Čech

We would like to thank David Krystof for his kind assistance in preparing the following abstract translations, he can be contacted at: [email protected]. David specializes in adult education and organizational development. He uses mainly TA approach in his work. He co-operates with Mendel University in The Czech Republic and realizes research projects connected with TA.

Rádi bychom poděkovali Davidu Kryštofovi za laskavou pomoc při přípravě následujících překladů abstraktů. Je možné ho kontaktovat na: [email protected]. David se specializuje na vzdělávání dospělých a organizační rozvoj. Ve své práci využívá hlavně TA přístup. Spolupracuje s Mendelovou univerzitou v České republice a realizuje výzkumné projekty spojené s TA.

Ročník 12

Ročník 12, Vydání 2, prosinec 2021

Strukturální transakční analýza: Já ego a stavy ega – příčina-účinek a intervence

© 2021 Jorge Alberto Close

https://doi.org/10.29044/v12i2p3

Abstrakt

Tento článek identifikuje fyziologické, neurologické a psychologické determinanty, které vyplývají z omezení způsobených jak genetickými, tak environmentálními faktory, které mají původ v lidském chování. Jsou analyzovány determinanty nazývané Ego Selves, které organizují to, co Eric Berne klasifikoval, strukturoval, konceptualizoval a definoval tak, aby formovaly transakční analýzu a navrhovaly nástroje, které pomáhají odborníkům a pacientům přizpůsobit své chování. Oproti Bernemu je prezentován odlišný způsob prezentace Adaptovaného Dítěte, kde je Adaptované Dítě zobrazeno jako součást přirozeného Dítěte. Jsou identifikovány stavy ega přizpůsobeného Rodiče a Dospělého ega, které přizpůsobují svůj projev a organizaci fyziologickému vývoji jejich odpovídajícího ego já, a navrhují, že Adaptované dítě je součástí stavu ega Rodiče. Kontaminace je přezkoumána a upravena pro konzistenci mezi příčinou a následkem, přičemž se identifikuje, že kontaminovaný stav ega je stav ega Rodiče, vytváří se klam založený na příkazech, které vytvářejí iluzi v jeho adaptované části Dítěte, což zase způsobuje přirozenou emocionální reakci Dítěte, což značně omezuje možnosti stavu Dospělého ega zasáhnout. Analýza scénáře je přezkoumána a organizována, což naznačuje, že scénář je životní plán zahájený při početí a končící smrtí, a že je nezbytný pro přežití, protože má adekvátní a neadekvátní segmenty, které mohou omezovat délku života a kvalitu života. Identifikovány jsou také výskyty, neurofyziologické faktory a vzpomínky, které se podílejí na jejich vývoji a realizaci. Návrhy a příklady integrovaného rozvoje intervenčních strategií a taktik pro úpravu chování a plnění smluv jsou uvedeny v korespondenční části.

Poznámka: Tento článek se poprvé objevil v portugalštině v Revista Brasileira de Análise Transaccional (REBAT) Ano XXX 2021 a je zde se svolením přeložen a znovu publikován.

Utřídění egostavu Dítěte – Zkouška hlavních vlivů a toho, jak jsou nová rozhodnutí zpracovávána v literatuře

© 2021 Tony White

https://doi.org/10.29044/v12i2p17

Abstrakt

Tento článek zkoumá některé z hlavních textů o dekonfuzi Dítěte v literatuře transakční analýzy. Snaží se ukázat, jak každý přístup definuje cíle dekonfuze a metody, jimiž se dekonfuze dosahuje. Tím se objasňují tři metody, které Berne navrhl, aby se daly použít k utřídění. Pokouší se také ukázat, jak terapie nových rozhodnutí je zpracována v literatuře, což se podle autorových znalostí dosud neuskutečnilo.

Vypracování dotazníku zaměřeného na psychologické hry

© 2021 Iming Huang

https://doi.org/10.29044/v12i2p25

Abstrakt

Je popsána výzkumná studie provedená na Tchaj-wanu s 615 respondenty různých věkových kategorií, úrovní vzdělání a povolání s cílem vytvořit dotazník, který bude měřit tři složky psychologických her: skryté zprávy nebo skryté transakce, přepínače rolí v dramatickém trojúhelníku a potlačené emoce. Je zahrnut přehled literatury a je popsán vývoj dotazníku prostřednictvím možnosti pilotního testu s 226 respondenty. Jsou popsány výsledky statistických analýz a jako příloha je přiložen závěrečný dotazník v angličtině a čínštině.

Kulturní Rodič a učení ve znalostní společnosti: Průzkum se studenty primárního vzdělávání

© 2021 Cesare Fregola

https://doi.org/10.29044/v12i2p33

Abstrakt

Článek popisuje výzkumnou studii zahrnující 132 studentů na studijním kurzu Primární pedagogika na Univerzitě Roma Tre. Pro výzkum bylo použito paradigma complexity. Pomocí skupinových aktivit byl navržen dotazník, který byl následně analyzován. Poskytl 8 různých perspektiv. Základní teoretická perspektiva zahrnovala zkoumání použitelnosti konceptu transakční analýzy Kulturního Rodiče (a souvisejících konceptů referenčního rámce, scénáře a stavu ega) jako způsobu pochopení toho, jak jsou potřebné změny ve vzdělávacích procesech, aby odrážely, jak rodina, škola a společenské kultury se změnily, zejména s ohledem na Generation App (současná generace) a zvyšující se vliv technologií na virtuálním prostoru a potřebu odrážet kulturní rozmanitost.

Poznámka: Tento článek se poprvé objevil v italštině v roce 2017 jako „Genitore Culturale e apprendimento nella società della conoscenza. Un’indagine con gli studenti di Scienze della Formazione Primaria’ in Richerche Pedagogiche, 203. 59-66, a byl reprodukován se svolením.

Svazek 12, Vydání 1., červenec 2021

Game Grid – Herní mřížka

© 2021 Stephen R. Lankton

https://doi.org/10.29044/v12i1p3

Abstrakt

Autor představuje vlastní návrh Game Grid, který lze překrýt s původní verzí přisuzovanou Learymu (1957). Původní mezilidský kontrolní seznam (ICL) a související osy a domény (oddíly) jsou zachovány, protože účelem je přimět jednotlivce, aby prozkoumali své vlastní chování a způsob, jakým souvisí s jejich životními pozicemi a psychologickými hrami, které mohou hrát. Po krátké historii používaní ICL následuje představení upraveného OK Corral, který potvrzuje, že existují některé „dobré“ hry, a je přiřazen výběr psychologických her, které odpovídají čtyřem hlavním životním pozicím. Přílohy obsahují materiály s odkazy na jiné jazyky a podrobné pokyny, které odborníkům umožní aplikovat popsaný přístup. Autor na závěr uvádí příklady, jak lze výsledky interpretovat a použít je k pomoci jednotlivcům a partnerům.

Nákaza sebevraždou, smlouva o sebevraždě a účinky sebevražedného chování na terapeutické a rodinné vztahy.

