, които могат да се използват за справяне със свръхадаптацията.

Забрани и мотивация в процеса на личностно развитие през перспективата на трилогията

© 2021 Ранджит МР

https://doi.org/10.29044/v12i1p35

Абстракт

Авторът комбинира триологията като подход (Kandathil,1978), който обединява Аз, Ти и Цел и как те са свързани с понятията идентичност, рационалност и взаимоотношение, с конструктите забрани и разрешения от теорията на транзакционния анализ. Резултатът е илюстриран като разширена GK рамка, който осигурява модел за анализ на това как решенията от детството предотвратяват настоящото развитие на клиентите. Забраните и ограничаващите послания се разглеждат заедно, а разрешенията са описани от гледна точка на понятията любов, надежда и доверие. Представя се значимата им връзка с йерархията на потребностите на Маслоу, като това от своя страна поражда някои първоначални съображения относно същността на духовния растеж. Включено е кратко проучване на случай, за да се демонстрира как получената рамка може да помогне за извършване на анализ, който може да бъде споделен с клиентите.

Играта „УКРОТЕН“, страничните наблюдатели и професионалните асоциации

© 2021 Джули Хей

https://doi.org/10.29044/v12i1p42

Абстракт

Авторът представя психологическа игра, наречена „УКРОТЕН“ (TAMED) – митът за обяснителна дълбочина в транзакционния анализ, която игра предлага за обяснение на нездравословната динамика, настъпваща в рамките на членство в професионални асоциации по транзакционен анализ. Авторът илюстрира това с четири примера, базирани на личен опит. Авторът също така предоставя общ преглед на транзакционната теория за психологическите игри, ролята на страничния наблюдател, различните роли в драматичния триъгълник и допълненията към него, както и пирамидата на способността (potency pyramid). Представени са избрани материали от различни автори – от областта на транзакционния анализ и други теоретични подходи, в подкрепа на идеята, че подобни игри са по-скоро свързани с организационни и групови процеси, отколкото с житейския сценарий на личността, който обикновено се разглежда като причина за конфликтите. Статията завършва с някои първоначални идеи за това как схемите в организациите по транзакционен анализ трябва да се променят, за да отразят структурата и динамиката на професионалните асоциации.

Том 11

Том 11 Брой 2, 2020

Изследване на разделението Учени – Практикуващи в психологията: Транзакционно- аналитична типология на учените

© 2020 Патрик Уайтхед

https://doi.org/10.29044/v11i2p3

Абстракт

Използвайки моделите за его състоянията на транзакционния анализ (Berne 1961, 1964), авторът предлага типология на учените и  14 типа диаграми, базирани на интегрирани его състояния, замърсен Възрастен и единични его състояния с двойно изключване. Типологията е представена като най-новата в т.нар. психология на науката, чиито образци включват Томас Кун (1962/2012) и Абрахам Маслоу (1969). Психологията на науката се разграничава от философията и теорията на науката и се фокусира върху проучване на  съществуващите изследвания за личността на учените. От основно значение е очевидното разделение между учен и практикуващ в клиничната и консултативната психология.

Основавайки се  на скандалния хит на Feyerabend (1970) за науката, че „всичко върви(става)“, авторът показва как, използвайки модела на транзакционния анализ за типовете учени, коментарът на Feyerabend може да се разбере по три начина: Родител: „Учените не трябва да бъдат толкова сериозни“; Възрастен: „Изглежда, че всичко върви“ и Дете: „Няма правила!“ Само в тяхната интеграция (PAC) може да се разбере значението на Feyerabend. Същото е и за практикуващия психолог, чиято практика не може да бъде отделена от нейните научни основи. Авторът завършва, като използва представената  типология, за да предложи, как едни и същи категории, прилагани към практикуващите, могат да обяснят техните отговори при изследванията.

Оценка и измерване на его състоянията: Психометрични характеристики на италианския превод на ревизираната версия на въпросника за его състоянията (ESQ-R-I)

© 2020 Фиоренцо Лаги, Джузепе Креа, Клаудия Филипони и Джорджо Кавалеро

https://doi.org/10.29044/v11i2p14

Абстракт

В отговор на необходимостта от повече обективност, Loffredo, Harrington, Munoz & Knowles (2004) разработват Ревизирана версия на въпросника за его състоянията (ESQ-R) с 40 айтема, който е съкратен вариант  на оригиналниата версия от 60 айтема (Loffredo & Omizo, 1997). Настоящото проучване оценява италианска версия на скалата ESQ-R, попълнена от извадка от 483 лица (204 мъже и 279 жени) и демонстрира приемлива конструктивна валидност и надеждност на неговите пет подскали: Нормативен Родител, Обгрижващ Родител, Възрастен, Естествено Дете и Адаптирано Дете. Експлораторните факторни анализи потвърждават пет факторната структура на оригиналния въпросник. Айтеми с факторни тегла, равни или по-малко от .30 бяха изключени от анализа на резултатите. Допълнително проучване показа, че италианската версия на ESQ-R-I с 33 айтема има добра конструктивна валидност като инструмент за измерване на петте его състояния според теорията на транзакционния анализ. В статията са направени и предложения за бъдещи изследвания.

Транзакционен анализ и множествена интелигентност – Предложение за диагностика и интервенция

© 2020 Реджина Берард

https://doi.org/10.29044/v11i2p25

Абстракт

Диагностиката на его състоянията е първата стъпка, коята се предприема от транзакционите аналитици при разработването на план за интервенция. Теорията за множественната интелигентност може да помогне с това да даде възможност за разпознаване на способностите и компетенциите, които клиентът вече има, и как его състоянието Възрастен може да бъде изчистено от замърсяване и енергизирано. Настоящото изследване обсъжда връзките между понятията за его състоянията и множествената интелигентност и как това може да помогне за улесняване на диагностиката и клиничната интервенция.

Транзакционен анализ и множествена интелигентност – предложена диагноза и интервенция

© 2020 Regina Berard

 https://doi.org/10.29044/v11i2p35

Абстракт

Разработването на план за интервенция  е първата стъпка, която транзакционният аналитик предприема в хода на диагностицирането на его състоянията. Теорията за множествената интелигентност може да допринесе за това, като позволи да се разпознаят способностите и компетентностите, които клиентът вече притежава, и как его състоянието на Възрастен може да се деконтаминира и да се енергизира. В настоящото изследване се обсъждат връзките между концепциите за его състоянията и множествената интелигентност и как това може да помогне за улесняване на диагностиката и клиничната интервенция.

Използване на метафората „Успехът на кораба“ в рамките на функционален анализ на финтех компания: Организационно проучване в България

© 2020 Владислав Йорданов

https://doi.org/10.29044/v11i2p41

Абстракт

Авторът описва прилагането на модела „Успехът на кораба“ (Sailship Success, Hay, 2017), основан на теорията на транзакционния анализ, в рамките на проучване и функционален анализ във финтех компания, базирана в България, но с клонове в няколко други страни. Подробно е описан начинът, по който е създаден консултантският проект, неговите цели и използваните методи. Въпреки че дизайнът и резултатите от въпросника също са описани, фокусът е върху това как „Успехът на кораба“ е въведен като метафора по време на интервюта с мениджъри, което води до идентифициране на значително различни перспективи за това дали организацията е по-скоро като мирен кораб или като кораб, който влиза в битка. Другите повдигнати въпроси включват липсата на ясна представа за желаната посока на кораба, липсата на информираност за потенциални заплахи като конкуренти и липсата на каквото и да е осъзнатост, че организацията е част от флотилия от компании.

Том 11 Брой 1, 2020

Изследване влиянието на емоционалната стабилност върху програмата за обучение по транзакционен анализ, предназначена за развитие на его състоянието Възрастен при юноши в Сирия

© 2020 Alaa MHD Тайсир Морад

https://doi.org/10.29044/v11i1p4

Абстракт

В настоящата статия е описано проучване за влиянието на его състоянието Възрастен и емоционалната стабилност върху резултатите от програма за обучение, базирана на концепциите от транзакционен анализ при 36 ученици в юношеска възраст (и 36 ученици в контролна група), реализирана в училище в Дамаск. В процеса на провеждане на изследването бяха използвани съществуващи и нови инструменти от транзакционния анализ, включително колело на его-състояниета, скала за решаване на проблеми, измерване на его състоянията,  кратка скала за измерване на емоционалната стабилност и жаневското колело на емоциите. Резултатите показват различия в его-състоянията Възрастен , Естествено Дете и личностната черта емоционална стабилност, както и различия в его-състоянията Обгрижващ Родител и Адаптирано Дете при момчетата и момичетата.

Разработване на диагностичен инструмент за изследване на бърнаут синдром, базиран на теорията на транзакционния анализ, с примерно приложение за изследване на случай в Швейцария

© 2020 Джанпаоло Бенедети, Енрико Бенели и Мариявитория Занчета

https://doi.org/10.29044/v11i1p13

Абстракт

Позовавайки се на добавянето на бърнаут синдрома в МКБ-11, авторите правят преглед на литературата и предлагат комбинация от концепции на транзакционния анализ със системно-психодинамични, когнитивно-поведенчески и логотерапевтични перспективи, за създаване модел на триизмерен седмоъгълник, в който всеки връх представлява измерение на състоянието на бърнаут синдрома: когнитивно, поведенческо, мотивационно, емоционално, соматично, релационно и екзистенциално измерение. Те посочват как симптомите „тук и сега“ са репрезентации на преживяванията „там и тогава“ и демонстрират как тези елементи могат да бъдат представени в системата на сценария, разработена от О’Рейли-Кнапп и Ерскин ( O’Reilly-Knapp,  Erskine, 2010). Впоследствие авторите комбинират  този модел с 12-стъпковия модел на Фройденбергер и Норт (Freudenberger and North, 1992)  в един общ опростен модел, състоящ се от пет фази: на медения месец; на подтискане, на отричане; на дехуманизация и на изгаряне. Авторите разработват схема за оценка на бърнаут синдрома (Burnout Assessment Chart , BAC) и полуструктурирано интервю за оценка на бърнаут синдрома (Burnout Assessment Interview ,BAI). В статията е описано и приложението на модела чрез представяне на случай на 56-годишен клиент от мъжки пол в Швейцария. Авторите посочват ограниченията на използването само на един случай, но въпреки това предполагат, че представеният модел може да се използва при разработването на наръчник за работа с бърнаут синдром, като различните фази го правят приложим за различните области на приложение на ТА.

Разработване и изследване чрез  единичен случай с косвено генерирано измерване на резултат за страдание при клиенти с психични разстройства

© 2020 Джулия Гулиелмети и Енрико Бенели

https://doi.org/10.29044/v11i1p32

Абстракт

Концепцията за психичните разстрайства се описва като обосновка за необходимостта от подход за работа с лица, които не осъзнават своите страдания и затова не са в състояние да опишат проблемите си чрез инструменти за самооценка. Използването на номотетичен подход, използващ самооценъчни методики или стандартизирани клинични инструменти, се сравнява с идиографическия подход за работа с такива лица. Използва се случай, за да се илюстрира разработването и първото приложение на косвено генерирано измерване на резултат (Proxy-Generated Outcome Measure, PGOM), който позволява на клиницистите, наблюдателите и изследователите да проследят индивидуалното разбиране за основните страдания на клиента и промените, настъпили по време на психотерапията. Представено е и сравнение с номотетичните оценки на резултата.

Чувствам, следователно съществувам: Изследване на значението на емоциите и техните функции

© 2020 Адриана Монтейро

https://doi.org/10.29044/v11i1p58

Абстракт

Емоцията не е понятие, което може да бъде точно определено, дори и ако на ежедневен език се отнася до афективни състояния. Теорията на транзакционния анализ, създадена от Берн и получила развитие от неговите последователи, е пропита с концепцията за емоциите.  За да се хвърли повече светлина върху тези въпроси, настоящата статия се спира на биопсихологията на емоциите, разглеждайки техните цели и функции, като се отчитат и постиженията на невронауките. Ние се позоваваме на автори, които са направили теоретичен преглед на транзакционния анализ от гледна точка на биологията и психологията, като Алън и Хайн (Allen and Hine). Също така включихме автори като Райх и Левин (Reich and Levine), които се занимават с психотелесния подход, заради техния значителен принос както за разбирането на това как системата на сценария се проявява в тялото, така и за разглеждането на възможността за разработване на систематичен психотелесен подход в рамките на процеса за отстраняване на замърсявания от Възрастния. В заключение отбелязваме, че няма разрушителни емоции. Разрушителен е начинът, по който човек се научава да се справя с чувствата,усещанията и емоциите. А работата върху емоциите е работа върху житейския сценарий.

