TA Research & Practice

TA Research & Practice

Connecting The Transactional Analysis Community Worldwide

en English

فارسی(Persian)

We would like to thank Ashkan Anbarzadeh for his kind assistance in preparing the following abstract translations, he can be contacted at: [email protected].  Ashkan is a student of Psychology at Ferdowsi University of Mashhad.

ما می خواهیم از اشکان عنبرزاده برای مساعدت مهربانانه وی در تهیه ترجمه چکیده‌های زیر تشکر کنیم ، می توان با او در این آدرس تماس گرفت: [email protected]  

اشکان دانشجوی روانشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد است.

Some of the issues were translated by Sepehr Maghsoudi, Zohre Haghighi, Aida Ashrafi and Max Dabiri and Shadi Alidadiani. We thank them for their kind assistancce.

برخی از شماره ها را سپهر مقصودی، زهره حقیقی، آیدا اشرفی و مکس دبیری و شادی علیدادیانی ترجمه کردند. ما از کمک آنها تشکر می کنیم.

جلد 14 شماره 1 ژوئن 2023

درمان پیش نویس با تحلیل  تبادلی ومدل  سه گانه: شرحی از مشاوره سه گانه

© 2023 جی جایکومار و ام دی آجیتابای

https://doi.org/10.29044/v14i1p3

خلاصه

نویسندگان جزئیات مفهوم «سه‌گانه» را ارائه می‌کنند که «علم عدد سه‌» است که توسط پدر جورج کنداتیل ابداع شده و روشی از مشاوره است که توسط S.Siddharthan از آن شکل گرفته است.

آنها مثلثی را توصیف می کنند که به عنوان قاب GK شناخته می شود و نشان می دهد که چگونه می توان آن را به عنوان حالتی برای درک چگونگی تحلیل انسان در نظر گرفت. آن‌ها نشان می‌دهند که چگونه می‌توان آن را جامع تر از چندین رویکرد روان‌شناختی دیگر به شخصیت دانست، از جمله تأکید میکنند بر عدم توجه به رابطه در تمام مدل های تحلیل تبادلی، به جز مدل های جدیدتر.

آنها در ادامه راهنمای مفصلی از نحوه اعمال مشاوره سه گانه ارائه می دهند و دو مطالعه موردی را ارائه می دهند. آنها فرآیندهای نامفید را به عنوان “enhaviour” می نامند، که در آن احساسات تجربه شده در بدن منجر به رفتارهای غیرمفیدی می شود که می تواند توسط دیگران مشاهده شود.

آموزش شیوه ای که این فرآیندها را از طریق مدیتیشن مشاهده و مختل کنند، به صورتی است که این شکل از مشاوره فقط به یک جلسه با مراجع نیاز دارد، زیرا مراجع پس از آن مجهز است تا به تنهایی به این روند ادامه دهد تا زمانی که نتیجه سالم حاصل شود.

دنیای در حال تکامل کوچینگ

© 2023 کری فیلیپس

https://doi.org/10.29044/v14i1p16

خلاصه

این مقاله در مورد دنیای در حال تکامل مربیگری است و تجربیات و خاطرات شخصی نویسنده را با بررسی گسترده مطالب توسط طیف وسیعی از نویسندگان ترکیب می کند. نویسنده مدل های خود را ارائه می دهد. مدل نمای کلی برای نشان دادن عمق و عرض دنیای مربیگری. مدل موقعیت ها برای نشان دادن موضوع، ٬ مراجع٬، مربی و سرپرست. و جامعه مربیگری که نشان می دهد مرزهای فردی و جمعی همپوشانی دارند و چگونه اینها منجر به چالش می شود.

تروما، حافظه و تاثیر درمان تصمیم گیری مجدد

© 2023 تونی وایت

https://doi.org/10.29044/v14i1p24

خلاصه

نتیجه گیری می شود که درمان تصمیم گیری مجدد نوعی از مواجهه درمانی است. در حالی که درمان تصمیم‌گیری مجدد اهداف بسیار گسترده‌تری نسبت به مواجهه درمانی دارد، گولدینگ‌ها شکل قدرتمندی از مواجهه درمانی را ایجاد کردند که بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری مجدد را تشکیل می‌دهد. تعداد زیادی شواهد تحقیقاتی وجود دارد که اثربخشی درمان مواجهه را PTSD به ویژه به عنوان درمانی برای تروما و اختلال استرس پس از سانحهتأیید می کند. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه درمان تصمیم‌گیری مجدد یک مواجهه درمانی است و سپس چگونه مواجهه درمانی می‌تواند به  انسجام بخش‌هایی از شخصیت که در فرآیند اسکیزوئید (چندپارگی)  شکل می گیرند٬ کمک کند.

 

روان‌درمانی تحلیل تبادلی برای مراجعین دارای عملکرد ذهنی و عصبی متفاوت (نورودایورجنت): تجربیات و توصیه های عملی

© 2023  کلر باورز و مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/v14i1p32

خلاصه

این مطالعه پژوهشی کیفی از تحلیل پدیدارشناختی تفسیری (IPA) (اسمیت، فلاورز و لارکین، 2009؛ اسمیت و نیتزا، 2022) استفاده می‌کند تا چگونگی استفاده مؤثر از روان‌درمانی تحلیل تبادلی را با مراجعینی که سیستم عصبی متفاوتی را دارا هستند، بررسی کند. هدف این مطالعه بررسی تجربیات زیسته شرکت‌کنندگان بود که همگی دارای عملکرد عصبی متفاوت بودند و در بزرگسالی روان‌درمانی می‌شدند اما در کودکی تشخیص داده  نشده بودند.

همه شرکت‌کنندگان احساس ناامیدی، غمگینی و شرم را در رابطه با نحوه واکنش دیگران به رفتارهای مرتبط با شرایط عصبیآنها در طول زندگی شانگزارش کردند. این مطالعه با هدف نگاه کردن فراتر از رفتارهای  بروزیافته بیرونی ونگاه به نیازهای اساسی و در نظر گرفتن آنچه که مراجع چه از طرف روان‌درمانگر و چه از روان‌درمانی آنها ممکن است نیاز داشته باشند. انجام شده است.

این مطالعه چهار نیاز روان درمانی اصلی را پیشنهاد می‌کند، سه تله اصلی را که روان‌درمانگران ممکن است در هنگام کار با این دسته از مراجعین گرفتار شوند، شناسایی می‌کند و هشت تصدیقرابطه‌ای را توصیف می‌کند که هنگام کار با مراجعین نورودایورجنت باید در نظر گرفته شود.

پیشنهاد تحقیق: بررسی تغییرات پدیدارشناختی و بهبود هم نوایی  از طریق استفاده از رقص و حرکات ریتمیک

© 2023 زارا ایرانی

https://doi.org/10.29044/v14i1p55

خلاصه

پیشنهادهیک مطالعه پژوهشی ارائه شده است و از بازخوردهای شما استقبال می شود. هدف پژوهش  کاوش در مورد این است که آیا رقص، که در اینجا به عنوان حرکت بدن به روشی ریتمیک تعریف می‌شود، می‌تواند به ابزاری برای یک  متخصصتبدیل شود تا با مراجعین در مدلی از ارتباطات پیش نمادین استفاده شود.. بررسی پیشینه پژوهشی که با روانکاوی شروع می شود تا رقصندگان آموزش دیده ای که امروزه با زوال عقل کار می کنندو شامل ارجاعات گسرده ای به طیفی از مفاهیم تحلیل تبادلی می شود. نویسنده به نیازبه تأمل در خود، ملاحظات اخلاقی و پیامدهای فرهنگی تأکید دارد. این مقاله همچنین شامل یک پیش نویس اولیه از روش  تحقیقی  است که در ابتدا توسط نویسنده مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است توسط همکاران دیگر در آینده استفاده شود.

کری فیلیپس – یک درگذشت – ژوئن 2023

© 2023 جولی هی

https://doi.org/10.29044/v14i1p64

درگذشت- کری فیلیپس

 

جلد 13 شماره 2 سال2022

تحلیل تبادلی کاربردی در آموزش موسیقی: رفتارهای طبیعی حالت نفسانی معلم و تأثیر آنها بر انگیزه دانش آموزان

© 2022 کیانوش حبیبی

https://doi.org/10.29044/v13i2p3

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رفتار معلم بر انگیزه دانش‌آموزان در تعامل معلم و شاگرد در آموزش موسیقی بود. مشاهدات ارتباط معلمان موسیقی و هنرجویان توسط نویسنده از دیدگاه تحلیل تبادلی انجام شده است. دانش آموزانی که شرکت کردند بین 7 تا 12 سال بودند و 7 معلم بزرگسال شرکت کردند. رفتارهای طبیعی حالت نفسانی در این معلمان در طول تعامل با دانش‌آموزان مشاهده و با هدف ارزیابی تأثیر بر انگیزه دانش‌آموزان ثبت شد. این فرضیه این بود که تأثیرات رفتار معلم که به صورت حالت‌های من بالغ، والد حمایتگر و کودک آزاد آشکار می‌شود، انگیزه دانش‌آموز را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. نتایج تحقیق حاکی از معتبر بودن این فرضیه است.

تصور کنید: روش‌های تصمیم‌گیری مجدد پست مدرن که از تخیل استفاده می‌کنند

© 2022 Aruna Gopakumar و Nikita Bandale

https://doi.org/10.29044/v13i2p17

چکیده

این مقاله دو داستان از درمان تصمیم‌گیری مجدد را ارائه می‌کند که از تخیل و تصویر سازی مراجع به عنوان منابعی برای تغییر استفاده می‌کند. این یک منطق برای استفاده از تصاویر و تخیل با آگاهی بیشتر به عنوان مداخلات درمانی، هم برای کشف الگوهای پیش نویس ناخودآگاه و هم دعوت به تغییر است. تکنیک‌های درمان تصمیم‌گیری مجدد که از تصویرسازی استفاده می‌کنند، از دریچه‌ی ساخت گرایی بررسی شده‌اند، با این امید که استفاده از این تکنیک‌ها بتواند در کار حرفه ای معاصر برجسته شود.

قراردادهای سخت، قراردادهای نرم و ناهشیار

© 2022 تونی وایت

https://doi.org/10.29044/v13i2p25

چکیده

این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که قراردادهای سخت و نرم چیست، چگونه بر فرآیند روان‌درمانی تأثیر متفاوتی می‌گذارند، و به‌ویژه اینکه چگونه بر ناخودآگاه تأثیر می‌گذارند و نوع مواد ناخودآگاهی که هر نوع قرارداد به دنبال آن است. این به نوبه خود تأثیرات قابل توجهی بر آنچه در اتاق درمان اتفاق می افتد دارد. دو نوع قرارداد محیط و جو متفاوتی را ایجاد می کنند که در آن روان درمانی می تواند رخ دهد. این مقاله توضیح می دهد که این دو رویکرد متفاوت چیست و چگونه می تواند توسط درمانگر از آنها استفاده شود.

نظام مراجع: اهمیت گروه حمایتی مراجع در حوزه علوم بهداشتی

© 2022 Tânia Caetano Alves

https://doi.org/10.29044/v13i2p32

چکیده

نویسنده در این مطالعه پدیدارشناختی، ارائه مفهوم نظام مراجع در حوزه علوم بهداشتی تحلیل تبادلی، از طریق یک مطالعه روایی مبتنی بر مرور ادبیات پژوهشی را پیشنهاد می‌کند. این مبنایی را برای درک اهمیت دانش و تعامل متخصصان بهداشت با گروه‌های حمایتی مراجع – نظام مراجع – هنگامی که در مقطعی از زنجیره سلامت-بیماری درگیر می‌شود، فراهم می‌کند. این نشان دهنده تأثیری است که از دست دادن بهزیستی جسمانی می تواند نه تنها بر فرد بیمار، بلکه بر گروه هایی که به آنها تعلق دارند، از جمله تیم بهداشتی که در جستجوی بهبودی آنها نقش دارند، داشته باشد. همچنین یک دیدگاه جامع تر و یکپارچه تر از سلامت را پیشنهاد می کند.

اندازه گیری مفهوم TA از خودمختاری و همبستگی آن با نمرات ارزیابی عملکرد خود کارکنان در مقایسه با ارزیابی مدیران آنها

© 2022 Buket Kılıç و Olca Sürgevil

https://doi.org/10.29044/v13i2p44

چکیده

شرح مطالعه ای ارائه شده است که به منظور سنجش تأثیر مفهوم خودمختاری تحلیل تبادلی و چگونگی ارتباط آن با سازگاری بین نمرات ارزیابی عملکرد خود کارکنان و نمرات عملکرد مدیران آنها است. از پرسشنامه ای استفاده شد که قبلاً با افرادی که در حال مطالعه برای تبدیل شدن به متخصصان تحلیل تبادلی بودند، تهیه و تحقیق شده بود. علاوه بر این که به نظر می رسد بین نمرات بالا در پرسشنامه و موافقت کارمند با ارزیابی مدیرشان همبستگی وجود دارد، متوجه شدیم که پرسشنامه دارای کاستی هایی است و این سؤالاتی را در مورد اینکه آیا این پرسشنامه سوالاتی را درباره مفهوم خودمختاری آنگونه که هست و توسط تحلیل تبادلی توصیف می شود مطرح می کند یا خیر. یک پرسشنامه اصلاح شده شامل تنها 11 سوال از 19 سوال اصلی است و نشان داده می شود که چگونه چهار عامل اولیه و سپس دو جزء اصلی ممکن است دو عامل متفاوت باشند.

جلد 13 شماره 1 ژوئن 2022

شکل گیری پرسش نامه جدیدی از حالات ایگو- گزارشی از نمونه برزیلی با نسخه پرتغالی

© رناتا کریستینا براندو روسینی، ادرالدو خوزه لوپس، خواکیم کارلوس روسینی

https://doi.org/10.29044/v13i1p3

چکیده

این مطالعه در برزیل انجام شد و پرسشنامه جدیدی را برای ارزیابی حالت‌های ایگو، که یک مفهوم مهم در تحلیل تبادلی است ارایه می کند.

در این مطالعه 295 داوطلب از هر دو جنس، بین 18 تا 70 سال شرکت کردند.

تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد ابزار پرتغالی متشکل از 37 مورد است که به درستی در شش عامل دسته بندی شود: والد انتقادگر (CP)، والد حمایتگر (NP)، بالغ  (A)، کودک آزاد (FC)، کودک سازگار – مطیع (ACS)، و کودک سازگار – قیامگر (ACR).

نتیجه این پژوهش اندازه گیری مفیدی برای بررسی و شناخت از حالات ایگو برای کاربست با افراد، و به عنوان پایه ای برای تحقیقات آینده در طیف وسیعی از زبان ها است.

تحلیل پدیدارشناختی تفسیری تجربه درمانگران از کار در اورژانس جهانی  COVID-19 با استفاده از تحلیل تبادلی

© کلر داپلین

https://doi.org/10.29044/v13i1p11

چکیده

این یک مطالعه پژوهشی کیفی با استفاده از تحلیل پدیدارشناختی تفسیری  (IPA) (اسمیت، 1995) به تجربیات درمانگران تحلیل  تبادلی مستقر در بریتانیا است که با  مراجعین  قبل و در طول همه‌گیری جهانی کووید کار می‌کنند. یافته‌ها با هدف شناسایی چگونگی انتقال از کار درمانی در ارتباط مستقر و عمدتاً حضوری با مراجعین  به مدیریت ناگهانی  شرایطچه از نظر شخصی و چه از نظر حرفه‌ای و موازی با مراجعینی که چالش‌های مشابهیدر زندگی خود را دنبال می‌کنند ، یافته هانشان می‌دهد که شرکت کنندگان واکنش های استرس پس از سانحه را تجربه کردند. شرکت‌کنندگان در ابتدا برای مدیریت چالش‌های متعدد حرکت از درمان حضوری به درمان آنلاین با مراجعین، آمادگی نداشتند. آنها علاوه بر مسائل فنی و اخلاقی، تغییراتی را در کیفیت و ماهیت رابطه درمانی نیز تجربه کردند. با این حال، آنها همچنین با گذشت زمان جنبه‌های مثبت کار آنلاین را پیدا کردند و احساس توانمندسازی حرفه‌ای را تجربه کردند.

آنها نقش نهادهای حرفه ای و مؤسسات آموزشی را مهم می دانستند. تنوع آموزش آنلاین موجود در بین کشورها و جوامع مورد قدردانی قرار گرفت، اگرچه کیفیت تجارب یادگیری متفاوت بود.

بررسی بین فرهنگی انفعال معلم از دریچه تحلیل تبادلی تربیتی

انا پیرکالا٫ ادیتا ویداوسکا٫ پیوتر یوسیک

https://doi.org/10.29044/v13i1p28

چکیده

هدف: هدف مقاله ارائه نتایج پژوهش بر اساس مفهوم انفعال مطابق با مفروضات تحلیل تبادلی – یکی از روش های روان درمانی در مکتب فکری انسان گرایانه است. انفعال به عنوان رفتارهایی تعریف می شود که اقدامات سازنده و راه حل محور را مسدود می کنند.

طرح/روش/رویکرد: روش‌های اصلی تحقیق شامل بررسی‌های تشخیصی و تکنیک‌های پرسشنامه بود. در این مطالعه از پرسشنامه “واقعیت یک مربی” توسط آنا پیرزچالا (2013) استفاده شد. 441 پاسخ دهنده پاسخ های خود را از گواتمالا، لهستان، بریتانیا و اوکراین ارائه کردند. تفاوت ها با استفاده از آزمون کروسکال-والیس، معادل تحلیل واریانس یک عاملی (ANOVA) که معمولاً برای نمونه های مستقل استفاده می شود، شناسایی شدند.

یافته‌ها: پژوهش بین فرهنگی تطبیقی رفتارهای انفعالی معلمان نشان‌دهنده تفاوت‌های آموزشی معناداری بین کشورها بود. کمترین میزان انفعال در گواتمالا [1] و بیشترین در اوکراین گزارش شده است. مدل ابعاد فرهنگی هافستد، نویسندگان را قادر می سازد تا برخی از گرایش های عمومی در مورد رفتارهای منفعلانه در کشورهای مورد مطالعه را ترسیم کنند. سطوح انفعالی گزارش شده به صورت جداگانه با عوامل تعیین کننده فرهنگی ناشی از عملکرد اجتماعی معلمان پیوند برقرار کردند.

پیامدهای عملی: این مطالعه دستورالعمل هایی را برای مقابله با انفعال معلمان ارائه می دهد و راهبردهای تقویت مهارت های حل مسئله را شناسایی می کند. متداول ترین رفتار منفعلانه در همه کشورها، سازگاری بیش از حد بود که بر اهمیت توسعه آگاهی معلمان از پدیده های بین فردی از نقطه نظر تحلیل تبادلی تأکید کرد.

اصالت/ارزش: پژوهش ارائه شده قبلاً انجام نشده است و در این مرحله دارای ویژگی اکتشافی است که نشان دهنده الگوهای معین بین فرهنگی اعلام شده و در عین حال تعیین حوزه هایی برای بررسی بیشتر است. به نظر می رسد تحلیل تبادلی یک سازه نظری مفید در طراحی مطالعات تطبیقی بین فرهنگی باشد.

هفت ضلعی  پیش نویس  زندگی

تونی وایت

https://doi.org/10.29044/v13i1p53

چکیده

هفت ضلعی پیش نویس زندگی که توسط نویسنده ایجاد شده است، توصیف شده است تا نشان دهد که چگونه هفت عنصر، هر هفت جنبه از شخصیت انسان – رفتار، احساسات، افکار، الگوهای نگهداری بدنی ، عادات، باورها و نگرش ها، و تصمیمات اولیه – از نظر هندسی با هم تطابق دارند. آنها یکدیگر را تقویت و حمایت می کنند و تغییر پیش نویس زندگی را برای مردم سخت می کنند. سپس این عناصر به روش‌هایی که روان‌درمانی‌های مختلف تمایل دارند با آن‌ها کار کنند، مرتبط می‌شوند و توضیح داده می‌شود که چرا ماهیت هندسی مدل به این معنی است که چندین جنبه باید تغییر کنند، زیرا در غیر این صورت عناصر باقی‌مانده الگوهای غیر مفید را تقویت می‌کنند.

همدلی با خود به عنوان یک عنصرلازم برای تنظیم هیجانات

© جین ماریا پانچینا کاستا، رونل آلبرتی دا روزا

https://doi.org/10.29044/v13i1p62

چکیده

نیاز به مراقبت از یکدیگر، شناسایی خودمان با چیزهای مشترکمان، به عنوان موجودات زنده، انسان های روی این سیاره، در حال حاضر به کانون مطالعات و تأملات در میان محققان علوم اعصاب، رفتار، احساسات و روابط اجتماعی تبدیل شده است. در حوزه ارتقای سلامت و روان درمانی نیز به همین صورت است. به ویژه در دو دهه اخیر، گسترش دانش در مورد مغز و سیستم عصبی در تحقیقات علوم اعصاب، اطلاعاتی را برای ارتباط این حوزه ها با درک فرد و روابط آنها، به تاملات و درکمان کمک کرده و پیشنهادات برای عمل و رهایی احتمالی از رنج انسانی فراهم کرده است.

بنابراین، هدف این مقاله کیفی این است که بر اساس یک مرور روایی ادبیات علمی اخیر، در مورد امکان درک همدلی به عنوان ظرفیتی ناشی از احساسات اولیه یا طبیعی، تأمل کند. در نهایت، اهمیت تنظیم عواطف با در نظر گرفتن   همدلی با خود آشکار می شود تا کارکرد آن در تنظیم غرایز ما با هدف بقا، رفاه و تکامل، در زمینه های فردی و اجتماعی عمل کند.