© 2021 Tony White

https://doi.org/10.29044/v12i1p18

Abstrakt

Tento článek je o sebevraždě a vztazích. Jak mohou sebevražedné myšlenky a chování ovlivnit vztahy pro sebevražedného člověka a jeho okolí. To zahrnuje vztahy mezi sebevražednou osobou a jinými sebevražednými lidmi, jakož i sebevražednou osobou a ostatními, kteří nemají sebevražedné sklony. Jak může sebevražedný člověk ovlivnit druhého a jak druhý následně zasáhne sebevražedného člověka zpět. Jaké mají vzájemné účinky, pokud jde o to, jak myslí a cítí, a poté, jak to ovlivňuje jejich vzájemné transakce. Konkrétněji zkoumá sebevražedné klastry, sebevražedné smlouvy, sebevražednost v terapeutickém vztahu a sebevražednost v rodinných vztazích.

Pasivita ve vzdělávání

© 2021 Piotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v12i1p25

Abstrakt

Autor se zabývá výskytem a důsledky pasivity ve vzdělávacím prostředí. Po přezkoumání teoretických východisek v literatuře TA uvádí několik výzkumných studií, než identifikuje užitečné přístupy k řešení takové pasivity. Zahrnuje tři případové studie doplněné o návrhy a schémata způsobů, jak lze vyřešit nadměrné přizpůsobení ve vzdělávání.

Injunctions a motivace v lidském růstu z pohledu triologie

© 2021 Ranjith MR

https://doi.org/10.29044/v12i1p35

Abstrakt

Autor kombinuje Kandathilův (1978) přístup Triologie, který kombinuje Já, Ty a Cíl, a to, jak jsou spojeny z hlediska identity, racionality a vztahu, s teoriemi transakční analýzy o injunction a povolení. Výsledek je ilustrován jako rozšířený rámec GK, který poskytuje model pro analýzu toho, jak dětská rozhodnutí brání současnému růstu klientů. Injunctions a rodičovské zprávy jsou zvažovány a oprávnění jsou popsána z hlediska lásky, naděje a důvěry. Významné spojení je také vytvořeno s Maslowovou hierarchií potřeb, což zase vede k některým počátečním úvahám o povaze duchovního růstu. Je zahrnuta stručná případová studie, která ukazuje, jak může výsledný rámec pomoci při analýze, kterou lze sdílet s klienty.

Hra TAMED, Bystanders a profesní asociace

© 2021 Julie Hay

https://doi.org/10.29044/v12i1p42

Abstrakt

Autorka představuje psychologickou hru s názvem TAMED – TA Myth of Explanatory Depth, která podle ní poskytuje vysvětlení nezdravé dynamiky vyskytující se v členství v transakčně-analytických profesních asociacích. Ilustruje to na čtyřech příkladech případů založených na osobních zkušenostech. Poskytuje také přehled teorie TA o psychologických hrách, roli přihlížejícího, různé role v dramatickém trojúhelníku a jeho rozšíření a pyramidu potence. Poskytuje výběr materiálů od autorů TA a jiných autorů, aby podpořila předpoklad, že takové hry se více týkají organizačních a skupinových procesů než scénáře jednotlivce, který je považován za příčinu konfliktu. Článek je zakončen úvahami o tom, jak je třeba upravit organizační diagramy TA, aby odrážely strukturu a dynamiku profesních sdružení.

Ročník 11

Svazek 11, 2. vydání, červenec 2021

Testování vědců – praktiktující psycholog: transakčně-analytická typologie vědců

© 2020 Patrick Whitehead

https://doi.org/10.29044/v11i2p3

Abstrakt

Autor pomocí modelů transakční analýzy stavů ega (Berne 1961, 1964) navrhuje typologii vědců a 14 typů na základě integrovaných stavů ega, kontaminovaného stavu Dospělého a jednoho ega s dvojím vyloučením. Typologie je prezentována jako nejnovější v tom, co by se dalo nazvat psychologií vědy. Mezi její příklady patří Thomas Kuhn (1962/2012) a Abraham Maslow (1969). Psychologie vědy se odlišuje od filozofie a teorie vědy a zkoumá se existující výzkum osobnosti vědců. Zásadní význam má zjevný rozdíl mezi vědcem a praktikem v klinické a poradenské psychologii.

Na základě nechvalně proslulého Feyerabendova vtipu o vědě, že „cokoliv jde“, autor ukazuje, jak lze pomocí navrhované transakční analýzy typů vědců Feyerabendův komentář chápat třemi způsoby: Rodič: „Vědci by neměli být tak vážní“; Dospělý: „Zdá se, že všechno jde“; a Dítě: “Žádná pravidla!” Feyerabendův význam lze pochopit pouze v jejich integraci (PAC). Stejně tak pro psychologa, jehož praxi nelze oddělit od jejích vědeckých základů. Autor na závěr navrhuje typologii použít na odborníky a jejich reakce na výzkum.

Hodnocení a měření ego stavů: Psychometrické nástroje italských překladů a revidované verze Dotazníku ego stavů (ESQ-R-I)

© 2020 Fiorenzo Laghi, Giuseppe Crea, Claudia Filipponi a Giorgio Cavallero

https://doi.org/10.29044/v11i2p14

Abstrakt

Jako reakci na potřebu větší objektivity Loffredo, Harrington, Munoz & Knowles (2004) vyvinuli 40 položkovou verzi Revidovaného dotazníku ego stavů (ESQ-R), na základě úprav původní verze 60 položek (Loffredo & Omizo, 1997). Tato studie hodnotí italskou verzi stupnice ESQ-R, doplněnou o vzorek 483 subjektů (204 mužů a 279 žen) a demonstruje přijatelnou validitu a reliabilitu konstruktu ve svých pěti subškálech Kritického Rodiče, Pečujícího Rodiče, Dospělého, Svobodného Dítěte a Přizpůsobeného Dítěte. Průzkumné analýzy faktorů navrhly pět faktorů uvedených v původní škále ESQ-R; položky načtené při 0,30 nebo nižší byly vyloučeny a další studie ukázala, že italská verze ESQ-R-I s 33 položkami má dobrou validitu konstrukce jako objektivní měřítko pěti entit stavů ega podle teorie transakční analýzy. Zahrnuty jsou důsledky pro budoucí výzkum.

Transakční analýza a všestranná inteligence – navrhovaná diagnostika a intervence

© 2020 Regina Berard

https://doi.org/10.29044/v11i2p35

Abstrakt

Diagnóza stavů ega je prvním krokem transakčního analytika k vypracování intervenčního plánu. S tím může pomoci teorie všestranné inteligencí tím, že umožní rozpoznání schopností a kompetencí, které klient již má, a jak se ego stav Dospělého může poté dekontaminovat a nabít energií. Tato studie pojednává o vztazích mezi koncepty ego stavů a všestrannou inteligencí a o tom, jak to může pomoci usnadnit diagnostiku a klinickou intervenci.

