TA Research & Practice

TA Research & Practice

Connecting The Transactional Analysis Community Worldwide

en English

Česky

We would like to thank David Krystof for his kind assistance in preparing the following abstract translations, he can be contacted at: [email protected]. David specializes in adult education and organizational development. He uses mainly TA approach in his work. He co-operates with Mendel University in The Czech Republic and realizes research projects connected with TA.

Rádi bychom poděkovali Davidu Kryštofovi za laskavou pomoc při přípravě následujících překladů abstraktů. Je možné ho kontaktovat na: [email protected]. David se specializuje na vzdělávání dospělých a organizační rozvoj. Ve své práci využívá hlavně TA přístup. Spolupracuje s Mendelovou univerzitou v České republice a realizuje výzkumné projekty spojené s TA.

Ročník 14, Vydání 2. prosince 2023

Výstupy měření v klinické praxi transakční analýzy

Carol Remfrey Foote

https://doi.org/10.29044/v14i2p3

Abstrakt

Článek představuje přehled literatury o použití výstupů měření (OM) v poradenství a psychoterapii, kterou provedla autorka jako součást svého výzkumu (bude zmíněn později) o tom, jak praktici transakční analýzy používají OM při uzavírání smluv TA, diagnóze a plánování léčby. Je prezentována široká škála literatury mimo TA, jsou popsány různé OM, jsou popsány pozitivní a negativní postoje praktiků a také to, co mají tendenci dělat místo používání OM. Uvádí se, jak málo poradců a psychoterapeutů využívá OM jako součást své klinické praxe. Článek zkoumá problémy a poskytuje větší hloubku a podrobnosti o „výhodách a nevýhodách“ používání OM v praxi TA a chce ve spolupráci s touto výzkumnou studií podpořit diskusi na toto téma.

Model časové osy egostavu

Zbigniew Wieczorek

https://doi.org/10.29044/v14i2p17

Abstrakt

Autor představuje další způsob, jak uvažovat o adaptacích osobnosti a komunikačním procesu na základě rámce vycházejícího z neurolingvistického programování a o tom, jak charakterizujeme chronologický čas v prostoru kolem nás. Představuje model, ve kterém lze egostavy diagnostikovat a pracovat s nimi podle toho, zda jsou považovány za minulé, současné nebo budoucí.

Přehodnocení Rodiče: Model egostavu založený na oceňování

Lena Kornyejevová

https://doi.org/10.29044/v14i2p24

Abstrakt

Dvě integrující složky egostavu Rodiče v původním funkčním modelu jsou přehodnoceny v kontextu psychoterapeutické práce a její účinnosti. Je prezentována a zvažována alternativní interpretace funkčního modelu, založená jak na teoretických úvahách široce akceptovaných v profesi, tak na praktické implementaci přehodnoceného funkčního modelu. Předkládaný elaborát je založen na hodnotovém principu, tzn. předpoklad, že potřeba sebeúcty je základní sociální potřebou a že zkušenost devalvace významnou rodičovskou postavou způsobuje psychické trauma a korelované deficity a kompenzace. Je diskutována důležitost sebeúcty v kontextu vazby, „narcistického zranění“ a zranitelnosti a empirických zjištění a terapeutických reakcí v psychoterapeutické praxi. Pro ilustraci aplikace modelu je prezentována případová studie párové terapie.

Rozvoj leadershipu: Podpora a rozvoj kolegů

Szabolcs Lovas

https://doi.org/10.29044/v14i2p33

Abstrakt

Je uveden popis programu rozvoje leadershipu navrženého a provozovaného v rámci organizace, včetně toho, jak probíhalo uzavírání smluv (kontraktování) s více stranami a jak byla řešena psychologická, profesní a administrativní úroveň kontraktu. Kromě přehledu programu jsou uvedeny podrobnosti o obsahu a průběhu třetího sezení a také o reakcích účastníků, kteří se podělili o to, co se naučili.

Stavy vědomí a egostavy

Stephen Lankton

https://doi.org/10.29044/v14i2p42

Abstrakt

Teorie vědomí je představena a propojena s egostavy. Jsou popsány různé úrovně vědomí a jak stavy vědomí (SoC) zahrnují různé zkušenosti, což vede k omezením, jak mohou jednotlivci přistupovat k různým zdrojům, když se nacházejí ve specifických stavech. Jsou uvedeny příklady související s každodenním životem, následované nápady, jak mohou praktici využít empatii s klienty, aby byli klienti schopni změnit obsah problematických stavů vědomí (SoC).

Ročník 14, číslo 1, červen 2023

Práce s životním scénářem s využitím transakční analýzy a triologie: Popis trilogického poradenství

© 2023 G Jayakumar a MD Ajithabai

https://doi.org/10.29044/v14i1p3

Abstrakt

Autoři uvádějí podrobnosti o konceptu „trilogie“, což je „věda tří“, kterou vyvinul Fr. George Kandathil a metoda poradenství, kterou vyvinul S. Siddharthan. Popisují trojúhelník známý jako GK Frame a ilustrují, jak jej lze považovat za způsob, jak chápat a analyzovat lidství. Ukazují, jak může být vnímán jako obsáhlejší než několik jiných psychologických přístupů k osobnosti, včetně zdůraznění nedostatku pozornosti vztahu ve všech vývojových trendech transakční analýzy včetně novějších. Dále představují podrobný návod, jak aplikovat trilogické poradenství, a poskytují dvě případové studie. Neprospěšný proces označují jako „chování“, což je způsob, jakým pocity prožívané v těle vedou k nežádoucímu chování, které mohou ostatní pozorovat. Učení klientů, jak pozorovat a případně narušit tento proces prostřednictvím meditace, je způsob, díky kterému tato forma poradenství vyžaduje pouze jedno sezení s klientem, protože klient je pak vybaven k tomu, aby pokračoval v procesu sám, dokud nebude dosaženo zdravého výsledku.