Формално и неформално прилагане на транзакционния анализ за консултиране в образованието

© 2020 Пьотър Юсик

https://doi.org/10.29044/v11i1p64

Абстракт

В тази статия се разглежда теорията за ролите, за да се изяснят разликите между преподаватели и консултанти, които използват транзакционен анализ като метод за концептуализиране на работата си в подкрепа на растежа и развитието на учениците. Преподавателите се разглеждат като фасилитатори на растеж, който е резултат от придобиване на знания, умения и разбиране, докато консултантите се фокусират върху растеж, който е резултат от самоанализ, базиран на преживявания по време на взаимоотношенията с консултанта. Освен това консултативните интервенции могат да бъдат разграничени на формална и неформална работа, което показва значителните разлики  по отношение на  договор, роли, нива на ограничаване и поверителност. Няколко модела за работа чрез транзакционен анализ са описани в контекста на формалните и неформалните интервенции. Представени са съответни казуси, за да се покаже как концепциите се прилагат в образователна среда. Авторът предполага, че консултантите по транзакционен анализ трябва да повишат осведомеността си за ролите, които заемат, и тяхната  способност да отчитат различията в ролите ще направи техните интервенции по-надеждни.

Знаци на признание, игри и обучения в групи

© 2020 Пьотър Юсик

https://doi.org/10.29044/v11i1p75

Абстракт

Потребността на учащите се от знаци на признание  играе ключова роля за подобряване на резултатите от обучението и емоционалната грамотност в групи. Учителите и фасилитаторите могат съзнателно да отговорят на нуждата на учениците си от признание, като обръщат внимание на груповата култура и създават отзивчива среда чрез моделиране. Когато потребността на учениците за знаци на признание не е задоволен, те започват да играят психологически игри. Учителите могат да реагират адекватно, като наблягат на различните роли във взъимоотношенията в модела на драматичния триъгълник. Освен това концепциите на ТА са по-ефективни, когато се прилагат в контекста на взаимоотношенията, тъй като в противен случай интервенциите се превръщат в безплодно, опростено и формално начинание. В някои групи може да се наблюдава феномен на фиксация на ролите, когато даден индивид представя проблем, който колективно се избягва от другите членове. Когато това бъде осъзнато от групата, тя може да продължи напред. Като цяло учащите се успяват, когато получат подходящи знаци на признание и разрешения, които подпомагат техния растеж и развитие.

Транзакционен анализ и духовност: прозрения от индийската философия

© 2020 Индранил Митра

https://doi.org/10.29044/v11i1p80

Абстракт

В индийската философска система Веданта човешкото същество се описава от гледна точка на пет концентрични обвивки, обграждащи вътрешното ядро – моделът Панча Коша (Пет обвивки). Този модел влияе върху транзакционния анализ, доколкото хвърля светлина върху функциите на его състоянието Възрастен и също така предлага процес, чрез който може да се постигне автономност. В статията се обсъждат и разглеждат различни концепции на Веданта, които могат да имат отношение към TA. Представен е моделът на Веданта его състояния, в сравнение с класическия модел на TA. Естественият стремеж за интимност и  растеж  (Physis) е представен от гледна точка на прозрения от Веданта. Обсъждат се практическите приложения на модела и как той може да се използва за личностно израстване и духовен напредък.

Том 10 Брой 2, 2019

План за лечение на депресия с използване на транзакционен анализ: Херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай – Джовани

© 2019 Мариявитория Занчета, Лаура Фарина, Стефано Морена и Енрико Бенели

https://doi.org/10.29044/v10i2p4

Абстракт

В основата на това проучване стоят резултати от серия предишни индивидуални тематични изследвания, целта на които е била да се оцени ефективността на методите на транзакционния анализ при лечение на депресивните разстройства на личността. В тази статия ние адресираме проблеми и трудности, възникнали в предишни серии от изследвания, като например: необходимост от време за обучение на група хора за провеждане на херменевтичния анализ, организиране на участието на външни съдии, които да дадат окончателното решение за изследването и справяне с несъответствия между количествени и качествени данни . Това проучване предлага опростен метод за провеждане на херменевтичния анализ, който изисква само един човек, запазвайки валидността на метода. Ние интегрирахме херменевтичния дизайн с прагматичната методология за оценка на случая, за да следваме предварително дефинирани критерии при анализ на качествен материал. Освен това представяме начин за използване на системата на сценария за откриване на промени в депресивната симптоматика и депресивната личност. Тествахме този подход към HSCED (херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай) в случая на „Джовани“, 17-годишен италианец с европейски произход, който посети 16 психотерапевтични сесии по транзакционен анализ при терапевт – италианка с европейски произход, специализирала психотерапия с 2 години клиничен опит. Клиентът удовлетворява изискванията на критериите от DSM-5 за умерено тежко депресивно разстройство и генерализирано тревожно разстройство. Това е второто изследване, което оценява ефективността на психотерапията по транзакционен анализ при депресивни юноши.

План за лечение на депресия с използване на транзакционен анализ: Опростен модел на херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай – Маргарита

© 2019 Мариявиттория Занчета, Алесия Пико, Барбара Ревелло, Кристина Пичирило и Енрико Бенели

https://doi.org/10.29044/v10i2p32

Абстракт

Това е последното от проект за  седем херменевтични изследвания за ефективност на отделния случай при лечение на депресия с използване на транзакционен анализ. Изследването е част от вторият етап за проверка на  италианското систематично възпроизвеждане на резултати от предишни серии изследвания. В тази статия ние адресираме проблеми и трудности, възникнали в предишни серии от изследвания, като например: необходимост от време за обучение на група хора за провеждане на херменевтичния анализ, организиране на участието на външни съдии, които да дадат окончателното решение за изследването и справяне с несъответствия между количествени и качествени данни . Това проучване предлага опростен метод за провеждане на херменевтичния анализ, който изисква само един човек, запазвайки валидността на метода. Ние интегрирахме херменевтичния дизайн с прагматичната методология за оценка на случая, за да следваме предварително дефинирани критерии при анализ на качествен материал. Освен това представяме начин за използване на системата на сценария за откриване на промени в депресивната симптоматика и депресивната личност. Тествахме този подход към HSCED (херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай) в случая на „Маргарита“, 56-годишна италианка с европейски произход, която присъства на 16 психотерапевтични сесии по транзакционен анализ с терапевт – италианка с европейски произход и 5 години клиничен опит. Клиентът удовлетворява изискванията на критериите от DSM-5 за умерено тежко депресивно разстройство с тревожен дистрес и критериите SWAP 200 за черти на депресивни, зависими, избягващи и враждебни типове личност с високо ниво на функциониране.

Изследване на взаимовръзките между его състоянията и невротизма при индийските мъже и жени

© 2019 Виджай Гопал Шринивасан и Ч. Сурияпракаш

https://doi.org/10.29044/v10i2p66

Абстракт

В статията са представени резултати от изследователски проект, проучващ връзките между концепциите за его състоянията от транзакционния анализ и невротизма от  модела „Големите пет“ за личността. Извадката включва 192 възрастни индийци (37% мъже, 63% жени), които попълниха въпросник за его състоянията – ревизиран (ESQ-R) и личностен въпросник  за модела на „Големите пет“ (BFI). Проверката на линейната корелация по Пиерсън (Pearson Product-Moment Correlation) показва наличие на малка, но положителна корелация между невротизъм и его-състоянията Нормативен Родител и Адаптирано Дете и малка отрицателна корелация между невротизъм и Обгрижващ Родител, Възрастен и Естествено Дете (всички корелации са значими при ниво r ≤ 0,05 при използване на двустранен тест). Установиха се различия  между мъжете и жените, както и между различните възрастови групи. Въпреки ограниченията на това изследване, констатациите са в съответствие с теорията на транзакционния анализ и могат да бъдът използвани в психотерапията, базирана на транзакционния анализ.

Малкият професор: размисли за структурата, развитието и еволюцията на Възрастния в Детето

© 2019 Таня Елизабет Каетано Алвес

https://doi.org/10.29044/v10i2p79

Абстракт

Според концепцията за житейския сценарий, разработена от Ерик Берн, съдбата на всеки индивид се очертава през ранните години от живота. Част от его състоянието Дете, известно като „Възрастен в Детето“ или „Малък професор“, е отговорно за декодирането на света чрез интуиция и аналитично мислене, като по този начин осигурява физическо и емоционално оцеляване на детето. Целта на тази статия е да квалифицира и признае „Възрастния в Детето“ и неговата значимост в изграждането на личността, чрез изучаване на анатомичния, физиологичния и емоционалния сценарий, в който „Възрастният в Детето“ се развива. Авторът предполага, че особената издръжливост и мъдрост, съхранявани във „Възрастния в Детето“, могат да присъстват позитивно в живота на възрастните хора, дори ако събитията, които са го структурирали, са драматични.

Приноси в транзакционния анализ от Индия

© 2019 Джули Хей

https://doi.org/10.29044/v10i2p101

Абстракт

Това е материал, който първоначално е подготвен като встъпителна реч и последващ семинар на конференция, организирана от ITAA / SAATA в Кочи, Индия през август 2018 г. Текстът съдържа обзор на теоретичния принос на автори, живеещи в Индия, в периода между 1993 и 2018 г. В частност, в статията е описан широкият принос на Ос Саммертон и Пърл Дрего (Os Summerton and Pearl Drego), както и преглед на дейностите на отец Джордж  Кандатил (George Kandathil) и на други по теми като гуру, етика, универсално съзнание и стратегия на конфликтите. В статията се извличат две теми: практически идеи и модели, културна и духовна същност на индийското общество; разширяване на концепцията за автономност на Берн от три на пет компонента, които са свързани с индийската философия.

Том 10 Брой 1, 2019

„Не казвайте нищо, което не можете да нарисувате“. Творческата система за мозъчна атака на Ерик Берн

© 2019 Стивън Б. Карпман, дм

https://doi.org/10.29044/v10i1p4

Абстракт

Това е статия за генерирането и отстояването на идеи. Тя включва също примери за петте първоначални правила за генериране на идеи на Берн и как те са били успешно използвани от неговите последователи и международната организация, която той е създал, за да защити тези идеи.

Анализ на драматичния сценарий II

© 2019 Стивън Б. Карпман, дм

https://doi.org/10.29044/v10i1p21

Абстракт

Тази статия допълва оригиналната статия за анализ на драматичните сценарии (Karpman, 1968), в която за първи път в литературата за анализ на сценария в транзакционния анализ бе представена концепцията за драматичния триъгълник, диаграмата на ролите и диаграмата за тяхното  местоположение. Както и предишната статия, тази статия за теория на сценария също предлага „възможно най-много нови идеи“ и се явява продължение на наследеният от Берн  метод,  по отношение на кретивността чрез използване на мозъчна атака, който той преподава на своите последователи в седмичните „вторник вечер“ семинари в Сан Франциско през 60-те години (Karpman, 2014). Новите теории за игрите и сценариите са вплетени в нови комбинации така, за да отворят възможности и да вдъхновят допълнително за създаване на нова теория за сценария. В статията са включени: а) 15 нови драматични триъгълника, включително Палимпсест, триъгълник за повторно взимане на решение, триъгълник за преноса, триъгълник на Фройд, Екзистенциален триъгълник, Минисценарий, Биодинамичен и Дарвинов драматичен триъгълник; б) Анализ на семейните игри, включващ триъгълника за повторно взимане на решение на детето, сценарийни игри, сцена от сценарий, имаго сцени от сценарий, анализ на дисфункционалното семейство; в) Две нови формули за сценария за финално сценарийно разплащане; г) Три нови вътрешни и външни системи за отключване на енергията на  сценария; д) Три нови системи за подсилване на сценария: формула на сценария G, формула на сценария P3 и минисценарий; е) Нов тристранен дарвинов инстинкт; ж) Шест нови екзистенциални континуума и з) Четири комбинации от диаграми на три нива за изучаване на сценария.

Обезценяване на личността, смисъла и мотива

© 2019 Стивън Б. Карпман, дм

https://doi.org/10.29044/v10i1p40

Абстракт

Съществуват три вида обезценяване на социално ниво, които могат да попречат на връзките и интимността по време на изграждането на взаимоотношения: обезценяване на личността, на смисъла и мотива. Те могат да бъдат препятствие във всяко едно приятелско, семейно, романтично или бизнес партньорство. В тези взаимоотношения се обезценява ОК потенциала на другите за това кои са те, какво казват, защо го казват и какви биха могли да бъдат. Същите процеси на обезценяване на личната ценност, потенциал и надежда се прилагат и на психологическо ниво вътре в транзакционните отношения със себе си.