قدرت تحلیل تبادلی در فرد بعد از مربیگری ارتباطی انسجامی

© ماریا ایماکولادا گونسالوس د آلمیدا، ریتا وارلا، روبنس کوریا فیلهو

https://doi.org/10.29044/v13i1p72

چکیده

نویسندگان از طریق تحلیل روایی نشان می‌دهند که چگونه درس‌های قوی از TA توسط کسانی که از مربیگری ارتباطی انسجامی دریافت می‌کنند، یاد گرفته، اعمال و حفظ می‌شوند. گزارش کاملی از نحوه به کار گیری تحلیل تبادلی در چنین نوع مربیگری ، از جمله جزئیات مفاهیم خاص تحلیل تبادلی و نحوه استفاده از آنها ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که چگونه مراجعین به ‌ویژه برای تحلیل تبادلی به‌عنوان یک زبان ارزش قائل هستند، و همچنین سودمندی مفاهیمی از جمله حالات ایگو، تبادلات، هیجانات، بازی‌های روان‌شناختی و قراردادها را نشان می‌دهد. یادگیری مراجعین به عنوان روشی کاربردی برای خانواده ها و همچنین در چارچوب سازمانی که در آن مربیگری ارائه شده است نشان داده می شود. آنها به این نتیجه رسیدند که این تحقیق مربیگری ارتباطی انسجامی را به عنوان یک برنامه توسعه ای پایدار و قابل توجه نشان داده است.

بیماری آلزایمر: ملاحظاتی در پرتو تحلیل تبادلی

اد لنیر فریرا پایوا

https://doi.org/10.29044/v13i1p84

چکیده

این مقاله نتیجه یک مرور روایی ادبیات علمی در مورد بیماری آلزایمر، همراه با مروری بر تئوری تحلیل تبادلی با اشاره‌ای خاص به چگونگی ارتباط بازدارنده یا پیام بازدارنده «فکر نکن» و پیش نویس بی فکر است که ممکن است با شکل گیری این بیماری مرتبط باشد. پیشنهاد می شود که ما روابط را فراتر از قلمرو علوم طبیعی مطالعه کنیم.

جلد 14 شماره 1 ژوئن 2023

 

درمان پیش نویس با تحلیل  تبادلی ومدل  سه گانه: شرحی از مشاوره سه گانه

جی جایکومار و ام دی آجیتابای

https://doi.org/10.29044/v14i1p3

خلاصه

نویسندگان جزئیات مفهوم «سه‌گانه» را ارائه می‌کنند که «علم عدد سه‌» است که توسط پدر جورج کنداتیل ابداع شده و روشی از مشاوره است که توسط S.Siddharthan از آن شکل گرفته است.

آنها مثلثی را توصیف می کنند که به عنوان قاب GK شناخته می شود و نشان می دهد که چگونه می توان آن را به عنوان حالتی برای درک چگونگی تحلیل انسان در نظر گرفت. آن‌ها نشان می‌دهند که چگونه می‌توان آن را جامع تر از چندین رویکرد روان‌شناختی دیگر به شخصیت دانست، از جمله تأکید میکنند بر عدم توجه به رابطه در تمام مدل های تحلیل تبادلی، به جز مدل های جدیدتر.

آنها در ادامه راهنمای مفصلی از نحوه اعمال مشاوره سه گانه ارائه می دهند و دو مطالعه موردی را ارائه می دهند. آنها فرآیندهای نامفید را به عنوان “enhaviour” می نامند، که در آن احساسات تجربه شده در بدن منجر به رفتارهای غیرمفیدی می شود که می تواند توسط دیگران مشاهده شود.

آموزش شیوه ای که این فرآیندها را از طریق مدیتیشن مشاهده و مختل کنند، به صورتی است که این شکل از مشاوره فقط به یک جلسه با مراجع نیاز دارد، زیرا مراجع پس از آن مجهز است تا به تنهایی به این روند ادامه دهد تا زمانی که نتیجه سالم حاصل شود.

 

دنیای در حال تکامل کوچینگ

کری فیلیپس

https://doi.org/10.29044/v14i1p16

خلاصه

این مقاله در مورد دنیای در حال تکامل مربیگری است و تجربیات و خاطرات شخصی نویسنده را با بررسی گسترده مطالب توسط طیف وسیعی از نویسندگان ترکیب می کند. نویسنده مدل های خود را ارائه می دهد. مدل نمای کلی برای نشان دادن عمق و عرض دنیای مربیگری. مدل موقعیت ها برای نشان دادن موضوع، ٬ مراجع٬، مربی و سرپرست. و جامعه مربیگری که نشان می دهد مرزهای فردی و جمعی همپوشانی دارند و چگونه اینها منجر به چالش می شود.

 

تروما، حافظه و تاثیر درمان تصمیم گیری مجدد

© 2023 تونی وایت

https://doi.org/10.29044/v14i1p24

خلاصه

نتیجه گیری می شود که درمان تصمیم گیری مجدد نوعی از مواجهه درمانی است. در حالی که درمان تصمیم‌گیری مجدد اهداف بسیار گسترده‌تری نسبت به مواجهه درمانی دارد، گولدینگ‌ها شکل قدرتمندی از مواجهه درمانی را ایجاد کردند که بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری مجدد را تشکیل می‌دهد. تعداد زیادی شواهد تحقیقاتی وجود دارد که اثربخشی درمان مواجهه را PTSD به ویژه به عنوان درمانی برای تروما و اختلال استرس پس از سانحهتأیید می کند. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه درمان تصمیم‌گیری مجدد یک مواجهه درمانی است و سپس چگونه مواجهه درمانی می‌تواند به  انسجام بخش‌هایی از شخصیت که در فرآیند اسکیزوئید (چندپارگی)  شکل می گیرند٬ کمک کند.

 

روان‌درمانی تحلیل تبادلی برای مراجعین دارای عملکرد ذهنی و عصبی متفاوت (نورودایورجنت): تجربیات و توصیه های عملی

کلر باورز و مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/v14i1p32

خلاصه

این مطالعه پژوهشی کیفی از تحلیل پدیدارشناختی تفسیری (IPA) (اسمیت، فلاورز و لارکین، 2009؛ اسمیت و نیتزا، 2022) استفاده می‌کند تا چگونگی استفاده مؤثر از روان‌درمانی تحلیل تبادلی را با مراجعینی که سیستم عصبی متفاوتی را دارا هستند، بررسی کند. هدف این مطالعه بررسی تجربیات زیسته شرکت‌کنندگان بود که همگی دارای عملکرد عصبی متفاوت بودند و در بزرگسالی روان‌درمانی می‌شدند اما در کودکی تشخیص داده  نشده بودند.

همه شرکت‌کنندگان احساس ناامیدی، غمگینی و شرم را در رابطه با نحوه واکنش دیگران به رفتارهای مرتبط با شرایط عصبیآنها در طول زندگی شانگزارش کردند. این مطالعه با هدف نگاه کردن فراتر از رفتارهای  بروزیافته بیرونی ونگاه به نیازهای اساسی و در نظر گرفتن آنچه که مراجع چه از طرف روان‌درمانگر و چه از روان‌درمانی آنها ممکن است نیاز داشته باشند. انجام شده است.

این مطالعه چهار نیاز روان درمانی اصلی را پیشنهاد می‌کند، سه تله اصلی را که روان‌درمانگران ممکن است در هنگام کار با این دسته از مراجعین گرفتار شوند، شناسایی می‌کند و هشت تصدیقرابطه‌ای را توصیف می‌کند که هنگام کار با مراجعین نورودایورجنت باید در نظر گرفته شود.

 

پیشنهاد تحقیق: بررسی تغییرات پدیدارشناختی و بهبود هم نوایی  از طریق استفاده از رقص و حرکات ریتمیک

زارا ایرانی

https://doi.org/10.29044/v14i1p55

خلاصه

پیشنهادهیک مطالعه پژوهشی ارائه شده است و از بازخوردهای شما استقبال می شود. هدف پژوهش  کاوش در مورد این است که آیا رقص، که در اینجا به عنوان حرکت بدن به روشی ریتمیک تعریف می‌شود، می‌تواند به ابزاری برای یک  متخصصتبدیل شود تا با مراجعین در مدلی از ارتباطات پیش نمادین استفاده شود.. بررسی پیشینه پژوهشی که با روانکاوی شروع می شود تا رقصندگان آموزش دیده ای که امروزه با زوال عقل کار می کنندو شامل ارجاعات گسرده ای به طیفی از مفاهیم تحلیل تبادلی می شود. نویسنده به نیازبه تأمل در خود، ملاحظات اخلاقی و پیامدهای فرهنگی تأکید دارد. این مقاله همچنین شامل یک پیش نویس اولیه از روش  تحقیقی  است که در ابتدا توسط نویسنده مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است توسط همکاران دیگر در آینده استفاده شود.

 

کری فیلیپس – یک درگذشت – ژوئن 2023

جولی هی

https://doi.org/10.29044/v14i1p64

درگذشت- کری فیلیپس

 

 

جلد 12 شماره 2 دسامبر 

تحلیل تبادلی ساختاری : حالات و خود های نفسانی، علت و معلول و

مداخلات

جورج آلبرتو کلوز 2021

https://doi.org/10.29044/v12i2p3

چکیده

مقاله ی حاضر به شناسایی عوامل تعیین‌کننده ی فیزیولوژیکی، عصبی و روان‌شناختی می پردازد که حاصل محدودیت‌های عوامل ژنتیکی و محیطی است و رفتار انسانی را می سازد. عوامل تعیین کننده که خود های نفسانی نامیده می شوند به توضیح واقعه ای می پردازند که در آن  اریک برن  به منظور شکل دادن نظریه تحلیل تبادلی و طراحی ابزارهایی  جهت کمک به متخصصان و بیماران برای تنظیم رفتارهای تحلیل شده، به طبقه بندی، ساختاردهی،مفهموم سازی و تعریف ” خود های نفسانی ” پرداخت. شکل متفاوتی از نمایان شدن کودک سازگار، با الگویی که اریک  برن برای کودک سازگار به عنوان بخشی از کودک طبیعی در نظر می گیرد، قابل تمایز است. کودک سازگارشده با والد و حالات نفسانی بالغ، به تنظیم جلوه و سازمان شان می پردازند تا رشد فیزیولوژیکی مطابق با خود نفسانی اتفاق بیافتد  و این را باید در نظر گرفت که کودک سازگار بخشی از حالت  نفسانی والد است. آلودگی به منظور وجود رابطه ی منطقی بین علت و معلول بررسی و تنظیم می شود. تشخیص اینکه حالت نفسانی والد، حالت نفسانی آلوده است منجر به  خلق هذیانی مبتنی بر بازدارنده ها می شود که خطای ادراکی را دربخش کودک سازگار ایجاد می کند که آن به نوبه خود منجر به واکنش هیجانی کودک طبیعی خواهد شد و به طور قابل توجهی توانایی های حالت نفسانی بالغ را برای انجام مداخله، محدود می کند. تحلیل پیش نویس به این منظور بررسی و سازمان می یابد تا بیان کند که  پیش نویس افراد یک سبک زندگی است که از زمان  لقاح آغاز شده و با فرا رسیدن مرگ پایان می یابد،  و برای بقا ضروری است، و دارای عناصر خوب و بد است که ممکن است طول عمر و کیفیت زندگی را محدود سازد.  اتفاق ها، عوامل عصبی فیزیولوژیکی و خاطرات در (میزان) پیشرفت و تحقق یافتن پیش نویس، نقش دارند. پیشنهادات و نمونه هایی به  منظور تدوین یکپارچه راهکارها و ترفندهای مربوط به مداخله به جهت تنظیم رفتارها و انجام قراردادها، در بخش مربوطه ارائه شده است.

آشفتگی زدایی حالت نفسانی کودک – بررسی نوآوری های مهم رویکرد

تصمیم گیری مجدد و چگونگی پیوند یافتن این رویکرد با مطالعات پیشین

تونی وایت 2021

https://doi.org/10.29044/v12i2p17

چکیده

مقاله ی حاضر به بررسی  برخی از نوشته های مهم در زمینه ی آشفتگی زدایی حالت نفسانی کودک در مطالعات پیشین مربوط به رویکرد تحلیل  تبادلی می پردازد. هدف این پژوهش آن است که نشان دهد چگونه هر رویکرد، اهداف آشفتگی زدایی را تعریف می کنند و روش های مربوط به  زدودن آشفتگی را چگونه به دست می آورند. به منظور روشن ساختن مطلب، سه روشی را که برن پیشنهاد داده بود می تواند برای چنین  آشفتگی زدایی هایی به کار برود. این پژوهش همچنین تلاش می کند نشان دهد که چگونه درمان تصمیم‌گیری مجدد با مطالعات پیشین پیوند می یابد، کاری که به زعم نویسنده قبلاً انجام نشده بود.

تدوین پرسشنامه ی بازی های روانی

ایمینگ هوانگ 2021

https://doi.org/10.29044/v12i2p25

چکیده

پژوهشی در کشور تایوان به منظور تهیه ی پرسشنامه ای که بتواند هر سه مولفه ی بازی های روانی را اندازه گیری کند، بر روی 615 آزمودنی که هر یک در سنین، مقاطع تحصیلی و مشاغل مختلفی بودند، به انجام رسید: پیام های نهفته یا تبادلات پنهان، تغییر نقش بر روی مثلث نمایشی و  هیجانات سرکوب شده. مطالعات پیشین گنجانده شده است و تدوین پرسشنامه از طریق روش پیش آزمون با 226 آزمودنی شرح داده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل های آماری شرح داده شده و پرسشنامه نهایی به زبان های انگلیسی و چینی به عنوان ضمیمه گنجانده شده است. 

والد فرهنگی و یادگیری دانش جمعی :

نظرسنجی از دانشجویان دوره ی آموزشی مقدماتی

سزار فرگولا 2021

https://doi.org/10.29044/v12i2p33

چکیده

مقاله ی حاضر، به شرح پژوهشی می پردازد که 132 دانشجوی کلاس علوم تربیتی مقدماتی حاضر در دانشگاه روما تری، به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت کردند.  پارادایم  پیچیده ای برای انجام پژوهش به کار گرفته شد وبرای  طراحی پرسشنامه از فعالیت های گروهی استفاده شد که در نتیجه ی آن پارادایم (مورد نظر)  از 8 دیدگاه مختلف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دیدگاه نطری زیربنایی شامل بررسی (میزان) کاربرد پذیری والد فرهنگی که از مفاهیم رویکرد تحلیل تبادلی است (و مفاهیم مرتبطی چون چارچوب داوری، پیش نویس و حالات نفسانی) بود و به عنوان روشی برای درک اینکه چگونه تغییرات در فرایند های تربیتی مورد نیاز واقع می شوند تا نشان دهنده ی چگونگی تغییرات به وجود آمده در خانواده، مدرسه و فرهنگ های اجتماعی باشند، با اشاره ی بخصوص به برنامه ی generation و تاثیر روزافزون تکنولوژی بر فضاهای مجازی و نیاز به انعکاس  تنوع فرهنگی، به کار گرفته شد.

 

جلد 12 شماره 1 جولای 2021

چارچوب بازی

استفان آر لانکتون 2021

https://doi.org/10.29044/v12i1p3

چکیده

 نویسنده طرح خود را از ” چارچوب بازی ” ارائه می دهد که می تواند با نسخه اصلی مدل مدور ترکیبی منسوب به لری (1957) ، هم پوشانی داشته باشد . نسخه اصلی چک لیست بین فردی (مدل مدور ترکیبی) و محورها و حوزه های ( بخش ها ) مرتبط ، حفظ می شوند زیرا هدف آن است که افراد را ترغیب کند تا به بررسی رفتارهای خود و نحوه ارتباط آنها با موقعیت های زندگی شان و بازی های روانی که ممکن است انجام دهند بپردازند . تاریخچه ای کوتاه از ( آی سی ال ) به کار گرفته شده است که همراه با مدل اصلاح شده ی ” نمودار جدولی وضعیت های زندگی ” تشخیص می دهد که  برخی از بازی های ” خوب ” وجود دارند ، و مجموعه ای از بازیهای  روانشناسی برای مطابقت با چهار موقعیت اصلی زندگی ، اختصاص داده شده  است . پیوست ها شامل موضوعاتی با پیوندهایی به زبان های دیگر و  دستورالعمل های مفصل است که به درمانگران اجازه می دهد تا روش (رویکرد) توصیف شده را به کار گیرند . نویسنده ( مقاله را ) با نمونه هایی از نحوه ی تفسیر و استفاده از نتایج برای کمک به مراجعان و همکاران خود ، به پایان می رساند .

شیوع خودکشی ، خودکشی توافقی ( قراردادی ) و تاثیر رفتار های متمایل به خودکشی در روابط درمانی و خانوادگی .

تونی وایت 2021

https://doi.org/10.29044/v12i1p18

چکیده

این مقاله درباره ی ( موضوع ) خودکشی و روابط است . نحوه ای که رفتار ها و افکار خودکشی گرایانه می توانند بر روی روابط فرد متمایل به خودکشی و آنهایی که اطراف شان هستند ، تاثیر بگذارند . این ( امر ) شامل روابط بین فرد متمایل به خودکشی و سایر افراد خودکشی گرا و نیز سایر افرادی که متمایل به خودکشی نیستند ، می شود . چگونه خودکشی می تواند بر (فرد) دیگری تاثیر بگذارد و چگونه  دیگری به نوبه خود بر شخص متمایل به خودکشی تاثیر می گذارد . آنها از لحاظ  نحوه ای که فکر و احساس می کنند و همچنین نحوه ای که بر تعاملات یکدیگر اثرمی گذارند ، چه تاثیری بر یکدیگر دارند . به طور اخص ، خوشه های خودکشی ، خودکشی توافقی ، گرایش به خودکشی در رابطه درمانی و گرایش به خودکشی در روابط خانوادگی را بررسی می کند .

انفعال در آموزش و پرورش

پیوتر یوسیک 2021

https://doi.org/10.29044/v12i1p25

چکیده

نویسنده به وقوع و پیامد های انفعال در محیط آموزشی می پردازد  پس از مرور پیشینه ی نظری در منابع ( متون ) تحلیل رفتار متقابل ، او چندین مطالعه ی تحقیقاتی را پیش از شناسایی روش های مفید برای برخورد با چنین انفعالی گزارش می دهد .او سه مطالعه موردی را در نظر می گیرد که همراه است با پیشنهاد ها و توضیحات تصویری از راه هایی که  سازگاری بیش از حد ممکن است برطرف شود .

بازدارنده ها و انگیزه در رشد انسان از دیدگاه سه گانه

رنجیث ام آر 2021

https://doi.org/10.29044/v12i1p35

چکیده

نویسنده رویکرد سه گانه کنداتیل را که ترکیبی از من ، تو و هدف است و چگونگی مرتبط بودن آنها از لحاظ هویت ، عقلانیت و ارتباط ، با نظریه های تحلیل رفتار متقابل در مورد بازدارنده ها و مجوز ها ، ترکیب می کند . نتیجه به عنوان یک قاعده ی گسترده جی کی ، نشان داده شد تا مدلی را برای تحلیل این که چگونه تصمیمات دوران کودکی از رشد فعلی مراجعین جلوگیری می کند ، فراهم  کند.بازدارنده ها و پیام های بازدارنده هردو مورد توجه قرار گرفتند و مجوزها بر مبنای عشق ، امید و اعتماد ، توضیح داده شدند .  پیوند قابل توجهی نیز با سلسله مراتب نیازهای مازلو ایجاد شده است و این به نوبه خود ملاحظات اولیه ای را در مورد ماهیت رشد معنوی ایجاد می کند .یک مطالعه موردی مختصر در نظر گرفته شده برای آنکه  نشان دهد چگونه ساختار به دست آمده می تواند به تحلیلی که امکان اشتراک گذاری با مراجعین را دارد ، کمک کند .

TAMEDبازی

تماشاگران و انجمن های حرفه ای

جولی هی 2021

https://doi.org/10.29044/v12i1p42

چکیده

  TAMEDنویسنده بازی روانشناختی را به نام  ( عمق تبیین گرایانه ی افسانه ی ” رویکرد ” تحلیل تبادلی )  معرفی می کند  ، او به ارائه ی تشریحی از پویایی های  ناسالم که در اعضا و انجمن های حرفه ای تحلیل رفتار متقابل اتفاق می افتد ، می پردازد . او این را با چهار مثال موردی بر اساس تجربیات شخصی نشان می دهد . او همچنین مروری بر نظریه تحلیل رفتار متقابل در مورد بازی های روانشناختی ، نقش تماشاچی ، نقش های متنوع در مثلث نمایشی و بسط های آن و هرم توانایی ( نیرومندی ) ، دارد . او مجموعه ای از  مطالب نویسندگان ” TA” و ” غیر TA ” را ارائه می دهد برای حمایت از این فرض  که چنین بازیهایی بیشتر با فرایندهای سازمانی و گروهی انجام می شود تا  پیش نویس  فردی که به عنوان عامل تعارض شناخته می شود . مقاله با برخی تاملات مقدماتی در مورد اینکه چگونه نمودار های سازمانی تحلیل رفتار متقابل نیاز به اصلاح دارند تا ساختار و پویایی انجمن های حرفه ای را منعکس کنند ، به پایان می رسد .