Vyvíjející se svět koučování

© 2023 Keri Phillipsová

https://doi.org/10.29044/v14i1p16

Abstrakt

Tento článek je o vyvíjejícím se světě koučování a mísí osobní zkušenosti a vzpomínky s rozsáhlým přehledem materiálů od řady autorů. Autor poskytuje vlastní modely; Přehledový model pro ilustraci hloubky a šířky světa koučování; Model pozic pro ilustraci problému, klienta, kouče a supervizora; a Koučovací komunita, která ukazuje překrývající se individuální a kolektivní hranice a jak tyto vedou k výzvám v koučování.

Trauma, paměť a dopad terapie nových rozhodnutí

© 2023 Tony White

https://doi.org/10.29044/v14i1p24

Abstrakt

Dochází k závěru, že terapie nových rozhodnutí je formou expoziční terapie. Zatímco terapie nových rozhodnutí má mnohem širší cíle než terapie expozice, Gouldingovi vytvořili účinnou formu terapie expozice, která je součástí procesu znovu rozhodování. Existuje velké množství výzkumných důkazů ověřujících účinnost expoziční terapie jako léčby traumatu a zvláště PTSD (posttraumatická stresová porucha). Tento článek ukazuje, jak je terapie nových rozhodnutí expoziční terapií a jak může expoziční terapie pomoci při reintegraci odštěpených fragmentů osobnosti, které se tvoří ve schizoidním procesu.

Transakčně analytická psychoterapie s klienty, kteří jsou neurodivergentní: zkušenosti a doporučení pro praxi

© 2023 Claire Bowers a Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v14i1p32

Abstrakt

Tato kvalitativní výzkumná studie využívá Interpretativní fenomenologickou analýzu (IPA) (Smith, Flowers & Larkin, 2009; Smith & Nizza, 2022) ke zkoumání toho, jak lze psychoterapii s využitím transakční analýzy efektivně použít u klientů, kteří jsou neurodivergentní. Cílem bylo prozkoumat zkušenosti jednotlivců, z nichž všichni byli neurodivergentní a v dospělosti podstoupili psychoterapii, ale v dětství nebyli diagnostikováni.

Všichni zapojení jednotlivci hlásili pocit frustrace, smutku a studu, pokud jde o to, jak ostatní historicky reagovali na jejich neurodivergenci a neurodivergentní chování. Tato studie si kladla za cíl podívat se za hranice vnějšího chování k základní potřebě a zvážit, co mohou neurodivergentní klienti potřebovat, a to jak od svého psychoterapeuta, tak od své psychoterapie.

Tato studie navrhuje čtyři hlavní psychoterapeutické potřeby, identifikuje tři hlavní pasti, do kterých se psychoterapeuti mohou dostat při práci s neurodivergentními klienty, a popisuje osm vztahových afirmací, které je důležité vzít v úvahu při práci s neurodivergentními klienty.

Návrh výzkumu: Zkoumání fenomenologických změn a zlepšení naladění pomocí tanečních/rytmických pohybů

© 2023 Zara Irani

https://doi.org/10.29044/v14i1p55

Abstrakt

Je popsán návrh výzkumné studie a je vítána zpětná vazba. Výzkumný cíl je popsán jako zkoumání toho, zda se tanec, zde definovaný jako pohyb těla rytmickým způsobem, může stát nástrojem pro praktika, který jej může používat s klienty v rámci modelu subsymbolické komunikace. Přehled literatury začínající psychoanalýzou a aktualizovaný u vyškolených tanečníků pracujících s demencí obsahuje odkazy na řadu materiálů TA. Autor zdůrazňuje potřebu sebereflexe, etických úvah a kulturních implikací. Článek také obsahuje úvodní autorův návrh metodologie výzkumu a jak by ji pak mohli používat kolegové.

Keri Phillips – nekrolog – červen 2023

© 2023 Julie Hay

https://doi.org/10.29044/v14i1p64

Nekrolog – Keri Phillips

Ročník 13, číslo 2, prosinec 2022

Aplikovaná transakční analýza v hudební výchově: Přirozeně se vyskytující chování učitelského ega a jejich vliv na motivaci studentů

© 2022 Kianush Habibi

https://doi.org/10.29044/v13i2p3

Abstrakt:

Cílem této studie bylo prozkoumat vliv chování učitele na motivaci žáků během interakce učitel-žák v hudební výchově. Pozorování komunikace mezi učiteli hudební výchovy a jejich studenty provedl autor z pohledu transakční analýzy. Zúčastnili se studenti ve věku 7 až 12 let a zúčastnilo se i 7 učitelů. Přirozeně se vyskytující ego-stav chování u těchto učitelů během interakcí s jejich studenty bylo pozorováno a zaznamenáno se záměrem posoudit dopad na motivaci studentů. Hypotézou bylo, že účinky chování učitele, které se projevuje jako stavy ega Dospělý, Pečující Rodič a Svobodné dítě, významně zvyšují motivaci studentů. Výsledky studie naznačují, že tato hypotéza je platná.

Představ si to: Postmoderní metody nových rozhodnutí využívající imaginaci

© 2022 Aruna Gopakumar and Nikita Bandale

https://doi.org/10.29044/v13i2p17

Abstrakt:

Tento článek představuje dva příběhy terapie nových rozhodnutí, které využívají klientovu představivost a jako zdroje pro změnu. Představuje zdůvodnění pro používání obrazů a představivosti s větším vědomím jako terapeutické intervence, jak pro odhalování nevědomých vzorců scénáře, tak pro vybízení ke změně. Techniky terapie nových rozhodnutí, které využívají zobrazování, byly nahlíženy konstruktivistickou optikou s nadějí, že použití těchto technik může získat v současné praxi význam.

Tvrdá dohoda, měkká dohoda a nevědomí

© 2022 Tony White

https://doi.org/10.29044/v13i2p25

Abstrakt:

Tento článek je zkoumáním toho, co jsou tvrdé a měkké dohody, jak odlišně ovlivňují proces psychoterapie a zejména jak ovlivňují nevědomí a typ nevědomého materiálu, který každý typ dohody bude mít tendenci vyvolávat. To má zase značný vliv na dění v terapeutické místnosti. Tyto dva typy dohod vytvářejí odlišné prostředí a klima, ve kterém může psychoterapie probíhat. Tento článek vysvětluje, jaké jsou dva různé přístupy a jak s nimi může terapeut zacházet.