Том 9 Брой 2, 2018

План за лечение на депресия с използване на транзакционен анализ: Херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай – Джорджо

© 2018 Енрико Бенели, Марио Аугусто Прокачи, Антонела Форнаро, Винченцо Калво, Стефания Манарини, Арианна Палмери и Мариявитория Занчета

https://doi.org/10.29044/v9i2p3

Абстракт

Това е четвъртото от проект за  седем херменевтични изследвания за ефективност на отделния случай при лечение на депресия с използване на транзакционен анализ. Изследването е част от вторият етап за проверка на  италианското систематично възпроизвеждане на резултати от предишни серии изследвания. Терапевтът е италианец с европейски произход и 17-годишен клиничен опит, а клиентът Джорджо е 23-годишен италианец с европейски произход, който посети шестнадесет психотерапевтични сесии по транзакционен анализ.  Джорджо удовлетворява  критериите на DSM 5 за голямо депресивно разстройство, персистиращо депресивно разстройство, паническо разстройство, агорафобия и зависимо личностово разстройство. Лечението се фокусира едновременно както върху ремисията на симптомите, така и на разрешение на конфликтите, намиращи се в основата на зависимата личност. Съдиите оцениха представеният случай като приключил с добър резултат, който е постигнат в резултат на работата по ключовите личностни конфликти, която работа подобри резултата от лечението и ремисията на симптомите на депресия. Това тематическо изследване на случай предполага, че класическото лечение на депресията може да бъде подобрено чрез разглеждане на конфликтите в основата на личностните черти или разстройства.

План за лечение на депресия с използване на транзакционен анализ: Херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай – Серджо

© 2018 Енрико Бенели, Марио Аугусто Прокачи, Антонела Форнаро, Винченцо Кальво, Стефания Манарини, Арианна Пальмери и Мариявитория Занчета

https://doi.org/10.29044/v9i2p23

Абстракт

Това е петото от проект за  седем херменевтични изследвания за ефективност на отделния случай при лечение на депресия с използване на транзакционен анализ. Изследването е част от вторият етап за проверка на  италианското систематично възпроизвеждане на резултати от предишни серии изследвания. Терапевтът е италианка с европейски произход и 5-годишен клиничен опит, а клиентът Серджо е 39-годишен италианец с европейски произход, който посети шестнадесет психотерапевтични сесии по транзакционен анализ. Серджо удовлетворява  критериите на DSM 5 за персистиращо депресивно разстройство (дистимия) с меланхолични черти, посттравматично стресово разстройство (ПТСР) с обсесивни личностни черти. Лечението се фокусира върху получаването на  разрешение да се забавлява и върху самозащитата. Фокусът при работата бе насочен както към депресивните симптоми, така и върху обсесивните черти. Това позволи да се постигне ремисия на дистимията му в края на терапията. Съдиите оцениха представеният случай като с добър резултат: депресивната и тревожна симптоматика се подобри в хода на терапията и тези подобрения се запазиха при проследяващите наблюдения. В интервюто си след приключване на лечението клиентът съобщи за значителни промени, които бяха пряко свързани с терапията.

Лечение на депресия с транзакционен анализ: Херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай – Беатрис

© 2018 Енрико Бенели, Франческа Вулпиани, Джорджо Кристиано Кавалеро, Винченцо Калво, Стефания Манарини, Ариана Палмиери и Мариявитория Занчета

https://doi.org/10.29044/v9i2p42

Абстракт

Това е шестото от седем херменевтични изследвания за ефективността на отделен случай при лечение на депресия чрез използване на транзакционен анализ. То също така е и част от вторият етап за проверка на  италианското систематично възпроизвеждане на резултати от предишни серии изследвания. Терапевтът е италианка с европейски произход и 10-годишен клиничен опит, а клиентът Беатрис е 45-годишна италианка също с европейски произход, която посети шестнадесет психотерапевтични сесии по транзакционен анализ. Беатрис удовлетворява  критериите на DSM 5 за голямо депресивно разстройство, тревожен дистрес, със зависими и хистерични черти на личността. Съдиите оцениха представеният случай като приключил с добър резултат: депресивната и тревожна симптоматика са се подобрили клинично и надеждно по време на терапията и тези подобрения са се запазили през цялото време на проследяващия период на наблюдение след приключване на терапията. Освен това в интервюто си след лечението клиентът съобщава за значителна промяна и тези промени са пряко свързани с терапията.

Автономност или зависимост: работа с терапевтичната симбиоза в непсихотични взаимотношения на терапевт – клиент

© 2018 Витор А Мерхи

https://doi.org/10.29044/v9i2p64

Забележка: Тази статия първоначално е публикувана на португалски език със заглавие „Crescendo em direção à autonomia ou à dependência?-Trabalhando a simbiose na relação terapeuta-paciente não psicótico“ REBATXXII August 2013г., 9-34 и е препечатана тук с любезно разрешение на UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais -Brasil.

Абстракт

Симбиозата е концепция, разработена от Шиф  и колеги вследствие на нейната работа с клиенти, страдащи от тежки психози като шизофрения. Намерението ни с тази статия е да предложим размисли относно нейната приложимост при работа с нашите непсихотични клиенти в рамките на консултативната практика. Чрез преглед на теориите за развитието (предложени от автори, прилагащи основно транзакционен анализ), ние се стремим да установим възможностите на това, което може да се случи в рамките на първичната симбиоза чрез нейното неразрешаване, във всеки етап от развитието на човешкото същество – от зачеването до фазата на зрялостта. В тази първична симбиоза, когато е неразрешена, ще се развие сценария на човека и ще се оформи матрицата на различните взаимоотношения на зависимост в живота. Разрешаването на това сценарийно поведение чрез използване на терапевтична симбиоза в отношенията терапевт-клиент може да доведе  до постигане на автономността по Берн с неговите компоненти на осъзнаване, спонтанност и интимност.

Смъртта и процесът на траур: приносът на транзакционния анализ

© 2018 Мария Клара Рамос Грохот

https://doi.org/10.29044/v9i2p72

Абстракт

Загубата, смъртта и траура са ситуации, с които хората се срещат в различни моменти от живота им. Целта на тази статия е да представи подход към психичната реакция, предизвикана от настъпила смърт или загуба, анализирайки процеса на траур, съотнасяйки го с описанието на петте етапа на Кюблър – Рос (Kübler-Ross) и с обезценяващите нива на Шиф (Schiff). Като се има предвид, че загубата и смъртта се случват в живота на хората и обикновено те са фактор за силен стрес, ние обясняваме етапите на траур, през които преминават скърбящите, за да опишем подробно  процеса на скърбене. Може да се обобщи, че работата с процеса на траур, използвайки интервенции , насочени към обезценяването и тяхното свързване с фазите, преживени през този период, се оказа полезна за преодоляване на проблеми в терапевтичния процес.

Супервизия в психотерапията от гледна точка на транзакционния анализ

© 2018 Мария Реджина Ферейра Да Силва

https://doi.org/10.29044/v9i2p81

Абстракт

В тази статия се разглежда супервизията в клиничната психология, която се различава от педагогическата практика в психологията. Целта е да се разшири представата за супервизията, ролята на супервизора и обучението на психотерапевти в методологията на транзакционния анализ. Супервизията е процес на професионално развитие, който трябва да надгради уменията на обучавания, да развие тези, които липсват, и да разшири потенциала му за постигане на професионален успех, тъй като изграждането на психотерапевтични знания не се ограничава до теоретично съдържание и трябва да включва обучение на практически умения, професионално отношение и етика.

Ритуали като поощрители на автономност

© 2018 Джоана Хеннеман

https://doi.org/10.29044/v9i2p87

Абстракт

За Ерик Бърн, психиатърът, разработил теорията на транзакционния анализ, ритуалът е форма на структуриране на времето, който в малка степен удовлетворява потребността от признание във взаимоотношенията. Тази статия има за цел да се преосмисли отново тази концепция и да донесе за разбирането, че ритуализацията може да се разбира не като подчинение на модели, програмирани от традицията и социалните обичаи, а като действие, което осигурява среда, която стимулира развитието на автономността. Размишленията на авторите в областта на антропологията, психологията и социологията, включително ван Генеп, Терин, Бел, Зоя, Тамбия и Търнър (van Gennep, Terrin, Bell, Zoja, Tambiah and Turner), се използват за илюстриране и обяснение на изучаването на ритуалите като практики, изпълнени със символика и значения. Чрез Елиаде и Бейтсън (Eliade and Bateson) се разглеждат понятията за свещено и посвещение. Автономността, както я възприема Берн, включва способност за осъзнаване, интимност и спонтанност.

Том 9 Брой 1, 2018

Състоянията на Аз-а като фактор за самоубийство: основан на егорамите анализ на  предсмъртни писма  в Русия

© 2018 Дмитрий И. Шустов, Олга Д. Тучина, Татяна В. Агибалова, Надежда Л. Зуйкова

https://doi.org/10.29044/v9i1p5

Абстракт

Статията представя базиран на егограмите анализ на данни от  предсмърни писма, осъществен от трима експерти (лекари и  PhD, сертифицирани по TA) в извадка от 26 човека (36 предсмъртни писма) в гр. Рязан, Русия, в периода 2000 – 2017 г. Резултатите от проучването показват, че пресуицидната вътрешноличностна активност е доста разнообразна и се развива, като може да варира между онези, които извършват самоубийствен акт и тези, които оцеляват в опита си за самоубийство. Самоубийствата  с летален изход се характеризират с повишени нива на Възрастен и Адаптирано дете, докато опитите за самоубийство показват очевидно увеличение на Адаптираното Дете и отрицателен Нормативен Родител.  Авторите обобщават, че суицидните лица със сериозни самоубийствени намерения могат да поддържат умерени нива на Адаптирано Дете (страдащи), така че да дадат възможност на Възрастния да натрупва енергия, необходима за извършване на фатален опит за самоубийство. При опитите за самоубийство високите нива на отрицателен Нормативен Родител, насочени към значимите други, може да разпръсне енергията, необходима за завършване на самоубийството. При лицата с нелетални опити за самоубийство егограмите са илюстративни за манипулативния характер на опитите за самоубийство, докато при завършените самоубийства не е така. Егограмите на нелеталните опити за самоубийство и успешните самоубийства в състояние на алкохолно опиянение имат подобно разпределение на нивата на его състоянията, което може да отразява ефекта на алкохола, който пречи на дейността на защитните Родителски субструктури и засилва ролята на отрицателния Нормативен Родител, насочен към собствения Аз или към значимите други.

Интерпретативен феноменологичен анализ на опита на четирима лица, съобщаващи за тормоз на работното място във Великобритания

© 2018 Мери О’Нийл и Дениз Борланд

https://doi.org/10.29044/v9i1p23

Абстракт

Предполагайки, че тормозът включва токсична динамика, която е широко разпространена в съвременното работно място, авторите правят общ преглед на литературата, изследванията и литературата в областта на транзакционния анализ по тази тема, и правят заключение, че има малко документирани доказателства за неблагоприятните въздействия на тормоза върху човека. Те описват  опит за използване на интерпретативен феноменологичен анализ (Interpretative Phenomenological Analysis, IPA) за четири човека, които са се самоидентифицирали като подложени на тормоз от мениджър в рамките на тяхната организация, което е било потвърдено  с помощта на ревизираната версия на въпросника за отрицателни действия (Negative Acts Questionnaire, NAQ-R). Също така е използван общ въпросник за изследване на преживяване на тормоз, последван от интервю. Анализирани са личните разкази и са идентифицирани три теми и седем подтеми. Получените данни свидетелстват, че участниците са изпитвали чувство на гняв и безполезност, но тези чувства са подтиснати и омаловажени, което се вижда от езика и стила на разказите на участниците. Това води до предположението, че изследваните лица обезценяват своя опит и това впоследствие има ефект върху здравето им. Установено е, че участниците възприемат своите мениджъри като критични и обвиняващи, губят доверие в тях поради предполагаемо нарушаване на техните границите. Участниците също възприемат негативно организацията, ако тя не успее да ги подкрепи – това се разглежда като одобрение на негативното поведение. Получените теми са анализирани с помощта на няколко ТА конструкта, включително обезценяване, житейски позиции, психологически игри, драйвери, минисценарий и сценарий.

За усещанията, емоциите и чувствата: принос към теоретичните основи на транзакционния анализ

© 2018 Джейн Мария Панчинха Коста

https://doi.org/10.29044/v9i1p43

Абстракт

Тази статия има за цел да представи нови идеи и разширяване на знанията за емоциите и чувствата в рамките на транзакционния анализ, чрез диалог между Ерик Берн, Антонио Дамасио и Умберто Матурана. От Берн идва водещата рамка на транзакционния анализ и основната концепция за его състоянията. Дамасио говори за  разграничението между чувство, емоция и настроение, както и разбирането за организация на работата на мозъка. Матурана говори за значението на емоциите, особено емоцията на любовта, в процеса на човешката еволюция. Този диалог позволява да се види основата за петте базисни емоции, които в транзакционния анализ са: гняв, страх, тъга, радост и любов. Накрая авторите на статията правят предложение за актуализиране на концепцията за его състоянията в съответствие с този диалог.