جلد 11 شماره 2 ژوئن 2020

 

بررسی دانشمند – شکاف بین متخصصین روانشناسی: تیپ شناسی دانشمندان با دیدگاه  تحلیل رفتار متقابل

© 2020 پاتریک وایت‌هد

https://doi.org/10.29044/v11i2p3

چکیده

نویسنده با استفاده از مدل حالات ایگوی تحلیل رفتار متقابل (برن ، 1961 ، 1964) یک مدل تیپ شناسی برای دانشمندان پیشنهاد می کند که مبتنی بر حالات ایگوی یکپارچه، بالغ آلوده شده و حالت ایگوی تثبیت شده و حذف کننده، 14 تیپ متفاوت را به صورت نمودار رسم می کند.

این تیپ شناسی بر اساس آخرین چیزی که به عنوان روانشناسی  علم می شناسیم و نمونه های آن شامل توماس کوهن (2012/2012) و آبراهام مازلو (1969) هستند ارائه شده است. روانشناسی علم با فلسفه و نظریه علم متفاوت است و تحقیقات موجود آن، شخصیت دانشمندان را مورد بررسی قرار می دهد. از جمله مواردی که اهمیت بسیاری دارد شکاف آشکار بین دانشمندان (پزوهشگران) و متخصصین روانشناسی بالینی و مشاوره است.

بر اساس اظهار نظر  فایرابند (1970) در مورد علم که بیان می کند “هرچیزی شدنی است” ، نویسنده نشان می دهد که چگونه با استفاده از تحلیل رفتار متقابل تیپ های دانشمندان ، پیام نظر فایرابند را می توان به سه شکل فهمید: والد: “دانشمندان نباید خیلی جدی باشند” ؛ بالغ: “به نظر می رسد هر چیزی شدنی است” ؛ و کودک: ” قانون نمیخوام!”.

تنها در یکپارچگی مدل والد-بالغ-کودک میتوان منظور فایرابند را به درستی درک کرد. همینطور برای یک متخصص روانشناسی، که کار او نمیتواند از مبانی علمیش جدا شود.

در نهایت نویسنده با استفاده از تیپ شناسی پیشنهاد شده نشان میدهد که چطور به کار بستن دسته بندی‌های مشابه برای متخصصین، پاسخ‌های هرکدام از آنها به تحقیقات را توضیح می‌دهد.

 

ارزیابی و سنجش حالاتایگو: خصوصیات روان سنجی ترجمه ایتالیایی نسخه اصلاح شده پرسشنامه حالت ایگو (ESQ-R-I)

© 2020 فیورنزو لاغی ، جوزپه کریا ، کلودیا فیلیپونی و جورجیو کاوالرو

https://doi.org/10.29044/v11i2p14

چکیده

لوفردو ، هارینگتون ، مونوز و نولز (2004) به عنوان پاسخی برای نیاز به عینیت بیشتر ، نسخه 40 موردی از پرسشنامه اصلاح شده حالت ایگو (ESQ-R) را توسعه دادند ، که تنظیم مجدد نسخه اصلی 60 موردی بود (لوفردو و اومیزو ، 1997). مطالعه حاضر نسخه ایتالیایی مقیاس ESQ-R را ارزیابی می کند که توسط نمونه ای از 483 نفر (204 مرد و 279 زن) تکمیل شده است و اعتبار سازه و پایایی قابل قبولی را در پنج خرده مقیاس والد انتقادگر، والد حمایتگر، بالغ، کودک طبیعی و کودک سازگار نشان می دهد. تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل را پیشنهاد می کند که در مقیاس اصلی    ESQ-R  ذکر شده است. موارد حساب شده در 3. 0 یا کمتر از مطالعه حذف شدند و مطالعه اضافی نشان داد که نسخه ایتالیایی ESQ-R-I با 33 مورد دارای اعتبار سازه مناسبی به عنوان یک معیار عینی از پنج حالت ایگو بر اساس تئوری تحلیل رفتار متقابل است. الزام تحقیقات آینده نیز گنجانده شده است.

 

تحلیل رفتار متقابل و هوش های چندگانه – یک تشخیص و مداخله پیشنهاد شده

© 2020 رجینا برارد

https://doi.org/10.29044/v11i2p35

چکیده

در عمل، تشخیص حالات ایگو اولین گامی است که توسط یک تحلیلگر رفتار متقابل برای تدوین برنامه مداخله برداشته می شود. تئوری هوش های چندگانه می تواند با شناسایی توانایی ها و شایستگی های قبلی مراجع ، توضیح چگونگی آلوده شدن حالت ایگوی بالغ و چگونگی رفتن انرژی روانی در آن، در این امر کمک کند. مطالعه حاضر در مورد رابطه بین مفاهیم حالت های ایگو و هوش های چندگانه و اینکه چگونه این رابطه می تواند به تسهیل تشخیص و مداخله بالینی کمک کند ، بحث می کند.

استفاده از استعاره موفقیت  کشتی بادبانی در تحلیل کارکردی از شرکت فین‌تک: یک مطالعه موردی سازمانی در بلغارستان

© 2020 ولادیسلاو یوردانوف

https://doi.org/10.29044/v11i2p41

چکیده

نویسنده کاربرد مدل موفقیت کشتی بادبانی تحلیل رفتارمتقابل (هی،2017) را در یک مطالعه موردی تحلیل کارکردی از شرکت فین‌تک بلغارستان- که البته درچند کشور دیگر هم هست-  توصیف می کند.جزئیات نحوه اجرای پروژه مشاوره ، اهداف آن و روشهای استفاده شده آورده شده است. اگرچه طراحی و نتایج یک پرسشنامه نیز شرح داده شده است ، اما توجه اصلی این مقاله به چگونگی معرفی استعاره موفقیت کشتی در طی مصاحبه با مدیران است که منجر به شناسایی دیدگاه های متفاوت قابل توجهی شد -اینکه آیا سازمان بیشتر شبیه یک کشتی صلح آمیز است یا یک نفر در یک نبرد.

از دیگر موارد برجسته شده می توان به عدم وجود هدف روشن از مقصد مورد نظر کشتی ، عدم آگاهی از تهدیدات احتمالی مانند رقبا و عدم آگاهی از نقش داشتن هر فرد در شناور بودن شرکت ها اشاره کرد.

 

جلد 11 شماره 1 ژوئن 2020

 

توسعه واجرای مطالعه موردی مقیاس رنج با پرسش از درمانگر برای استفاده در مراجعانی که دارای سلامت روانی واهی هستند.

© 2020 جولیا گوگلیلمتی و انریکو بنلی

https://doi.org/10.29044/v11i1p32

چکیده

مفهوم سلامت روانی واهی به عنوان دلیلی برای نیاز به یک رویکرد برای کار با افرادی توصیف شده است که از رنج خود بی اطلاع هستند و بنابراین قادر به توصیف مشکلات خود از طریق ابزارهای خود سنجی نیستند .برای کار با این افراد استفاده از یک رویکرد تعمیمی با استفاده از خودسنجی یا  ابزارهای استاندارد تولید شده توسط پزشکان در مقایسه با رویکرد تفریدی قرار می گیرد. یک مطالعه موردی برای نشان دادن توسعه و اجرای اولین اندازه گیری نتیجه حاصل شده از نماینده مراجع (که در اینجا درمانگر است) (PGOM) انجام شده است که به پزشکان ، ناظران و محققان اجازه می دهد تا درک فردی از رنج ها و تغییرات اصلی مراجع را در روند روان درمانی ردیابی کنند. همچنین مقایسه ای با مقیاس نتیجه تعمیمی ارائه شده است.

 

استفاده رسمی و غیررسمی از مشاوره با رویکرد  تحلیل رفتار متقابل در آموزش

© 2020 پیوتر جوسیک

https://doi.org/10.29044/v11i1p64

ما از ناشران قبلی برای مجوز انتشار مجدد این مقاله که قبلاً با عنوان  استفاده رسمی و غیررسمی از مشاوره TA در آموزش (2017)بیرون آمده بود ، سپاسگزاریم. Edukacyjna Analiza Transakcyjna ، 6 ، 67-85.

ما ساختار و ارجاعات آن مقاله را حفظ کرده ایم.

خلاصه

این مقاله از نظریه نقش استفاده می کند و بنابراین تفاوت بین مربیان و مشاورانی را که از تحلیل رفتار متقابل به عنوان روش ایده پردازی کار خود برای حمایت از رشد و پیشرفت دانش آموزان استفاده می کنند ، روشن می کند. به مربیان به عنوان تسهیل کننده رشد نگاه می شود. رشدی که با کسب دانش ، مهارت و درک حاصل می شود ، در حالی که مشاوران بر رشد حاصل از درون نگری بر اساس تجارب رابطه ای با مشاور تأکید می کنند.علاوه بر این ، مداخلات مشاوره ای را می توان به کارهای رسمی و غیررسمی تفکیک کرد که تفاوت های قابل توجهی را از نظر قرارداد ، نقش ها ، سطح مهار و محرمانه بودن دارند. تعدادی از مدل های تحلیل رفتار متقابل در زمینه مداخلات رسمی و غیر رسمی توصیف شده است. مطالعات موردی مربوطه ارائه شده است تا نشان دهد چگونه این مفاهیم در یک محیط آموزشی به کار می روند .نویسنده پیشنهاد می کند که مشاوران تحلیل رفتار متقابل باید نسبت به نقش هایی که بر عهده دارند آگاهی به دست آورند و توانایی آنها در به حساب آوردن تفاوت های هر نقش، مداخلات آنها را قوی تر می کند.

 

نوازش‌ها، بازی‌ها و یادگیری در گروه‌ها

© 2020 پیوتر جوسیک

https://doi.org/10.29044/v11i1p75

ما از ناشران قبلی برای مجوز انتشار مجدد این مقاله که قبلاً به صورت نوازش ها ، بازی ها و یادگیری در گروه ها بیرون آمده بود، تشکر می کنیم.

. Edukacyjna(2018)  Analiza Transakcyjna ، 7 ، 27-36.

ما ساختار و ارجاع آن مقاله را حفظ کرده ایم.

خلاصه

گرسنگی دانش آموز برای نوازش نقشی کلیدی در بهبود نتایج یادگیری و سواد عاطفی در گروه‌ها ایفا می کند. معلمان و تسهیلگران با توجه به فرهنگ گروه می توانند آگاهانه به نیاز یادگیرنده‌ها برای شناخته شدن با توجه کردن به آنها پاسخ دهند و از طریق الگوسازی محیطی پاسخگو برای آنها ایجاد کنند. وقتی گرسنگی فراگیران برای نوازش برطرف نمی شود، آنها شروع به دعوت به بازی های روانی می کنند. معلمان می توانند با تاکید بر انتخاب ها در مثلث درام ب پاسخ کافی و مناسب بدهند. علاوه بر این ، مفاهیم TA هنگامی که در ی زمینه رابطه استفاده می شوند موثرتر هستند  چراکه در غیر این صورت مداخلات به یک تلاش بی نتیجه ، ساده انگارانه و فرمولی تبدیل می شوند.  بعضی از محیط های گروهی باعث پدیده قفل شدن درنقش می شوند یعنی زمانی که فردی مسئله ای را بیان می کند و بقیه اعضا جمعا از آن اجتناب می کنند. وقتی نسبت به این موضوع آگاهی کسب شود، گروه می تواند به جلو حرکت کند. به طور کلی، دانش آموزان زمانی رشد می کنند که نوازش ها و مجوزهای مناسبی را دریافت کنند که از رشد و تحول آنها پشتیبانی کند.

 

تحلیل رفتار متقابل و معنویت: بینش هایی از فلسفه هند

© 2020 ایندرانیل میترا

https://doi.org/10.29044/v11i1p80

چکیده

در سیستم فلسفی هند، ودانتا، انسان مرکب با پنج غلاف متحد المرکز اطراف هسته-داخلی مدل پانچا کوشا (پنج غلاف) توصیف می شود. این مدل مفاهیمی مرتبط با تحلیل رفتار متقابل دارد چرا که که کار با حالت  من بالغ را روشن می کند و همچنین فرایندی را برای دستیابی به خودمختاری پیشنهاد می کند. مفاهیم دیگر ودانتا که با تحلیل رفتار متقابل مرتبط است مورد بحث و تفصیل قرار گرفته و یک مدل حالت ایگوی ودانتیک ارائه شده است که آنها را در مدل کلاسیک تحلیل رفتار متقابل به کار می گیرد.

اشتیاق طبیعی برای صمیمیت و نیروی رشد در دیدگاه ودانتا به عنوان بینش یاد شده است.

مفاهیم عملی مدل و همچنین اینکه چگونه این مدل می تواند به رشد شخصی و در نهایت پیشرفت معنوی کمک کند، مورد بحث قرار گرفته است.

 

احساس می کنم پس هستم: مطالعه ای بر روی معنای احساسات و کارکرد آنها

© 2020 آدریانا مونتیرو

https://doi.org/10.29044/v11i1p58

این مقاله در اصل به زبان پرتغالی با عنوان Sinto، logo Sou -um estudo sobre o importantado das emoções e suas funcões منتشر شد. Revista Brasileira de Análise Transacional XXI ، 2011 ، شماره 1 ، 29-41 و در اینجا با اجازه نوع UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil اتکثیر می شود.

چکیده

هیجان مفهومی نیست که بتوان آن را به طور دقیق تعریف کرد ، حتی اگر در زبان عادی به حالات احساسی مختلف اشاره داشته باشد. نظریه تحلیل رفتار متقابل، که توسط برن و پیروانش ایجاد شده ، با مفهوم هیجان آمیخته شده است. به منظور روشن ساختن بیشتر این‌گونه سوالات ، مقاله حاضر با در نظر گرفتن تأثیر علوم اعصاب ، در روانشناسی زیست شناختی، درباره اهداف و کارکردهای هیجانات بحث می کند. ما همچنین به نویسندگانی مراجعه می کنیم که از منظر زیست شناسی و ذهن ، مروری بر تحلیل رفتار متقابل انجام داده اند ، مانند آلن و هاین همچنین ما نویسندگانی با رویکرد بدنی مانند رایش و لوین را برای سهم قابل توجه آنها هم در درک چگونگی تعبیه سیستم پیش نویسی در بدن و هم توجه به امکان توسعه یک روش سیستماتیک بدنی در روش آلودگی زدایی بالغ ، آورده ایم. ما نتیجه می گیریم که هیچ هیجان مخربی وجود ندارد. تخریب درشیوه ای است که فرد یاد می گیرد با حواس ،هیجانات و احساسات خود کنار بیاید. و کار بر روی هیجانات، کار بر روی پیش نویس زندگی است.

 

یک مطالعه تحقیقاتی در مورد تأثیر پایداری عاطفی یک برنامه تحلیل رفتار متقابل با هدف افزایش سطح حالت من بالغ در نوجوانان در سوریه.

© 2020 علا MHD تیسیر مراد

https://doi.org/10.29044/v11i1p4

چکیده

یک مطالعه تحقیقاتی در مورد اثربخشی بر حالت من بالغ و ثبات عاطفی 36 دانش آموز نوجوان (با 36 نفر در گروه کنترل) از یک برنامه آموزشی مبتنی بر مفاهیم تحلیل رفتار متقابل در مدرسه ای در دمشق توصیف شده است.

مجموعه ای از ابزارها از ابزارهای موجود و ابزارهای جدید شامل چرخ حالات ایگو ، مقیاس حل مسئله حالت ایگو ، سنجش حالت ایگو ، اندازه گیری مختصر پایداری هیجانی و چرخه هیجان  ژنو تشکیل شده بود.

نتایج نشان داد تفاوت هایی در ثبات عاطفی در حالت ایگوی بالغ و کودک طبیعی وجود دارد، و در میان دختران و پسران در حالات ایگوی والد حمایتگر و کودک سازگار تفاوت هایی وجود دارد.

جلد 10 شماره 2 نوامبر 2019

درمان افسردگی با تحلیل تبادلی . مطالعه بر روی طراحی اثر هرمنوتیک ساده شده به صورت تک موردی –  جیووانی

ماریاویتوریا زانچتا ، لورا فارینا ، استفانو مورنا و انریکو بنلی 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p4

چکیده

این مطالعه به وسیله ی  تکرار مجموعه موردهای قبلی از طراحی اثر هرمنوتیک تک موردی که هدفش ارزیابی اثربخشی درمان تحلیل تبادلی کنترل شده برای اختلالات افسردگی و شخصیت افسرده است الهام گرفته شده است . ما مسائل و مشکلاتی را که در مجموعه موارد قبلی ظاهر شده بود ، در نظر گرفتیم ، مانند : صرف وقت در آموزش گروهی از افراد برای انجام تحلیل هرمنوتیک ( تفسیری ) ، سازماندهی مشارکت کارشناسان خارجی برای صدور قضاوت (حکم) نهایی ، و پرداختن به  ناهماهنگی های بین داده های کمی و کیفی . این مطالعه یک روش ساده شده برای انجام تحلیل هرمنوتیک پیشنهاد می کند که فقط به یک نفر نیاز دارد و اعتبار آن را حفظ می کند . ما طراحی هرمنوتیک را  با روش پژوهش ارزیابی موردی عملگرا ادغام کردیم تا از معیار های  از پیش تعیین شده در تحلیل مواد کیفی پیروی کنیم . علاوه بر این ، ما راهی برای استفاده از نظام  پیش نویس برای شناسایی تغییرات در علائم افسردگی و شخصیت افسرده ارائه می دهیم . ما این رویکرد را برای ” ا HSCED ” در مورد “جیووانی” ایتالیایی سفید پوست 17 ساله ، که در 16 جلسه روان درمانی تحلیل تبادلی با یک زن ایتالیایی سفید پوست متخصص روان درمانی با 2 سال تجربه بالینی شرکت کرده بود ، آزمایش کردیم . مراجع معیار های دی اس ام 5 را  برای اختلال افسردگی عمده ( اساسی ) متوسط و اختلال اضطرابی فراگیر برآورده کرد . این دومین پژوهشی است که اثربخشی روان درمانی تحلیل تبادلی را برای نوجوانان افسرده ارزیابی کرده است .

درمان تحلیل تبادلی افسردگی . مطالعه بر روی طراحی اثر هرمنوتیک ساده شده به صورت تک موردی – مارگریتا ماریاویتوریا زانچتا

آلسیا پیکو ، باربارا رولو ، کریستینا پیچیریلو و انریکو بنلی 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p32

چکیده

این هفتمین مطالعه از یک مجموعه ی هفتگانه است و متعلق به دومین تکرار نظام یافته ی ایتالیایی یافته های قبلی است که اثربخشی درمان تحلیل تبادلی کنترل شده برای افسردگی را از طریق طراحی اثربخشی هرمنوتیک ساده شده به طورت تک موردی ، مورد بررسی قرار داد . ما مسائل و مشکلاتی را که در مجموعه موارد قبلی ظاهر شده بود ، در نظر گرفتیم ، مانند : صرف وقت برای آموزش گروهی از افراد برای انجام تحلیل هرمنوتیک ،  سازماندهی مشارکت کارشناسان خارجی برای صدور  قضاوت ( حکم ) نهایی ، پرداختن به ناهماهنگی های بین داده های کمی و کیفی . این مطالعه یک روش ساده شده برای انجام تحلیل هرمنوتیک ارائه می دهد که فقط به یک نفر نیاز  دارد و اعتبار آن را حفظ می کند . ما طراحی هرمنوتیک را با روش پژوهش ارزیابی موردی  عملگرا ادغام کردیم تا از معیار های از پیش تعیین شده ی تحلیل مواد کیفی پیروی کنیم .  علاوه بر این ، ما راهی برای استفاده از نظام پیش نویس برای شناسایی تغییرات در علائم افسردگی و  شخصیت افسرده ارائه می دهیم . ما این رویکرد را برای طراحی اثربخشی هرمنوتیک تک موردی  در مورد ” مارگاریتا ” یک زن ایتالیلیی سفید پوست 56 ساله ، که در 16 جلسه روان درمانی تحلیل  تبادلی با یک درمانگر زن ایتالیایی سفید پوست با 5 سال تجربه بالینی شرکت کرده بود ، آزمایش کردیم . مراجع معیارهای دی اس ام 5 برای اختلال افسردگی اساسی نسبتا شدید با پریشانی اضطرابی و  معیار های سواپ 200 ( آزمون ارزیابی جامع شخصیت ) را برای ویژگی های تیپ های شخصیتی افسرده ، وابسته ، اجتنابی و خصمانه با سطح عملکرد بالا ، برآورده کرد .

پژوهش درمورد رابطه ی بین حالت های ایگو و روان رنجوری در میان مردان و زنان هندی ویجی گوپال سرینیواسان و سی.

سوریاپراکاش 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p66

چکیده

نتایج حاصل از یک پروژه تحقیقاتی که به بررسی رابطه بین مفاهیم تحلیل تبادلی حالات ایگو و روان  رنجوری در مدل پنج عاملی شخصیت می پردازد ، بر روی نمونه ای از 192 بزدگسال هندی ( 37 %  مرد ، 63 % زن ) از طریق پرسشنامه بازنگری شده حالت ایگو و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت ، انجام شد .