Klientský systém: Význam skupiny klientské podpory v oblasti zdravotnických věd

© 2022 Tânia Caetano Alves

https://doi.org/10.29044/v13i2p32

Abstrakt:

Autor v této fenomenologické studii navrhuje prezentaci prostřednictvím narativní studie zakotvené v přehledu literatury konceptu klientského systému v oblasti zdravotnických věd transakční analýzy. Poskytuje základ pro pochopení důležitosti znalostí a interakce zdravotnických profesionálů se skupinami podpory klientů – klientským systémem – pokud jsou v určitém okamžiku zapojeni do kontinua zdraví a nemoci. Zamýšlí se nad dopadem, který ztráta fyzické pohody může způsobit nejen na nemocného jedince, ale také na skupiny, k nimž patří, včetně zdravotnického týmu, který se podílí na péči. Navrhuje také holistický a integrující pohled na zdraví.

Měření konceptu autonomie TA a jeho korelace se skóre sebevýkonnosti zaměstnanců ve srovnání s hodnocením jejich manažera

© 2022 Buket Kılıç and Olca Sürgevil

https://doi.org/10.29044/v13i2p44

Abstrakt:

Cílem studie je změřit účinek konceptu autonomie transakční analýzy a její souvislost s konzistencí mezi sebehodnocením zaměstnanců a výkonnostním skóre jejich manažera. Byl použit dotazník, který byl vyvinut a upraven osobami, které studovaly, aby se staly praktikujícími transakčními analytiky. Kromě zjištění, že se zdá, že existuje korelace mezi vysokým skóre v dotazníku a souhlasem zaměstnance s hodnocením jejich manažera, bylo zjištěno, že v dotazníku byly nedostatky, což vyvolalo otázky o konceptu autonomie tak, jak je. typicky popsané v rámci transakční analýzy. Je zahrnut revidovaný dotazník obsahující pouze 11 z původních 19 otázek a je ukázáno, jak mohou být původně čtyři a poté dvě složky dva různé faktory.

Ročník 13, Číslo 1, 2022

Vývoj inventáře nových egostavů – zpráva o brazilském vzorku s portugalskou verzí

© Renata Cristina Brandão Rossini, Ederaldo José Lopes, Joaquim Carlos Rossini

https://doi.org/10.29044/v13i1p3

Abstrakt

Tato studie byla provedena v Brazílii a představuje nový inventář vytvořený pro hodnocení egostavů, což je důležitý koncept v teorii transakční analýzy. Studie se zúčastnilo 295 dobrovolníků obou pohlaví ve věku od 18 do 70 let. Explorativní faktorové analýzy ukázaly nástroj v portugalštině sestávající z 37 položek adekvátně charakterizovaných v šesti faktorech: Kritický Rodič (CP), Pečující Rodič (NP), Dospělý (A), Svobodné Dítě (FC), Adaptované Dítě – Submisivní Dítě (ACS) a Adaptované Dítě – Vzpurné (ACR). Výsledkem je užitečné měření pro zkoumání a mapování egostavů a jako základ pro budoucí výzkum v řadě dalších jazyků.

Interpretativní fenomenologická analýza zkušeností terapeutů s prací během globální nouzové situace COVID-19 s využitím transakční analýzy

© Claire Daplyn

https://doi.org/10.29044/v13i1p11

Abstrakt

Toto je kvalitativní výzkumná studie využívající interpretativní fenomenologickou analýzu (IPA) (Smith, 1995) o zkušenostech britských terapeutů využívajících transakční analýzu, kteří pracují s klienty před a během globální pandemie COVID-19. Cílem bylo zjistit, jaké to je přejít od terapeutické práce v ustálených, převážně osobních vztazích s klienty k okamžité nutnosti zvládat zásadní osobní i profesní změny souběžně s klienty, kteří se vyrovnávají s analogickými výzvami ve svém vlastním životě. Zjištění naznačují, že účastníci zažili traumatické stresové reakce. Účastníci se zpočátku cítili nepřipraveni na zvládnutí mnoha výzev spojených s přechodem od osobní k online terapii s klienty. Kromě technologických a etických problémů zaznamenali změny v kvalitě a povaze terapeutického vztahu. S postupem času však také našli pozitivní aspekty online práce a zažili pocit profesního posílení. Jako významnou vnímali roli profesních orgánů a školících zařízení. Rozmanitost online školení dostupného v různých zemích a komunitách byla oceněna, i když kvalita studijních zkušeností byla různá.

Mezikulturní studie pasivity učitelů optikou transakční analýzy aplikované ve vzdělávání

© Anna Pierzchała, Edyta Widawska, Piotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v13i1p28

Abstrakt

Účel: Účelem článku je představit výsledky výzkumu založeného na konceptu pasivity v souladu s předpoklady transakční analýzy – jedné z psychoterapeutických modalit v humanistické myšlenkové škole. Pasivita je definována jako chování, které blokuje konstruktivní jednání a jednání zaměřené na řešení.

Design/Metodologie/Přístup: Mezi hlavní výzkumné metody patřily diagnostické průzkumy a dotazníkové techniky. Ve studii byl použit dotazník „Realita pedagoga“ od Anny Pierzchała (2013). Své odpovědi poskytlo 441 respondentů z Guatemaly, Polska, Spojeného království a Ukrajiny. Rozdíly byly identifikovány pomocí Kruskal-Wallisova testu, ekvivalentu jednofaktorové analýzy rozptylu (ANOVA), která se běžně používá pro nezávislé vzorky.

Zjištění: Srovnávací mezikulturní výzkum pasivního chování učitelů ukázal na významné rozdíly ve vzdělání mezi zeměmi. Nejnižší úroveň pasivity byla hlášena v Guatemale [1] a nejvyšší na Ukrajině. Hofstedeho model kulturních dimenzí umožnil autorům nastínit některé obecné tendence týkající se pasivního chování ve zkoumaných zemích. Individuálně uváděné úrovně pasivity byly překlenuty kulturními determinanty vyplývajícími ze sociálního fungování učitelů.