Психологически граници и психологически мостове: категоризация и приложение на концепциите на транзакционния анализ

© 2018 Джули Хей

https://doi.org/10.29044/v9i1p52

Абстракт

Настоящата статия е резултат от подготовката на презентация за обучение по ТА. Първата част от настоящата статия предоставя собствен преглед на литературата, предимно по ТА, в която има препратки към концепцията за психологическите граници и предложена нова рамка за категоризиране на границите: на личностно ниво (вътрешноличностни, лични), междуличностно ниво (междуличностни отношения, семейство, квартал), териториално ниво (област, държава, регион, континент) и планетарно ниво (околна среда, Земя, Вселена). В статията са описани актуални за всяка граница концепции от ТА. Коментарите относно границите на практикуващите водят към втората част на статията, в която се разглеждат психологическите мостове през границите, като например създадените чрез супервизия, както и методите за повишаване на осъзнаването на несъзнаваните процеси. В статията е направен и критически анализ на темата за границите в транзакционния анализ. Статията завършва с представяне на модел, който сам по себе си представлява мост за установяване на контакт.

Том 8 Брой 2, 2017

Разработване на научно обоснована система за оценка на обучението по транзакционен анализ от Немската асоциация по транзакционен анализ

© 2017 Норберт Нагел, Йоахим Кьониг, Себастиан Отман и Аника Ханле

https://doi.org/10.29044/V8I2P3

Абстракт

Авторите представят процеса на разработване и статистически анализ на онлайн система за оценка на обучения по транзакционен анализ, проведен под егидата на Немската асоциация по транзакционен анализ (DGTA). Изяснено е разбирането за изследванията за оценка и е представен формуляр за въвеждане на данни, базиран върху теорията на транзакционния анализ. Акцентът е поставен върху развитието на концепцията за компетентност, дефинирането на категориите компетентности и представянето на основите на транзакционно-аналитичната образователна теория. Научното изследване на валидността и надеждността на скалите, изследователският процес с предварително тестване, повторно тестване и оценката на данните в системата за онлайн оценка са широко документирани. В заключение се твърди, че тази онлайн базирана оценка на Немската асоциация по транзакционен анализ е един от малкото ориентирани към резултатите инструменти за оценка на преподаването в немскоговорящите страни, който е публикуван и отговаря на научните критерии за контрол.

Преглед на процеса от терапевта: Цикли на разстройване и възстановяване на клиент с избягващ стил на привързаност в психотерапия чрез отношенчески транзакционен анализ: случай „Марта“

© 2017 Силвия Баба Нийл

https://doi.org/10.29044/V8I2P24

Абстракт

Тази статия представя преглед на процеса от страна на терапевта, осъществен по време на систематично изследване на психотерапевтичен случай „Марта“, жена клиент, която проявява симптоми на депресия, тревожност, алекситимия и  избягващ стил на привързаност. Описани са оценката, диагностиката на клиента и насоките за лечение, последвани от подробен отчет на терапевтичния процес в дванадесет сесии и две последващи интервюта след терапия. Анализираните резултати на екипа са обобщени, които показват подкрепата от терапевта за идентифицирането на проблемите по време на терапевтичния процес. Особено внимание се отделя за анализ на две точки на разстройване и възстановяване, като прагматичната оценка потвърждава, че отношенческите борби между терапевт и клиент изглеждат ключови за генерирането на положителна промяна.

„Укротяването“ на Джули и нейният избягващ стил на привързаност

© 2017 Валери Пере

https://doi.org/10.29044/V8I2P35

Абстракт

В този казус представям приложението на  разработения от Ричард Ерскин модел „Аз-ът във взаимотношенията“ с клиент, който ще наричам Джули. Описвам отворените и затворените области за контакт, които наблюдавах в началото на работата. След това обяснявам как довеждам този клиент до състояние на събуждане на обезболените домейни чрез придружаване и пълен контакт, като същевременно уважавам нейния избягващ стил на привързване.

Чувството за срам – бичът в супервизията

© 2017 Валери Пере

https://doi.org/10.29044/V8I2P41

Абстракт

Как изградждаме срама? Как той се отразява на супервизията? Как супервизорът може да се справи с него?

Мотивацията ми за написването на тази статия се породи от личния ми опит със срама. Той възпрепятстваше мисленето ми, моята спонтанност, моята креативност и следователно ограничаваше моето лично и професионално развитие. Освобождаването от него ми позволи да си възстановя свободата, енергията и легитимността. Придобих професионална компетентност и твърдост в рамките на моята практика като супервизор.

Целта ми за написването на тази статия бе ние като супервизори да разсъждаваме заедно със супервизираните ни колеги как възприемаме процеса на срама в нашите сесии на супервизия.

Том 8 Брой 1, 2017

Лечение на депресия чрез използване на транзакционен анализ: Херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай – „Анна“

https://doi.org/10.29044/V8I1P3

© 2017 Енрико Бенели, Емануела Морети, Джорджо Кристиано Кавалеро, Джовани Греко, Винченцо Калво, Стефания Манарини, Ариана Палмиери и Марк Уиддоусън

Абстракт

Това проучване е първото от серия от седем и принадлежи към втората италианска систематична репликация на данни от две предишни серии (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Benelli, 2016a, 2016b, 2016c), което изследва ефективността на стандартизирано лечение на депресия с методите на транзакционния анализ чрез херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай (Hermeneutic Single-Case Efficacy Design).   Терапевтът беше бяла италианка с 8 години клиничен опит, а клиентът Анна беше бяла италианка на 33 години, която присъства на шестнадесет психотерапевтични сесии с транзакционен анализ. Анна отговаря на критериите на DSM-5 за наличие на леко персистиращо депресивно разстройство (дистимия) с тревожен дистрес. Заключението на оценителите бе, че това е случай с добър резултат: дистимните симптоми се подобряват в хода на терапията и се поддържат в „здравословен“ диапазон по време на шестмесечното проследяване, клиентът отчита положителен опит от терапията и описа важни промени в интрапсихичните и междуличностните си модели. С този случай, транзакционният анализ доказа своята ефикасност при лечението на пациенти с персистиращо депресивно разстройство.

Лечение на депресия чрез използване на транзакционен анализ: Херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай – „Катерина“

© 2017 Енрико Бенели, Сара Филанти, Роберта Мусо, Винченцо Калво, Стефания Манарини, Ариана Палмиери и Марк Уиддоусън

https://doi.org/10.29044/V8I1P21

Абстракт

Това проучване е второто от серия от седем и принадлежи към втората италианска систематична репликация на данни от две предишни серии (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Benelli, 2016a, 2016b, 2016c), което изследва ефективността на стандартизирано лечение на депресия с методите на транзакционния анализ чрез херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай (Hermeneutic Single-Case Efficacy Design).  Терапевтът беше бяла италианка с 10 години клиничен опит, а клиентът Катерина беше 28-годишна бяла италианка, която присъства на шестнадесет сесии психотерапия с транзакционен анализ. Катерина отговаря на критериите на DSM-5 за основно депресивно разстройство с генерализирано тревожно разстройство. Заключението на оценителите беше, че това е случай с изключително добър резултат: депресивните симптоми показват ранно клинично и надеждно подобрение, които се запазват по време на шестмесечното проследяване, придружено от намаляване на симптомите на тревожност и общ дистрес, свързан с преживяване на тежестта на личните проблеми. Придържането към стандартизираното лечение на депресия се оценява от добро до отлично. В този казус стандартизираното лечение на депресия с методите на транзакционния анализ доказва своята ефективност  при лечение на основно депресивно разстройство с коморбидност – тревожно разстройство.

Лечение на депресия чрез използване на транзакционен анализ: Херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай – „Дебора“

© 2017 Енрико Бенели, Мадалена Бергамаски, Кристина Капофери, Стефано Морена, Винченцо Калво, Стефания Манарини, Ариана Палмиери, Мариавитория Занчета и Марк Уиддоусън

https://doi.org/10.29044/V8I1P39

Абстракт

Това проучване е третото от поредица от седем и принадлежи към втората италианска систематична репликация на данни от две предишни серии (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Benelli, 2016a, 2016b, 2016c), което изследва ефективността на стандартизирано лечение на депресия с методите на транзакционния анализ чрез херменевтично проучване за ефикасност на отделен случай (Hermeneutic Single-Case Efficacy Design). Основното депресивно растройство (голяма депресия) и лекото депресивно разстройство (малка депресия) често са коморбидни с тревожни разстройства в детството и юношеството и представляват рисков фактор за продължаващи проблеми с психичното здраве в зряла възраст. Терапевтът беше бяла италианка с 15 години клиничен опит, а клиентът Дебора беше 15-годишна бяла италианка, която присъства на шестнадесет сесии психотерапия с транзакционен анализ. Заключението на оценителите беше, че това е случай с добър резултат: депресивната и тревожна симптоматика се подобрява клинично и надеждно в хода на терапията и тези подобрения се запазват през цялото време на проследяващите срещи. Освен това в интервюто си след лечението клиентът съобщи за значителна промяна, като тези промени бяха пряко свързани с терапията. В този казус стандартизираното лечение на депресия с методите на транзакционния анализ в зряла възраст показва своята ефективност и при лечение на депресивни и тревожни симптоми в юношеска възраст.

Том 7 Брой 2 2016

Влияние на прилагането на методите за повторно вземане на решение в коучинг семинарите за ръководители върху психологическото благополучие: Количествена оценка на ефективността.

© Mark Widdowson, Peter Theuns, Mil Rosseau & Rik Rosseau

https://doi.org/10.29044/V7I2P3

Абстракт

Предишни изследвания установяват, че участниците в маратони за повторно вземане на решение преживяват по-голямо личностно израстване и подобряване на психологическото благополучие (McNeel, 1982; Noriega-Gayol, 1997; Widdowson & Rosseau, 2014). В тази статия авторите провеждат количествен анализ, основан на използването на Скалата на Ryff за измерване на психологическо благополучие, за да определят дали участниците (n=49) в коучинг маратон за ръководители за повторно вземане на решения ще изпитат повишаване на психологическото благополучие.

Резултатите показват статистически значими подобрения в психологическото благополучие като цяло и конкретно по субскалите автономност, овладяване на средата, личностно израстване и себеприемане, което предполага, че семинарите, базирани на техниката за повторно вземането на решение, са ефективни за подобряване на субективното психологическо благополучие.

Комбинации от ограничаващи послания и личностни типове, определящи формите на саморазрушително поведение при клиенти, зависими от алкохол: Резултати от руско наблюдателно проучване

© Dmitri I. Shustov, Olga D. Tuchina, Sergei A. Novikov & Ilya A. Fedotov

https://doi.org/10.29044/V7I2P10

Абстракт

Това наблюдателно проучване, проведено през 2009-2012 г. със 190 мъже, амбулаторни клиенти, диагностицирани с алкохолна зависимост и подложени на психотерапевтично лечение в Рязан, Русия, изследва дали моделите на саморазрушително поведение, проявявани от изследваните лица, са свързани с техните личностни типове и кои комбинации от ограничаващи послания оказват влияние на основните им личностни характеристики.

Саморазрушителното поведение е измерено според Въпросник за измерване на 7-те  Дименсии на Алкохолната Саморазрушителност (ASD) (Шустов, 2005 г.); данните за злоупотребата с алкохол и предпочитаната дименсия (ASD) са събрани чрез полуструктурирано интервю; личностните модели и психосоциалното функциониране са оценени чрез клинично наблюдение, полуструктурирано интервю и въпросник за диагностика на личността: Версия 4+ (Hyler, 1994) (руска версия) и критериите на Международен Класификатор на Болестите МКБ-10, с изключение на нарцистичното разстройство, диагностицирано съгласно Диагностично и статистическо ръководство за психични разстройства DSM-IV; 12 ограничаващи послания са оценени със Скалата на ограничаващите послания на Drego (Drego, 1994) (руска версия).

При анализ на корелациите, бе установено, че ограничаващите послания оказват значително въздействие върху себеразрушителния алкохолен сценарий на амбулаторните клиенти, зависими от алкохол, в следния континуум: Не бъди, Не мисли, Не бъди дете, Не се доверявай, Не чувствай, Не пораствай; типовете личност на клиентите са в пряка връзка със специфичните ограничаващи послания. Личностните типове опосредстват измеренията на алкохолната саморазрушителност: Класическото суицидно измерение бе свързано с граничните личностни черти; антисоциалното – с антисоциалната личност; а професионалното – с нарцистичната личност.