همبستگی پیرسون نشان داد که یک همبستگی کوچک اما مثبت بین روان رنجوری و حالات ایگوی  والد کنترل کننده و مستبد و کودک سازگار و یک همبستگی کوچک منفی بین روان رنجوری و والد مهربان و تغذیه کننده ، بالغ و کودک سازگار وجود دارد . ( همه ی همبستگی ها در سطح 0.05 با استفاده از آزمون دو دامنه معنی دار بود . ) میان مردان و زنان و میان گروه های سنی مختلف ، تفاوت وجود داشت . اگرچه محدودیت هایی برای این تحقیق وجود دارد ، یافته ها با نطریه تحلیل تبادلی مطابقت دارد و ممکن است دلالت هایی در نحوه ی استفاده از درمان تحلیل تبادلی داشته باشد .

پروفسور کوچولو: تأملی در مورد ساختار، رشد و تکامل بالغ درون کودک

© 2019 تونیا الیزابت کائتانو آلوس

https://doi.org/10.29044/v10i2p79

چکیده

با توجه به مفهوم پیش‌نویس زندگی که توسط اریک برن توسعه یافت، سرنوشت هر شخص در سال های ابتدایی زندگی اش ترسیم می شود. تقسیم بندی بالغ  درون حالت ایگوی کودک، که پروفسور کوچولو هم شناخته می شود مسئول شناخت دنیا از طریق شهود و تفکر قیاسی است طوری که به هر نحو ممکن، بقای فیزیکی و عاطفی تضمین شود.

هدف از این مقاله ، تعیین صلاحیت و شناختن بالغ درون کودک و رابطه ی آن با ساخت ویژگی های شخصیتی است ، ( که این هدف را )  با مطالعه سناریوی تشریحی ، فیزیولوژیکی و هیجانی که در آن بالغ درون کودک خود را توسعه می دهد ، به انجام می رساند . نویسنده پیشنهاد می کند که استقامت و خرد خاصی که در بالغ درون کودک رعایت می شود ممکن است در زندگی بالغ به نحو مثبتی وجود داشته باشد ، حتی اگر رویدادهای شکل دهنده آن غم‌انگیز باشند.

نوآوری های تحلیل تبادلی از هند

جولی هی 2019

https://doi.org/10.29044/v10i2p101

چکیده

نسخه اولیه این مقاله  به عنوان محتوای یک سخنرانی افتتاحیه و کارگاه آموزشی مرتبط با آن ، در کنفرانس ITAA/SAATA در کوچی ، هند در آگوست 2018   تهیه شده است ، موارد زیر شامل مروری بر مشارکت های نظری نویسندگان مستقر در هند بین سال های 3199 تا 2018 است. به شکل خاصی ، نوآوری های گسترده اوس سامرتون و پرل درگو ، همراه با مرور فعالیت های پدر جورج کانداتیل و دیگران  بر روی موضوعاتی چون گورو ( معلم معنوی که در آیین های هندو و بودا ، تشریفات و مراسم مذهبی را ارایه می دهد ) ، اخلاقیات و آگاهی جهانی و راهبردهای تعارض ، توضیح داده شده است . دو موضوع کلی استخراج شده است: ایده ها و مدل های عملی ، و ماهیت فرهنگی و معنوی جامعه هند ، با گسترش مفهوم خودمختاری برن به پنج عنصری که با فلسفه هند مرتبط است.

جلد 10 شماره 1 ژوئن 2019

                                                   نادیده گرفتن شخص، معنا و انگیزه

© 2019 دکتر استفان ب کارپمن ،

https://doi.org/10.29044/v10i1p40

چکیده

در سطح اجتماعی سه نوع نادیده گرفتن هستند که می توانند در ایجاد رابطه و صمیمیت تداخل ایجاد کنند- نادیده گرفتن شخص، معنا و انگیزه. این ها در هر رابطه دوستی، خانوادگی، عاشقانه یا کاری می توانند موانعی ایجاد کنند. این‌ها توان بالقوه خوب بودن افراد، چیزی که می‌گویند، چرایی چیزی که می گویند و چیزی که می توانستند باشند را نادیده می گیرند. در سطح روانی و در تبادلات درونی شخص با خودش همچنین نادیده گرفتن ارزش شخصی، توان و امید شخص صورت می گیرد.

 

“چیزی را که نمیتوانید نمودار کنید، نگویید” نظام خلاق بارش فکری اریک برن

© 2019 دکتر استفان ب کارپمن ،

https://doi.org/10.29044/v10i1p4

چکیده

این مقاله درباره چگونگی خلق ایده ها و بسط آنهاست.شامل مثال هایی از پنج قانون اصلی ابتکار اریک برن و چگونگی کاربست موفقیت آمیز آنها توسط پیروان او و سازمان جهانی که او برای حمایت از این ایده ها تاسیس کرد.

 

تحلیل پیش نویس نمایشنامه 2

© 2019 دکتر استفان ب کارپمن ،

https://doi.org/10.29044/v10i1p21

چکیده

این مقاله کامل کننده مقاله‌ی اولیه تحلیل پیش نویس نمایشنامه است که برای اولین بار مثلث درام، نمودار نقش ها و نمودار مکان ها را در متون  پیش‌نویس تحلیل رفتار متقابل معرفی کرد.(کارپمن 1968) همانند مقاله قبلی ، این مقاله تئوری پیش نویس نیز”تا آنجا که ممکن است ایده های جدید” ایجاد می کند تا میراث ابداع برن را با بارش فکری ادامه دهد همانطور که او در سمینارهای هفتگی سه شنبه شب خود (تانک تفکر) در دهه 1960 در سان فرانسیسکو به پیروان خود آموزش داد. (کارپمن 2014). نظریه جدید بازی و پیش‌نویس با مفاهیم تازه ای ترکیب شده اند تا درهای جدیدی را بگشایند و الهام بخش تئوری جدید پیش‌نویس باشند.  شامل الف) 15 مثلث درام پیش‌نویس جدید شامل مثلث‌های لوح، تصمیم‌گیری مجدد، انتقال، فرویدی، وجودی، مینی پیش‌نویس، بیوداینامیک و داروینی. ب) تحلیل بازی‌های خانواده شامل مثلث تصمیم‌گیری مجدد کودک، بازی پیش‌نویس، صحنه پیش‌نویس، تصویر ذهنی صحنه پیش‌نویس، تحلیل خانواده ناکارآمد. ج) دو فرمول جدید پیش نویس برای پیامد بازی پیش‌نویس. د) سه روند جدید بیرونی و درونی انرژی سوق دهنده پیش‌نویس. ه) سه روند تقویت پیش‌نویس جدید: فرمول ب پیش نویس. فرمول و3 پیش‌نویس و مثلث درام مینی‌پیش‌نویس. و) غریزه سه‌گوشه داروینی. ر) شش پیوستار وجودی جدید و ز) چهار نمودار ترکیبی آموزش سه سطح پیش‌نویس.9

جلد 9 شماره 2 دسامبر 2018

 

درمان افسردگی با تحلیل رفتار متقابل: طرح پژوهشی از نوع تاثیر مورد پژوهی فردی تفسیری ( جورجیو )

انریکو بنلی ، ماریو آگوستو پروکاسی ، آتونلا فورنادو ، وینسنزو کالوو ، استفانیا مانارینی ، آریانا پالمری و ماریا ویتوریا زانچتا (2018)

https://doi.org/10.29044/v9i2p3

چکیده

 این چهارمین پژوهش از سری هفت تایی و متعلق به یافته های دومین همتاسازی نظام مند ایتالیایی بدست آمده از سری های قبلی است که تاثیر کنترل شده درمان تحلیل رفتار متقابل بر افسردگی را از طریق طرح  مورد پژوهی فردی تفسیری ، مورد بررسی قرار داد .

درمانگر مرد سفیدپوست ایتالیایی بود که 17 سال تجربه کاری داشت و مراجع ( جورجیو ) مرد سفیدپوست ایتالیایی 23 ساله ، که در شانزده جلسه تحت روان درمانی تحلیل رفتار متقابل قرار گرفت . جورجیو ملاکهای تشخیصی پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی برای تشخیص اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی پایدار ،اختلال پنیک و هراس از مکانهای باز و اختلال شخصیت وابسته را داشت .

تمرکز درمان روی بهبودی نشانه ها و تعارضات در هسته ی شخصیت وابسته بود . داوران مورد را به عنوان یک نتیجه  خوب ارزیابی کردند . با کار روی هسته تعارضات شخصیتی که نتیجه درمان و بهبودی نشانه های افسردگی را افزایش می داد . این مورد پژوهی پیشنهاد می کند که با در نظر گرفتن تعارضات در پایه اختلالات یا صفات شخصیت ، امکان درمان کلاسیک افسردگی را افزایش دهد .

درمان افسردگی با تحلیل رفتار متقابل: طرح پژوهشی از نوع تاثیر مورد پژوهی فردی تفسیری ( سرجیو )

انریکو بنلی ، دسیری بوچتی ، کریستینا پیسیریلو ، وینسنزو کالوو ، استفانیا مانارینی ، آریانا پالمری و ماریا ویتوریا زانچتا (2018(

https://doi.org/10.29044/v9i2p23

چکیده

      این پنجمین پژوهش از سری هفت تایی و متعلق به یافته های دومین همتاسازی نظام مند ایتالیایی بدست آمده از سری های قبلی است که تاثیر کنترل شده درمان تحلیل رفتار متقابل بر افسردگی را از طریق طرح  مورد پژوهی فردی تفسیری ، مورد بررسی قرار داد .

درمانگر یک خانم ایتالیایی سفیدپوست با 5 سال تجربه بالینی و مراجع ( سرجیو ) یک مرد 39 ساله ایتالیایی سفیدپوست بود که شانزده جلسه تحت روان درمانی تحلیل رفتار متقابل قرار گرفت و سرجیو ملاکهای تشخیصی اختلال افسردگی پایدار ( دیس تایمیا ) با ویژگیهای مالیخولیایی ، اختلال پس از سانحه ( پی تی اس دی ) با صفات شخصیتی وسواس ، پنجمین راهنمای تشخیص و آماری اختلالهای روانی را داشت . درمان بر اجازه لذت بردن و خود مراقبتی متمرکز بود . تمرکز نشانه های افسردگی و صفات وسواسی ، در پایان درمان منجر به بهبودی دیس تایما شد . داوران مورد پژوهشی را به عنوان یک نتیجه ی خوب ارزیابی کردند : تشانه شناسی افسرده و مضطرب بطور بالینی و پایا در پایان دوره درمان بهبود یافت و این بهبودی در پیگیریها هم باقی مانده بود . بعلاوه ، تغییر مهمی را در مصاحبه ی پس از درمان  مراجع ، گزارش کردند و این تغییرات مستقیما به درمان نسبت داده شد .

 

درمان TA افسردگی:  اثر بخشی طرح پژوهشی تفسیری تک موردی  -بئاتریس

انریکو بنلی ، ماریو آگوستو پروکاسی ، آتونلا فورنادو ، وینسنزو کالوو ، استفانیا مانارینی ، آریانا پالمری و ماریا ویتوریا زانچتا (2018)

https://doi.org/10.29044/v9i2p42

چکیده

این ششمین مطالعه از سری هفت تایی و متعلق به یافته های دومین همتاسازی نظام مند ایتالیایی بدست آمده از سری های قبلی است که تاثیر کنترل شده درمان تحلیل رفتار متقابل بر افسردگی را از طریق اثر بخشی طرح پژوهشی تفسیری تک موردی ، مورد یررسی قرار می دهد .  درمانگر یک زن سفیدپوست ایتالیایی با 10 سال تجربه بالینی و مراجع ، بئاتریس ، یک زن 45 ساله سفیدپوست ایتالیایی بود که در شانزده جلسه روان درمانی تحلیل رفتار متقابل حضور داشت . بئاتریس معیارهای DSM 5 برای اختلال افسردگی اساسی ، پریشانی اضطرابی ، با ویژگی های شخصیتی وابسته و نمایشی را داشت. داوران مورد را به عنوان یک نتیجه خوب ارزیابی کردند: علائم افسردگی و اضطراب از نظر بالینی و قابل اطمینان در طول درمان بهبود یافته و این پیشرفت ها در طول دوره های پیگیری حفظ شد. علاوه بر این ، مراجعه کننده تغییرات قابل توجهی در مصاحبه پس از درمان خود گزارش کرد و این تغییرات مستقیماً به درمان نسبت داده شد.

 

نظارت ( سوپرویژن ) در روان درمانی از منظر تحلیل رفتار متقابل

ماریا رجینا فریرا دا سیلوا (2018)

https://doi.org/10.29044/v9i2p81

توجه : این مقاله در ابتدا به زبان پرتقالی به عنوانSupervisao em pscoterapia na perspectiva da Analise TransacionalREBT XIV   آگوست 2015 ، 119-108 و دوباره با اجازه  – از UNAT-BRASIL-Unio Nacional de Analistas Transacionais-Brasil  اینجا چاپ شد . تا حد امکان نقل قول ها به گونه ای انجام شده اند که بازتاب دهنده ی متن انگلیسی اصلی باشند. بویژه از انتشارات TA.

چکیده

    این مقاله درمورد سوپرویژن روانشناسی بالینی بحث می کند که از تمرین پرورشی در روانشناسی متمایز است . هدف گسترش تامل در باره سوپرویژن ، نقش سوپروایزر و تربیت درمانگر از دیدگاه سوپرویژن در متدلوژی تحلیل رفتار متقابل است . سوپرویژن فرایند رشد حرفه ای است که مهارتهای کاراموز را ارتقاع می بخشد ، مهارتهای را که نیاز دارند و همچنین استعدادهایشان را برای کسب موفقیت حرفه ای ، رشد دهد ، چون ساختار دانش روان درمانی به محتوای تئوریک محدود نمی شود و باید شامل آموزش مهارتهای عملی ، حالت بدنی و اخلاق حرفه ای باشد .

 

مناسک به مثابه افزایش دهنده های خودمختاری

© 2018 جوانا هنمن

https://doi.org/10.29044/v9i2p87

توجه : این مقاله در ابتدا به زبان پرتقالی به عنوانSupervisao as Rituais como Fomentadores de AutonomiaREBAT XXIII, Oct 2014, 69-80  و دوباره با اجازه  – از UNAT-BRASIL-Unio Nacional de Analistas Transacionais-Brasil  اینجا چاپ شد . تا حد امکان نقل قول ها به گونه ای انجام شده اند که بازتاب دهنده ی متن انگلیسی اصلی باشند. بویژه از انتشارات TA.

خلاصه

برای اریک برن ، روانپزشکی که تحلیل رفتار متقابل رو پایه نهاد ، مراسم و مناسک نوعی ساخت دادن به زمان بود که فرصت شناخت کمی را در روابط ارائه می کرد .

هدف این مقاله دوباره سنجی و ایجاد درک متفاوتی از تن دادن به مراسم و مناسک است .

به این صورت که تعبیر آن  تسلیم شدن روبروی الگوهای از پیش تعیین شده توسط سنت و رسومات اجتماعی نیست ، بلکه می تواند اقدامی جهت مهیا کردن محیطی سوق دهنده به سوی تقویت خودمختاری باشد .

تأملات نویسندگان در زمینه های مردم شناسی ، روانشناسی و جامعه شناسی ، از جمله ون گنپ ، ترین ، بل ، زوجا ، تامبیا و ترنر ، برای تفسیر و توضیح مطالعه مراسم و مناسک به عنوان شیوه های مملو از نماد و معانی استفاده می شود. از طریق الیاده و بیتسون مفاهیم مقدس و تقدیس مورد توجه قرار می گیرد.

مطابق دریافت و تعریف برن ، خودمختاری بر ظرفیت آگاهی ، صمیمیت و خودانگیختگی دلالت دارد .

 

خودمختاری و وابستگی: کار با همزیستی درمانی در ارتباط مراجع-درمانگر غیر روان‌پریش.

© 2018 ویتورامری

https://doi.org/10.29044/v9i2p64

توجه : این مقاله در ابتدا به زبان پرتقالی به Crescendo em direção à autonomia ou à dependência?-Trabalhando a simbiose na relação terapeuta-paciente não psicótico REBATXXII August 2013 9-34  و دوباره با اجازه  – از UNAT-BRASIL-Unio Nacional de Analistas Transacionais-Brasil  اینجا چاپ شد .

چکیده

همزیستی مفهومی است که توسط شیف و همکارانش ضمن کار با بیماران شدیدا روان پریش همچون شیزوفرنی ، ابداع شد .

قصد ما با این مقاله ارائه تاملی در کارائی این مفهوم با مراجعین غیرروان پریش در فضای مشاوره می باشد .

با مرور تئوری رشد ارائه شده توسط نظریه پردازان تحلیل رفتار متقابل ، ما در جستجوی ایجاد احتمالاتی هستیم که  نتیجه ی حل نشدن همزیستی اولیه ، در هر دوره رشد انسان از لقاح تا مرحله بزرگسالی چه می تواند باشد .

این همزیستی اولیه ، اگر حل نشود ، عامل شکل گیری پیشنویس و ماتریس روابط مختلف وابستگی در زندگی خواهد بود .

حل شدن این مسئله در همزیستی درمانی  در رابطه درمانگر-مراجع منجر به خودمختاری برن همراه اجزای آگاهی ، خودانگیختگی و صمیمیت  می شود .

 

مرگ و فرآیند سوگ : نوآوری های تحلیل تبادلی

ماریا کلارا راموس گروشوت @2018

https://doi.org/10.29044/v9i2p72

توجه : این مقاله در ابتدا به زبان پرتقالی به Crescendo em direção Morte e o Processo de Luto: Contribuições da Análise Transacional REBAT XXIII, Oct 2014, 81-98 andis و دوباره با اجازه  – از UNAT-BRASIL-Unio Nacional de Analistas Transacionais-Brasil  اینجا چاپ شد. تا حد امکان نقل قول ها به گونه ای انجام شده اند که بازتاب دهنده ی متن انگلیسی اصلی باشند. بویژه از انتشارات TA.

چکیده

فقدان ، مرگ و سوگواری ، موقعیت هایی هستند که مردم را در جای جای زندگی درگیر می کنند . هدف این مقاله ارائه رویکردی بر این موارد می باشد : واکنش روان در تجربه ی مرگ یا فقدان ، تحلیل روند سوگواری ، همبستگی پنج مرحله سوگواری کوبلر-راس با سطوح نادیده انگاری شیف .

با توجه به این نکته که فقدان و مرگ در زندگی مردم اتفاق می افتند و بطور کلی عاملی در تجربه استرسی بزرگ می باشند ، ما مراحلی را توضیح می دهیم که عزاداران برای شرح روند سوگواری ، طی می کنند .

ما نتیجه می گیریم که کار با روند سوگواری با از طریق مداخلاتی از نادیده گرفتن و ارتباطشان با مراحل تجربه شده در این دوره سوگ ، در غلبه به مشکلات روند درمان مفید واقع شده است .

 

جلد 9 شماره 1 دسامبر 2018

حالت خود به عنوان عوامل خودکشی: مطالعه تجزیه و تحلیل یادداشت های خودکشی مبتنی بر ایگوگرام در روسیه

دمیتری شاستو، اولگا توچینا، تاتیانا و.آگیبالوا، نادژدازویکوا @2018

https://doi.org/10.29044/v9i1p5

چکیده

این مقاله یافته های تجزیه و تحلیل یادداشت خودکشی مبتنی بر ایگوگرام را ارائه می دهد ، که توسط سه متخصص (MD ، PhDs ، تأیید شده TA  ) در نمونه ای از 26 نفر (36 یادداشت خودکشی) در ریازان ، روسیه ، در سال 2000 و 2017 انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرآیند درون فردی قبل از خودکشی بسیار متنوع و متغیر است و ممکن است بین کسانی که خودکشی مرگبار را انجام دادند و کسانی که از اقدام خودکشی جان سالم به در می برند متفاوت باشد. خودکشی های کشنده با افزایش سطح بالغ و کودک سازگار توصیف شد در حالی که تلاش برای خودکشی غیر کشنده افزایش ظاهری در کودک سازگار و سطح منفی والدین کنترل کننده را نشان داد. نویسندگان چنین استنباط می کنند که خودکشی فردی با قصد مرگبار جدی می توانند سطوح متوسطی از کودک مطیع و سازگار (رنج) را حفظ کنند تا بالغ بتواند انرژی مورد نیاز برای انجام یک اقدام خودکشی کشنده را جمع آوری کند. در تلاش برای خودکشی ، سطوح بالای والدین کنترل کننده منفی که دیگران را مورد هدف قرار می دهند ، ممکن است انرژی لازم برای تکمیل خودکشی را پخش کند. ایگوگرام تلاش برای خودکشی غیر کشنده گویای ماهيت فریبکارانه آنها بود  ، در حالي كه خودكشي هاي كامل اينطور نبود . ایگوگرام تلاشهای خودکشی غیر کشنده و خودکشیهای کامل ناشی از مسمومیت دارای توزیع مشابهی در سطح حالات نفسانی بود  ، که ممکن است نشان دهنده تداخل اثر الکل با فعالیت محافظت کننده والد حمایتگر و تثویت نقش منفی والد کنترلگر درونی باشد که در هر دو حالت خود درونی شخص یا دیگران مورد هدف قرار می ‌گیرند.