Praktické důsledky: Studie nabízí několik vodítek pro řešení pasivity učitelů a identifikuje strategie, jak zlepšit dovednosti při řešení problémů. Nejčastějším pasivním chováním ve všech zemích byla přehnaná adaptace, což podtrhovalo důležitost rozvoje povědomí učitelů o interpersonálních jevech z pohledu transakční analýzy.

Originalita/hodnota: Prezentovaný výzkum nebyl dosud proveden a v této fázi má explorační charakter, naznačuje určité interkulturně deklarované vzorce a zároveň určuje oblasti pro další zkoumání. Transakční analýza se zdá být užitečným teoretickým konstruktem při navrhování mezikulturních srovnávacích studií.

Sedmiúhelník životního scénáře

© Tony White

https://doi.org/10.29044/v13i1p53

Abstrakt

Sedmiúhelník životního scénáře, vyvinutý autorem, je popsán tak, aby ukázal, jak sedm prvků, všech sedm aspektů lidské osobnosti – chování, pocity, myšlenky, vzorce držení těla, zvyky, přesvědčení a postoje a raná rozhodnutí – do sebe geometricky zapadají tak, že navzájem se posilují a podporují a ztěžují lidem změnu jejich životních scénářů. Tyto prvky pak souvisí se způsoby, jakými s nimi různé psychoterapie obvykle pracují, a jsou uvedena vysvětlení, proč geometrická povaha modelu znamená, že je třeba změnit několik aspektů, protože jinak zbývající prvky posilují neužitečné vzorce.

Sebeempatie jako nezbytný prvek pro regulaci emocí

© Jane Maria Pancinha Costa, Ronel Alberti da Rosa

https://doi.org/10.29044/v13i1p62

Abstrakt

Potřeba starat se jeden o druhého, ztotožňovat se s tím, co máme jako živé bytosti, lidské bytosti na této planetě společné, se v současné době stává středem zájmu ve studiích a úvahách mezi výzkumníky v oblasti neurověd, chování, emocí a sociálních vztahů. V oblasti podpory zdraví a psychoterapie tomu není jinak. Zejména v posledních dvou desetiletích rozšíření znalostí o mozku a nervovém systému v neurovědním výzkumu poskytlo informace, které umožňují spojit tyto oblasti s porozuměním jednotlivce a jeho vztahů, což přispívá k úvahám, porozumění a návrhům na jednání a možné uvolnění utrpení. Účelem tohoto kvalitativního článku je tedy na základě narativního přehledu nedávné literatury zamyslet se nad možností chápat původ empatie z primárních nebo přirozených emocí. Závěrem lze říci, že důležitost regulace emocí se stává zřejmou, vezmeme-li v úvahu sebeempatii, její funkce regulace našich instinktů za účelem přežití, blaha a evoluce může probíhat v individuální i sociální oblasti.

Alzheimerova choroba: úvahy ve světle transakční analýzy

© Ede Lanir Ferreira Paiva

https://doi.org/10.29044/v13i1p84

Abstrakt

Tento článek je výsledkem narativního přehledu literatury o Alzheimerově chorobě spolu s přehledem teorie transakční analýzy se zvláštním odkazem na to, jak zákazy (injunctions) nebo zakazující zprávy “Nemysli” a bezduchý scénář mohou být spojeny s vývojem nemoci. Je vznesena prosba, abychom studovali mezilidské vztahy mimo oblast přírodních věd.

Ročník 12, Vydání 2, 2021

Strukturální transakční analýza: Já ego a stavy ega – příčina-účinek a intervence

© 2021 Jorge Alberto Close

https://doi.org/10.29044/v12i2p3

Abstrakt

Tento článek identifikuje fyziologické, neurologické a psychologické determinanty, které vyplývají z omezení způsobených jak genetickými, tak environmentálními faktory, které mají původ v lidském chování. Jsou analyzovány determinanty nazývané Ego Selves, které organizují to, co Eric Berne klasifikoval, strukturoval, konceptualizoval a definoval tak, aby formovaly transakční analýzu a navrhovaly nástroje, které pomáhají odborníkům a pacientům přizpůsobit své chování. Oproti Bernemu je prezentován odlišný způsob prezentace Adaptovaného Dítěte, kde je Adaptované Dítě zobrazeno jako součást přirozeného Dítěte. Jsou identifikovány stavy ega přizpůsobeného Rodiče a Dospělého ega, které přizpůsobují svůj projev a organizaci fyziologickému vývoji jejich odpovídajícího ego já, a navrhují, že Adaptované dítě je součástí stavu ega Rodiče. Kontaminace je přezkoumána a upravena pro konzistenci mezi příčinou a následkem, přičemž se identifikuje, že kontaminovaný stav ega je stav ega Rodiče, vytváří se klam založený na příkazech, které vytvářejí iluzi v jeho adaptované části Dítěte, což zase způsobuje přirozenou emocionální reakci Dítěte, což značně omezuje možnosti stavu Dospělého ega zasáhnout. Analýza scénáře je přezkoumána a organizována, což naznačuje, že scénář je životní plán zahájený při početí a končící smrtí, a že je nezbytný pro přežití, protože má adekvátní a neadekvátní segmenty, které mohou omezovat délku života a kvalitu života. Identifikovány jsou také výskyty, neurofyziologické faktory a vzpomínky, které se podílejí na jejich vývoji a realizaci. Návrhy a příklady integrovaného rozvoje intervenčních strategií a taktik pro úpravu chování a plnění smluv jsou uvedeny v korespondenční části.

Utřídění egostavu Dítěte – Zkouška hlavních vlivů a toho, jak jsou nová rozhodnutí zpracovávána v literatuře

© 2021 Tony White

https://doi.org/10.29044/v12i2p17

Abstrakt

Tento článek zkoumá některé z hlavních textů o dekonfuzi Dítěte v literatuře transakční analýzy. Snaží se ukázat, jak každý přístup definuje cíle dekonfuze a metody, jimiž se dekonfuze dosahuje. Tím se objasňují tři metody, které Berne navrhl, aby se daly použít k utřídění. Pokouší se také ukázat, jak terapie nových rozhodnutí je zpracována v literatuře, což se podle autorových znalostí dosud neuskutečnilo.