Použití metafory úspěchu plavby v rámci funkční analýzy společnosti Fintech: Organizační případová studie v Bulharsku

© 2020 Vladislav Yordanov

https://doi.org/10.29044/v11i2p41

Abstrakt

Autor popisuje aplikaci modelu úspěchu plavby z teorie transakční analýzy (Hay, 2017) v rámci případové studie funkční analýzy ve společnosti Fintech se sídlem v Bulharsku, ale s pobočkami v několika dalších zemích. Jsou uvedeny podrobnosti o způsobu, jakým byl poradenský projekt založen, o jeho cílech a metodách, které byly použity. Ačkoli je také popsán design a výsledky dotazníku, důraz je kladen na to, jak byl úspěch plavby představen jako metafora během rozhovorů s manažery, což vedlo k identifikaci výrazně odlišných pohledů na to, zda se organizace podobala spíše mírumilovné lodi nebo jedné lodi do bitvy. Mezi další zdůrazněné problémy patřila neexistence jasné představy o zamýšleném cíli lodi, nedostatečné povědomí o potenciálních hrozbách, jako jsou konkurenti, a nedostatek povědomí o tom, že jsou součástí flotily společnosti.

Ročník 11, vydání 1., červen 2020

Vývoj diagnostického nástroje transakční analýzy pro syndrom vyhoření s aplikací případové studie ve Švýcarsku

© 2020 Gianpaolo Benedetti, Enrico Benelli a Mariavittoria Zanchetta

https://doi.org/10.29044/v11i1p13

Abstrakt

S odkazem na přidání syndromu vyhoření do ICD-11 autoři přezkoumávají literaturu a navrhují kombinaci konceptů transakční analýzy se systémově-psychodynamickými, kognitivně-behaviorálními a logoterapeutickými perspektivami za účelem vytvoření trojrozměrného sedmiúhelníku, ve kterém každý vrchol představuje dimenzi stavu vyhoření: kognitivní, behaviorální, motivační, emoční, somatický, relační a existenciální. Ukazují, jak jsou symptomy teď-a-tady reprezentací zkušeností tam-a-tehdy a ukazují, jak mohou být tyto prvky zastoupeny v rámci skriptového systému vyvinutého O’Reilly-Knappem a Erskineem (2010). Dále model kombinují s 12 krokovým modelem Freudenbergera a Northse (1992) do zjednodušeného pětifázového modelu Líbánky, Potlačení, Popření, Odlidštění a Vyhoření. Na základě tohoto materiálu vyvinuli hodnocení zástupců Burred Assessment Chart (BAC) a polostrukturovaný Burnout Assessment Interview (BAI). Případová studie tohoto materiálu je aplikovaná u 56letého švýcarského mužského klienta. I když jsou uznána omezení tohoto jediného případu, autoři navrhují, aby tento materiál mohl být použit při vývoji příručky pro práci se syndromem vyhoření, s různými fázemi, díky nimž bude použitelný pro různé oblasti aplikace TA.

Vývoj a případová studie aplikace zástupných pocitů míry utrpení při práci s ​​klienty s iluzorním duševním zdravím

© 2020 Giulia Guglielmetti a Enrico Benelli

https://doi.org/10.29044/v11i1p32

Abstrakt

Koncept iluzorního duševního zdraví je popsán jako důvod, proč je zapotřebí práce s jednotlivci, kteří si neuvědomují své utrpení, a proto nejsou schopni popsat své problémy pomocí nástrojů sebehodnocení. Použití nomotetického přístupu využívajícího sebereflexi nebo standardizované nástroje generované lékařem je srovnáváno s idiografickým přístupem pro práci s takovými jednotlivci. Případová studie používá k ilustraci vývoje a první aplikace Proxy-Generated Outcome Measure (PGOM), která umožňuje lékařům, pozorovatelům a vědcům sledovat individualizované chápání utrpení klienta a změn, ke kterým dochází během procesu psychoterapie. Rovněž je uvedeno srovnání s nomotetickým měřítkem výsledku.

Využití poradenské TA ve formálním a neformálním vzdělávání

© 2020 Piotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v11i1p64

Děkujeme předchozím vydavatelům za povolení k opětovnému publikování tohoto článku, který se dříve objevil jako Jusik, P. (2017) Formal and Informal Use of TA Counselling in Education. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 67-85. Zachovali jsme strukturu a odkazy na tento článek.

Souhrn

Tento článek aplikuje teorii rolí a objasňuje rozdíly mezi pedagogy a poradci, kteří používají transakční analýzu jako metodu konceptualizace své práce na podporu růstu a rozvoje žáků. Pedagogové jsou považováni za zprostředkovatele růstu, který je výsledkem získávání znalostí, dovedností a porozumění, zatímco poradci zdůrazňují růst vyplývající z introspekce založené na relačních zkušenostech s odborníkem. Poradenské intervence lze dále rozlišit na formální a neformální práci, která vykazuje značné rozdíly, pokud jde o smlouvu, role, úroveň omezení a důvěrnost. V kontextu formálních a neformálních intervencí bylo popsáno několik modelů transakční analýzy. Byly předloženy relevantní případové studie, které ukazují, jak jsou koncepty aplikovány ve vzdělávacím prostředí. Autor navrhuje, aby transakčně analytičtí poradci měli povědomí o rolích, které zastávají, a apeluje na jejich schopnost zohlednit rozdíly v rolích, což učiní jejich intervence robustnějšími.

Pohlazení, hry a učení ve skupinách

© 2020 Piotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v11i1p75

Děkujeme předchozím vydavatelům za povolení znovu publikovat tento článek, který se dříve objevil jako Jusik, P. (2018) Strokes, games and learning in groups. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 7, 27-36. Zachovali jsme strukturu a odkazy na tento článek.

Souhrn

Studentův hlad po uznání hraje klíčovou roli při zlepšování výsledků učení a emoční gramotnosti ve skupinách. Učitelé a facilitátoři mohou vědomě reagovat na potřebu uznání svého žáka tím, že věnují pozornost skupinové kultuře a vytvářejí zodpovědné prostředí prostřednictvím modelování. Když hlad studentů po uznání není uspokojen, začnou zvát do psychologických her. Učitelé mohou adekvátně reagovat zdůrazněním možností ve vztahu k dramatickému trojúhelníku. Koncepty TA jsou navíc efektivnější, pokud jsou aplikovány v kontextu vztahů, protože jinak se intervence stane neplodnou, zjednodušující a formální snahou. Některá nastavení skupiny vedou k fenoménu uzamčení rolí, když jedinec představuje problém, kterému se ostatní členové kolektivně vyhýbají. Když se to dostane do povědomí, skupina může pokročit. Celkově se studentům daří, když dostanou odpovídající pohlazení a svolení, která podporují jejich růst a rozvoj.

Transakční analýza a spiritualita: Pohledy z indické filozofie

© 2020 Indranil Mitra

https://doi.org/10.29044/v11i1p80

Abstrakt

V indickém filozofickém systému Vedanta je lidská bytost popsána pomocí pěti soustředných pouzder obklopujících vnitřní jádro – modelu Pancha Kosha (Pět pouzder). Tento model má implikace pro transakční analýzy, pokud vrhá světlo na fungování Dospělého stavu ega a také navrhuje postup, kterým lze dosáhnout autonomie. Diskutovány a rozpracovány jsou další koncepty Vedanta týkající se TA a je představen model védantických stavů ega, který je začleněn do klasického modelu TA. Přirozená touha po intimitě a růstová síla těla jsou zastoupeny ve smyslu poznatků z Vedanta. Diskutovány jsou praktické důsledky modelu a také to, jak může pomoci pro osobní růst a duchovní pokrok.