تحلیل پدیدارشناختی تفسیری تجربیات گزارش شده چهار فرد در معرض قلدری در محل کار در انگلستان

ماری انیل و دنیس بورلند@2018

https://doi.org/10.29044/v9i1p23

چکیده

نویسندگان با پیشنهاد این که قلدری یک پویایی مخرب است که در محل کار مدرن گسترده است ، مروری جامع بر متون و تحقیقات نویسندگان تحلیل رفتار متقابل  انجام داده و نتیجه می گیرند که در مورد تعاملات نامطلوب فردی مستندات کمی وجود دارد. آنها در ادامه توصیف تحلیل پدیدارشناختی تفسیری (IPA) تجربیات چهار نفر را که خود را شناسایی کرده اند و همچنین با استفاده از نسخه اصلاح شده پرسشنامه اعمال منفی (NAQ-R)  که توسط مدیر در سازمانشان مورد قلدری قرار گرفته اند ، توصیف می کنند. همچنین از یک پرسشنامه عمومی در مورد تجربیات قلدری استفاده و به دنبال آن مصاحبه انجام شد . رونوشت ها مورد تحلیل قرار گرفتند و سه موضوع و هفت موضوع فرعی مشخص شد. یافته ها نشان می دهد که شرکت کنندگان احساس عصبانیت و بی ارزشی را تجربه کرده اند ، اما زبان و شیوه های روایی آنها نشان می دهد که این احساسات خاموش شده و کاهش یافته است. این تفسیر به این صورت است که آنها تجربه خود و نتیجه تأثیر آن بر سلامتی خود را نادیده می گیرند. مشخص شد که شرکت کنندگان مدیر خود را منتقد و مقصر می دانند و به دلیل نقض مرزها ، اعتماد خود را به آنها از دست داده اند. همچنین اگر آن ها در حمایت از شرکت کننده ناتوان باشند ،شرکت کنندگان سازمان را به شکلی منفی ادراک می کند. این به عنوان تأیید رفتارهای منفی در نظر گرفته شد. موضوعات به دست آمده با استفاده از چندین مفهوم TA ، از جمله نادیده گرفتن ، وضعیت های زندگی ، بازی های روانی ، رانه ها ، خرده پیش نویس  و پیش نویس تحلیل می شود.

 

درباره حواس ، هیجانات و احساسات : نوآوری‌ در مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل

جین ماریا و پانجینا کاستا @2018

https://doi.org/10.29044/v9i1p43

یادداشت: این مقاله با مجوز REBAT REBAT – Brazilian Journal of Transactional Analysis 21:1, 2011 64-82 ترجمه شده و منتشر شده است.

چکیده

این مقاله به منظور ارائه تفکر جدید و گسترش دانش احساسات و هیجانات در تحلیل رفتار متقابل ، از صحبت های اریک برن ، آنتونیو داماسیو و هومبرتو ماتورانا ، ارائه شده است . از برن چارچوب راهنمای تحلیل رفتار متقابل و مفهوم اصلی حالات نفسانی (ایگو ) گرفته شده است . از داماسیو تمایز بین احساس ، هیجان و خلق  و  همچنین درک سازماندهی مغز به دست می آید. از ماتورانا درک اهمیت هیجان ، به ویژه هیجان عشق ، در فرایند تکامل انسان به دست می آید. از این صحبت می توان پایه و اساس پنج احساس اولیه را که در تحلیل رفتار

متقابل به آنها اشاره شده است ، مشاهده کرد : خشم ، ترس ، غم ، شادی و عشق. در نهایت ، پیشنهادی برای به روز رسانی مفهوم حالات نفسانی( ایگو) مطابق با آن گفتگو وجود دارد.

 

مرزهای روانشناختی و پلهای روانشناختی: طبقه بندی و کاربرد مفاهیم تحلیل رفتار متقابل

جولی هی @2018

https://doi.org/10.29044/v9i1p52

چکیده

بخش 1 این مقاله با آماده سازی ارائه در یک رویداد یادگیری TA ، یک مرور کلی عمدتا مبتنی بر متون TA در مورد ارجاعات به مرزهای روانشناختی ارائه می دهد که مرتبط است با یک چارچوب پیشنهادی جدید برای طبقه بندی چنین مرزهایی در سطوح فردی (درون فردی ، شخصی)  ، افراد (بین فردی ، خانواده ، محله) ، مکان (منطقه ، کشور ، منطقه ، قاره) و سیاره (محیط ، زمین ، جهان). مفاهیم TA که برای هر مرز مناسب تلقی می شود ، شرح داده شده است. نظرات در مورد مرزهای حرفه ای متخصصین به قسمت 2 منتهی می شود ، که اشاره دارد به به پل های روانشناختی در مرزهایی که برای مثال در نظارت (سوپرویژن ایجاد می‌شوند) و چارچوب هایی برای افزایش آگاهی از فرایندهای ناهشیار . نقدی بر زمینه  های کاربردی فعلی TA در مورد کاربرد مرزها گنجانده شده است و قسمت 2 با مدلی که نشان دهنده یک پل کلی برای ارتباط است به پایان می رسد.

جلد 8 شماره 2 جولای 2017

شکل گیری یک نظام ارزیابی مبتنی بر علم مکتب تحلیل تبادلی ،

توسط انجمن تحلیل تبادلی آلمان

نوربرت ناگل ، یواخیم کونیگ ، سباستین اتمن و آنیکا هانل 2017

https://doi.org/10.29044/V8I2P3

چکیده

نویسندگان ، تحلیلی تحولی و آماری از یک نظام ارزیابی آنلاین ( بر خط ) مکتب تحلیل تبادلی که با همکاری و حمایت انجمن تحلیل رفتار متقابل آلمان انجام شده است ، ارائه می دهند . درک تحقیقات ارزیابی روشن شده است و فرم ورود داده ها و دانش پایه ای آن در نظریه تحلیل تبادلی ارائه شده است . تاکید بر روی توسعه مفهوم صلاحیت و تعریف  مقوله های مفهوم  صلاحیت و بازنمایی پایه های نظریه ی آموزشی تحلیل تبادلی ، است . آزمایش علمی روایی و پایایی مقیاس ها ، فرایند تحقیق با پیش آزمون و آزمون مجدد ، و ارزیابی داده ها در سیستم ارزیابی بر خط ، به طور گسترده مستند شده است .در نتیجه ، ادعا می شود که این ارزیابی برخط انجمن تحلیل رفتار متقابل  آلمان ،  یکی از معدود ابزارهای ارزشیابی آموزش نتیجه گرا در کشورهای آلمانی زبان است که معیارهای کنترل علمی را برآورده کرده و منتشر می کند.

مروری بر فرایند ( درمان ) توسط درمانگر : چرخه های گسستگی و  ترمیم ( بازسازی ) در روان درمانی تحلیل تبادلی ارتباطی برای مراجعی با سبک دلبستگی طرد کننده ” مارتا “

2017سیلویا بابا نیل

https://doi.org/10.29044/V8I2P24

چکیده

این مقاله مروری بر روند درمانی است که در طی یک مطالعه موردی سیستماتیک از روان درمانی با “مارتا” ، مراجعه کننده ی زن مبتلا به افسردگی ، اضطراب ، نارسایی هیجانی و سبک دلبستگی  طرد کننده/اجتنابی رخ داده است . ارزیابی و تشخیص مراجع و جهت درمان شرح داده شده است ، پس از آن شرح مفصلی از روند درمانی از طریق 12  جلسه و 2 مصاحبه پس از درمان ، ارائه داده می شود . نتایج تیم تحلیلی ، به طور خلاصه نشان دهنده ی تشخیص مسائل (مشکلات) درمانگر در طول فرایند درمان است . تیم تحلیلی به دو نکته در مورد  گسستگی و ترمیم توجه ویژه ای می کند ، با ارزیابی کاربردی تاکید می کند که کشمکش های ارتباطی  میان درمانگر و مراجع عامل اصلی ایجاد تغییرات مثبت، به نظر می رسد .

تحت کنترل گرفتن جولی و سبک دلبستگی اجتنابی ( دوری جو ) او

2017والری پرت

https://doi.org/10.29044/V8I2P35

چکیده

در این مطالعه موردی ، من کاربرد مدلی را که ریچارد ارسکین در زمینه “خود در رابطه”  ابداع کرده است،  به مراجعی ارائه می دهم که  او را جولی خواهم نامید . من قلمرو های باز و بسته ارتباط را که در ابتدای کار مشاهده کردم ، توصیف می کنم .سپس توضیح می دهم که چگونه این مراجع را از طریق همراهی ضمنی وارتباط کامل ، در حالی که به سبک دلبستگی اجتنابی او احترام می گذارم ، به حالت بیداری قلمروهای بی‌حس شده می رسانم .

شرم ، از دردسرهای نظارت ( سوپرویژن )

والری پرت2017

https://doi.org/10.29044/V8I2P41

چکیده

ما چگونه شرم را ایجاد می کنیم ؟ چگونه این ( شرم ) بر روی نظارت تاثیر می گذارد ؟ ناظر چگونه می تواند به آن بپردازد؟ انگیزه من در نوشتن این مقاله ناشی از تجربه شخصی من با شرم است .این امر مانع تفکر ، خودانگیختگی و خلاقیت من شد و بنابراین رشد شخصی و حرفه ای من را محدود کرد . رهایی خودم به من اجازه داد تا آزادی ، انرژی و مشروعیتم را بازیابی کنم . من در حرفه ام به عنوان ناظر ، صلاحیت و قاطعیت حرفه ای کسب کردم .هدف من از نوشتن این مقاله این است که ما ، به عنوان ناظران ، در جلسات نظارت خود ، با هم به بازنگری نحوه نگاهمان به فرایند شرم

جلد 8 شماره 1 ژانویه 2017

درمان تحلیل تبادلی افسردگی : مطالعه بر روی طراحی اثرهرمنوتیک به

صورت تک موردی – آنا

2017انریکو بنلی ، امانوئلا مورتتی ، جورجیو کریستیانو کاوالرو ،

جیووانی گرکو ، وینچنزو کالوو ، استفانیا مانارینی ، آریانا پالمیری و

مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/V8I1P3

چکیده

این اولین مطالعه ای از یک مجموعه ی هفتگانه است و به دومین نسخه ی  سیستماتیک ایتالیایی یافته های دو مجموعه ی پیشین تعلق دارد  ( ویدوسون , بنلی) که اثربخشی درمان تحلیل تبادلی کنترل شده برای افسردگی را از  طریق طراحی اثربخشی هرمنوتیک به صورت تک موردی مورد بررسی قرار داده است . درمانگر یک زن سفیدپوست ایتالیایی با 8  سال تجربه کاربالینی و مراجعه کننده ، آنا ، یک زن 33 ساله  سفید پوست ایتالیایی بود که در 16 جلسه روان درمانی تحلیل رفتار متقابل حضور یافت . آنا معیار دی اس ام 5 ، برای اختلال افسردگی دیستایمیا خفیف ( افسردگی مداوم خفیف ) همراه با پریشانی اضطرابی را برآورده کرد . نتیجه گیری کارشناسان این بود که این مورد ، با یک نتیجه خوب همراه بود : علائم دیستایمی ( افسرده خویی ) در طی دوره درمان  بهبود یافته و در پیگیری 6 ماهه در محدوده ” سالم ” حفظ شد .مراجع تجربه ای مثبت از درمان را گزارش کرد و تغییرات مهمی در الگوهای درون روانی و بین فردی ، شرح داد . در این مطالعه موردی ، درمان تحلیل تبادلی برای افسردگی اثربخشی اش را در درمان اختلال افسردگی مداوم ثابت کرده است .

درمان تحلیل تبادلی افسردگی : مطالعه بر روی طراحی اثر

هرمنوتیک به صورت تک موردی – کاترینا

2017 انریکو بنلی ، سارا فیلانتی ، روبرتا موسو ، وینچنزو کالوو ، استفانیا مانارینی ، آریانا پالمیری و مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/V8I1P21

چکیده

این دومین مطالعه ای از یک مجموعه هفت گانه است و به  دومین نسخه ی سیستماتیک ایتالیایی یافته های دو مجموعه پیشین تعلق دارد ( ویدوسون ، بنلی ) که اثربخشی درمان تحلیل تبادلی کنترل شده برای افسردگی را از طریق طراحی اثربخشی هرمنوتیک به صورت تک  موردی ، مورد بررسی قرار داده است . درمانگر یک زن سفید پوست ایتالیایی با 10 سال تجربه کار بالینی ، و مراجع ، کاترینا ، یک زن 28  ساله سفید پوست ایتالیایی بود که در 16 جلسه روان درمانی تحلیل تبادلی ، حضور یافت . کاترینا معیار دی اسم 5 را برای اختلال افسردگی عمده ( اساسی ) همراه با اختلال اضطراب فراگیر  برآورده کرد .نتیجه گیری کارشناسان این بود که این مورد ، با نتیجه فوق العاده  خوبی همراه بود : علائم افسردگی نشان دهنده ی یک بهبود بالینی و حتمی زودهنگام بود ،این بهبودی تا 6 ماه پس از پیگیری حفظ شد ، به همراهکاهش در علائم اضطراب ، پریشانی کلی و شدت مشکلات شخصی . تبعیت از درمان کنترل شده افسردگی ، خوب تا بسیار خوب به نظر می رسد. در این مطالعه موردی ، درمان تحلیل تبادلی برای افسردگی اثر بخشی اش را در درمان اختلال افسردگی عمده که با  اختلال اضطرابی همبودی دارد ، ثابت کرده است.

درمان تحلیل تبادلی افسردگی : مطالعه بر روی طراحی اثر هرمنوتیک به صورت تک موردی – دبورا

2017 انریکو بنلی ، مادالنا برگاماشی ، کریستینا کاپوفرری ، استفانو مورنا

، وینچنزو کالوو ، استفانیا مانارینی ، آریانا پالمیری ، ماریاویتوریا

زانچتا و مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/V8I1P39

چکیده

این سومین مطالعه ای از یک مجموعه ی هفت گانه است و به دومین نسخه ی سیستماتیک ایتالیایی یافته های دو مجموعه ی  پیشین تعلق دارد ( ویدوسون ، بنلی ) که اثر بخشی درمان تحلیل  تبادلی کنترل شده برای افسردگی را از طریق طراحی اثربخشی هرمنوتیک به صورت تک موردی ، مورد بررسی قرار داده است . افسردگی عمده ( اساسی ) و افسردگی زیر آستانه ای ، اغلب با  اختلالات اضطرابی در دوران کودکی و نوجوانی همبودی دارند و یک عامل خطر برای مشکلات روانی مستمر ، در بزرگسالی است . درمانگر یک زن سفید پوست ایتالیایی با 15 سال تجربه ی کار  بالینی ، و مراجع ، دبورا ، یک نوجوان 15 ساله سفید پوست  ایتالیایی بود که در 16 جلسه روان درمانی تحلیل تبادلی ، حضور یافت . نتیجه گیری کارشناسان این بود که این مورد ، با یک نتیجه  خوب همراه بود : علائم افسردگی و اضطراب از لحاظ بالینی و به  طورحتم در طول دوره درمان بهبود یافته و این پیشرفت ها در تمام  مدت فواصل پیگیری ، حفظ شد . علاوه بر این ، مراجع تغییرات  قابل توجهی در مصاحبه پس از درمان خود ، گزارش کرد و این  تغییرات به طور مستقیم ، به درمان نسبت داده شده است .در این مطالعه موردی ، درمان تحلیل تبادلی کنترل شده برای( اختلال ) افسردگی در دوران بزرگسالی ، اثربخشی اش را همچنین در درمان علائم افسردگی و اضطراب در نوجوانی ، نشان داده است .

 

جلد 7 شماره 2 سال 2016

تاثیر به کارگیری روش های تصمیم گیری مجدد در کارگاه های

مربیگری اجرایی ، در مورد بهزیستی روانشناختی : اثربخشی یک

ارزیابی کمی

مارک ویدوفسون ، پیتر تونز ، میل روزو و ریک روزو2016

https://doi.org/10.29044/V7I2P3

چکیده

تحقیقات پیشین تشان داده است که شرکت کنندگان در ماراتن های تصمیم گیری مجدد ، رشد شخصی رو به رشد و ارتقاء بهزیستی روانشناختی را تجربه می کنند . ( مک نیل 1982 / نوریگا گایول 1997 / ویدوسون و  روزو 2014 ) در این مقاله ، نویسندگان یک تحلیل کمی بر اساس استفاده از مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف انجام دادند تا مشخص شود که آیا  شرکت کنندگان ( 49 نفر ) در ماراتن تصمیم گیری مجدد مربیگری اجرایی ، افزایش  بهزیستی روانشناختی را تجربه خواهند کرد . یافته ها به طور کلی پیشرفت قابل توجهی را از نظر آماری در بهزیستی روان شناختی و به طور خاص در مقیاس های فرعی خودمختاری ، تسلط  بر محیط ، رشد شخصی و پذیرش خود ، نشان می دهد و  پیشنهاد می کند که کارگاه های مبتنی بر تصمیم گیری مجدد برای ارتقاء بهزیستی روانشناختی ذهنی ، موثر است .

ترکیبی از انواع بازدارنده ها و انواع شخصیت ، تعیین کننده ی حالت های رفتار خود آسیب رسان در مراجعین وابسته به الکل : یافته های یک  مطالعه ی مشاهده ای روسی

دیمیتری شوستوف ، اولگا دی توچینا ، سرگئی نوویکوف و ایلیا فدوتوف2016

https://doi.org/10.29044/V7I2P10

چکیده

این مطالعه ی مشاهده ای ، در سال های 2009-2012 با ( تعداد ) 190 مراجع کننده ی سرپایی مرد مبتلا به وابستگی به الکل و تحت ( درمان ) روان درمانی در ریازان ، روسیه انجام شد . این مطالعه بررسی کرد که آیا الگوهای رفتار خود آسیب رسان  ابراز شده توسط آزمودنی ها ، با تیپ های شخصیتی آنها ارتباط دارد یا خیر و کدام ترکیبات از بازدارنده ها در ویژگی های اصلی شخصیت  آنها منعکس شده است ؟  رفتار خود آسیب رسان بر اساس 7 بعد خود تخریبی فرد معتاد ( وابسته ) به الکل اندازه گیری شد . اطلاعات مربوط به سوء مصرف الکل و  ( ای اس دی ) مورد نظر ، از طریق  مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد . الگوهای شخصیتی و عملکرد روانی اجتماعی از طریق مشاهده بالینی ، مصاحبه نیمه ساختار یافته ، پرسشنامه تشخیصی شخصیت مورد ارزیابی قرار  گرفت : معیار های نسخه 4+ و آی سی دی 10 به جز برای اختلال شخصیت خودشیفته که بر اساس دی اس ام 4 تشخیص داده شده است ؛12 بازدارنده با مقیاس بازدارنده دراگو ارزیابی شد ( دراگو 1994 )( نسخه روسی ) .هنگامی که همبستگی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند مشخص شد که بازدارنده ها تاثیر قابل توجهی بر پیش نویس وابسته به الکل دارای اشکال اساسی مراجعین سرپایی دائم الخمر،در پیوستار زیر داشته است : نباش ، فکر نکن ، بچه نباش ، اعتماد نکن ، احساس نکن ، بزرگ نشو . تیپ های شخصیتی مراجع با الگوهای بازدارنده خاصی  ارتباط مستقیم داشتند . تیپ های شخصیتی میانجی ابعاد خود تخریبی فرد معتاد به الکل هستند : بعد خودکشی گرایانه ی کلاسیک با ویژگی های شخصیت مرزی، بعد ضد اجتماعی با شخصیت ضد اجتماعی و بعد حرفه ای با شخصیت خودشیفته ، مرتبط هستند.

تحقیقی در خصوص تاثیر تجدید ساختار یک سازمان در خدمات پشتیبانی

خانواده بر روی یک تیم مشاوره ، با استفاده از رویکرد مطالعه موردی.

جیلین رابینسون2016

https://doi.org/10.29044/V7I2P21

چکیده

در پی تجدید ساختار سازمانی یک مهمانسرا در بریتانیا ، نویسنده ای برای بررسی تاثیر این امر بر روی گروهی از مشاوران داوطلب که او عضو آن بود از روش مطالعه موردی ، استفاده کرده است . تعداد کمی از مشاوران داوطلب پرسشنامه را تکمیل کردند و برخی  مدیران و سایر متخصصان  مورد مصاحبه قرار گرفتند و خلاصه ای از پاسخ ها از طریق هریک از  روش ها ، ارائه شده است . نتایج از لحاظ  چندین مفهوم تحلیل تبادلی مورد بررسی قرار گرفت .نویسنده با فرضیه سازی به این نتیجه می رسد که تاثیر تجدید ساختار بر مشاوران با احساس آسیب پذیری که توسط مراجعان آنها احساس می شود ، همراستا باشد .

  چهره های متعدد تحلیل تبادلی : مطالعه زمینه یابی از حرفه و هویت درمانگرهای تحلیل تبادلی در بریتانیا

سیوبان گرگوری2016

https://doi.org/10.29044/V7I2P29

چکیده

یک روش زمینه‌یابی آنلاین با نمونه ای از 99 درمانگر که حداقل 4 سال آموزش روان درمانی تحلیل تبادلی را گذرانده بودند ، عواملی از جمله دیدگاه های آنها در مورد بیشترین و کمترین تجربه رویکرد های روان درمانی تحلیل تبادلی بر اساس مکاتب کلاسیک ، تصمیم گیری مجدد ، نیرو گذاری روانی ، یکپارچه ، روان پویشی و ارتباطی را مورد بررسی قرار می دهد .اطلاعات آماری در مورد جنسیت ، سن ، فعالیت درمانی و انجمن های حرفه ای نیز جمع آوری شد ، و این نظر سنجی تمایل آزمودنی ها  را برای تنوع بخشیدن به دانش ( معلومات ) خود ، در مورد روش های درمانی غیر از تحلیل تبادلی ، مقدار یکبارچه شدن آنها در روش های درمانی و تعهد آنها به هویت تحلیل تبادلی ، بررسی کرد . تحلیل آماری بر روی مقیاس های هویت تحلیل تبادلی و هویت یکپارچه در نظرسنجی انجام شد که نشان داد ، از پایایی و ثبات درونی خوبی ( معتبری ) ، برخوردار است . تحلیل آماری نتایج نشان داد که شرکت کنندگان سطوح  بالاتری از هویت یکپارچه را نسبت به هویت تحلیل تبادلی ، نشان می دهند .هر چند مشخص نیست که این موضوع به رویکرد یکپارچه تحلیل تبادلی یا به یکپارچگی کلی رویکرد های مختلف مربوط می شود . دستیابی به صلاحیت بین المللی تحلیل تبادلی ، به عنوان تحلیلگر تبادلی  رسمی ( روان درمانی ) ، نشان داده شد که با تعهد به ” تحلیل تبادلی ” و تعهد در جامعه ی ” تحلیل تبادلی ” ، مرتبط است .