Vypracování dotazníku zaměřeného na psychologické hry

© 2021 Iming Huang

https://doi.org/10.29044/v12i2p25

Abstrakt

Je popsána výzkumná studie provedená na Tchaj-wanu s 615 respondenty různých věkových kategorií, úrovní vzdělání a povolání s cílem vytvořit dotazník, který bude měřit tři složky psychologických her: skryté zprávy nebo skryté transakce, přepínače rolí v dramatickém trojúhelníku a potlačené emoce. Je zahrnut přehled literatury a je popsán vývoj dotazníku prostřednictvím možnosti pilotního testu s 226 respondenty. Jsou popsány výsledky statistických analýz a jako příloha je přiložen závěrečný dotazník v angličtině a čínštině.

Kulturní Rodič a učení ve znalostní společnosti: Průzkum se studenty primárního vzdělávání

© 2021 Cesare Fregola

https://doi.org/10.29044/v12i2p33

Abstrakt

Článek popisuje výzkumnou studii zahrnující 132 studentů na studijním kurzu Primární pedagogika na Univerzitě Roma Tre. Pro výzkum bylo použito paradigma complexity. Pomocí skupinových aktivit byl navržen dotazník, který byl následně analyzován. Poskytl 8 různých perspektiv. Základní teoretická perspektiva zahrnovala zkoumání použitelnosti konceptu transakční analýzy Kulturního Rodiče (a souvisejících konceptů referenčního rámce, scénáře a stavu ega) jako způsobu pochopení toho, jak jsou potřebné změny ve vzdělávacích procesech, aby odrážely, jak rodina, škola a společenské kultury se změnily, zejména s ohledem na Generation App (současná generace) a zvyšující se vliv technologií na virtuálním prostoru a potřebu odrážet kulturní rozmanitost.

Poznámka: Tento článek se poprvé objevil v italštině v roce 2017 jako „Genitore Culturale e apprendimento nella società della conoscenza. Un’indagine con gli studenti di Scienze della Formazione Primaria’ in Richerche Pedagogiche, 203. 59-66, a byl reprodukován se svolením.

Ročník 12, Vydání 1, 2021

Game Grid – Herní mřížka

© 2021 Stephen R. Lankton

https://doi.org/10.29044/v12i1p3

Abstrakt

Autor představuje vlastní návrh Game Grid, který lze překrýt s původní verzí přisuzovanou Learymu (1957). Původní mezilidský kontrolní seznam (ICL) a související osy a domény (oddíly) jsou zachovány, protože účelem je přimět jednotlivce, aby prozkoumali své vlastní chování a způsob, jakým souvisí s jejich životními pozicemi a psychologickými hrami, které mohou hrát. Po krátké historii používaní ICL následuje představení upraveného OK Corral, který potvrzuje, že existují některé „dobré“ hry, a je přiřazen výběr psychologických her, které odpovídají čtyřem hlavním životním pozicím. Přílohy obsahují materiály s odkazy na jiné jazyky a podrobné pokyny, které odborníkům umožní aplikovat popsaný přístup. Autor na závěr uvádí příklady, jak lze výsledky interpretovat a použít je k pomoci jednotlivcům a partnerům.

Nákaza sebevraždou, smlouva o sebevraždě a účinky sebevražedného chování na terapeutické a rodinné vztahy.

© 2021 Tony White

https://doi.org/10.29044/v12i1p18

Abstrakt

Tento článek je o sebevraždě a vztazích. Jak mohou sebevražedné myšlenky a chování ovlivnit vztahy pro sebevražedného člověka a jeho okolí. To zahrnuje vztahy mezi sebevražednou osobou a jinými sebevražednými lidmi, jakož i sebevražednou osobou a ostatními, kteří nemají sebevražedné sklony. Jak může sebevražedný člověk ovlivnit druhého a jak druhý následně zasáhne sebevražedného člověka zpět. Jaké mají vzájemné účinky, pokud jde o to, jak myslí a cítí, a poté, jak to ovlivňuje jejich vzájemné transakce. Konkrétněji zkoumá sebevražedné klastry, sebevražedné smlouvy, sebevražednost v terapeutickém vztahu a sebevražednost v rodinných vztazích.

Pasivita ve vzdělávání

© 2021 Piotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v12i1p25

Abstrakt

Autor se zabývá výskytem a důsledky pasivity ve vzdělávacím prostředí. Po přezkoumání teoretických východisek v literatuře TA uvádí několik výzkumných studií, než identifikuje užitečné přístupy k řešení takové pasivity. Zahrnuje tři případové studie doplněné o návrhy a schémata způsobů, jak lze vyřešit nadměrné přizpůsobení ve vzdělávání.

Injunctions a motivace v lidském růstu z pohledu triologie

© 2021 Ranjith MR

https://doi.org/10.29044/v12i1p35

Abstrakt

Autor kombinuje Kandathilův (1978) přístup Triologie, který kombinuje Já, Ty a Cíl, a to, jak jsou spojeny z hlediska identity, racionality a vztahu, s teoriemi transakční analýzy o injunction a povolení. Výsledek je ilustrován jako rozšířený rámec GK, který poskytuje model pro analýzu toho, jak dětská rozhodnutí brání současnému růstu klientů. Injunctions a rodičovské zprávy jsou zvažovány a oprávnění jsou popsána z hlediska lásky, naděje a důvěry. Významn é spojení je také vytvořeno s Maslowovou hierarchií potřeb, což zase vede k některým počátečním úvahám o povaze duchovního růstu. Je zahrnuta stručná případová studie, která ukazuje, jak může výsledný rámec pomoci při analýze, kterou lze sdílet s klienty.