Cítím, proto jsem: Studie o významu emocí a jejich funkcích

© 2020 Adriana Montheiro

https://doi.org/10.29044/v11i1p58

Tento příspěvek se původně objevil v portugalštině jako Sinto, logo Sou -um estudo sobre o significantdo das emoções e suas funções. Revista Brasileira de Análise Transacional XXI, 2011, č. 1, 29–41 a je zde reprodukována s laskavým svolením UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil.

Abstrakt

Emoce není pojem, který lze přesně definovat, i když v běžném jazyce odkazuje na afektivní stavy. Teorie transakční analýzy, kterou vytvořil Berne a rozvinuli jeho následovníci, je impregnována konceptem emocí. Abychom tyto otázky více osvětlili, pojednává tento článek o bio-psychologii emocí, s ohledem na jejich cíle a funkce, s ohledem na vliv neurovědy. Mluvíme také o autorech, kteří provedli teoretický přehled transakční analýzy z pohledu biologie a mysli, jako jsou Allen a Hine. Zahrnuli jsme také autory s tělovým přístupem, jako jsou Reich a Levine, pro jejich významné příspěvky jak k pochopení toho, jak je skriptovací systém zabudován do těla, tak ke zvážení možnosti rozvoje systematického tělesného přístupu v metodice dekontaminace Dospělého. Dospěli jsme k závěru, že neexistují žádné destruktivní emoce. Destruktivní je způsob, jakým se člověk naučí zacházet s pocity, city a emocemi. A práce na emocích je práce na životním scénáři.

Výzkumná studie zaměřená na dopad tréninkového programu transakční analýzy na emoční stabilitu, jehož cílem je zvýšení úrovně Dospělého egostavu u dospívajících v Sýrii

© 2020 Alaa MHD Taysir Morad

https://doi.org/10.29044/v11p4

Abstrakt

Výzkumná studie zaměřená na dopad tréninkového programu založeného na koncepcích transakční analýzy probíhajícího ve škole v Damašku. Zaměření na egostav Dospělého a emoční stabilitu 36 dospívajících studentů (s 36 v kontrolní skupině). Experimentální soubor nástrojů zahrnoval stávající a nové nástroje, včetně Ego-State Wheel, Ego State Problem-Solving Scale, Ego State Measure, Emotional Stability Brief Measure a Geneva Emotion Wheel. Výsledky ukázaly rozdíly v egostavech Dospělého a Svobodného Dítěte a emoční stabilitě a určité rozdíly mezi chlapci a dívkami v ego stavech Pečujícího Rodiče a Přizpůsobeného Dítěte.

Ročník 10

Ročník 10., vydání 2., listopad 2019

Malý profesor: Úvahy o struktuře, vývoji a evoluci Dospělého v Dítěti

© 2019 Tânia Elizabeth Caetano Alves

https://doi.org/10.29044/v10i2p79

Tento dokument vyšel původně v portugalštině jako O Pequeno Professor: Uma Reflexão Sobre a Estrutura, o Desenvolvimento ea Evolução do Adulto na Criança REBAT XXIII-OCTOBER 2014 PG 125-140 a je zde reprodukován s laskavým svolením UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais – Brazílie. Pokud to bylo možné, byly citace upraveny tak, aby odrážely původní anglické publikace, zejména u publikací TA, které byly přeloženy do portugalštiny.

Abstrakt

Dle konceptu životního scénáře, který vytvořil Eric Berne, je osud každého jednotlivce načrtnut v prvních letech života. Členění egostavu Dítěte, známé jako Dospělý v Dítěti nebo Malý profesor, je zodpovědné za dekódování světa prostřednictvím intuice a analogického myšlení, a tedy tak či onak zaručeno fyzické a emoční přežití. Účelem tohoto článku je kvalifikovat a rozpoznat Dospělého v Dítěti a jeho význam pro konstrukci osobnostních rysů studiem anatomického, fyziologického a emocionálního scénáře, ve kterém se Dospělý v Dítěti vyvíjí. Autor naznačuje, že podivná výdrž a moudrost uchovávaná u Dospělého v Dítěti mohou být v dospělosti přítomny pozitivně, i když události, které jej strukturovaly, byly dramatické.

Příspěvky TA z Indie

© 2019 Julie Hay

https://doi.org/10.29044/v10i2p101

Abstrakt

Původně vytvořený jako obsah úvodního projevu a souvisejícího semináře na konferenci ITAA / SAATA v indickém Koči v srpnu 2018, obsahuje následující přehled teoretických příspěvků autorů se sídlem v Indii v letech 1993 až 2018. Zejména Jsou popsány různé příspěvky Os Summertona a Pearl Drego spolu s přehledem aktivit otce George Kandathila a dalších v oblasti guru, etiky, univerzálního vědomí a strategií konfliktů. Jsou extrahována dvě témata: praktické nápady a modely a kulturní a duchovní podstata indické společnosti s rozšířením Bernského konceptu autonomie do pěti složek, které jsou spojeny s indickou filozofií.

Výzkum vztahů mezi stavy ega a neurotismem mezi indickými muži a ženami

© 2019 Vijay Gopal Sreenivasan & C.Suriyaprakash

https://doi.org/10.29044/v10i2p66

Abstrakt

Jsou uvedeny výsledky výzkumného projektu zkoumajícího vztah mezi koncepty transakční analýzy stavů ega a neurotismem v modelu osobnosti faktorů velké pětky (Big Five Factor). Vzorek 192 indických dospělých (37% mužů, 63% žen) odpověděl v dotazníků Ego State Questionnaire -Revised (ESQ-R) a Big Five Inventory (BFI). Pearsonova korelace produktu a momentu ukázala malou, ale pozitivní korelaci mezi neurotismem a stavy ega Kritického Rodiče a Adaptovaného Dítěte a malou negativní korelaci mezi neurotismem a Pečujícím Rodičem, Dospělým a Svobodným Dítětem. (Všechny korelace významné na úrovni 0,05 pomocí dvoustranného testu.) Byly rozdíly mezi muži a ženami a mezi různými věkovými skupinami.  Ačkoli tento výzkum má svá omezení, zjištění jsou v souladu s teorií TA a mohou mít důsledky pro aplikaci terapie TA.

Prohlášení Rady UK pro psychoterapii k pokynu NICE pro depresi u dospělých

© 2019 Signatáři

https://doi.org/10.29044/v10i2p87

Poznámka editora: Následující text je zde reprodukován se svolením Rady pro psychoterapii ve Spojeném království a jejích spolupracovníků, protože přináší zajímavé a obecně použitelné body o metodikách výzkumu.