جلد 7 شماره 1 سال 2016

درمان تحلیل تبادلی افسردگی : مطالعه بر روی طراحی اثر هرمنوتیک

به صورت تک موردی – سارا

انریکو بنلی ، باربارا رولو ، کریستینا پیکیریلو ، مارکو مازتی ، وینچنزو

کالوو ، آریانا پالمیری ، مارکو سامبین و مارک ویدوسون 2016

https://doi.org/10.29044/V7I1P3

چکیده

این نخستین مطالعه ای از یک مجموعه ی سه گانه است و  نشان دهنده ی نسخه ی سیستماتیک ایتالیایی یافته های پیشین بریتانیا است ( ویدوسون ) که با استفاده از طراحی اثر هرمنوتیک به صورت تک موردی ، اثربخشی درمان تحلیل تبادلی کنترل شده اخیر را برای مراجعان بریتانیایی مبتلا به افسردگی ، مورد بررسی قرار داد .  مراحل مخلتلف ( طراحی اثر هرمنوتیک به صورت تک موردی ) به عنوان یک روش تحقیق ” مطالعه موردی سیستماتیک ” توصیف شد ، به عنوان یک روش شبه قضایی برای غربال ( وارسی ) شواهد موردی که در آن محققان استدلال های متضادی را در مورد منبع چندگانه ی شواهد کمی و کیفی ، ایجاد می کنند و کارشناسان این موارد را موافق و مخالف پیشنهادات ارزیابی می کنند تا به این نتیجه برسند که آیا مراجع در طی دوره درمان به طور قابل توجهی تغییر کرد وآیا  نتیجه آن مربوط به درمان بود . درمانگر در این مورد یک زن سفید پوست ایتالیایی با 10 سال تجربه ی کار  بالینی و مراجع ، سارا ، یک زن 62 ساله سفید پوست ایتالیایی با افسردگی متوسط و  تجربه سه سوگ ( از دست دادن فردی نزدیک ) اخیر ، که در 16 جلسه درمان تحلیل تبادلی ، حضور یافت . تشخیص بر اساس معیار های جدید دی اس ام 5 است که امکان تمایز  میان افسردگی و سوگ را فراهم می کند .نتیجه گیری کارشناسان این بود که این مورد ( کیس ) ، با نتیجه خوب همراه است : مراجع در اوایل دوره درمان بهبود یافته بود ، تجربه مثبت درمان را گزارش داده و در پایان پیگیری ، بهبودی را حفظ کرده بود .

درمان تحلیل تبادلی افسردگی : مطالعه بر روی طراحی اثر

هرمنوتیک به صورت تک موردی – پنلوپه

انریکو بنلی ، فرانچسکو اسکاتا ، سرنا بارکا ، آریانا پالمیری ، وینچنزو

 کالوو ، گیدو د رنوچه ، استفانو کولوسی ، مارکو سامبین و مارک

 ویدوسون 2016

https://doi.org/10.29044/V7I1P19

چکیده

این دومین مطالعه ای از یک مجموعه سه گانه است و نشان دهنده ی نسخه ی ایتالیایی مجموعه موارد پیشین بریتانیا است ( ویدوسون ) که با استفاده از طراحی اثر هرمنوتیک به صورت تک موردی ، اثربخشی درمان تحلیل تبادلی کنترل شده اخیر را برای مراجعان بریتانیایی مبتلا به افسردگی ، مورد بررسی قرار داد . مراحل مخلتلف ( طراحی اثر هرمنوتیک به صورت تک موردی ) به عنوان یک روش تحقیق ” مطالعه موردی سیستماتیک ” توصیف شد ، به عنوان یک روش شبه قضایی برای غربال ( وارسی ) شواهد موردی که در آن محققان استدلال های متضادی را در مورد منبع چندگانه ی شواهد کمی و کیفی ، ایجاد می کنند و کارشناسان این موارد را موافق و مخالف پیشنهادات ارزیابی می کنند تا به این نتیجه برسند که آیا مراجع در طی دوره درمان به طور قابل توجهی تغییر کرد و( آیا ) نتیجه آن مربوط به درمان بود .  درمانگر در این مورد یک مرد سفید پوست ایتالیایی در سومین سال آموزش برای روان درمانگر شدن بود و مراجع ، پنلوپه ، یک زن 45 ساله سفید پوست ایتالیایی با افسردگی و اضطراب خفیف بود . نتیجه گیری کارشناسان این بود که این مورد ، با نتیجه ی متناقض ( همراه ) بود : مراجع بدون کسب بهبودی کامل و پایدار ، برخی از  جنبه های مشکلات خود را بهبود بخشید . جالب اینجاست که ،  این مورد همبستگی حداقلی  بین شاخص های تجربی و تشخیصی افسردگی و اضطراب و پاسخ به پرسشنامه های خوداظهاری را مطرح می کند و اعتبار سنجش های خوداظهاری در تیپ خاصی از مراجعین ، را زیر سوال می برد .

درمان تحلیل تبادلی افسردگی : مطالعه بر روی طراحی اثر هرمنوتیک

به صورت تک موردی – لویزا

2016انریکو بنلی ، دزیره بوشتی ، کریستینا پیچریلو ، لورا کوالیوتی ، وینچنزو

کالوو ، آریانا پالمیری ، مارکو سامبین و مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/V7I1P35

چکیده

این سومین مطالعه ای از یک مجموعه ی سه گانه است و نشان دهنده ی نسخه ی سیستماتیک ایتالیایی یافته های پیشین بریتانیا است ( ویدوسون ) که با استفاده از طراحی اثر هرمنوتیک به صورت تک موردی ، اثربخشی درمان تحلیل تبادلی کنترل شده اخیر را برای مراجعان بریتانیایی مبتلا به افسردگی ، مورد بررسی قرار داد .  مراحل مخلتلف ( طراحی اثر  هرمنوتیک به صورت تک موردی ) به عنوان یک روش تحقیق ” مطالعه موردی سیستماتیک ” توصیف شد ، به عنوان یک روش شبه قضایی برای غربال ( وارسی ) شواهد موردی که در آن محققان استدلال های متضادی را در مورد منبع چندگانه ی شواهد کمی و کیفی ، ایجاد می کنند و کارشناسان این موارد را موافق و مخالف پیشنهادات ارزیابی می کنند تا  به این نتیجه برسند که آیا مراجع در طی دوره درمان به طور قابل توجهی  تغییر کرد و ( آیا ) نتیجه آن مربوط به درمان بود .درمانگر در این مورد یک زن سفید پوست ایتالیایی با 10 سال تجربه ی ( کار ) بالینی و مراجع ، لویزا ، یک زن 65 ساله سفید پوست ایتالیایی بود  که در 16 جلسه درمان تحلیل تبادلی ، حضور یافت . لویزا معیار دی اس ام 5 را برای اختلال سازگاری شدید همراه با افسردگی متوسط و خلق در ریخته منحرف و اضطراب  ، که بیش از یک سال از داروها و درمان های  هومیوپاتی استفاده می کرد ، برآورده کرد . نتیجه گیری کارشناسان این بود  که این یک مورد با نتیجه خوب بود : مراجع در طی دوره درمان بهبود یافته بود ، تجربه مثبت درمان را گزارش کرده و در پایان پیگیری ، این  بهبودی را حفظ کرده بود .

 

جلد 6 شماره 2 سال 2015

پژوهش پیرامون پیامدهای حرفه­ای برای روان درمانگران آموزش دیده در مرکز رواندرمانی و تحلیل تبادلی ایتالیا

 اوگو دی آمبروجیو و کارلا دسی 2015

https://doi.org/10.29044/V6I2P3

چکیده

در این پژوهش، نویسندگان پرسشنامه ای تهیه کرده و به تجزیه و تحلیل نتایج تخصصی به دست آمده از 98 دانشجوی قدیمی پرداختند که آموزشهای روان درمانی و رویکرد تحلیل تبادلی را که  در 15 سال  گذشته توسط وزارت دانشگاه و تحقیقات ایتالیا در مرکز روانشناسی و تحلیل تبادلی میلان به رسمیت شناخته شده بود، تکمیل کرده بودند. نتایج آماری با دیگران مورد بحث قرار گرفت و عاملهای آن  شامل نحوه مدیریت دانش‌آموزان در دنیای کار و پیامدهای مثبت و عناصر اساسی کاربرد تحلیل تبادلی در روان‌درمانی، مورد بازبینی قرار گرفتند. واقعیات زندگی حرفهای در قالب هویت مشخص، توجه اخلاقی و رضایت از به کارگیری ابزارهای آموختهشده شکل میگیرند. انعطافپذیری در مواجهه با محرک ها و مشکلات کار حرفه ای  و نیز تمایل به تبادل نظر با همکاران و بحث بین مدل های نظری مختلف نیز مشخص شده است.

دو پروژه تحقیقاتی آزمایشی درباره اثربخشی آموزش مفهوم محرک­ها (هدایت­کننده­ها) به کودکان پیش دبستانی در ایتالیا

سزار فرگولا 2015

https://doi.org/10.29044/V6I2P19

چکیده

دانشجو معلمان سال چهارمی در یک دوره آموزشی در دانشگاه روما تری تحت نظارت (سوپرویژن) بودند، زیرا آنها با هدف توسعه خودکارآمدی و خودمختاری و در عین حال نشان دادن اینکه آموزش محرکها (کالر 1975) ) به کودکان باعث رشد پیشرونده توانایی‌های فراشناختی و خودآگاهی مورد نیازشان برای تصمیم‌گیری درباره انتخاب‌های رفتاری می­شود، در حال انجام تحقیقات آزمایشی برای معرفی تحلیل تبادلی به دانش‌آموزان ابتدایی بودند. محدودیت‌ گروه‌های نمونه کوچک به خاطر این واقعیت است که نظارت از سوی نویسندگانی صورت می‌گیرد که پژوهش قبلیشان مبنایی برای پرسش‌نامه‌های طراحی و استفاده شده توسط دانشجویان فراهم کرده بود.

کاوشی عمیق پیرامون تجربه و معنابخشی روان‌درمانگران تحلیل‌ تبادلی که با مراجعان مبتلا به اعتیاد به اینترنت کار می‌کنند.

2015 متیو شاروک

https://doi.org/10.29044/V6I2P31

چکیده

در پژوهش حاضر، چهار روان‌درمانگر تحلیل تبادلی دارای مدرک بین‌المللی، مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته یک به یک که تجربیات و درک افراد از اعتیاد به اینترنت (IA) را بررسی می‌کرد انجام دادند. از طریق تحلیل پدیدارشناختی تفسیری، چهار مفهوم سطح بالاتر به دست آمد: پیچیدگی اعتیاد به اینترنت (IA)، عوامل سبب شناختی و مستعد کننده؛ کارکردها و ویژگیهای IA؛ و درنهایت عوامل درمانی آن. همچنین در این پژوهش، مفاهیم عملی و نظری برای تحقیقات آینده، نظارت بالینی (سوپرویژن)، درمان، برنامه های روانی- آموزشی و سیاسی ارائه شده است. از میان یافته‌های کلیدی، با توجه به شیوع بالای یک «اختلال» زمینه‌ای، اینترنت به عنوان مجرا و واسطه‌ای برای اعتیاد شناخته شد. همچنین مشخص شد که شرکت‌کنندگان به وجود ریشه‌های سبب‌شناختی  زمینه‌ساز همبودی با IAدر دوران کودکی قائل بودند. مشکلات دلبستگی در دوران کودکی، اغلب افراد را مستعد بروز مشکلات مرتبط با تنهایی، عزت نفس پایین، کنترل، فقدان، بی ثباتی و ناهماهنگی شناختی در آینده می کند. همچنین نتایج نشان داد بین افسردگی، عزت نفس پایین و تمایل به فرار از موقعیت، به عنوان عوامل تاثیرگذار، رابطه وجود دارد. در این پژوهش نتیجه‌گیری می‌شود که متخصصان باید از آموزش‌های خاص در رابطه با مشکلات دلبستگی دوران کودکی بهره‌مند ‌شوند، همزمان که ادغام یک رویکرد روان پویشی، یا آگاهی از فرآیندهای انتقال، می‌تواند اثربخشی درمان را افزایش داده و به محافظت از مراجع و درمانگران از مداخلات غیردرمانبخش کمک کند.

یادداشت سردبیر: این مقاله خلاصه­ای از پایان نامه دکترای حرفه ای در روانشناسی مشاوره را ارائه می دهد. پس از انتشار این مقاله، پایان نامه کامل به زبان انگلیسی در وب سایت این مجله در دسترس قرار گرفته است:

جلد 6 شماره 1 سال 2015

اقدام پژوهی با هدف افزایش آگاهی اجتماعی در زنان شرکت کننده در رواندرمانی تحلیل تبادلی گروهی در برزیل

جِین ماریا پانسینیا کوستا

https://doi.org/10.29044/V6I1P3

چکیده

بر اساس پژوهش گرامشی در باب سلطه­گری (1978، 1982) ، فریره درباره رابطه همیارانه (1979a، 1979b) و اشتاینر درباره روانپزشکی رادیکال (1975)، روش اقدام پژوهی توسط محقق- که روان درمانگر هم بود- بهکار گرفته شد. نمونه­ها 12 زن بودند که در دو گروه روان درمانی هفتگی در برزیل شرکت می­کردند تا آگاهی اجتماعی خود را از تبعیض فرهنگی بر زنان، به ویژه در رابطه با شغل، بالا ببرند. هدف از پژوهش، استفاده از تجزیه و تحلیل روایت زندگی به عنوان یک مداخله درمانی در گروه ها و تسهیل بازشناخت زنان از مزایای رابطة همیارانه هنگام تلاش برای رهایی خود از ظلم و تبعیض بود. مصاحبه‌های ساخت‌یافته فردی انجام شد و داده‌های حاصل از آن در گروه‌ها مورد بحث قرار گرفت و در نهایت منجر به توسعه مدلی شد که شامل 6 سطح آگاهی از تبعیض است. نمونه هایی از تبعیض شناسایی شده توسط زنان ارائه شده است که تنها 17 درصد به طور مستقیم به تبعیض جنسیتی در محل کار مربوط میشود. اگرچه این تحقیق سالها پیش (1987-1989) انجام شده است، اما نشان داده شده است که مشکلات هنوز وجود دارد و روش تحقیق می تواند به طور مفید در موضعات دیگر اعمال شود.

ادغام روش‌های روان نمایشی (سایکودرام) و تحلیل تبادلی در کار آموزش روانی با کودکان سن مدرسه در روسیه

2015 مارینا سولومونونا سوکوونینا و ویکتور نیکولایویچ

https://doi.org/10.29044/V6I1P15

چکیده

در این پژوهش، نویسندگان با مقایسه مفاهیم و روش‌های روان‌نمایشی (سایکودرام) و تحلیل تبادلی، شباهت‌ها را شناسایی کرده و تجربیات خود را از ترکیب این رویکردها به منظور برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان کلاس پنجم (11-12 سال) در سیستم آموزشی روسیه ارائه می‌کنند. بنیاد منطقی این کار، ارائة جزئیات محتوای آموزش و نمونه ای از کار دانش آموزان در قالب قرارداد همکاری بین دانش آموزان و معلمان است. آنها تجزیه و تحلیلی از هیجانات گزارش شده در طول درسها برای 78 دانش آموز در مقایسه با 38 دانش آموز در گروه های کنترل ارائه می دهند که نشان دهنده افزایش هیجانات مثبت و کاهش هیجانات منفی برای کسانی است که در درس های تحلیل تبادلی/سایکودرام است. آنها به این نتیجه رسیدند که روش ایفای نقشِ استفاده شده از روش های آموزشی سنتی در روسیه برای توسعه خودمختاری، انگیزه و مشارکت دانش آموزان مؤثرتر بود.

 

بررسی عوامل تأثیرگذار بر تجربیات ادراک شده و پیامدهای آن برای دانشجویان در حال یادگیری رواندرمانی تحلیل تبادلی در انگلستان و ایالات متحده آمریکا

کتی مک‌کوئید 2015

https://doi.org/10.29044/V6I1P28

چکیده

تحلیل پدیدارشناختی تفسیری (IPA) (اسمیت، 1995) روی داده های 21 نفر از 50 شرکت کننده که تجربیات آموزشی خود را طی مصاحبه های نیمه ساختاریافته به اشتراک گذاشته بودند، استفاده شد. آزمودنی‌ها از بین کارآموزان و مربیان ایالات متحده و بریتانیا انتخاب شدند تا چند «نسل‌» از مبتکر تحلیل تبادلی، دکتر اریک برن، گرفته تا روان‌درمانگران تحلیل تبادلی اخیر، همچنین برخی از آنهایی که قبل از واجد شرایط بودن آموزش را متوقف کرده‌اند، در بر گیرند.

نتایج نشان می‌دهد که آموزش روان‌درمانی TA توسط برخی به‌عنوان تجربه‌ای تغییر‌دهنده، تقویت‌کننده زندگی و ترمیم‌کننده تجربه می‌شود که به شغلی رضایت‌بخش و ارزشمند ختم می‌شود، در حالی که برای برخی دیگر به‌عنوان تجربه‌ای توهین‌آمیز، سختگیرانه و تنبیه‌کننده تلقی می‌شود که موجب سرخوردگی، ناامیدی و نارضایتی می‌شود. عوامل مؤثر در این تجربه، سیستمهای اعتقادی شخصی دانشجویان، انگیزه­های یادگیری و روابط با مربی، هم دوره­ای­ها و در کل حرفه بود.

تجزیه و تحلیل زمینه­ها نشان داد که نگرانی‌های بعدی که توسط شرکت‌کنندگان مطرح می‌شود، مربوط به کمبود اطلاعات، تناقضات در آموزش ارائه شده توسط مؤسسات مختلف، دلایل ورود کارآموزان به دوره آموزشی و دلایل مربیان برای پذیرش آنها، و زمان و منابع لازم برای یادگیری است. این مقاله برای تبدیل تجربه آموزشی به تجربه­ای که از اصول و ارزش های اساسی فلسفی TA حمایت می کند، توصیه هایی ارائه کرده و آموزش روان درمانی TA را ترویج، توسعه و تقویت می کند.

پژوهش مقدماتی به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل مولفه‌های روایتی افراد بستری با تشخیص اسکیزوفرنی پارانوئید در اوکراین

گانا گولووان 2015

https://doi.org/10.29044/V6I1P54

چکیده

بر اساس شناسایی سازمان بهداشت جهانی (2014a) مبنی بر عدم وجود مداخلات روانی اجتماعی برای حدود 24 میلیون نفر از افرادی که در سراسر جهان از اسکیزوفرنی رنج میبرند و نیز متناظر با کمبود پیشینه مناسب تحلیل تبادلی، نویسنده به انجام مطالعهای آزمایشی روی 27 نمونه پرداخت که در بیمارستانی در اوکراین بستری شده و از سوی روانپزشکان تشخیص اسکیزوفرنی  پارانوئید دریافت کرده بوند. از چهار پرسشنامه به زبان روسی استفاده شد: پرسشنامه حالات درونی خود (هی، 1996)، پرسشنامه محرک (هدایتکننده) (کاکس، 2001)، پرسشنامه مراحل اساسی رشد (گوساکوسکی، 2000 بر اساس برادشاو، 1991) و پرسشنامه کوتاه روایتهای شخصی (استوآرت، 1999). پرسشنامة آخر همراه با یک مصاحبه بالینی بود که طی آن تشخیص سایر عناصر TA انجام شد. محدودیت‌های ذکر شده شامل بهکارگیری پرسشنامه‌های هنجار نشده و اعتبار آماری است. در آخر، رونوشتی از پرسش‌نامه‌ها به زبان انگلیسی با اجازه نویسندگان منتشر می‌شود تا تحقیقات بیشتری که تاکنون نادیده گرفته شده است، در این زمینه انجام شود.

کاهش استرس معلمان و فرسودگی شغلی در مدارس متوسطه پرخطر در آفریقای جنوبی با استفاده از تحلیل تبادلی

شارون ماری جانسون 2015

https://doi.org/10.29044/V6I1P70

چکیده

از میان تعدادی از مقالات برخاسته از پژوهش دکترا، این مقاله بر نتایج به کارگیری تحلیل تبادلی به عنوان یکی از سه رویکرد برای کاهش استرس و فرسودگی شغلی برای معلمان مدارس متوسطه در مناطق پرخطر تبهکارنشین در کِیپ فلتس آفریقای جنوبی تمرکز دارد. رویکردهای دیگر شامل تمرین‌های رهاسازی تروما (TRE) و روان‌شناسی فرا فردی (TP) بودند و مقالات مرتبط در این زمینه و تحلیل آماری کمی این تحقیق در جاهای دیگر منتشر می‌شوند.