Hra TAMED, Bystanders a profesní asociace

© 2021 Julie Hay

https://doi.org/10.29044/v12i1p42

Abstrakt

Autorka představuje psychologickou hru s názvem TAMED – TA Myth of Explanatory Depth, která podle ní poskytuje vysvětlení nezdravé dynamiky vyskytující se v členství v transakčně-analytických profesních asociacích. Ilustruje to na čtyřech příkladech případů založených na osobních zkušenostech. Poskytuje také přehled teorie TA o psychologických hrách, roli přihlížejícího, různé role v dramatickém trojúhelníku a jeho rozšíření a pyramidu potence. Poskytuje výběr materiálů od autorů TA a jiných autorů, aby podpořila předpoklad, že takové hry se více týkají organizačních a skupinových procesů než scénáře jednotlivce, který je považován za příčinu konfliktu. Článek je zakončen úvahami o tom, jak je třeba upravit organizační diagramy TA, aby odrážely strukturu a dynamiku profesních sdružení.

Ročník 11, 2. vydání, 2021

Testování vědců – praktiktující psycholog: transakčně-analytická typologie vědců

© 2020 Patrick Whitehead

https://doi.org/10.29044/v11i2p3

Abstrakt

Autor pomocí modelů transakční analýzy stavů ega (Berne 1961, 1964) navrhuje typologii vědců a 14 typů na základě integrovaných stavů ega, kontaminovaného stavu Dospělého a jednoho ega s dvojím vyloučením. Typologie je prezentována jako nejnovější v tom, co by se dalo nazvat psychologií vědy. Mezi její příklady patří Thomas Kuhn (1962/2012) a Abraham Maslow (1969). Psychologie vědy se odlišuje od filozofie a teorie vědy a zkoumá se existující výzkum osobnosti vědců. Zásadní význam má zjevný rozdíl mezi vědcem a praktikem v klinické a poradenské psychologii.

Na základě nechvalně proslulého Feyerabendova vtipu o vědě, že „cokoliv jde“, autor ukazuje, jak lze pomocí navrhované transakční analýzy typů vědců Feyerabendův komentář chápat třemi způsoby: Rodič: „Vědci by neměli být tak vážní“; Dospělý: „Zdá se, že všechno jde“; a Dítě: “Žádná pravidla!” Feyerabendův význam lze pochopit pouze v jejich integraci (PAC). Stejně tak pro psychologa, jehož praxi nelze oddělit od jejích vědeckých základů. Autor na závěr navrhuje typologii použít na odborníky a jejich reakce na výzkum.

Hodnocení a měření ego stavů: Psychometrické nástroje italských překladů a revidované verze Dotazníku ego stavů (ESQ-R-I)

© 2020 Fiorenzo Laghi, Giuseppe Crea, Claudia Filipponi a Giorgio Cavallero

https://doi.org/10.29044/v11i2p14

Abstrakt

Jako reakci na potřebu větší objektivity Loffredo, Harrington, Munoz & Knowles (2004) vyvinuli 40 položkovou verzi Revidovaného dotazníku ego stavů (ESQ-R), na základě úprav původní verze 60 položek (Loffredo & Omizo, 1997). Tato studie hodnotí italskou verzi stupnice ESQ-R, doplněnou o vzorek 483 subjektů (204 mužů a 279 žen) a demonstruje přijatelnou validitu a reliabilitu konstruktu ve svých pěti subškálech Kritického Rodiče, Pečujícího Rodiče, Dospělého, Svobodného Dítěte a Přizpůsobeného Dítěte. Průzkumné analýzy faktorů navrhly pět faktorů uvedených v původní škále ESQ-R; položky načtené při 0,30 nebo nižší byly vyloučeny a další studie ukázala, že italská verze ESQ-R-I s 33 položkami má dobrou validitu konstrukce jako objektivní měřítko pěti entit stavů ega podle teorie transakční analýzy. Zahrnuty jsou důsledky pro budoucí výzkum.

Transakční analýza a všestranná inteligence – navrhovaná diagnostika a intervence

© 2020 Regina Berard

https://doi.org/10.29044/v11i2p35

Abstrakt

Diagnóza stavů ega je prvním krokem transakčního analytika k vypracování intervenčního plánu. S tím může pomoci teorie všestranné inteligencí tím, že umožní rozpoznání schopností a kompetencí, které klient již má, a jak se ego stav Dospělého může poté dekontaminovat a nabít energií. Tato studie pojednává o vztazích mezi koncepty ego stavů a všestrannou inteligencí a o tom, jak to může pomoci usnadnit diagnostiku a klinickou intervenci.

Použití metafory úspěchu plavby v rámci funkční analýzy společnosti Fintech: Organizační případová studie v Bulharsku

© 2020 Vladislav Yordanov

https://doi.org/10.29044/v11i2p41

Abstrakt

Autor popisuje aplikaci modelu úspěchu plavby z teorie transakční analýzy (Hay, 2017) v rámci případové studie funkční analýzy ve společnosti Fintech se sídlem v Bulharsku, ale s pobočkami v několika dalších zemích. Jsou uvedeny podrobnosti o způsobu, jakým byl poradenský projekt založen, o jeho cílech a metodách, které byly použity. Ačkoli je také popsán design a výsledky dotazníku, důraz je kladen na to, jak byl úspěch plavby představen jako metafora během rozhovorů s manažery, což vedlo k identifikaci výrazně odlišných pohledů na to, zda se organizace podobala spíše mírumilovné lodi nebo jedné lodi do bitvy. Mezi další zdůrazněné problémy patřila neexistence jasné představy o zamýšleném cíli lodi, nedostatečné povědomí o potenciálních hrozbách, jako jsou konkurenti, a nedostatek povědomí o tom, že jsou součástí flotily společnosti.