Odkazy jsou: UKCP (2019) https://www.psychotherapy.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/NICE-Depression-coalition-position-statement.pdf zpřístupněno 16. října 2019 UKCP (2019) https: / /cdn.ymaws.com/www.psychotherapyresearch.org/resource/resmgr/docs/downloads/StakeholderPositionStatement.pdf zpřístupněno 16. října 2019

TA léčba deprese. Zjednodušená hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – Giovanni

© 2019 Mariavittoria Zanchetta, Laura Farina, Stefano Morena & Enrico Benelli

https://doi.org/10.29044/v10i2p4

Abstrakt

Tato studie je inspirována předchozími sériemi replikací designu případové studie hermeneutického případu (Hermeneutic Single-Case Efficiency Design), jejichž cílem bylo vyhodnotit účinnost manuální léčby transakční analýzy pro depresivní poruchy a depresivní osobnost. Řešíme problémy a obtíže, které se objevily v předchozích sériích případů, jako například: trávení času trénováním skupiny lidí k provádění hermeneutické analýzy, organizováním zapojení externích soudců, kteří budou vydávat konečné rozhodnutí, a řešením nesrovnalostí mezi kvantitativními a kvalitativními údaji. Tato studie navrhuje zjednodušenou metodu provádění hermeneutické analýzy, která vyžaduje pouze jednu osobu, při zachování její platnosti. Integrovali jsme hermeneutický design s pragmatickou metodologií hodnocení případů, abychom při analýze kvalitativního materiálu dodrželi předdefinovaná kritéria. Dále představujeme způsob, jak pomocí skriptového systému detekovat změny v depresivní symptomatologii a depresivní osobnosti. Tento přístup k HSCED jsme otestovali v případě „Giovanniho, 17letého bílého italského muže, který se zúčastnil 16 zasedání transakčně analytické psychoterapie s bílou italskou ženou specializující se na psychoterapii s 2 lety klinických zkušeností. Klient splnil kritéria DSM-5 pro středně těžkou depresivní poruchu a generalizovanou úzkostnou poruchu. Toto je druhé šetření, které hodnotilo účinnost psychoterapie transakční analýzy u depresivních adolescentů.

TA léčba deprese. Zjednodušená hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – Margherita

© 2019 Mariavittoria Zanchetta, Alessia Picco, Barbara Revello, Cristina Piccirillo a Enrico Benelli

https://doi.org/10.29044/v10i2p32

Abstrakt

Tato studie je sedmou ze série sedmi a patří k druhé italské systematické replikaci zjištění z předchozích sérií, která zkoumala účinnost manuální léčby transakční analýzy deprese prostřednictvím Hermeneutic Single-Case Efficiency Design. Řešíme problémy a obtíže, které se objevily v předchozích sériích případů, jako například: trávení času trénováním skupiny lidí k provádění hermeneutické analýzy, organizováním zapojení externích soudců, kteří budou vydávat konečné rozhodnutí, a řešením nesrovnalostí mezi kvantitativními a kvalitativními údaji. Tato studie navrhuje zjednodušenou metodu provádění hermeneutické analýzy, která vyžaduje pouze jednu osobu, při zachování její platnosti. Integrovali jsme hermeneutický design s pragmatickou metodologií hodnocení případů, abychom při analýze kvalitativního materiálu dodrželi předdefinovaná kritéria. Dále představujeme způsob, jak pomocí skriptového systému detekovat změny v depresivní symptomatologii a depresivní osobnosti. Tento přístup k HSCED jsme otestovali v případě „Margherita“, 56leté bílé Italky, která se zúčastnila 16 sezení psychoterapie transakční analýzou s terapeutkou bílou Italkou s 5 letou klinickou zkušeností. Klient vyhověl kritériím DSM-5 pro středně těžkou depresivní poruchu s úzkostnou úzkostí a kritériím SWAP 200 pro rysy depresivních, závislých, vyhýbavých a nepřátelských typů osobnosti s vysokou úrovní fungování.

Ročník 10., vydání 1., červen 2019

Znehodnocení osoby, významu a motivu

© 2019 Stephen B Karpman, MD

https://doi.org/10.29044/v10i1p40

Abstrakt

Existují tři typy znehodnocování na sociální úrovni, které mohou narušovat vazby a intimitu během budování vztahů – Znehodnocení osoby, významu a motivu. Mohou být překážkou v jakémkoli přátelském, rodinném, romantickém nebo obchodním partnerství. Znehodnocují u ostatních jejich potenciál OK, kdo jsou, co říkají a proč to říkají – a co by mohli být. Stejné znehodnocení osobní hodnoty, potenciálu a naděje budou interně aplikovat také v transakčním vztahu se sebou na psychologické úrovni.

„Neříkej nic, co nemůžeš nakreslit.“ Kreativní systém brainstormingu Erica Berneho

© 2019 Stephen B Karpman, MD

https://doi.org/10.29044/v10i1p4

Abstrakt

Toto je článek o invenci nápadů – a ochraně těchto nápadů, včetně příkladů Berneových původních pěti pravidel invence, o tom, jak je úspěšně využívali jeho následovníci, a mezinárodní organizace, kterou na ochranu těchto myšlenek vytvořil.

Skriptová dramatická analýza II

© 2019 Stephen B Karpman, MD

https://doi.org/10.29044/v10i1p21

Abstrakt

Tento článek završuje původní článek Script Drama Analysis (Karpman, 1968), který jako první uvedl do literatury dramatický trojúhelník, diagram rolí a místní diagram. Stejně jako v předchozím článku i tento článek o teorii skriptů vytváří „co nejvíce nových nápadů“ k pokračování Bernova dědictví invencí formou brainstormingu, jak učil své následovníky na svých týdenních úterních nočních seminářích „Think Tank“ v San Francisku v 60. letech. (Karpman, 2014). Nová teorie her a skriptů je propletena do nových kombinací, aby otevřela dveře a inspirovala další novou teorii skriptů. Zahrnuto je: a) 15 nových skriptovacích dramatických trojúhelníků včetně Palimpsest, Redecision, Transference, Freudian, Existential, Miniscript, Biodynamic a Darwinian Drama Triangles; b) Analýza rodinných her, včetně dětského Redecision Triangle, Scénářová hra, Scénářová scéna, Imago scénářové scény a Analýza nefunkční rodiny; c) Dva nové vzorce skriptů pro Script Game Payoff; d) Tři nové interní a externí systémy driverů skriptů; e) Tři nové systémy pro posílení skriptu: Script Formula G, Script Formula P3 a miniscriptový dramatický trojúhelník; f) nový třístranný darwinovský instinkt; g) Šest nových existenčních kontinuí; a h) Čtyři kombinace tříúrovňových diagramů výuky skriptů.

Ročník 9

Ročník 9., vydání 2., prosinec 2018

Léčba deprese TA: Hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – Sergio

© 2018 Enrico Benelli, Giulia Gentilesca, Désirée Boschetti, Cristina Piccirillo, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri & Mariavittoria Zanchetta

https://doi.org/10.29044/v9i2p23

Abstrakt

Tato studie je pátou ze série sedmi a patří k druhé italské systematické replikaci zjištění z předchozích sérií, která zkoumala účinnost manuální léčby transakční analýzy deprese prostřednictvím Hermeneutic Single-Case Efficiency Design. Terapeutkou byla bílá italská žena s 5letou klinickou zkušeností a klientem Sergio, 39letý bílý italský muž, který se zúčastnil šestnácti sezení psychoterapie transakční analýzy. Sergio splnil kritéria DSM5 pro perzistentní depresivní poruchu (dysthymii) s melancholickými rysy, posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD) s vlastnostmi obsedantní osobnosti. Léčba byla zaměřena na svolení užívat a na sebeochranu. Zaměření na depresivní příznaky a obsedantní rysy umožnilo ústup jeho dystymie na konci léčby. Odborníci vyhodnotili případ jako dobrý výsledek: depresivní a úzkostná symptomatologie se klinicky a spolehlivě zlepšila v průběhu léčby a tato zlepšení byla zachována i při následných sledováních. Klient dále uvedl významnou změnu v rozhovoru po léčbě a tyto změny byly přímo připsány terapii.