Проучване на случай (case study) на въздействието на организиционното преструктуриране в рамките на служба за подкрепа на семейството върху екип консултанти в Обединеното Кралство

© Gillian Robinson

https://doi.org/10.29044/V7I2P21

Абстракт

След организационното преструктуриране на хоспис в Обединеното кралство, авторката използва подхода на проучване на случай, за да изследва въздействието на това върху екипа от консултанти-доброволци, чийто член е тя.  Малък брой от доброволците консултанти попълват въпросник, а някои ръководители и други професионалисти са интервюирани, като са представени обобщения на отговорите по всеки от представените методи.  Резултатите са разгледани от гледна точка на няколко концепции за транзакционен анализ и авторката стига до заключението с хипотезата, че въздействието на преструктурирането върху консултантите изглежда е било успоредно с чувството за уязвимост, което са изпитвали техните клиенти.

Многото лица на транзакционния анализ: Проучване на практиката и идентичността на терапевтите по транзакционен анализ във Великобритания

© Siobhan Gregory

https://doi.org/10.29044/V7I2P29

Абстракт

С метод за онлайн проучване на извадка от 99 терапевта, които са преминали най-малко четиригодишно обучение по психотерапия с Транзакционен Анализ, за да се проучат фактори, включително техните възгледи за най-често и най-малко практикуваните подходи за психотерапия с ТА, основани на “школите” на класическата психотерапия, Психотерапията на повторно вземане на решения, Катексис (инвестиране на умствена или емоционална енергия в човек, обект или идея), Интегративната психотерапия, Психодинамичната психотерапия и Релационната психотерапия. Събрана е и демографска информация за пол, възраст, терапевтична дейност и професионални асоциации, а проучването изследва желанието на изследваните лица да разнообразят знанията си за терапии, различни от ТА, доколко са интегрирали различни терапевтични модалности и ангажираността им с идентичността на ТА.

Статистическият анализ е извършен върху скалите за Идентичност в TA и Интегративна идентичност в рамките на проучването, които показват добра надеждност и вътрешна съгласуваност. Статистическият анализ на резултатите показа, че участниците показват значително по-високи нива на Интегративна идентичност, отколкото на TA идентичност, въпреки че не е ясно дали това е свързано с интегративния подход на TA или с общата интеграция на различни подходи. Показано е, че придобиването на международната квалификация на ТА като сертифициран транзакционен аналитик (психотерапия) е свързано с ангажираността към ТА и ангажираността в общността на ТА.

Том 7 Брой 1 2016

TA Лечение на депресия: Херменевтично проучване за дизайн на ефикасността с един случай – “Сара”

© 2016 Enrico Benelli, Barbara Revello, Cristina Piccirillo, Marco Mazzetti, Vincenzo Calvo, Arianna Palmieri, Marco Sambin & Mark Widdowson https://doi.org/10.29044/V7I1P3

Абстракт

Това е първото проучване от серия три проучвания и представлява италианско систематично възпроизвеждане на предишни открития от Обединеното кралство (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013), които изследват ефективността на наскоро разработено ръководство за лечение на депресия с транзакционен анализ с британски клиенти, като използват херменевтичен дизайн на ефективността на единичен случай (HSCED). Описани са различните етапи на HSCED като систематичен метод за изследване на случай, като съдебноподобен метод за отсяване на доказателства по случай, при който изследователите изграждат противоположни аргументи около количествени и качествени доказателства от множество източници, а съдиите оценяват тези предложения за и против, за да заключат дали клиентът се е променил значително в хода на терапията и дали резултатът се дължи на терапията. Терапевтът в този случай е бяла италианка с 10-годишен клиничен опит, а клиентката Сара е 62-годишна бяла италианка с умерена депресия и три скорошни загуби, която посещава шестнадесет сесии на терапия с Транзакционен Анализ. Диагнозата е поставена въз основа на новите критерии на Диагностично и статистическо ръководство за психични разстройства DSM-5, които позволяват разграничаване на депресията от тежката загуба. Заключението на съдиите е, че това е случай с добри резултати: клиентката се е подобрила рано в хода на терапията, съобщила е за положителни преживявания от терапията и е запазила подобрението в края на проследяването.

TA Лечение на депресия: Херменевтично проучване за дизайн на ефикасността с един случай – “Пенелопе”

© 2016 Enrico Benelli, Francesco Scottà, Serena Barreca, Arianna Palmieri, Vincenzo Calvo, Guido de Rénoche, Stefano Colussi, Marco Sambin & Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V7I1P19

Абстракт

Това е второто проучване от серия три проучвания и представлява италианско систематично възпроизвеждане на предишни открития от Обединеното кралство (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013), която изследва ефективността на наскоро разработено ръководство за лечение на депресия с транзакционен анализ с британски клиенти, като използва херменевтичен дизайн на ефективността на един случай (HSCED). Описани са различните етапи на HSCED като систематичен метод за изследване на случай, като съдебноподобен метод за отсяване на доказателства по случай, при който изследователите изграждат противоположни аргументи около множество източници на количествени и качествени доказателства, а съдиите ги оценяват, за да заключат дали клиентът се е променил значително в хода на терапията и дали резултатът се дължи на терапията. Терапевтът в този случай е бял италианец в третата година от обучението си за психотерапевт, а клиентката Пенелопе е 45-годишна бяла италианка с лека депресия и тревожност. Заключението на съдиите е, че това е случай със смесени резултати: клиентката е подобрила някои аспекти на проблемите си, без да постигне пълна и стабилна ремисия. Интересно е, че в този случай е представена минимална корелация между емпиричните и оценяваните по косвен път индекси на депресията и тревожността и отговорите на въпросниците за самооценка, което повдига въпроса за валидността на мерките за самооценка при специфична типология на клиента.

ТА Лечение на депресия: Херменевтично проучване на ефикасността в един случай – “Луиза”

© 2016 Enrico Benelli, Desiree Boschetti, Cristina Piccirillo, Laura Quagliotti, Vincenzo Calvo, Arianna Palmieri, Marco Sambin & Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V7I1P35

Абстракт

Това е третото проучване от серия три проучвания и представлява италианско систематично възпроизвеждане на предишни открития от Обединеното кралство (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013, в която се изследва ефективността на наскоро разработено ръководство за лечение на депресия чрез транзакционен анализ с британски клиенти, като се използва херменевтичен дизайн на ефективността на един случай (HSCED). Описани са различните етапи на HSCED като систематичен метод за изследване на случаи, като съдебноподобен метод за пресяване на доказателства по случаи, при който изследователите изграждат противоположни аргументи около количествени и качествени доказателства от множество източници, а съдиите оценяват тези предложения за и против, за да заключат дали клиентът се е променил значително в хода на терапията и дали резултатът се дължи на терапията. Терапевтът в този случай е бяла италианка с 10-годишен клиничен опит, а клиентката Луиза е 65-годишна бяла италианка, която посещава шестнадесет сесии на терапия с ТА. Луиза отговаря на критериите на Диагностично и статистическо ръководство за психични разстройства DSM-5 за тежко разстройство на адаптацията, с умерена депресия, смесено с отклонено чувство за хумор и тревожност, за което приемала медикаментозно и хомеопатично лечение в продължение на повече от година. Заключението на съдиите е, че това е случай с добър резултат: клиентката се е подобрила в хода на терапията, съобщава за положително преживяване от терапията и е запазила това подобрение в края на проследяването.

IJTAR Том 6 Брой 2 2015

Изследване на професионалните резултати на психотерапевти, обучени в център за психотерапия и Транзакционен Анализ в Италия

© 2015 Ugo De Ambrogio and Carla Dessi

https://doi.org/10.29044/V6I2P3

Абстракт

Авторите разработват въпросник и  анализират професионалните резултати на 98 бивши студенти, преминали обучения по психотерапия и Транзакционен Анализ, признати от Италианското Министерство на Университетите и Научните изследвания, през последните 15 години в Центъра по Психология и Транзакционен Анализ в Милано.  Статистическите резултати са обсъдени с други лица, а разгледаните фактори включват начина, по който студентите се справят в условията на работа, както и положителните резултати и критичните елементи от прилагането на Транзакционния Анализ в психотерапията.  Излизат наяве факти от професионалния живот по отношение на разпознаваемата идентичност, етичното внимание и удовлетворението от прилагането на научените инструменти.  Идентифицирани са също така гъвкавостта при справяне със стимулите и проблемите, срещани в професионалната практика, и желанието за обмен с колеги и между различни теоретични модели.

Два емпирични изследователски проекта за въздействието на преподаването на концепцията за позволенията на деца в предучилищна възраст в Италия

© 2015 Cesare Fregola

https://doi.org/10.29044/V6I2P19

Абстракт

Четвърта година студенти по педагогика от университета “Рома Тре” са наблюдавани при провеждането на емпирично изследване за въвеждане на Транзакционен Анализ сред ученици от началното училище с цел да развият собствената си самоефективност и автономност, като същевременно докажат, че преподаването на концепцията за позволенията (Kahler 1975) на деца води до постепенно развитие на мета-когнитивните способности и самосъзнанието, необходими на тези деца, за да вземат собствени решения за избор на поведение.  Признават се ограниченията на малките извадкови групи, както и фактът, че наблюдението идва от автори, чиято предишна работа е предоставила основата за въпросниците, разработени и използвани от студентите.

Задълбочено изследване на опита и осмислянето на транзакционния аналитичен психотерапевт, работещ с клиенти, които са пристрастени към интернет.

© 2015 Matthew Shorrock

https://doi.org/10.29044/V6I2P31

Абстракт

Четирима международно акредитирани психотерапевта, занимаващи се с транзакционен анализ, попълват полуструктурирани индивидуални интервюта, които изследват техния опит и осмисляне на интернет зависимостта (IA).  Интерпретативният феноменологичен анализ довежда до четири концепции от по-висок порядък: сложността на интернет зависимостта (IA); етиологични и предразполагащи фактори; функции и характеристики на интернет зависимостта (IA); и фактори за лечение. Представени са практически и теоретични последици за бъдещи изследвания, клинична супервизия, лечение, психообразователни и политически програми. От основните изводи участниците разбират интернет като проводник или среда за пристрастяване предвид високото разпространение на основното “разстройство”.   Установено е също така, че участниците в изследването вярват в съществуването на етиологични корени от детството, които са в основата на коморбидността с интернет зависимостта  (IA); че трудностите с привързаността в детството често предразполагат индивидите да развият проблеми, свързани със самотата, ниската самооценка, контрола, загубата, нестабилността и когнитивния дисонанс на по-късен етап от живота; и че съществува връзка между депресията, ниската самооценка и бягство от реалността като допринасящи фактори.   Стига се до заключението, че специалистите биха имали полза от специално обучение относно трудностите, свързани с привързаността в детството, докато интегрирането на психодинамичен подход или познаването на процесите на пренос би могло да повиши ефективността на лечението и да предпази както клиентите, така и терапевтите от контратерапевтични намеси.

Бележка на редактора: Тази статия представя резюме на дисертация, представена като част от професионална докторантура по консултативна психология; след публикуването на тази статия пълният текст на дисертацията, на английски език, е достъпен на допълнителния уебсайт, свързан с това списание: www.TAresearch.org

IJTAR Том 6 Брой 1 2015 г.

Проект за дейности (акшън рисърч), насочени към повишаване на социалното съзнание сред жените, посещаващи групова психотерапия с Транзакционен Анализ в Бразилия

© 2015 Jane Maria Pancinha Costa

https://doi.org/10.29044/V6I1P3

Абстракт

Въз основа на запознаването с материалите на Gramsci (1978, 1982) за хегемонията, Freire (1979а, 1979б) за кооперативния контакт и Steiner (1975) за радикалната психиатрия, изследователката, която е и психотерапевт, използва методология за изследване на дейностите с 12 жени, посещаващи две текущи седмични психотерапевтични групи в Бразилия, за да повиши социалното им осъзнаване за културно основаното потисничество на жените, особено във връзка с работата; да се приложи анализът на житейските сценарии като терапевтична интервенция в рамките на групите; и да се улесни признаването от жените на ползите от съвместния контакт, когато се стремят да се освободят от потисничеството.  Проведени са индивидуални структурирани интервюта и данните от тях са обсъдени в рамките на групите, което довежда до разработването на модел, съдържащ 6 нива на съзнание за потисничество.  Представени са примери за потисничество, посочени от жените, като само 17% от тях са свързани пряко със сексуална дискриминация на работното място.  Въпреки че изследването е проведено преди много години (1987-1989 г.), се вижда, че проблемите все още съществуват и че методологията на изследването може да бъде приложена другаде.