Ročník 11, vydání 1., 2020

Výzkumná studie zaměřená na dopad tréninkového programu transakční analýzy na emoční stabilitu, jehož cílem je zvýšení úrovně Dospělého egostavu u dospívajících v Sýrii

© 2020 Alaa MHD Taysir Morad

https://doi.org/10.29044/v11i1p4

Abstrakt

Výzkumná studie zaměřená na dopad tréninkového programu založeného na koncepcích transakční analýzy probíhajícího ve škole v Damašku. Zaměření na egostav Dospělého a emoční stabilitu 36 dospívajících studentů (s 36 v kontrolní skupině). Experimentální soubor nástrojů zahrnoval stávající a nové nástroje, včetně Ego-State Wheel, Ego State Problem-Solving Scale, Ego State Measure, Emotional Stability Brief Measure a Geneva Emotion Wheel. Výsledky ukázaly rozdíly v egostavech Dospělého a Svobodného Dítěte a emoční stabilitě a určité rozdíly mezi chlapci a dívkami v ego stavech Pečujícího Rodiče a Přizpůsobeného Dítěte.

Vývoj diagnostického nástroje transakční analýzy pro syndrom vyhoření s aplikací případové studie ve Švýcarsku

© 2020 Gianpaolo Benedetti, Enrico Benelli a Mariavittoria Zanchetta

https://doi.org/10.29044/v11i1p13

Abstrakt

S odkazem na přidání syndromu vyhoření do ICD-11 autoři přezkoumávají literaturu a navrhují kombinaci konceptů transakční analýzy se systémově-psychodynamickými, kognitivně-behaviorálními a logoterapeutickými perspektivami za účelem vytvoření trojrozměrného sedmiúhelníku, ve kterém každý vrchol představuje dimenzi stavu vyhoření: kognitivní, behaviorální, motivační, emoční, somatický, relační a existenciální. Ukazují, jak jsou symptomy teď-a-tady reprezentací zkušeností tam-a-tehdy a ukazují, jak mohou být tyto prvky zastoupeny v rámci skriptového systému vyvinutého O’Reilly-Knappem a Erskineem (2010). Dále model kombinují s 12 krokovým modelem Freudenbergera a Northse (1992) do zjednodušeného pětifázového modelu Líbánky, Potlačení, Popření, Odlidštění a Vyhoření. Na základě tohoto materiálu vyvinuli hodnocení zástupců Burred Assessment Chart (BAC) a polostrukturovaný Burnout Assessment Interview (BAI). Případová studie tohoto materiálu je aplikovaná u 56letého švýcarského mužského klienta. I když jsou uznána omezení tohoto jediného případu, autoři navrhují, aby tento materiál mohl být použit při vývoji příručky pro práci se syndromem vyhoření, s různými fázemi, díky nimž bude použitelný pro různé oblasti aplikace TA.

Vývoj a případová studie aplikace zástupných pocitů míry utrpení při práci s ​​klienty s iluzorním duševním zdravím

© 2020 Giulia Guglielmetti a Enrico Benelli

https://doi.org/10.29044/v11i1p32

Abstrakt

Koncept iluzorního duševního zdraví je popsán jako důvod, proč je zapotřebí práce s jednotlivci, kteří si neuvědomují své utrpení, a proto nejsou schopni popsat své problémy pomocí nástrojů sebehodnocení. Použití nomotetického přístupu využívajícího sebereflexi nebo standardizované nástroje generované lékařem je srovnáváno s idiografickým přístupem pro práci s takovými jednotlivci. Případová studie používá k ilustraci vývoje a první aplikace Proxy-Generated Outcome Measure (PGOM), která umožňuje lékařům, pozorovatelům a vědcům sledovat individualizované chápání utrpení klienta a změn, ke kterým dochází během procesu psychoterapie. Rovněž je uvedeno srovnání s nomotetickým měřítkem výsledku.

Cítím, proto jsem: Studie o významu emocí a jejich funkcích

© 2020 Adriana Montheiro

https://doi.org/10.29044/v11i1p58

Tento příspěvek se původně objevil v portugalštině jako Sinto, logo Sou -um estudo sobre o significantdo das emoções e suas funções. Revista Brasileira de Análise Transacional XXI, 2011, č. 1, 29–41 a je zde reprodukována s laskavým svolením UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais –Brasil.

Abstrakt

Emoce není pojem, který lze přesně definovat, i když v běžném jazyce odkazuje na afektivní stavy. Teorie transakční analýzy, kterou vytvořil Berne a rozvinuli jeho následovníci, je impregnována konceptem emocí. Abychom tyto otázky více osvětlili, pojednává tento článek o bio-psychologii emocí, s ohledem na jejich cíle a funkce, s ohledem na vliv neurovědy. Mluvíme také o autorech, kteří provedli teoretický přehled transakční analýzy z pohledu biologie a mysli, jako jsou Allen a Hine. Zahrnuli jsme také autory s tělovým přístupem, jako jsou Reich a Levine, pro jejich významné příspěvky jak k pochopení toho, jak je skriptovací systém zabudován do těla, tak ke zvážení možnosti rozvoje systematického tělesného přístupu v metodice dekontaminace Dospělého. Dospěli jsme k závěru, že neexistují žádné destruktivní emoce. Destruktivní je způsob, jakým se člověk naučí zacházet s pocity, city a emocemi. A práce na emocích je práce na životním scénáři.

Využití poradenské TA ve formálním a neformálním vzdělávání

© 2020 Piotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v11i1p64

Souhrn

Tento článek aplikuje teorii rolí a objasňuje rozdíly mezi pedagogy a poradci, kteří používají transakční analýzu jako metodu konceptualizace své práce na podporu růstu a rozvoje žáků. Pedagogové jsou považováni za zprostředkovatele růstu, který je výsledkem získávání znalostí, dovedností a porozumění, zatímco poradci zdůrazňují růst vyplývající z introspekce založené na relačních zkušenostech s odborníkem. Poradenské intervence lze dále rozlišit na formální a neformální práci, která vykazuje značné rozdíly, pokud jde o smlouvu, role, úroveň omezení a důvěrnost. V kontextu formálních a neformálních intervencí bylo popsáno několik modelů transakční analýzy. Byly předloženy relevantní případové studie, které ukazují, jak jsou koncepty aplikovány ve vzdělávacím prostředí. Autor navrhuje, aby transakčně analytičtí poradci měli povědomí o rolích, které zastávají, a apeluje na jejich schopnost zohlednit rozdíly v rolích, což učiní jejich intervence robustnějšími.