در مجموع 43 معلم در سه مدرسه مختلف در یک مداخله که به مدت 10 هفته به مدت یک ساعت و نیم (در مجموع 15 ساعت) به عنوان بخشی از توسعه کارکنان برگزار شد، شرکت کردند و  در چهارمین مدرسه  20 معلم در یک گروه کنترل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل کدگذاری پرسشنامه کیفی مداخله TA و تجزیه و تحلیل موضوعی پس از مداخله گروه متمرکز با روش آمیخته ارائه شده است. تجزیه و تحلیل کدگذاری بر ابزارهای درون فردی و بین فردی متمرکز شد که بر معلمان تأثیر گذاشت و مشخص شد که TA باعث ایجاد خودآگاهی، ابزارهای خودیاری و ارتباط گروهی قوی می شود. تجزیه و تحلیل موضوعی بینش هایی درباره پاسخ های فیزیکی، عاطفی و شناختی به مداخلات استرس و فرسودگی شغلی در سطوح فردی، بین فردی و سازمانی ارائه کرد و دیدگاه های جدیدی درباره  شایستگی کلاس درس معلمانی ارائه کرد که مسئولیت بیشتری برای نظم و انضباط در کلاس بر عهده می گیرند.

این مطالعه بینش هایی درباره بهزیستی و مقابله مربیانی  ارائه کرد که در این زمینه های چالش برانگیز تاب میآورند. درنهایت، پیشنهاد می شود که رویکردهای TRE، TP و TA را می توان از طربق رویکردهای یکپارچهنگر و التقاطی برای مقابله با چالش های روانی پیچیده و کاهش استرس و فرسودگی شغلی در محیط های آسیب زا ترکیب کرد.

 

جلد 5 شماره 2 سال 2014

مربیگری تحلیل تبادلی سیستمی: مطالعه شرایط مؤثر، پیامدها و تأثیرات بر فرهنگ سازمانی

 2014 گونتر مور

https://doi.org/10.29044/V5I2P3

چکیده

این مقاله محتوا و فرآیند یک برنامه مربیگری درون سازمانی ” مربیگری فردی در یک گروه” را توصیف می‌کند که طی سال‌ها در آلمان با استفاده از مفاهیم مختلف اجرا می‌شود، از جمله تحلیل تبادلی کلاسیک، سیستمی و سیستمی  سازمانی و سه مطالعه پژوهشی متوالی که سودمندی برنامه مربیگری برای افراد و سازمان آنها، همبستگی بین شرکت در برنامه و پیشرفت حرفه ای سازمان، و درنهایت عوامل کمک کنندهی شناساییشده از سوی شرکت کنندگان در اثربخشی برنامه را پوشش می‌دهد.

مطالعه پیمایشی اولیه، عامل اصلی را میزانی که شرکت‌کنندگان توانسته‌اند با مهم‌ترین مسئله یا مشکل شخصیشان مقابله کنند، شناسایی کرد. مطالعه دوم از QCA (تحلیل مقایسهای کیفی) (راگین 1987، 2000، 2008) استفاده کرد و همبستگی بین متغیرهای مستقل مشارکت در گروه و متغیر وابستهی «توانمندسازی مضاعف» از سوی شرکت (کمپانی) را نشان داد. مطالعه سوم از تجزیه و تحلیل فراوانی و توان پاسخ‌ها به پرسشنامه‌ای که توسط 38 مدیر تکمیل شد استفاده کرد تا عناصر کلیدی که به اعتقاد آنها در اثربخشی برنامه مربیگری نقش داشتند،  شناسایی کند.

نویسنده نتیجه می‌گیرد که چنین برنامه‌هایی اثربخش اما پیچیده هستند، بنابراین مربی باید دارای تخصص روان‌شناختی، آموزشی، رهبری و مدیریت باشد و این امر در فرهنگ یادگیری سازمانی اعمال شود.

پژوهش پیرامون نیازهای حمایتی در سوئیس

بیا شیلد 2014

https://doi.org/10.29044/V5I2P17

چکیده

پژوهش اکتشافی حاضر، تجزیه و تحلیل مصاحبه‌های روایتی با سه نفر را ارائه می‌کند که در سال 2009 در سوئیس انجام شد تا نیازهای حمایتی همسرانِ زنان الکلی را بررسی کند. مفاهیم مختلفی پیرامون سبک های مقابله ای در پرتو تحلیل تبادلی و دیدگاههای دیگر، معرفی و تفسیر می شوند. محتوای مصاحبه ها با رویکرد تحلیل ساختاری و دسته بندی سازی طبقه بندی شد. نتایج حاکی از آن است که نیازهای اساسی به حمایت با مسائل زندگی مشترک و والدگری، تصویر اعتیاد در جامعه و نیز مسائل مالی و اداری مرتبط است و از این رو با عوامل استرس زای شناسایی شده توسط محققان دیگر برای همسرانِ مردان الکلی و از نیازهای حمایتیِ نزدیکان بیماران روانی متفاوت است.

 

چالش‌های تهیه­ی سنجش نتایج معمول در چارچوب­ها و فرهنگ‌های کاری مختلف: یک پژوهش طبیعی در اسپانیا و بریتانیا

2014 بیلجانا ون ریجن، کیارا وایلد، آدینا دومیترو

https://doi.org/10.29044/V5I2P28

چکیده

سنجش طبیعی جلسه به جلسه از نتایج معمول روان‌درمانی به وسیلة طیفی از جهت‌گیری‌های نظری از جمله تحلیل تبادلی، استفاده از معیارهای استاندارد شده برای افسردگی، اضطراب، پریشانی منتشر و اتحاد کاری، انجام شد. این سنجش در سراسر مداخلات درمانی پایان یافته توسط 113 درمانگر و 263 مراجعه‌کننده در یک موسسه دانشگاهی  در بریتانیا و در سراسر مراحل درمان توسط 10 درمانگر با 26 مراجعه کننده در سه کلینیک مستقل در اسپانیا صورت گرفت. نتایج در هر دو کشور دستاوردهای بالینی را نشان دادند، اما مشخص شد که چنین روش سنجشی در یک مؤسسه آموزشی آسانتر از بخش خصوصی به کار می‌رود. همچنین به نظر می‌رسد که بیشتر با فضای ارزیابی حرفه‌ای انگلستان سازگار باشد. پیشنهاداتی در خصوص معرفی چنین تحقیقاتی در آینده ارائه شده است.

 

چالش‌های تهیه­ی سنجش نتایج معمول در چارچوب­ها و فرهنگ‌های کاری مختلف: یک پژوهش طبیعی در اسپانیا و بریتانیا

2014 دیوید هارفورد و مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/V5I2P35

چکیده

این مقاله یافته‌های یک پروژه تحقیقاتی دو ساله را ارائه می‌کند که در محیط خیریه مسکونی در بریتانیا انجام شد و نتایج بالینی روان‌درمانی TA را بین 15 مرد کهنه‌سرباز نیروهای مسلح که مبتلا به PTSD شدید (اختلال استرس پس از سانحه) و سایر اختلالات همبود بودند را بررسی می‌کند. نتایج برای درمان کوتاه‌مدت (24 جلسه) و بلندمدت (52 جلسه) با استفاده از CORE-OM کمی اندازه‌گیری شد (ایوانز، ملور-کلارک، مارگیسون، برخام، مک گرات، کانل و آدین، 2000). پرسشنامه  PHQ-9 (کرونکه، اسپیتزر و ویلیامز 2001) و GAD-7 (اسپیتزر،کرونکه، ویلیامز و لووه، 2006) و پرسشنامه و مصاحبه تغییر کیفی (الیوت، اسلتیک و اورمن، 2001، نقل شده در فرومر و رنی، 2001). یافته‌های کمی نشان می‌دهد که تغییر مثبت قابل اعتماد در پریشانی، افسردگی و اضطراب منتشر در هر دو گروه درمان کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت رخ داده است و برخی از مراجعان به تغییرات بالینی قابل توجهی در این اقدامات دست یافته‌اند. یافته‌های کیفی ناشی از تحلیل موضوعی (براون و کلارک، 2006) نشان می‌دهد که برای این گروه مراجع خاص، طیف وسیعی از عوامل از جمله درمانگر و فرآیند روان‌درمانی در درمان TA مفید بودند. تأثیر منفی تعدادی از عوامل روانی اجتماعی بر بهزیستی کهنه­سربازان نیز بر اساس داده‌های عددی و پاسخ‌های مصاحبه مورد بحث قرار می‌گیرد. به طور کلی، این نتایج نشان می دهد که روان درمانی TA می تواند در درمان PTSD کهنه­سربازان موثر باشد.

 

روان درمانی تحلیل تبادلی برای یک مورد ترکیبی از اضطراب و افسردگی: مطالعه موردی کارشناسیشده عمل – «آلاستِیر»

2014 مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/V5I2P66

چکیده

نویسنده با استفاده از روش ارزیابی موردی که شامل یک پانل تحلیلی متشکل از بیش از 80 روانشناس ایتالیایی بود و شامل یک ارزیابی غیرمعمول بود، اثربخشی روان درمانی تحلیل رفتاری را برای یک مورد اضطراب و افسردگی مختلط با یک مرد 39 ساله سفیدپوست بریتانیایی بررسی کرده است. که در 14 جلسه هفتگی شرکت کردند. CORE-OM (ایوانز، ملور-کلارک، مارگیسون، بارخام، آئودین، کانل و مک گراث، 2000)، PHQ-9 (کرونکه، اسپیتزر و ویلیامز، 2001)، GAD-7) اسپیتزر، کرونکه، ویلیامز و لوو، 2006، مقیاس رتبه بندی همیلتون برای افسردگی (همیلتون، 1980) برای غربالگری و اندازه گیری نتیجه، همراه با مقیاس رتبه بندی جلسه (SRS v.3.0) (دانکن، میلر، اسپارکس، کلود، رینولدز، براون و جانسون، 2003) و مقیاس فرآیند روان درمانی مقایسه ای (CPPS) (هیلسنروث، بلاگیس، آکرمن، بونگ و بلیز، 2005)، با روش مطالعه موردی قضاوتی کلی استفاده شد. نتیجه گیری گروه تجزیه و تحلیل و کارشناس به اتفاق آرا این بود که نتیجه مفید بود و تغییرات مراجع در نتیجه مستقیم درمان بوده است. تحقیقات موردی قبلی نشان داده است که TA برای افسردگی مؤثر است، و مورد حاضر شواهدی برای اثربخشی TA برای افسردگی و اضطراب ارائه می‌دهد.

جلد 5 شماره 1 سال 2014

تحلیل موضوعی اولویت جوانان با استفاده از پشتیبانی آنلاین برای بحث درباره افکار خودکشی – انگلستان

سالی ایوانز  2014

https://doi.org/10.29044/V5I1P3

چکیده

از جوانانی (عمدتاً 17-15 سال) که از وب‌سایت مشاوره، پشتیبانی و توصیه آنلاین استفاده می‌کردند، در مورد اولویتهای آنان برای گفتگوی آنلاین در مقابل گفتگوی حضوری درباره احساسات مرتبط با خودکشی سؤال شد. تجزیه و تحلیل موضوعی نتایج (n = 24) موضوع اصلی “ناشناس بودن” را با موضوعات فرعی «امنیت و آزادی»، «رازداری» و «کنترل» به دست آورد. مسائل مربوط به حراست از جوانان مضطرب که انتخاب کرده اند ناشناس بمانند، مطرح شده است.

 

تحلیلی از سبک های کاری در مشاغل مختلف در روسیه

دمیتری کازایانوف 2014

https://doi.org/10.29044/V5I1P9

چکیده

نمونه در دسترس از 861 نفر (451 زن، 410 مرد) که در طیف وسیعی از سازمان‌ها و حرفه‌ها در روسیه کار می‌کنند، نسخه ترجمه شدة روسی پرسشنامه سبک‌های شغلی را تکمیل کردند (هی 1992). تجزیه و تحلیل آماری نشان دهنده تمایز کافی بین سبک ها بود و امکان ایجاد جداول هنجار بر اساس نمونه کامل وجود داشت. متوسطی از الگوهای گزارش شده برای هر یک از 15 شغل از جمله مهندسی، فناوری اطلاعات، روابط عمومی، منشی، فروشندگی، حسابداری، اقتصاددانان و منابع انسانی ارائه شده است. مشاهده می‌شود که سبک کامل باش ( Be Perfect) در هر الگوی شغلی غالب است، به طوری که افرادی که به دنبال راضی نگه داشتن دیگراناند در اکثر موارد در رتبه دوم قرار دارند و نیز در بیشتر موارد سبک عجله کن ( Hurry Up) کمترین میزان است.

 

کاربرد درمان تصمیم گیری مجدد در کارگاه های جامع مربی گری: بخش 1 – کارگاه آموزشی

میل روسو، ریک روسو و مارک ویدوسون 2014

https://doi.org/10.29044/V5I1P15

چکیده

  این مقاله  ابتدا در مجموعه­ای شامل سه مقاله، توضیح می‌دهد که چگونه رویکرد تصمیم‌گیری مجدد (گولدینگ و گولدینگ 1979) طی سال‌ها در کارگاه‌های جامع مربی­گری در سطح بین‌المللی به کار گرفته شده است. در این پژوهش، امکان بحث درباره استفاده از رویکرد درمانی در زمینه کسب و کار مورد بررسی قرار می گیرد، مشخصات شرکت کنندگان و ویژگی های رهبری توضیح داده می شود، تأثیر محیط و فضای گروه در نظر گرفته می شود، و درنهایت پیوند بین کار بر روی «مشکلات» و مراحل درمان برن (1961) توضیح داد. سطوح کاری با سطوح توصیف شده توسط گولدینگ و گولدینگ (1979) و تکمیل شده با مطالب مک نیل (1999-2000) و آلن و آلن (2002) مرتبط است. این مقاله مداخلاتی را توصیف می‌کند که توسط ویدوسون و روسو (2014) به صورت کیفی ارزیابی شده‌اند و در آینده به صورت کمی ارزیابی خواهند شد.

 

کاربرد درمان تصمیم گیری مجدد در کارگاه های جامع مربی گری: بخش 1 – کارگاه آموزشی

مارک ویدوسون و میل روسو 2014

https://doi.org/10.29044/V5I1P19

چکیده

این دومین مقاله از مجموعه سه مقاله­ای است و پژوهشی پیرامون روشی است که مربیگری جامع به عنوان زمینه رو به رشد توسعه سازمانی بتواند بر اساس نظریه و روش های تحلیل تبادلی استوار باشد. دوازده شرکت‌کننده که در یک کارگاه آموزشی مبتنی بر رویکرد تصمیم‌گیری مجدد گولدینگ و گولدینگ (1979) شرکت کرده بودند، پرسشنامه تکمیلی تغییر را که توسط نویسنده اول از مطالب الیوت و همکاران (2001) اقتباس شده بود، تکمیل کردند و پاسخ‌ها با استفاده از تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شدند (براون و کلارک 2006). شرکت کنندگان گزارش کردند که در نتیجه شرکت در کارگاه ها، طیف وسیعی از تجربیات رشد شخصی، تغییرات مثبت بین فردی و رشد در کسب و کار، مهارت های مدیریتی و رهبری خود را تجربه کرده اند. محدودیت‌های این پژوهش شامل تأثیر احتمالی خطای انتقالی که مایل به خشنود کردن تسهیل‌کننده کارگاه است، توصیف شده‌اند. یافته‌های تحلیل موضوعی نشان می‌دهد که چنین رویکردی می‌تواند چارچوبی اثربخش برای کارگاه‌های جامع مربیگری فراهم کند.

  

جلد 4 شماره 2 سال 2013

درمان TA برای افسردگی – یک مطالعه  طراحی اثربخشی تک موردی هرمنوتیک – “لیندا” – یک مورد با نتیجه آمیخته

 2013 مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/V4I2P3

چکیده

طراحی اثربخشی تک موردی هرمنوتیک (HSCED) یک روش مطالعه موردی سیستماتیک است که شامل بررسی متقابل داده‌های روش آمیخته برای ایجاد هر دو استدلال قابل قبولی است که مراجع به خاطر درمان و توضیحات جایگزین تغییر داده است. مطالعه حاضر چهارمین مقاله از مجموعه مواردی است که به بررسی فرآیند و پیامد روان درمانی تحلیل تبادلی با استفاده از طرح اثربخشی تک موردی هرمنوتیک (الیوت 2002) پرداخته است. مراجع، لیندا، یک زن سفیدپوست بریتانیایی 45 ساله با افسردگی خفیف بود که در 9 جلسه درمانی شرکت کرد. نتیجه گیری کارشناسان این بود که این موردی با نتیجه آمیخته بود: در حالی که مراجع در طول دوره درمان بهبود یافت و تجربه­اش از درمان مثبت بود،  در طول پیگیری تغییرات او زمانی که رویدادهای استرس زای قابل توجهی تجربه کرد، دوام نیاورد. لیندا شرح مفصل و ویژهای از جنبه‌های درمانی که برای او بسیار مفید بود ارائه کرد. مقایسه مقطعی با سایر موارد در این مجموعه چندین ویژگی جالب را نشان می دهد که ارزش بررسی بیشتر را دارد. به طور خاص، استفاده از یک چارچوب نظری مشترک و یک رابطه درمانی برابری‌خواهانه مفید بود. مانند سایر موارد در این مجموعه، مراجع تغییرات مثبتی در روابط بین فردی خود تجربه کرد که نشان می دهد پیامد درمان TA مستلزم بررسی بیشتر است.

درمان TA برای امتوفوبیا  (ترس از استفراغ) – مطالعه موردی سیستماتیک – “پیتر”

کالین کِر 2013

https://doi.org/10.29044/V4I2P16

چکیده

این مطالعه درباره کاربرد عناصر طراحی اثربخشی تک موردی هرمنوتیک (HSCED) (الیوت 2002) در مداخله روان درمانی مبتنی بر TA با 39 جلسه با دانشجوی پسر 19 ساله سفید پوست در بریتانیا که از امتوفوبیا رنج می برد، گزارش می دهد. نویسنده، که محقق نیز بود، مروری بر متون مربوط به ویژگی‌های بالینی امتوفوبیا ارائه می‌کند و آن را با سایر فوبی‌ها متمایز میسازد و نیز تحقیقات قبلی از جمله رویکردهای مبتنی بر TA برای فوبیا را به طور کلی مرور می‌کند. در این پژوهش، روش HSCED به طور خلاصه شرح داده شده است. معیارهای پیامد کمی با استفاده از GAD-7 (اسپریتزر و همکاران 2006) و SPQ (الیوت و همکاران 1999) و معیارهای کیفی از طریق سابقه پرونده کامل، ضبط‌ها/ رونوشت‌های جلسه و مصاحبه پیگیری 4 ماهه به دست آمده و تجزیه و تحلیل می‌شوند. 56 معیار بوهارت و همکاران (2011) برای قضاوت شواهد در کنار معیارهای HSCED استفاده شد. شواهد قوی دال بر تغییرات قابل توجه مراجع وجود داشت و در نهایت اینکه این تغییرات ناشی از نتیجه درمان بود.

ارزیابی مقدماتی پیامدهای روان درمانی تحلیل تبادلی برای مراجعان کهنه سرباز نیروهای مسلح با اختلال استرس پس از سانحه

2013 دیوید هارفورد

https://doi.org/10.29044/V4I2P27

چکیده

این طرح مختصر برخی از یافته‌های اولیه را از یک پروژه آزمایشی ارائه می‌کند که در یک موسسه خیریه در بریتانیا انجام شد و نتایج بالینی را برای گروهی از  مراجعان کهنه سرباز نیروهای مسلح با اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)  بررسی می‌کند. نتایج با استفاده از  CORE-OM (ایوانز و دیگران، 2000)،  PHQ-9  (کرونکه و دیگران، 2001) و  GAD-7  (اسپیتزر و دیگران، 2006) اندازه گیری شد. یافته های اولیه نشان می دهد که  در 16 جلسه، تغییر  مثبت قابل اعتماد در پریشانی و اضطراب منتشر اتفاق افتاده است. این نتایج نشان می‌دهد که روان‌درمانی تحلیل تبادلی نویدبخش درمان PTSD با این گروه مراجعان است و تحقیقات بیشتر ضرورت دارد.

تحلیلی از سبک های کاری غالب در مشاغل مختلف در مقدونیه

2013 مارینا پاولوسکا

https://doi.org/10.29044/V4I2P30

چکیده

در این پژوهش، نمونه در دسترس از 90 کارمند که به عنوان اقتصاددان، مشاور حقوقی یا کارشناس فناوری اطلاعات در سه شرکت در اسکوپیه، مقدونیه کار می‌کردند، پرسشنامه سبک‌های کاری (Hay 1992) را تکمیل کردند و مشخص شد تفاوت‌های آماری معنی‌داری در اولویتیندی سبک کاری بین حرفه‌ها وجود دارد. این تفاوت‌ها در رابطه با نام‌گذاری ملی حرفه‌های مقدونیه (اداره آمار دولتی 2011) مورد بحث قرار می‌گیرند و مفاهیم برای مدیریت منابع انسانی به طور خلاصه بررسی می‌شوند. محدودیت‌های مربوط به اندازه و مکان خاص سوژه‌ها مشخص می‌شود. نتیجه‌گیری می‌شود که این فرضیه که بین سبک‌های کاری غالب حرفه‌ها تفاوت وجود دارد، پذیرفته می‌شود. توضیحی گنجانده شده است که تمایز بین محرکها (کالر و کاپرز، 1974، کالر 1975، 2008) و سبک های کاری را روشن می کند (هِی و ویلیامز 1989، هِی 1993، 2009).