Интегриране на  методите Психодрама и Tранзакционен анализ в психо-педагогическата работа с деца в училищна възраст в Русия

© 2015 Marina Solomonovna Sokovnina and Viktor Nikolayevich Aleshin

https://doi.org/10.29044/V6I1P15

Абстракт

Започвайки със сравнение на концепциите и методите на психодрамата и транзакционния анализ, авторите откриват сходства и представят опита си в комбинирането на тези подходи с цел провеждане на семинари за ученици от пети клас (11-12 години) в рамките на руската образователна система.  Те представят своята обосновка за тази работа, подробности за съдържанието на обучението и пример за работата на учениците под формата на договор за сътрудничество между ученици и учители.  Те предоставят анализ на докладваните емоции по време на уроците за 78 ученици в сравнение с 38 в рамките на контролните групи, като показват повишени положителни емоции и намалени отрицателни емоции за тези в уроците по транзакционен анализ/психодрама.  Те стигат до заключението, че използваният метод на ролевите игри е по-ефективен от традиционните образователни методи в рамките на Русия за развитието на автономността, мотивацията и ангажираността на учениците.

Изследване на факторите, които оказват влияние върху възприеманите преживявания и резултати от обучението на студенти по психотерапия с Транзакционен Анализ в Обединеното кралство и САЩ

© 2015 Cathy McQuaid

https://doi.org/10.29044/V6I1P28

Абстракт

Интерпретативен феноменологичен анализ (IPA) (Smith, 1995) e приложен към данните от 21 от 50-те участници, които споделят опита си от обучение по време на полу-структурирани интервюта.  Изследваните са подбрани измежду обучаеми и обучители в САЩ и Обединеното кралство, за да се включат “генерации” от тези, обучени от създателя на транзакционния анализ д-р Ерик Бърн, до скоро квалифицирани психотерапевти в Транзакционен Анализ, а също така и такива, които са прекратили обучението си, преди да получат квалификацията си.

Резултатите сочат, че обучението по психотерапия в ТА се преживява от някои като трансформиращо, подобряващо живота и възстановяващо преживяване, което завършва с удовлетворяваща и ползотворна кариера, докато за други то се възприема като злоупотреба, наказание и санкциониращо преживяване, което носи обезверяване, разочарование и неудовлетвореност.  Основните фактори, които допринасят за това, са личните системи от убеждения на студентите, мотивацията за предприемане на обучението, както и отношенията с тренера, колегите и професията като цяло.

Анализът на темите показва, че последвалите тревоги, изразени от участниците, са свързани с липсата на информация, несъответствията в обучението, предлагано от различните институции, причините, поради които обучаемите започват обучение, и причините, поради които тренерите ги приемат, както и значителните изисквания за време и ресурси, свързани с обучението.  Документът включва препоръки, насочени към превръщането на обучението в опит, който поддържа основните философски принципи и ценности на ТА, и насърчава, развива и усъвършенства обучението по ТА психотерапия.

Пилотно проучване за изследване и анализ на компонентите на сценария на хоспитализирани лица в Украйна, диагностицирани с шизофрения, подтип параноя

© 2015 Ganna Golovan

https://doi.org/10.29044/V6I1P54

Абстракт

Въз основа на констатацията на Световната здравна организация (2014a) за липса на психо-социална интервенция за около 24 милиона души по света, страдащи от шизофрения, и съответно за недостиг на подходяща литература по Транзакционен Анализ, авторът провежда пилотно изследване с 27 участници в Украйна, които са хоспитализирани и диагностицирани от психиатри като параноиден подтип шизофрения.  На руски език са използвани четири въпросника: Въпросник за вътрешните състояния на егото (Hay, 1996), Въпросник за изследване на подкрепленията (Cox, 2001), Въпросник за изследване на критичните точки на развитие (Gusakovski, 2000, базиран на Bradshaw, 1991) и Кратък въпросник за сценария (Stewart, 1999), като последният е придружен от клинично интервю, по време на което са поставени диагнози за други елементи на ТА.

Отбелязани са ограниченията по отношение на невалидизираните въпросници и статистическата валидност, но проучването е представено и копия от въпросниците на английски език са публикувани с разрешението на авторите, за да се насърчат по-нататъшни изследвания в тази досега пренебрегвана област.

Намаляване на стреса и прегарянето на учителите във високорискови средни училища в Южна Африка с помощта на Транзакционен Анализ

© 2015 Sharon Mary Johnson

https://doi.org/10.29044/V6I1P70

Абстракт

Тази статия е част от поредица статии, резултат от докторантско изследване, и се фокусира върху резултатите от прилагането на транзакционния анализ като един от трите подхода за намаляване на стреса и прегарянето на учители във високорискови средни училища в гангстерските райони на Кейп Флатс, Западен Кейп, Южна Африка. Другите подходи са Упражнения за освобождаване от травмата (УОТ) и Трансперсонална психология (ТП), като свързаните с тях статии, както и с елементите на количествения статистически анализ на това изследване, се разпространяват на други места.

Общо 43 учители от три различни училища участват в една интервенция, която се провежда веднъж седмично в продължение на 10 седмици в рамките на час и половина (общо 15 часа) в тяхното училище като част от развитието на персонала, а контролна група от 20 учители е в четвъртото училище. Представен е качествен анализ на кодирането на въпросниците за повлияването с ТА и тематичен анализ на фокусната група след интервенцията на проучването със смесени методи. Кодиращият анализ се фокусира върху вътрешноиндивидуалните и междуиндивидуалните инструменти, които са повлияли на учителите, и се установи, че ТА е породила самосъзнание, инструменти за самопомощ и силна групова връзка. Тематичният анализ дава представа за физическите, емоционалните и когнитивните реакции на интервенциите срещу стреса и прегарянето на индивидуално, междуличностно и организационно ниво и разкрива нови перспективи за компетентността на класа, като учителите поемат по-голяма отговорност за дисциплината в класната стая.

Проучването дава представа за благосъстоянието и справянето на педагозите, които оцеляват в тези предизвикателни условия, и предлага подходите на травмата (УОТ) и Трансперсонална психология (ТП), и TA да бъдат включени и евентуално комбинирани в интегративни и еклектични начини за справяне със сложните психологически предизвикателства на стреса и намаляване на прегарянето в травматична среда.

Том 5 Номер 2

Коучинг за системен транзакционен анализ: Проучване на ефективни условия, последици и ефекти върху организационната култура

© 2014 Günther Mohr

https://doi.org/10.29044/V5I2P3

Абстракт

В статията се описват съдържанието и процесът на продължаваща вътрешнофирмена коучинг програма “индивидуален коучван в група”, провеждана в продължение на много години в Германия, като се използват различни концепции, включително класически, системен и системен организационен Транзакционен Анализ, и три последователни проучвания, обхващащи възприеманата полезност на коучинг програмата за отделните участници и тяхната организация, взаимовръзките между участието в програмата и професионалното развитие в организацията, както и факторите, определени от участниците като допринасящи за ефективността на програмата.

Първоначалното проучване, базирано на анкета, определя основния фактор като степента, в която участниците са успели да се справят с най-важния лично дефиниран въпрос или проблем. Второто проучване прилага Качествен Сравнителен Анализ QCA  (Ragin 1987, 2000, 2008) и показва корелация между автономните променливи на участието в групата и взаимозависимата променлива на “допълнителното овластяване” от страна на компанията.  Третото проучване използва анализ на честотата и валентността на отговорите на въпросник, попълнен от 38 мениджъри, за да определи ключовите елементи, които според тях допринасят за ефективността на коучинг програмата.

Авторът стига до заключението, че подобни програми са ефективни, но сложни и изискват треньорът да има психологически, педагогически, лидерски и управленски опит, който да се прилага в рамките на организационната култура на учене.

Проучване на нуждите от подкрепа на мъжете партньори на жени алкохолици в Швейцария ©

© 2014 Г. Bea Schild

https://doi.org/10.29044/V5I2P17

Абстракт

Това проучвателно изследване представя анализ на наративни интервюта с трима участници, проведени в Швейцария през 2009 г., за да се проучат нуждите от подкрепа на мъжете партньори на жени алкохолички. Въведени са различни концепции за стиловете на справяне и са интерпретирани в светлината на  Транзакционния Анализ и други концепции. Съдържанието на интервютата е категоризирано съгласно структуриращия и типизиращия анализ.  Резултатите показват, че основните потребности от подкрепа са свързани с въпросите на партньорството и родителството, с образа на зависимостта в обществото, както и с финансови и административни въпроси, и следователно се различават от стресовите фактори, идентифицирани от други изследователи за партньорките на мъже алкохолици, и от потребностите от подкрепа на близките на психично болни.

Предизвикателства пред разработването на рутинна оценка на резултатите в различни практически условия и култури: Натуралистично проучване в Испания и Обединеното кралство

© 2014 Biljana van Rijn, Ciara Wild, Adina Dumitru

https://doi.org/10.29044/V5I2P28

Абстракт

Проведена е натуралистична оценка на рутинните резултати от психотерапията от различни теоретични направления, включително Транзакционен Анализ, като са използвани стандартизирани мерки за депресия, тревожност, общ дистрес и работен съюз, за всички завършени терапевтични интервенции от 113 терапевти с 263 клиенти в академична институция в Обединеното кралство и за всички етапи на терапията от 10 терапевта с 26 клиенти в три независими клиники в Испания.  Резултатите и в двете страни показват клинични постижения, но е установено, че подобна методология за оценка е по-лесно приложима в рамките на обучителен институт, отколкото в частната практика; тя също така изглежда по-добре отговаря на професионалния климат на оценяване в Обединеното кралство.  Направени са предложения относно въвеждането на подобни изследвания в бъдеще.

Количествени и качествени резултати от психотерапията с транзакционен анализ при мъже ветерани от въоръжените сили в Обединеното кралство, страдащи от посттравматично стресово разстройство

© 2014 David Harford and Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V5I2P35

Абстракт

В статията са представени резултатите от двугодишен изследователски проект, осъществен в рамките на благотворителна организация за настаняване в жилища в Обединеното кралство, в който се разглеждат клиничните резултати от психотерапията с ТА сред 15 мъже ветерани от въоръжените сили с тежко посттравматично стресово разстройство и други съпътстващи разстройства. Резултатите от краткосрочното (24 сесии) и дългосрочното (52 сесии) лечение с Транзакционен Анализ (ТА) бяха измерени с помощта на количествените въпросници CORE-OM (Evans, Mellor-Clark, Margison, Barkham, McGrath, Connell & Audin, 2000), PHQ-9 (Kroenke, Spitzer & Williams, 2001) и Въпросник за Измерване на симптомите на Тревожност и Безпокойство GAD-7 (Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006) и качествено интервю за промяна (Elliott, Slatick, & Urman, 2001, цитирано във Frommer & Rennie, 2001). Количествените резултати показват, че както в групите за краткосрочно, така и в групите за дългосрочно лечение е настъпила положителна надеждна промяна по отношение на общия дистрес, депресията и тревожността, като някои клиенти са постигнали клинично значима промяна по тези показатели. Качествените констатации, получени в резултат на тематичния анализ (Braun & Clarke, 2006 г.), показват, че широк спектър от фактори на терапевта и фактори на психотерапевтичния процес в рамките на терапията с ТА са били от полза за тази конкретна група клиенти. Въз основа на цифровите данни и отговорите от интервютата се обсъжда и отрицателното влияние на редица психо- социални фактори върху благосъстоянието на ветераните. Като цяло тези резултати показват, че психотерапията с ТА може да бъде ефективна при лечението на ПТСР сред ветераните от войната.

Психотерапия с транзакционен анализ при случай на смесена тревожност и депресия: Прагматично проучване на случай с решение на съда – “Алистър“

© 2014 Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V5I2P66

Абстракт

Използвайки оригинален метод за оценка на случаи, който включва панел за анализ от над 80 италиански психолози и включва непрофесионална оценка на случая, авторът изследва ефективността на психотерапията с Транзакционен Анализ на случай на смесена тревожност и депресия при 39-годишен бял британец, който посещава 14 седмични сесии.  CORE-OM (Evans, Mellor-Clark , Margison, Barkham, Audin, Connell and McGrath, 2000), PHQ-9 (Kroenke, Spitzer & Williams, 2001), GAD-7) Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006 г., Скала за измерване на депресията по Хамилтън (Hamilton, 1980 г.) са използвани за скрининг, а също и за измерване на резултатите, заедно със Скала за измерване на сесията  (SRS v.3.0) (Duncan, Miller, Sparks, Claud, Reynolds, Brown and Johnson, 2003 г.) и Скала за сравнително измерване на психотерапевтичния процес (CPPS) (Hilsenroth, Blagys, Ackerman, Bonge and Blais, 2005 г.), в рамките на цялостния метод за решаване на казуси.