TA léčba deprese: Hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – Beatrice

© 2018 Enrico Benelli, Francesca Vulpiani, Giorgio Cristiano Cavallero, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri a Mariavittoria Zanchetta

https://doi.org/10.29044/v9i2p42

Abstrakt

Tato studie je šestou ze série sedmi a patří k druhé italské systematické replikaci zjištění z předchozích sérií, která zkoumala účinnost manuální léčby transakční analýzy deprese prostřednictvím Hermeneutic Single-Case Efficiency Design. Terapeutkou byla bílá italská žena s 10letou klinickou zkušeností a klientkou Beatrice, 45letá bílá italská žena, která se zúčastnila šestnácti sezení psychoterapie transakční analýzy. Beatrice splnila kritéria DSM 5 pro depresivní poruchu, úzkostnou úzkost a závislé a histriónské rysy osobnosti. Odborníci vyhodnotili studii jako dobrý výsledek: depresivní a úzkostná symptomatologie se klinicky a spolehlivě zlepšila v průběhu léčby a tato zlepšení byla udržována po celou dobu intervalů sledování. Dále klientka zaznamenala významnou změnu v rozhovoru realizovaném po léčbě a tyto změny byly přímo připsány terapii.

Supervize v psychoterapii z pohledu transakční analýzy

© 2018 Maria Regina Ferreira Da Silva

https://doi.org/10.29044/v9i2p81

Poznámka: Tento příspěvek se původně objevil v portugalštině jako Supervisão em Psicoterapia na Perspectiva da Análise TransacionalREBAT XIV, August 2015, 108-119 a je zde reprodukován s laskavým svolením UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil. Pokud to bylo možné, byly citace upraveny tak, aby odrážely původní anglické publikace, zejména u publikací TA.

Abstrakt

Tento článek se zabývá supervizí v klinické psychologii, která se liší od pedagogické praxe v psychologii. Cílem je rozšířit reflexi supervize, role supervizora a školení psychoterapeutů z pohledu supervize v metodice transakční analýzy. Supervize je o procesu profesionálního rozvoje, který musí kvalifikovat dovednosti účastníka, rozvíjet ty, které chybí, a rozšířit jejich potenciál k dosažení profesionálního úspěchu, protože budování psychoterapeutických znalostí se neomezuje pouze na teoretický obsah a musí zahrnovat výcvik praktických dovedností, profesionální postoj a etiky.

Rituály jako promotéři autonomie

© 2018 Joana Henneman

https://doi.org/10.29044/v9i2p87

Poznámka: Tento příspěvek se původně objevil v portugalštině jako Rituais como Fomentadores de AutonomiaREBAT XXIII, October 2014, 69-80 a je zde reprodukován s laskavým svolením UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil. Pokud to bylo možné, byly citace upraveny tak, aby odrážely původní anglické publikace, zejména u publikací TA.

Abstrakt

Pro Erica Berna, psychiatra, který vyvinul transakční analýzu, je rituál formou strukturování času, která poskytuje menší uznání ve vztazích. Tento článek si klade za cíl znovu označit koncept tím, že přináší pochopení, že ritualizaci nelze chápat jako podřízení se vzorům naprogramovaným tradicí a společenskými zvyky, ale jako akce, která poskytuje prostředí stimulující rozvoj autonomie. Úvahy autorů v oblasti antropologie, psychologie a sociologie, včetně van Gennep, Terrin, Bell, Zoja, Tambiah a Turner, slouží k ilustraci a vysvětlení studia rituálů jako praktik naplněných symbolikou a významy. Prostřednictvím Eliade a Batesona se uvažuje o pojmech posvátnosti a zasvěcení. Autonomie se označovaná dle Berneho to vnímá, což znamená schopnost uvědomění, intimity a spontánnosti.

Autonomie nebo závislost: Práce s terapeutickou symbiózou ve vztahu nepsychotických terapeutů a klientů

© 2018 Vitor A Merhy

https://doi.org/10.29044/v9i2p64

Poznámka: Tento článek se původně objevil v portugalštině jako Crescendo em direção à autonomia ou à dependência? Analistas Transacionais –Brasil.

Abstrakt

Symbióza je koncept vyvinutý Schiffovou a dalšími v její práci s klienty s těžkými psychózami, jako je schizofrenie. Naším záměrem je v tomto článku navrhnout reflexi jeho použitelnosti u našich nepsychotických klientů v rámci konzultační praxe. Přezkoumáním teorie vývoje, autory s teoretickým rámcem transakční analýzy, se snažíme zjistit možnosti toho, co se může stát v primární symbióze prostřednictvím jejího neřešení, v každém období vývoje lidské bytosti od koncepce po dospělou fáze. V této primární symbióze, pokud nebude vyřešena, bude vyvinuto vytvoření skriptu a matice různých vztahů závislosti na životě. Řešení tohoto problému prostřednictvím terapeutické symbiózy ve vztahu terapeut-klient může vést k dosažení bernovské autonomie s jejími složkami vědomí, spontánnosti a intimity.

Proces smrti a truchlení: Příspěvky transakční analýzy

© 2018 Maria Clara Ramos Grochot

https://doi.org/10.29044/v9i2p72

Poznámka: Tento příspěvek se původně objevil v portugalštině jako Morte e o Processo de Luto: Contribuições da Análise Transacional REBAT XXIII, October 2014, 81-98 a je zde reprodukován s laskavým svolením UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil. Pokud to bylo možné, byly citace upraveny tak, aby odrážely původní anglické publikace, zejména u publikací TA. Poznámka editora – původní přeložený abstrakt odkazoval na smutek – portugalské slovo „luto“ může odkazovat na smutek nebo truchlení. Truchlení se zde používá většinou, protože má širší konotace v angličtině.

Abstrakt

Ztráta, smrt a truchlení jsou situace zahrnující lidi v různých fázích jejich života. Účelem tohoto článku je představit přístup k psychické reakci určované zkušenostmi se smrtí nebo ztrátou, analyzovat proces truchlení a korelovat popis pěti fází Kübler-Ross se znehodnocovacími úrovněmi Schiffové. Vzhledem k tomu, že ke ztrátám a úmrtím dochází v životech lidí, a je to obvykle faktor velkého stresu, vysvětlíme fáze, kterými truchlící procházejí, aby zpracovali proces truchlení. Dospěli jsme k závěru, že práce s procesem truchlení prostřednictvím intervencí na znehodnocování a jejich korelace s fázemi prožívanými v tomto období se osvědčila při překonávání problémů v terapeutickém procesu.