2013جلد 4 شماره 1 سال

این شماره حاوی مقالات کنفرانس تحقیقاتی EATA TA بود.

 

جلد 3 شماره 2 سال 2012

درمان  TAبرای افسردگی – مطالعه طراحی اثربخشی تک موردی هرمنوتیک – “دنیز”

 2012 مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/V3I2P3

چکیده

طراحی اثربخشی تک موردی هرمنوتیک (HSCED) یک روش مطالعه موردی سیستماتیک است که شامل بررسی متقابل داده‌های روش آمیخته برای ایجاد هر دو استدلال قابل قبولی است که مراجع به خاطر درمان و توضیحات جایگزین تغییر داده است. مطالعه حاضر از HSCED برای بررسی نتیجه روان درمانی کوتاه مدت TA با یک زن مبتلا به افسردگی شدید استفاده می کند. هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی درمان کوتاه مدت TA برای افسردگی و کشف و شناسایی جنبه‌های کلیدی فرآیند درمانی TA و عوامل مرتبط با ایجاد تغییر در میان موارد اثربخش بود. برای افزایش دقت و پرداختن به امکان تعهد محقق، محققان مستقل روان‌درمانی این پرونده را مورد قضاوت قرار داده‌اند و در مورد نتیجه آن رای می‌دهند. نتیجه گیری کارشناسان این است که مراجع به طور اساسی تغییر کرده است و این تغییرات اساساً به دلیل تأثیرات درمان بوده است.

سختگیری بیشتری در رویکرد HSCED برای این مورد دوم از طریق استفاده از طبقه‌بندی دقیق‌تر برای تغییر، افزایش امتیاز شاخص تغییر قابل اعتماد، استاندارد بالاتر برای اثبات شواهد، استفاده از دو تیم برای بسط موارد مثبت و شک و تردید و اضافه شدن قاضی (کارشناس) سوم انجام شده است.

درمان  TAبرای افسردگی – مطالعه طراحی اثربخشی تک موردی هرمنوتیک – «تام»

مارک ویدوسون 2012

https://doi.org/10.29044/V3I2P15

چکیده

طراحی اثربخشی تک موردی هرمنوتیک (HSCED) یک روش مطالعه موردی سیستماتیک است که شامل بررسی متقابل داده‌های روش ترکیبی برای ایجاد هر دو استدلال قابل قبولی است که مراجع به دلیل درمان و توضیحات جایگزین تغییر داده است. مطالعه حاضر از HSCED برای بررسی پیامد روان‌درمانی کوتاه‌مدت TA برای مردی مبتلا به افسردگی با شدت متوسط و اضطراب اجتماعیِ همراه استفاده می‌کند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان کوتاه‌مدت TA برای درمان افسردگی و بررسی شناسایی جنبه های کلیدی فرآیند درمان TA و عوامل مرتبط با آن است که باعث تغییر در میان موارد اثربخش می­شود. برای افزایش دقت و پرداختن به امکان تعهد محقق، محققان روان‌درمانی مستقل این پژوهش را مورد قضاوت قرار داده‌ و نظر کارشناسی­شان درباره نتیجه را ارائه کرده‌اند. نظر قریب به اتفاق دو کارشناس این بود که این پژوهشی با نتیجه مثبت است و مراجع به طور اساسی تغییر کرده است و این تغییرات اساساً به خاطر تأثیرات درمانی است. نتیجه گیری کارشناس سوم این بود که این یک مورد با نتیجه آمیخته بود و مراجع به طور قابل توجهی تغییر کرده است و این میزان قابل توجه، به خاطر درمان بوده است.

این سومین موردی است که گزارش داده­ایم و سختگیری های بیشتری به روش HSCED به همان روشی که در مقاله مورد دوم گزارش شده، انجام شده است. ( IJTAR 3: 2، 3-14)

جلد 5 شماره 2 سال 2012

وجود دستور منع در جمعیت­های بالینی و غیر بالینی

2012دانبجلا بودیسا، وسنا گاوریلف-یرکویچ، الکساندرا دیکف، نیکولا واشکویچ، اسلاجانا مارتینویچ میترویچ

https://doi.org/10.29044/V3I2P28

چکیده

نویسندگان مختلف در انجمن تحلیل تبادلی فرض کرده اند که روایت زندگی یک فرد بر اساس دستورات ممنوعیتی که دریافت کرده­اند شکل می گیرد، افراد مبتلا به اختلالات روانی دستورات مخرب و متعددی دارند و افراد مبتلا به افسردگی و پارانوئیدِ مرضی مجموعه های متفاوتی از دستورات دارند، به طوری­که این دستورات در اختلالات پارانوئید شایع تر و در اختلالات افسردگی چندان مهم نیست. این تحقیق برای بررسی چنین اظهاراتی انجام شد و از مقیاس دستورات ممنوعیت در روایت (گاوریلوف-جرکوویچ و همکاران، 2010) برای نمونه ای در دسترس از 100 نفر بزرگسال که از طریق مصاحبه با عنوان غیر بالینی شناسایی شده بودند و 100 فرد بزرگسال که به طور مساوی پارانوئید یا افسرده بودند، استفاده شد. اختلال افسردگی، به وسیلة طبقه بندی روانپزشکی بر اساس معیارهای 10ICD- شناسایی شد. نتایج، روایی جزئی مورد انتظار را با تفاوت آماری معنی‌دار بین بخش غیر بالینی و بالینی نمونه ارائه می‌کند. گروه بالینی از نظر آماری نمرات بالاتری در 12 دستور مورد مطالعه داشتند. آزمودنی‌های دارای ویژگی‌های افسردگی دارای هفت دستور بودند که عبارت بودند از: احساس نکن، وجود نداشته باش، خوب نباش، کودک نباش، انجام نده، فکر نکن، و درنهایت دستورِ نزدیک نباش.

جلد 3 شماره 1 سال 2012

درمان  TAبرای افسردگی – مطالعه طراحی اثربخشی تک موردی هرمنوتیک – «پیتر»

2012 مارک ویدوسون

https://doi.org/10.29044/V3I1P3

چکیده

طراحی اثربخشی تک موردی هرمنوتیک (HSCED) یک روش مطالعه موردی سیستماتیک است که شامل بررسی متقابل داده‌های روش ترکیبی برای ایجاد هر دو استدلال قابل قبولی است که مراجع به  خاطر درمان و توضیحات جایگزین تغییر داده است. مطالعه حاضر از HSCED برای بررسی نتیجه روان درمانی کوتاه مدت TA با یک مرد جوان مبتلا به افسردگی شدید استفاده می کند. هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی درمان کوتاه مدت TA برای درمان افسردگی و کشف و شناسایی جنبه‌های کلیدی فرآیند درمان TA و عوامل مرتبط با ایجاد تغییر در میان موارد اثربخش بود. برای افزایش دقت و پرداختن به امکان تعهد محقق، محققان مستقل  این پرونده را مورد قضاوت و کارشناسی قرار داده‌ و نظر کارشناسی­شان درباره نتیجه را ارائه می‌دهند. نتیجه گیری کارشناسان این است که مراجع به طور قابل توجهی تغییر کرده است و این تغییرات اساساً به دلیل تأثیر درمان بوده است.

نویسنده برای تشویق دیگران به تکرار پژوهش و افزودن به مجموعه دانش بر اساس فرآیند HSCED جزئیات را در پیوست ارائه می دهد.

جلد 2 شماره 2 سال 2011

تحلیل تبادلی به عنوان روش روان درمانی: یک مطالعه تحلیلی گفتمان

رولاند جانسن 2011

https://doi.org/10.29044/V2I2P3

خلاصه

تعاریف عملیاتی طبقه بندی‌ها توسط مک‌نیل (1975) توسط نویسنده و یک ارزیاب مستقل برای تجزیه و تحلیل گفتمان کامل 72 ساعت درمان گروهی تحلیل تبادلی به سبک گولدینگ و گولدینگ (1976، 1979) که در طول سال‌های 1984-1985 انجام شد، ایجاد و به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که درمانگر به طور متوسط از 42 درصد از فضای گفتمان استفاده می‌کند و درمان در واقع شامل مؤلفه‌های تحلیل تبادلی است، با دو دسته اصلی «احساس تماس» و «قرارداد» و با استفاده خاص از تکنیک‌های تحلیل تبادلی: گفتگو با فرافکنی‌های والد، ساخت عبارت های احساسی، مذاکره دوجانبه، روشنگری و دقت. پایایی بین ارزیاب 46.2% ( آرایوخو و بورن 1985) بود، ضریب کاپا کوهن (1960) گسترش از توافق خفیف تا متوسط را نشان می‌دهد، و نسبت شانس‌ها ( ویرا 2008) برای اکثر دسته‌ها بالای 1 است.

ارزیابی مراجع در تحلیل تبادلی – مطالعه پایایی و اعتبار پرسشنامه پیشنویس اولسون، بجورک و جانسن

رولاند جانسن2011

 https://doi.org/10.29044/V2I2P19

خلاصه

یک پرسشنامه پیشنویس و چک لیست مرتبط ایجاد شده توسط اولسون، بجورک و جانسن (1992) برای ارزیابی مستقل ده مراجع از یک گروه درمانی تحلیل تبادلی یک ساله توسط نویسنده استفاده شد. توافق برای اجزای پیشنویس‌های بازدارنده اصلی گرفته شده از پدر، احساس تخریبی، راه‌های فرار، رانه‌ها گرفته شده از پدر، و رانه‌ها گرفته شده از مادر افزایش یافت.

ارزیابی نتایج تحلیل تبادلی و روانشناسی مشاوره یکپارچه در تنظیمات مراقبت‌های اولیه انگلستان

بیلیانا فن راین، سیارا وایلد، پاتریشیا موران2011

https://doi.org/10.29044/V2I2P34

خلاصه

این مقاله در مورد یک مطالعه طبیعت‌گرایانه گزارش می‌دهد که طرح ارزیابی مرتبط با خدمات بهداشت ملی بریتانیا را برای بهبود دسترسی به درمان‌های روان‌شناختی (CSIP 2008، NHS 2011) تکرار کرده است همانطور که قبلا برای ارزیابی رفتار درمانی شناختی، با هدف ارزیابی درمان‌های 12 جلسه‌ای برای اضطراب و افسردگی، استفاده از تحلیل تعاملی و رویکردهای روانشناسی مشاوره یکپارچه در محیط‌های بالینی واقعی در مراقبت‌های اولیه استفاده شده است. معیارهای پیامد استاندارد در راستای مدل «بهبود دسترسی به درمان‌های روان‌شناختی»، (CORE 10, CORE 34, GAD-7, PHQ-9) تکمیل شده با اندازه‌گیری پیوستگی کاری و پرسشنامه افسردگی (بک، 1996)، و پایبندی به مدل درمانی با استفاده از پرسشنامه‌های جدید طراحی شده استفاده شد. نتایج نشان داد که شدت مشکلات با استفاده از هر دو رویکرد کاهش می‌یابد، در مقایسه با درمان شناختی رفتاری که شدت اولیه نتیجه را پیش‌بینی می‌کند و با پیشرفت درمان، همبستگی کاری افزایش می‌یابد، اما ارتباط مستقیمی با پیامدها ندارد. پایبندی برای هر دو رویکرد بالا بود. چندین زمینه برای پیشرفت در تحقیقات آینده پیشنهاد شده است.

تأثیر دوره آموزشی مقدماتی تحلیل تبادلی (TA 101) بر ادراک خود از حالات ایگو

ترایان بوسن مایر 2011

 https://doi.org/10.29044/V2I2P44

خلاصه

این تحقیق با استفاده از مدل حالات ایگو که در فهرست چک صفت گنجانده شده است، تأثیر آموزش تحلیل تبادلی (TA 101)  را بر ادراک خود از طریق پویایی حالت خود بررسی می‌کند (گو و هیلبرن، 1980). آزمودنی‌ها در ابتدا و انتهای آموزش و یک ماه بعد پرسشنامه2ها را تکمیل کردند. تنها تغییر معنی‌دار آماری این بود که میزان والد انتقادگر پس از آموزش کاهش یافت و یک ماه بعد همچنان کاهش یافت، البته نه آنچنان. همچنین مشخص شد که نقش جنسیت معنی‌دار بود، اما نقش سن معنی‌دار نبود.

جلد 2 شماره 1 سال 2011

مطالعه فرهنگ پذیری با استفاده از نظریه تحلیل تراکنش: تعامل بین موقعیت های وجودی و سبک های فرهنگ پذیری

لنا کورنییوا2011

https://doi.org/10.29044/v2i1p3

خلاصه

این مقاله گزارشی جزئی در مورد تحقیقات کمی در مورد نقش موقعیت وجودی منفی در شکل‌گیری شخصیت اقتدارگرا (که در جای دیگر گزارش شده است) و ویژگی‌های فرهنگ‌پذیری در میان مهاجران با پیشینه‌های اقتدارگرا در یک محیط دموکراتیک (آلمان) است. داده‌ها از میان پاسخ دهندگان با پیشینه‌های مختلف جمع آوری شد: مهاجران در آلمان از ترکیه، اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای غربی، و آلمانی‌های بومی به عنوان یک گروه شبه شاهد (N = 1318)، که هر نمونه فرعی حداقل 200 پاسخ دهنده را در بر می‌گرفت. تحلیل‌های آماری مختلفی به منظور اعتبارسنجی نتایج تجربی (از تحلیل همبستگی تا مدل‌سازی معادلات ساختاری) انجام شد. این فرضیه که موقعیت وجودی منفی در بین افرادی که در معرض جامعه‌پذیری اقتدارگرایانه قرار داشتند بیشتر بیان می‌شود، تأیید شد. این فرضیه که یک موقعیت وجودی منفی به عنوان یک پیش بینی کننده برای به اصطلاح اختلال فرهنگ پذیری عمل می کند نیز تأیید شد. قیاس مفهومی بین موقعیت‌های وجودی و سبک‌های فرهنگ‌پذیری مورد بررسی قرار گرفت و این فرضیه که چهار سبک ممکن فرهنگ‌پذیری (بری و همکاران، 1987، بری و کیم، 1988؛ بری و همکاران، 1989) با موقعیت وجودی متناظر همبستگی پیدا کردند، مورد بررسی قرار گرفت.

 تأثیر آموزش روان‌درمانی تحلیل تبادلی بر خودآگاهی و توانایی تماس

بیلجانا فن ریجن، سیارا وایلد، هیدر فوئلی، شارلوت سیلس، سرواس فن بیکوم 2011

https://doi.org/10.29044/V2I1P16

خلاصه

این تحقیق یک مطالعه کمی در مقیاس کوچک است که شامل دانشجویانی بود که بین سپتامبر 2007 و ژوئیه 2008 تحت آموزش روان‌درمانی تحلیل تبادلی ارتباطی در موسسه‌ای در بریتانیا بودند. هدف پژوهشگران بررسی تأثیر آموزش بر سلامت روانی دانش‌آموزان با استفاده از «پرسشنامه خودمختاری»  (بیکوم و کریجسمن، 2000) بود. این امکان اندازه‌گیری پیشرفت‌ها در خودآگاهی و توانایی دانش‌آموزان برای تماس با دیگران را در طول سال دوم آموزش (سال اول تمرین بالینی) در مقایسه با دانش‌آموزان در سال چهارم و آخر فراهم کرد. دامنه مطالعه و یافته ها اکتشافی است. این تحقیق سوالاتی را برای تحقیقات بیشتر در زمینه آموزش روان درمانی و نظارت مطرح می‌کند.

 روش تحقیق مطالعه موردی

مارک ویدوسون 2011

https://doi.org/10.29044/V2I1P25

خلاصه

با اظهار نظر در مورد کمبود مطالعات موردی منتشر شده در نشریات روان‌درمانی مدرن، نویسنده قبل از ارائه خلاصه‌ای از انواع مطالعات موردی شامل بالینی، تجربی و طبیعت گرایانه، نقاط قوت روش مطالعه موردی را مرور می‌کند و به انتقادات رایج پاسخ می‌دهد. پیشنهادهایی برای توسعه مطالعات موردی سیستماتیک گنجانده شده است و توضیحات مختصری از طیف وسیعی از منابع تحقیقاتی مربوط به نتایج و اقدامات فرآیندی ارائه شده است. نمونه‌هایی از یک طرح مطالعه موردی عمل‌گرایانه و یک طرح اثربخشی تک موردی هرمنوتیکی ارائه شده‌اند و این مقاله با برخی ملاحظات اخلاقی و توصیه‌ای به جامعه تحلیل تبادلی برای مشارکت گسترده‌تر در تحقیقات موردی به پایان می‌رسد.

جلد 1 شماره 1 سال 2010

پایگاه شواهد علمی تحلیل تبادلی در سال

توماس اولسون 2010

https://doi.org/10.29044/V1I1P4

خلاصه

مجله بین‌المللی تحقیقات تحلیل تبادلی، برای تحریک تحقیقات و حمایت از تلاش مستمر برای ایجاد یک پایگاه شواهد علمی برای تحلیل تبادلی ایجاد شده است. این مقاله تلاشی برای تعیین نقطه شروع مجله، شناسایی، ارزیابی و نتیجه‌گیری از آنچه قبلاً انجام شده است، و بیان پایگاه شواهد علمی موجود برای تحلیل تبادلی در سال 2010 است.

روش‌های محاسبه ریاضی و رانه‌ها در عمل در محیط یادگیری

سزاره فرگولا 2010

https://doi.org/10.29044/V1I1P30

خلاصه

این مقاله نتایج کیفی مرحله آزمایشی یک مطالعه را گزارش می‌کند تا پیوندهای بین تجربیات یادگیری کودکان مرتبط با تقسیم دو رقمی و مفهوم تحلیل تبادلات رانه‌ها را بررسی کند. نویسنده نتایج به‌دست‌آمده از فرآیندی را ارائه می‌کند که از پرسشنامه‌ای که در طول یک مرحله اکتشافی قبلی از تحقیق تهیه شده بود، همراه با مشاهدات دانشجویان مقطع کارشناسی از کودکان، نقاشی‌های تولید شده توسط کودکان، و مشاهدات معلم در موردتبادلات مجوز استفاده شده، استفاده می‌کرد. برای هر یک از پنج رانه نمونه‌هایی ارائه شده است

 رابطه بین تدریس نظریه تحلیل تبادلی و منبع کنترل دانشجویان دانشگاه: یک تحقیق تجربی

یانگ می2010

https://doi.org/10.29044/V1I1P40

خلاصه

دو نظرسنجی پرسشنامه‌ای قبل و بعد از کلاس‌های تحلیل تبادلی انجام شد و گزارش‌های روایت شخصی دانشجویان جمع آوری شد. مشخص شد که آموزش روانشناسی در تجزیه و تحلیل تعاملی با کاهش نمرات برای تمایل کنترل خارجی 81 دانش آموز ارتباط دارد و تکالیف آنها تمایل مشابهی را نشان می‌دهد. دانش تجزیه و تحلیل تراکنش برای کمک به دانش آموزان برای کشف و کشف پتانسیل‌های خود و آزادسازی خلاقیت خود نشان داده شد. پیشنهاد می‌شود افزایش نظریه تحلیل تبادلی در آموزش دانشجویان مدنظر قرار گیرد.

 بعد عاطفی اتحاد در روان‌درمانی تحلیل تبادلی

رولاند جانسن و گانوور ستنلاند 2010

https://doi.org/10.29044/V1I1P45

خلاصه

این مطالعه بررسی اهمیت بعد عاطفی اتحاد درمانی (بوردین 1979) را در قالب روان‌پویشی درمان تحلیل تبادلی پس از سبک «تصمیم‌درمانی مجدد»  (گولدینک و گولدینگ 1979) توصیف می‌کند. ما الگوی روابط عاطفی درمانجو را با استفاده از «روش رابطه تعارض محوری» (روش روابط تضاد هسته‌ای، لوبورسکی و کریتز-کریستوف، 1990، 1998) بررسی کردیم و بررسی کردیم که چگونه درمانگر با استفاده از روش تشخیص طرح (وایس و سامپسون، 1986) به پیام‌های عاطفی مشتری (آزمون‌ها) پاسخ می‌دهد. ما دریافتیم که جنبه‌های «هیجانی» نقش تعیین‌کننده‌تری نسبت به روش تصمیم‌گیری مجدد تحلیل تبادلی و رویکردهای مشابه روان‌درمانی تحلیل تبادلی دارند که بر قراردادها، وظایف درمانی و رویکرد عقلانی تأکید دارند.

مبانی تجربی پزشکی در جستجوی انسانیت و روان درمانی طبیعت گرایانه در جستجوی ریشه های هرمنوتیکی آن

پیو شیلیگو 2010

https://doi.org/10.29044/V1I1P60

خلاصه

خلاصه ندارد. این مقاله در ابتدا به زبان ایتالیایی با عنوان ‘La base empirica della medicina alla ricerca di umanità e una psicoterapia naturalistica alla ricerca delle sue radici ermeneutiche’ در “Psicologia Psicoterapia e Salute” 2006, Vol.12, No. 1, 1 – 30  چاپ شده است. این ترجمه با مجوز IFREP-93 منتشر شده است.