Том 5 Брой 1

Тематичен анализ на предпочитанията на младите хора, които се обръщат към онлайн подкрепа за обсъждане на самоубийство

© 2014 Sally Evans

https://doi.org/10.29044/v5i1p3

Абстракт

Младежите (предимно на възраст 15-17 години), използващи уебсайт за онлайн консултации, подкрепа и съвети, бяха попитани за предпочитанията им към онлайн обсъждане на суицидни чувства в сравнение с обсъждането им лице в лице.  Тематичният анализ на резултатите (n = 24) доведе до основната тема “анонимност” с подтеми “безопасност и свобода”, “поверителност” и “контрол”.  Повдигат се въпроси, свързани с предпазните мерки на страдащите млади хора, които са избрали да останат анонимни.

Анализ на работни стилове в различни професии в Русия

© 2014 Dmitry Kasyanov

https://doi.org/10.29044/V5I1P9

Абстракт

Адаптирана извадка от 861 души (451 жени и 410 мъже), работещи в различни компании и професии в Русия, попълни въпросника за стиловете на работа (Hay 1992 г.) в превод на руски език.  Статистическият анализ показа адекватно разграничаване между стиловете и беше възможно да се създадат таблици с норми въз основа на пълната извадка.  Представени са усреднени образци за всяка от 15 професии, включително инженери, информационни технологии, връзки с обществеността, секретарки, продавачи, счетоводители, икономисти и служители в областта на човешките ресурси.  Може да се види, че стилът “Бъди перфектен” преобладава във всеки професионален модел, като “Доставяй удоволствие” е на второ място в повечето от тях, а “Побързай” е най-слабо изявен в повечето от тях.

Прилагане на терапия за повторно вземане на решение в коучинг работилници за мениджъри: Част 1 – Работилницата

© 2014 Mil Rosseau, Rik Rosseau & Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V5I1P15

Абстракт

Първата от поредицата три статии описва как подходът за повторно вземане на решение (Goulding & Goulding 1979) е прилаган в продължение на много години в рамките на семинари за коучинг на ръководители в международен план. Разгледани са потенциалните противоречия относно използването на терапевтичен подход в бизнес контекст, описани са профилите на участниците и характеристиките на лидерите, разгледано е влиянието на груповата среда и са обяснени връзките между работата върху “проблемите” и етапите на излекуване по Берн (1961 г.).  Етапите на работа са свързани с тези, описани от Goulding & Goulding (1979 г.), и са допълнени с материали от McNeel (1999-2000 г.) и Allen & Allen (2002 г.). В настоящия документ са описани интервенциите, които са оценени качествено от Widdowson & Rosseau (2014) и които ще бъдат допълнително оценени количествено в бъдеще.

Прилагане на терапията за повторно вземане на решение в коучинг семинарите за ръководители: Част 2 – Качествено изследване на промените на участниците

© 2014 Mark Widdowson & Mil Rosseau

https://doi.org/10.29044/V5I1P19

Абстракт

Това е вторият от общо три доклада, в който се описва изследването на начина, по който коучингът за ръководители като развиваща се област на организационното развитие може да се основава на теорията и методите на Транзакционния Анализ. Дванадесет участници, които са посетили коучинг семинар, базиран на подхода на Goulding & Goulding (1979) за терапия за повторно вземане на решения, попълниха последващ въпросник за промяната, адаптиран от първия автор от материала на Elliott et al (2001), а отговорите бяха анализирани с помощта на тематичен анализ (Braun & Clarke 2006). Участниците съобщават, че в резултат на участието си в работните срещи са преживели широк спектър от усещания за личностно израстване, положителни междуличностни промени и развитие на своите бизнес, управленски и лидерски умения. Описани са ограниченията, включително възможното въздействие на преноса в желанието да се угоди на водещия на семинара. Резултатите от тематичния анализ показват, че подобен подход може да осигури ефективна рамка за семинари за коучинг на ръководители.

Том 4 Брой 2

Лечение на депресия с ТА – херменевтично проучване на ефикасността в един случай  – “Линда” – случай със смесен резултат

© 2013 Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v4i2p3

Абстракт

Херменевтичният дизайн на ефективността на един случай (HSCED) е систематичен изследователски метод за проучване на случай, включващ кръстосано изследване на данни от смесени методи, за да се генерират както правдоподобни аргументи, че клиентът се е променил благодарение на терапията, така и алтернативни обяснения. Настоящото изследване е четвъртата статия от поредица случаи, в която са изследвани процесът и резултатът от психотерапията с транзакционен анализ с помощта на Херменевтичният дизайн на ефективността на един случай (Elliott 2002). Клиентката, Линда, е 45-годишна бяла британка с лека депресия, която посещава девет терапевтични сесии. Заключението на арбитрите е, че това е случай със смесени резултати: макар че клиентката се е подобрила в хода на терапията и е била положително настроена към преживяването си от терапията, промените не са продължили дълго, когато е преживяла значителни стресови събития по време на проследяването. Линда предоставя подробно и своеобразно описание на аспектите на терапията, които са били най-полезни за нея. Сравнението с други случаи от тази серия показва няколко интересни особености, които заслужават по-нататъшно проучване. По-конкретно, използването на обща теоретична рамка и егалитарните терапевтични отношения са били полезни. Както и при други случаи от тази серия, клиентката е преживяла положителни промени в междуличностните си отношения, което предполага, че този резултат от терапията с ТА заслужава по-нататъшно проучване.

Лечение на еметофобия – систематично проучване на случай – “Питър”

© 2013 Colin Kerr

https://doi.org/10.29044/v4i2p16

Абстракт

Това проучване представя прилагането на елементи от херменевтичния дизайн на ефективността на единичен случай (HSCED) (Elliott 2002) при интервенция в 39 психотерапевтични сесии базирана на ТА, с 19-годишен бял студент от Обединеното кралство, който страда от еметофобия. Авторът, който е и изследовател, прави литературен преглед на клиничните характеристики на еметофобията, съпоставя я с други фобии и прави преглед на предишни изследвания, включително на подходи, основани на ТА, към фобиите като цяло. Методологията на HSCED е описана накратко; количествените показатели за резултатите са получени и анализирани с помощта на Въпросник за Измерване на симптомите на Тревожност и Безпокойство GAD-7 (Spritzer et al. 2006) и Опростен личен въпросник SPQ (Elliott et al. 1999), а качествените показатели – чрез богата документация по случая, транскрипции на сесиите и 4-месечно интервю за проследяване на резултата.  Критериите на Bohart at al (2011) 56 за оценка на доказателствата са използвани заедно с критериите на HSCED. Налице са убедителни доказателства за значителни промени при клиента и че тези промени са резултат от терапията.

Предварителна оценка на резултатите от психотерапията с транзакционен анализ за ветерани от въоръжените сили, страдащи от посттравматично стресово разстройство

© 2013 David Harford

https://doi.org/10.29044/v4i2p27

Абстракт

В това кратко изложение са представени някои първоначални резултата от пилотен проект, проведен в рамките на благотворителна организация в Обединеното кралство, в който се разглеждат клиничните резултати на група ветерани от въоръжените сили, страдащи от посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Резултатите са измерени с помощта на CORE-OM (Evans et al. 2000), PHQ-9 (Kroenke et al. 2001) и GAD-7 (Spitzer et al. 2006). Предварителните резултати показват, че в рамките на 16 сесии е настъпила положителна надеждна промяна по отношение на общия дистрес и тревожността. Тези резултати предполагат, че психотерапията с транзакционен анализ е обещаваща за лечението на посттравматично стресово разстройство при тази група клиенти и че са оправдани по-нататъшни изследвания.

Анализ на доминиращите стилове на работа в различните професии в Македония

© 2013 Marina Pavlovska

https://doi.org/10.29044/v4i2p30

Абстракт

Адаптирана извадка от 90 служители, работещи като икономисти, юридически съветници или ИТ експерти в три компании в Скопие, Македония, попълниха въпросника за стиловете на работа (Hay 1992 г.) и беше установено, че съществуват статистически значими разлики в предпочитанията за стил на работа между професиите.  Тези различия са обсъдени във връзка с Националната номенклатура на професиите в Македония (Държавна статистическа служба, 2011 г.) и са разгледани накратко последиците за управлението на човешките ресурси.  Посочени са ограниченията, свързани с размера и специфичното местоположение на изследваните лица.  Направено е заключение – хипотезата, че ще има различия между доминиращите стилове на работа на професиите, се приема.  Включено е обяснение, което изяснява разликата между позволенията (Kahler & Capers 1974, Kahler 1975, 2008) и стилове на работа (Hay & Williams 1989, Hay 1993, 2009).

Том 3 Брой 1

Лечение на депресия с ТА – херменевтично проучване на ефикасността в един случай -“Петър”

© Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v3i1p3

Абстракт

Херменевтичният дизайн на ефективността на един случай (HSCED) е систематичен изследователски метод за проучване на случай, включващ кръстосано изследване на данни от смесени методи, за да се генерират както правдоподобни аргументи, че клиентът се е променил благодарение на терапията, така и алтернативни обяснения. Настоящото проучване използва херменевтичния дизайн (HSCED), за да изследва резултата от краткосрочна психотерапия с ТА на млад мъж с тежка депресия. Целта на изследването е да се проучи ефективността на краткосрочната ТА терапия за лечение на депресия и да се изследват и идентифицират ключовите аспекти на процеса на ТА терапия и свързаните с тях фактори, насърчаващи промяната сред ефективните случаи. За да се повиши точността и да се отстрани възможността за пристрастност на изследователите, независими изследователи в областта на психотерапията се произнасят по случая и предлагат решение за резултата. Заключението на арбитрите е, че клиентът се е повлиял съществено и че тези промени се дължат в значителна степен на ефекта от терапията.

Авторът предоставя подробни приложения, за да насърчи други да възпроизведат изследването и да добавят към съвкупността от знания, основани на процеса HSCED.

Том 3 Брой 2

Лечение на депресия с ТА – херменевтично проучване на ефикасността в един случай “Денис”

© Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v3i2p3

Абстракт

Херменевтичният дизайн на ефективността на един случай (HSCED) е систематичен изследователски метод за проучване на случай, включващ кръстосано изследване на данни от смесени методи, за да се генерират както правдоподобни аргументи, че клиентът се е променил благодарение на терапията, така и алтернативни обяснения. Настоящото проучване използва HSCED, за да проучи резултата от краткосрочната ТА психотерапия с жена с тежка депресия. Целта на изследването е да се проучи ефективността на краткосрочната ТА терапия за лечение на депресия и да се изследват и идентифицират ключовите аспекти на процеса на ТА терапия и свързаните с тях фактори, насърчаващи промяната сред ефективните случаи. За да се повиши точността и да се отстрани възможността за пристрастност на изследователите, независими изследователи в областта на психотерапията се произнасят по случая и предлагат решение за резултата. Заключението на арбитрите е, че клиентът се е повлиял съществено и че тези промени се дължат в значителна степен на ефекта от терапията.

За този втори случай в подхода на HSCED бяха въведени допълнителни изисквания чрез използване на по-строга класификация на промените, по-висок индекс на надеждност, по-висок стандарт на доказване, както и потенциала на два екипа за разработване на положителните и съмнителните случаи, също и добавяне на трети експерт.

Лечение на депресия с ТА – херменевтично проучване на ефикасността в един случай – “Том”

© Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v3i2p15

Абстракт

Херменевтичният дизайн на ефективността на един случай (HSCED) е систематичен изследователски метод за проучване на случай, включващ кръстосано изследване на данни от смесени методи, за да се генерират както правдоподобни аргументи, че клиентът се е променил благодарение на терапията, така и алтернативни обяснения. Настоящото проучване използва HSCED, за да проучи резултата от краткосрочната ТА психотерапия с мъж с умерена депресия и коморбидна социална тревожност.  Целта на изследването е да се проучи ефективността на краткосрочната ТА терапия за лечение на депресия и да се изследват и идентифицират ключовите аспекти на процеса на ТА терапия и свързаните с тях фактори, насърчаващи промяната сред ефективните случаи. За да се повиши точността и да се преодолее потенциалната пристрасност на изследователите, независими изследователи в областта на психотерапията се произнесат по случая и са предлагат решение за резултата.  Решението на мнозинството от двама арбитри по този случай е, че това е случай с положителен резултат и че клиентът се е повлиял значително и че тези промени се дължат в значителна степен на въздействието на терапията.  Заключението на третия арбитър е, че това е случай със смесен резултат и че клиентът се е променил значително и че това се дължи в значителна степен на терапията.