Ročník 9., vydání 1., červen 2018

O pocitech, emocích a cítění: příspěvek k teoretickým základům transakční analýzy

© 2018 Jane Maria Pancinha Costa

https://doi.org/10.29044/v9i1p43

Poznámka: Tento dokument byl přeložen a je zde publikován se svolením REBAT – Brazilian Journal of Transactional Analysis 21: 1, 2011 64-82

Souhrn

Tento článek má za cíl představit nové myšlení a rozšíření znalostí emocí a pocitů v rámci transakční analýzy prostřednictvím dialogu mezi Ericem Bernem, Antoniem Damasiem a Humbertem Maturanou. Z Berneho pochází hlavní rámec transakční analýzy a základní koncept stavů ega. Od Damasia pochází rozdíl mezi pocitem, emocemi a náladou, stejně jako pochopení organizace mozku. Z Maturany pochází porozumění důležitosti emocí, zejména emocí lásky, v procesu lidské evoluce. Z tohoto dialogu lze vidět základ pro pět primárních emocí, na které se v transakční analýze odkazuje: hněv, strach, smutek, radost a láska. Nakonec existuje návrh na aktualizaci konceptu stavů ega v souladu s tímto dialogem.

Psychologické hranice a psychologické mosty: kategorizace a aplikace konceptů transakční analýzy

© 2018 Julie Hay

https://doi.org/10.29044/v9i1p52

Abstrakt

Část 1 tohoto příspěvku, která byla podněcována přípravou prezentace na vzdělávací akci TA, poskytuje přehled literatury založené na TA, která se zaměřuje na odkazy na psychologické hranice související s navrhovaným novým rámcem pro kategorizaci těchto hranic na úrovních člověka (intrapersonální, osobní), lidí (mezilidské, rodinné, sousedské), místa (region, země, oblast, kontinent) a planety (prostředí, Země, Vesmír). Jsou popsány koncepty TA považované za relevantní pro každou hranici. Komentáře k hranicím praktiků vedou do části 2, která řeší psychologické mosty přes hranice, například vytvořené prostřednictvím dohledu a rámců pro zvýšení povědomí o nevědomých procesech. Je zahrnuta kritika současného pole aplikačních hranic TA a část 2 končí modelem, který představuje obecný most ke kontaktu.

Interpretační fenomenologická analýza zkušeností čtyř jednotlivců hlásících expozici šikany na pracovišti ve Velké Británii

© 2018 Mary O’Neill & Denise Borland

https://doi.org/10.29044/v9i1p23

Abstrakt

Autoři se domnívají, že šikana je toxická dynamika, která je na moderním pracovišti rozšířená, a proto přezkoumávají obecnou literaturu týkající se výzkumu a transakční analýzu týkající se tohoto tématu a docházejí k závěru, že o nepříznivých interakcích na jednotlivce je málo popsáno. Dále popisují, jak prováděli Interpretativní fenomenologickou analýzu (IPA) zkušeností čtyř jednotlivců, kteří se sami identifikovali a byli také operativně identifikováni pomocí upravené verze Dotazníku negativních aktů (NAQ-R) jako šikanovaného manažerem v rámci jejich organizace. Byl také použit obecný dotazník o zkušenostech se šikanou, po kterém následovaly rozhovory. Byly analyzovány přepisy a byly identifikovány tři témata a sedm podtémat. Zjištění naznačují, že účastníci zažili pocity hněvu a bezcennosti, ale tyto pocity byly ztlumené a snížené, což dokazuje jazyk a narativní styly účastníků. To je interpretováno tak, že znehodnocují své zkušenosti a výsledný dopad na jejich zdraví. Bylo zjištěno, že účastníci vnímají svého manažera jako kritického a obviňujícího a že k nim ztratili důvěru kvůli údajnému porušení hranic. Účastníci také vnímali organizaci negativně, pokud účastníka nedokázali podpořit; toto bylo považováno za podporu negativního chování. Výsledná témata jsou analyzována pomocí několika konceptů TA, včetně znehodnocování, životních pozic, psychologických her, driverů, miniscriptů a životního scénáře.

Agent sebevraždy jako stav mysli: ruská studie analýzy záznamů sebevražd založená na egogramu

© 2018 Dmitri I. Shustov, Olga D. Tuchina, Tatiana V. Agibalová, Nadežda L. Zujkova

https://doi.org/10.29044/v9i1p5

Abstrakt

Článek prezentuje zjištění analýzy sebevražedných poznámek založených na egogramu, kterou provedli tři odborníci (MD, PhD, certifikovaní v TA) na vzorku 26 osob (36 sebevražedných poznámek) v ruském Rjazani v letech 2000 a 2017. výsledky studie naznačují, že presuicidní intrapersonální aktivita je poměrně různorodá a vyvíjí se a může se lišit mezi těmi, kteří dokončí sebevraždu smrtelně, a těmi, kteří jejich pokus o sebevraždu přežijí. Smrtelné sebevraždy byly charakterizovány zvýšenými hladinami Dospělého a Adaptovaného Dítěte, zatímco neletální pokusy o sebevraždu ukázaly zjevný nárůst Adaptovaného Dítěte a negativní úroveň Kontrolujícího Rodiče. Autoři vyvodili, že sebevražední jedinci se závažným smrtícím úmyslem mohou udržovat mírné úrovně Adaptovaného Dítěte (utrpení), aby umožnili Dospělému hromadit energii potřebnou k provedení smrtelného pokusu o sebevraždu. U pokusů o sebevraždu může vysoká úroveň negativního cílení Rodiče na relevantní ostatní rozptýlit energii potřebnou k dokončení sebevraždy. Pokusné sebevražedné egogramy ilustrovaly manipulativní povahu neletálních pokusů o sebevraždu, zatímco dokončené sebevraždy ne. Egogramy neletálních pokusů o sebevraždu a intoxikované dokončené sebevraždy měly podobné rozložení úrovní stavu ega, což může odrážet účinek alkoholu zasahujícího do činnosti ochranných rodičovských podstruktur a posilovat roli negativního Kontrolujícího Rodiče zaměřeného buď na své vnitřní já, nebo na relevantní ostatní.

Ročník 8

Svazek 8, 2. července 2017

Rozvoj vědeckého systému hodnocení školení Transactional Analysis Německou asociací pro transakční analýzu

© 2017 Norbert Nagel, Joachim König, Sebastian Ottmann a Annika Hahnle

https://doi.org/10.29044/V8I2P3

Abstraktní

Autoři prezentují vývoj a statistickou analýzu online systému hodnocení transakčních analýz prováděnou pod záštitou Německé asociace pro transakční analýzu (DGTA). Je objasněno porozumění evaluačnímu výzkumu a prezentována forma zadávání dat a její zakotvení v teorii transakční analýzy. Důraz je kladen na rozvoj konceptu kompetencí, definici kategorií kompetencí a reprezentaci základů transakčně-analytické pedagogické teorie. Vědecké zkoumání platnosti a spolehlivosti vah, výzkumný proces s předběžným a opětovným testem a vyhodnocení údajů v systému online hodnocení jsou rozsáhle zdokumentovány. Závěrem se tvrdí, že toto online hodnocení DGTA je jedním z mála nástrojů hodnocení výuky zaměřených na výsledky v německy mluvících zemích, které splňuje kritéria vědecké kontroly a je zveřejněno.