Това е третият докладван случай и в подхода на HSCED е въведена допълнително изискване по същия начин, както е посочено в придружаващия документ за втория случай.  (IJTAR 3:2, 3-14)

Наличието на ограничаващи послания в клинични и не-клинични групи

© Danijela Budiša, Vesna Gavrilov-Jerković, Aleksandra Dickov, Nikola Vučković, Sladjana Martinovic Mitrovic

https://doi.org/10.29044/v3i2p28

Абстракт

Различни автори от общността на транзакционния анализ постулират, че житейският сценарий на човека се формира въз основа на получени ограничаващи послания, че хората с психични разстройства имат по-деструктивни и по-многобройни ограничаващи послания и че хората с депресивна и параноидна патология имат различни набори от тези послания, като при параноидните разстройства по-често се среща “Не принадлежа”, а при депресивните разстройства “Не бъди важен”.  Това изследване е проведено с цел да провери подобни твърдения и използва Скала за ограничаващи послания (Gavrilov-Jerković et al., 2010), приложена към приспособена извадка от 100 възрастни лица, определени като неклинични чрез интервюта, и 100 възрастни лица, разделени поравно на параноидни и депресивни, определени чрез класификация от психиатър въз основа на критериите на МКБ-10.  Резултатите дават очаквано частично потвърждение, със статистически значима разлика между неклиничната и клиничната част на извадката.  Клиничната група има статистически значимо по-високи резултати по 12-те изследвани ограничаващи послания.  Изследваните лица с депресивни характеристики са имали седем ограничаващи послания, които са били по-силно изразени „Не чувствай“, „Не съществувай“, „Не бъди добре“, “Не бъди дете“, „Недей“, „Не мисли“ и „Не бъди близък“.

Том 2 Брой 2 2011

Транзакционният анализ като психотерапевтичен метод – дискурсивно-аналитично изследване

© 2011 Роланд Джонсън

https://doi.org/10.29044/v2i2p3

Абстракт

Работните дефиниции на категоризациите на McNeel (1975) са разработени и приложени от автора и от независим оценител за цялостен дискурсивен анализ на 72-часова групова терапия с транзакционен анализ в стила на Goulding & Goulding (1976, 1979), проведена през 1984/85 г. Резултатите показват, че терапевтът е използвал средно 42 % от дискурсивно пространство и че терапията действително е съдържала компоненти на ТА, като двете основни категории са били “Контакт с чувствата” и “Договори”, както и специфично използване на ТА техниките “говорене с родителските проекции”, “заявяване на чувствата”, “взаимно договаряне” и “специфичност/яснота”. Степента на съгласие при рецензентите е 46,2 % (Araujo & Born, 1985 г.), коефициентът Коен kappa (1960 г.) показва разпространение от слабо до умерено съгласие, а коефициентът на вероятност (Viera, 2008 г.) е над 1,0 за повечето категории.

Оценка на клиента в Транзакционния Анализ – изследване на надеждността и валидността на въпросника за сценариите на Олсон, Бьорк и Джонсон

© 2011 Роланд Джонсън

https://doi.org/10.29044/v2i2p19

Абстракт

Въпросникът за сценария и свързаният с него контролен списък, разработени от Ohlsson, Johnsson & Björk (1992), са използвани от автора и двама професионални колеги за независима оценка на десет клиенти от едногодишна група за терапия с транзакционен анализ, провеждана от автора. Оценките, основани на писмените отговори в началото на терапията, са сравнени с оценките, основани на интервюта на видеокасети, проведени от автора шест години след приключването на терапията. Установена е умерено висока междуоценъчна надеждност, като вътрешно-оценъчната надеждност е ниска за независимите оценители; съгласието се увеличава за компонентите на сценария “първична забрана от бащата”, “паразитни чувства“, “аварийни люкове”, “ограничаващи послания от бащата” и “ограничаващи от майката”.

Оценка на резултатите от транзакционния анализ и интегративната психология на консултирането в рамките на Настройките за първична грижа за Обединеното кралство

© 2011 Биляна ван Райн, Киара Уайлд, Патриша Моран

https://doi.org/10.29044/v2i2p34

Абстракт

В статията се докладва за натуралистично проучване, което възпроизвежда оценъчния дизайн, свързан с инициативата на Националната здравна служба на Обединеното кралство IAPT – Подобряване на достъпа до психологически терапии (CSIP 2008, NHS 2011), използван преди това за оценка на Когнитивно-Поведенческа Терапия (CBT), с цел оценка на 12-сесийно лечение на тревожност и депресия, прилагайки подходите на Транзакционния Анализ и Интегративната Консултативна Психология в реални клинични условия на първична медицинска помощ. Използвани са стандартни измервания на резултатите в съответствие с модела на IAPT (CORE 10 и 34, GAD-7, PHQ-9), допълнени с измерване на работните съюзи (WAI Horvath, 1986 г.) и в допълнение Въпросник за измерване на депресия BDI-II (Beck, 1996 г.), както и придържане към терапевтичния модел с помощта на новосъздадени въпросници. Резултатите показват, че тежестта на проблемите намалява при използването на всеки от двата подхода, в сравнение с когнитивно-поведенческата терапия; че първоначалната тежест предсказва резултата; и че работните съюзи се задълбочават с напредването на терапията, но не са пряко свързани с резултатите.

Спазването на терапията е високо и при двата подхода. Предложени са няколко области за подобряване на бъдещите изследвания.

Въздействието върху самостоятелното възприятие на състоянията от Егото на въвеждащ курс 101 Транзакционен Анализ (TA 101)

© 2011 Траян Босенмайер

https://doi.org/10.29044/v2i2p44

Абстракт

Изследването проучва ефектите от обучението в курс 101 по Транзакционен Анализ (ТА) върху себе-възприемането на динамиката на его-състоянията, като се използва моделът на его-състоянията, включен във Въпросник за Изследване на Личностни черти  Adjective Check List (Gough & Heilbrun, 1980). Изследваните лица попълват въпросници в началото и в края на обучението и един месец по-късно. Единствената статистически значима промяна е, че Нормативният родител намалява след обучението и остава все така намален един месец по-късно, макар и не толкова. Установено е също така, че полът е значим, но възрастта не е.

Том 2 Брой 1 2011

Изследване на акултурацията с помощта на Транзакционния Анализ: взаимодействие между екзистенциалните позиции и стиловете на акултурация

© 2011 Лена Корнеева

https://doi.org/10.29044/v2i1p3

Абстракт

Настоящата статия е частичен доклад от количествено изследване на ролята на негативната екзистенциална позиция за формирането на авторитарна личност (докладвано на друго място) и характеристиките на акултурация сред имигранти с авторитарен произход в демократична среда (Германия). Данните са събрани сред респонденти с различен произход: имигранти в Германия от Турция, бившия Съветски съюз и държави от Западна Европа, и местни германци като квази-контролна група (N=1318), като всяка подгрупа обхваща най-малко 200 респонденти. Извършени са различни статистически анализи с цел потвърждаване на емпиричните резултати (от корелационен анализ до структурно моделиране). Хипотезата, че негативната екзистенциална позиция е по-силно изразена сред лицата, които са били изложени на авторитарна социализация, беше потвърдена. Беше потвърдена и хипотезата, че негативната екзистенциална позиция служи като предиктор за така наречената дисфункция на акултурацията. Беше разгледана концептуалната аналогия между екзистенциалните позиции и стиловете на акултурация и хипотезата, че четирите възможни стила на акултурация (Berry et al., 1987, Berry & Kim, 1988; Berry et al., 1989) са свързани със съответстващата им екзистенциална позиция, намери подкрепа.

Въздействие на обучението по   Tранзакционен Aнализ психотерапия върху самоосъзнаването и способността за контакт

© 2011 Биляна ван Райн, Киара Уайлд, Хедър Фули, Шарлот Силс, Сервас ван Беекум

https://doi.org/10.29044/v2i1p16

Абстракт

Това изследване е малко по мащаб количествено проучване, в което участват студенти, преминаващи обучение по психотерапия чрез релационен транзакционен анализ в института “Метаноя” в Лондон, Великобритания, в периода септември 2007 г. – юли 2008 г. Изследователите имат за цел да оценят въздействието на обучението върху психологическото здраве на студентите, като използват “Въпросник за автономност” (Beekum & Krijgsman, 2000). Това позволи измерването на развитието на самосъзнанието на студентите и способността им за контакт с другите по време на втората година от обучението (първата година от клиничната практика) в сравнение със студентите от четвъртата и последната година. Обхватът на изследването и резултатите от него са изследователски. Изследването повдига въпроси за по-нататъшни изследвания в областта на психотерапевтичното обучение и супервизията.

Методология за изследване на казуси

© Марк Уидоусън

https://doi.org/10.29044/v2i1p25

Абстракт

Коментирайки липсата на казуси, публикувани в съвременните издания за психотерапия, авторът прави преглед на силните страни на методът за работа по казус и отговаря на често срещаните критики, преди да представи обобщение на видовете казуси, включително клинични, експериментални и натуралистични/естественоисторически. Включени са предложения за разработване на системни проучвания на случаи и са дадени кратки описания на редица изследователски ресурси, свързани с измерванията на резултатите и процесите. Дадени са примери за реален дизайн на изследване на случай и обяснителен дизайн на ефикасност на единичен случай, като статията завършва с някои етични съображения и призив към общността на специалистите по ТА да се ангажират по-широко с изследването на конкретни случаи.

Том 1 Брой 1 2010

База от научни доказателства за Транзакционен Анализ през 2010 година

© 2010 Томас Олсон

https://doi.org/10.29044/v1i1p4

Абстракт

Международният журнал за изследвания на транзакционния анализ, IJTAR, е създаден, за да стимулира научните изследвания и да подкрепи продължителните усилия за изграждане на научна доказателствена база по Транзакционен анализ (TA). Тази статия е един опит да се открие отправна точка за журнала, да се идентифицират, оценят и направят заключения от вече направеното до сега, както и да се очертае съществуващата база от научни доказателства за ТА през 2010 година.

Математически изчислителни процедури и механизми на принуждаващи послания в действие в учебната среда

© 2010 Чезаре Фрегола

https://doi.org/10.29044/v1i1p30

Абстракт

Статията представя качествените резултати от експерименталната фаза на проучване, целящо да изследва връзките между учебния опит на децата, свързан с двуцифреното деление и механизмите за привеждане в действие на принуждаващите послания в учебната среда. Авторът представя резултатите, получени в резултат на процес, в който е използван въпросник, разработен по време на предходна евристична фаза на изследването, съчетан с наблюдения на деца от студенти в бакалавърска степен, рисунки, изготвени от децата, както и наблюдения на учители върху използваните транзакции за разрешение. Представени са примери за всеки един от петте механизма на принуждаващите послания.

Връзка на преподаването на Транзакционен Анализ и локус на контрола при колежански студенти: емпирични изследвания

© 2010 Янг Мей

https://doi.org/10.29044/v1i1p40

Абстракт

Изследване чрез емпирично проучване на връзката между обучението по Транзакционния Анализ и локуса на контрол на студенти в колеж. Проведени са две анкетни проучвания преди и след занятията по Транзакционен анализ и са събрани лични разкази на студентите. Установено бе, че обучението по психология в областта на Транзакционния анализ корелира с намаляване на резултатите за склонността към външен локус на контрола при 81 студенти, също така се наблюдава подобна склонност и в задачите им за домашна работа. Установено бе, че знанията по Транзакционен анализ помагат на студентите да открият и изследват собствените си потенциали и да освободят своята креативност. Предлага се да се обмисли увеличаване на теорията на транзакционния анализ в обучението на студентите от колежа.

Афективните величини на връзката терапевт – клиент в Транзакционен Анализ

© 2010 Роланд Джонсън и Гънвор Стенлунд

https://doi.org/10.29044/v1i1p45

Абстракт

Проучването описва изследването на значението на афективното измерение на терапевтичната връзка (Bordin 1979) в психодинамична форма на терапия с Транзакционен Анализ по метода на “Повторни вземане на решение” (Goulding & Goulding, 1979). Изследвахме модела на афективните взаимоотношения на клиента с помощта на CCRT (метод на Основните Конфликтни Взаимоотношения, Luborsky & Crits-Christoph, 1990, 1998) и проучихме как терапевтът реагира на афективните послания (“тестове”) на клиента с помощта на метода “Диагностика на плана” (Weiss & Sampson, 1986). Установихме, че “емоционалните” аспекти играят по-решаваща роля, отколкото е било предвидено в метода на ТА “Повторно вземане на решение” и други подобни подходи на ТА, които наблягат на договорите, задачите на терапията и рационалния подход.

Емпиричните бази в медицината при търсене на хуманността и натуралистичната психотерапия в търсене на нейните обяснителни корени

© 2010 (английски) Пио Сцилиго

https://doi.org/10.29044/v1i1p60

Без абстракт.