Recenze procesu terapeuta: Cykly Rupture & Repair v relační psychoterapii transakční analýzy pro klienta s odmítavým stylem připoutání: „Martha“

© 2017 Silvia Baba Neal

https://doi.org/10.29044/V8I2P24

Abstraktní

Tento článek je terapeutickým přehledem procesu, který nastal během systematické případové studie psychoterapie s „Martou“, klientkou, která se projevovala depresí, úzkostí, alexithymií a odmítavým / vyhýbavým stylem připoutání. Je popsáno hodnocení, diagnóza klienta a směr léčby, následovaný podrobným popisem terapeutického procesu prostřednictvím 12 sezení a 2 postterapeutických rozhovorů. Výsledky analytického týmu jsou shrnuty, což naznačuje podporu pro identifikaci problémů terapeutem v průběhu léčby. Zvláštní pozornost věnuje analytický tým dvěma bodům prasknutí a opravy, přičemž pragmatické hodnocení potvrzuje, že relační boje mezi terapeutem a klientem se zdály klíčové při vytváření pozitivní změny.

Zkrocení Julie a jejího vyhýbavého stylu připoutání

© 2017 Valérie Perret

https://doi.org/10.29044/V8I2P35

souhrn

V této případové studii představuji aplikaci modelu vyvinutého Richardem Erskinem ze „Self in Relationship“ klientovi, kterému budu říkat Julie. Popíšu otevřenou a uzavřenou doménu kontaktu, kterou jsem pozoroval na začátku práce. Poté vysvětlím, jak přivedu tuto klientku do stavu probuzení anestetizovaných domén prostřednictvím implicitního doprovodu a plného kontaktu při respektování jejího vyhýbajícího se stylu připoutání.

Hanba, metla dohledu

© 2017 Valérie Perret

https://doi.org/10.29044/V8I2P41

Jak si vytvoříme hanbu? Jak to ovlivní dohled? Jak to může nadřízený řešit?

Moje motivace při psaní tohoto článku pochází z mé osobní zkušenosti s hanbou. Potlačilo to mé myšlení, moji spontánnost, kreativitu, a proto omezilo můj osobní a profesionální rozvoj. Osvobození mi umožnilo získat svobodu, energii a legitimitu. Ve své praxi supervizora jsem získal odbornou způsobilost a asertivitu.

Mým cílem při psaní tohoto článku je, abychom my jako supervizoři společně uvažovali o tom, jak se díváme na proces hanby na našich supervizních zasedáních.

Svazek 8, 2. července 2017

MÄDER, MAYA (2017): SAMOSTATNÉ ZKUŠENOSTI V PSYCHOTERAPII: VÝZNAM PRO ZÍSKÁNÍ KOMPETENCÍ VE VÝCVIKU TRANSAKČNÍ PSYCHOTERAPIE

Kniha recenzovaná Güntherem Mohrem

https://doi.org/10.29044/V8I2P49

Ročník 8, vydání 1. prosinec 2017

Léčba deprese TA: Hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – „Anna“

© 2017 Enrico Benelli, Emanuela Moretti, Giorgio Cristiano Cavallero, Giovanni Greco, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri a Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V8I1P3

Abstraktní

Tato studie je první ze série sedmi a patří do druhé italské systematické replikace nálezů ze dvou předchozích sérií (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Benelli, 2016a, 2016b, 2016c), které zkoumaly účinnost manuálně léčba transakční analýzy deprese pomocí Hermeneutic Single-Case Efficiency Design (HSCED). Terapeutkou byla bílá italská žena s 8letými klinickými zkušenostmi a klientkou Annou byla 33letá bílá italská žena, která se zúčastnila 16 relací psychoterapie transakční analýzy. Anna s úzkostnou úzkostí uspokojila kritéria DSM-5 pro mírnou perzistující depresivní poruchu (dystymii). Závěr porotců byl, že se jednalo o případ s dobrým výsledkem: dystymické příznaky se v průběhu léčby zlepšily a byly udržovány v „zdravém“ rozmezí při 6měsíčním sledování, klient uvedl pozitivní zkušenost s terapie a popsal důležité změny v intrapsychických a interpersonálních vzorcích. V této případové studii prokázala účinnost léčby deprese transakční analýzou účinnost při léčbě přetrvávající depresivní poruchy.

TA léčba deprese: Hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – „Caterina“

© 2017 Enrico Benelli, Sara Filanti, Roberta Musso, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri a Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V8I1P21

Abstraktní

Tato studie je druhou ze série sedmi a patří do druhé italské systematické replikace zjištění ze dvou předchozích sérií (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Benelli, 2016a, 2016b, 2016c), které zkoumaly účinnost manuálně léčba transakční analýzy deprese prostřednictvím Hermeneutic Single-Case Efficiency Design. Terapeutkou byla bílá italská žena s 10letou klinickou zkušeností a klientkou Caterinou byla 28letá bílá italská žena, která se zúčastnila 16 sezení psychoterapie transakční analýzy. Caterina splnila kritéria DSM-5 pro depresivní poruchu s generalizovanou úzkostnou poruchou. Závěrem soudců bylo, že se jednalo o vynikající případ s dobrým výsledkem: depresivní příznaky vykazovaly časné klinické a spolehlivé zlepšení, udržované až do 6měsíčního sledování, doprovázené snížením symptomů úzkosti, globálním utrpením a závažností osobních problémů . Dodržování manuální léčby deprese se jeví jako dobré až vynikající. V této případové studii prokázala účinnost léčby deprese transakční analýzou účinnost při léčbě závažné depresivní poruchy při komorbiditě s úzkostnou poruchou.

TA léčba deprese: Hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – „Deborah“

© 2017 Enrico Benelli, Maddalena Bergamaschi, Cristina Capoferri, Stefano Morena, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri, Mariavittoria Zanchetta & Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V8I1P39

Abstraktní

Tato studie je třetí ze série sedmi a patří do druhé italské systematické replikace nálezů ze dvou předchozích sérií (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Benelli, 2016a, 2016b, 2016c), které zkoumaly účinnost manuálně léčba transakční analýzy deprese prostřednictvím Hermeneutic Single-Case Efficiency Design (HSCED). Velká deprese a podprahová deprese jsou často v komorbiditě s úzkostnými poruchami v dětství a dospívání a představují rizikový faktor pro přetrvávající problémy duševního zdraví v dospělosti. Terapeutkou byla bílá italská žena s 15letou klinickou zkušeností a klientkou Deborah byla 15letá bílá italská adolescentka, která se zúčastnila šestnácti relací psychoterapie transakční analýzy. Závěr soudců byl, že se jednalo o případ s dobrým výsledkem: depresivní a úzkostná symptomatologie se klinicky a spolehlivě zlepšila v průběhu léčby a tato zlepšení byla udržována po celou dobu intervalů sledování. Klientka dále uvedla významnou změnu v rozhovoru po léčbě a tyto změny byly přímo připsány terapii. V této případové studii prokázala transakční analýza manuální léčby deprese v dospělosti svou účinnost i při léčbě depresivních a úzkostných symptomů v dospívání