Pohlazení, hry a učení ve skupinách

© 2020 Piotr Jusik

https://doi.org/10.29044/v11i1p75

Souhrn

Studentův hlad po uznání hraje klíčovou roli při zlepšování výsledků učení a emoční gramotnosti ve skupinách. Učitelé a facilitátoři mohou vědomě reagovat na potřebu uznání svého žáka tím, že věnují pozornost skupinové kultuře a vytvářejí zodpovědné prostředí prostřednictvím modelování. Když hlad studentů po uznání není uspokojen, začnou zvát do psychologických her. Učitelé mohou adekvátně reagovat zdůrazněním možností ve vztahu k dramatickému trojúhelníku. Koncepty TA jsou navíc efektivnější, pokud jsou aplikovány v kontextu vztahů, protože jinak se intervence stane neplodnou, zjednodušující a formální snahou. Některá nastavení skupiny vedou k fenoménu uzamčení rolí, když jedinec představuje problém, kterému se ostatní členové kolektivně vyhýbají. Když se to dostane do povědomí, skupina může pokročit. Celkově se studentům daří, když dostanou odpovídající pohlazení a svolení, která podporují jejich růst a rozvoj.

Transakční analýza a spiritualita: Pohledy z indické filozofie

© 2020 Indranil Mitra

https://doi.org/10.29044/v11i1p80

Abstrakt

V indickém filozofickém systému Vedanta je lidská bytost popsána pomocí pěti soustředných pouzder obklopujících vnitřní jádro – modelu Pancha Kosha (Pět pouzder). Tento model má implikace pro transakční analýzy, pokud vrhá světlo na fungování Dospělého stavu ega a také navrhuje postup, kterým lze dosáhnout autonomie. Diskutovány a rozpracovány jsou další koncepty Vedanta týkající se TA a je představen model védantických stavů ega, který je začleněn do klasického modelu TA. Přirozená touha po intimitě a růstová síla těla jsou zastoupeny ve smyslu poznatků z Vedanta. Diskutovány jsou praktické důsledky modelu a také to, jak může pomoci pro osobní růst a duchovní pokrok.

Ročník 10., vydání 2., 2019

TA léčba deprese. Zjednodušená hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – Giovanni

© 2019 Mariavittoria Zanchetta, Laura Farina, Stefano Morena & Enrico Benelli

https://doi.org/10.29044/v10i2p4

Abstrakt

Tato studie je inspirována předchozími sériemi replikací designu případové studie hermeneutického případu (Hermeneutic Single-Case Efficiency Design), jejichž cílem bylo vyhodnotit účinnost manuální léčby transakční analýzy pro depresivní poruchy a depresivní osobnost. Řešíme problémy a obtíže, které se objevily v předchozích sériích případů, jako například: trávení času trénováním skupiny lidí k provádění hermeneutické analýzy, organizováním zapojení externích soudců, kteří budou vydávat konečné rozhodnutí, a řešením nesrovnalostí mezi kvantitativními a kvalitativními údaji. Tato studie navrhuje zjednodušenou metodu provádění hermeneutické analýzy, která vyžaduje pouze jednu osobu, při zachování její platnosti. Integrovali jsme hermeneutický design s pragmatickou metodologií hodnocení případů, abychom při analýze kvalitativního materiálu dodrželi předdefinovaná kritéria. Dále představujeme způsob, jak pomocí skriptového systému detekovat změny v depresivní symptomatologii a depresivní osobnosti. Tento přístup k HSCED jsme otestovali v případě „Giovanniho, 17letého bílého italského muže, který se zúčastnil 16 zasedání transakčně analytické psychoterapie s bílou italskou ženou specializující se na psychoterapii s 2 lety klinických zkušeností. Klient splnil kritéria DSM-5 pro středně těžkou depresivní poruchu a generalizovanou úzkostnou poruchu. Toto je druhé šetření, které hodnotilo účinnost psychoterapie transakční analýzy u depresivních adolescentů.

TA léčba deprese. Zjednodušená hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – Margherita

© 2019 Mariavittoria Zanchetta, Alessia Picco, Barbara Revello, Cristina Piccirillo a Enrico Benelli

https://doi.org/10.29044/v10i2p32

Abstrakt

Tato studie je sedmou ze série sedmi a patří k druhé italské systematické replikaci zjištění z předchozích sérií, která zkoumala účinnost manuální léčby transakční analýzy deprese prostřednictvím Hermeneutic Single-Case Efficiency Design. Řešíme problémy a obtíže, které se objevily v předchozích sériích případů, jako například: trávení času trénováním skupiny lidí k provádění hermeneutické analýzy, organizováním zapojení externích soudců, kteří budou vydávat konečné rozhodnutí, a řešením nesrovnalostí mezi kvantitativními a kvalitativními údaji. Tato studie navrhuje zjednodušenou metodu provádění hermeneutické analýzy, která vyžaduje pouze jednu osobu, při zachování její platnosti. Integrovali jsme hermeneutický design s pragmatickou metodologií hodnocení případů, abychom při analýze kvalitativního materiálu dodrželi předdefinovaná kritéria. Dále představujeme způsob, jak pomocí skriptového systému detekovat změny v depresivní symptomatologii a depresivní osobnosti. Tento přístup k HSCED jsme otestovali v případě „Margherita“, 56leté bílé Italky, která se zúčastnila 16 sezení psychoterapie transakční analýzou s terapeutkou bílou Italkou s 5 letou klinickou zkušeností. Klient vyhověl kritériím DSM-5 pro středně těžkou depresivní poruchu s úzkostnou úzkostí a kritériím SWAP 200 pro rysy depresivních, závislých, vyhýbavých a nepřátelských typů osobnosti s vysokou úrovní fungování.

Výzkum vztahů mezi stavy ega a neurotismem mezi indickými muži a ženami

© 2019 Vijay Gopal Sreenivasan & C.Suriyaprakash

https://doi.org/10.29044/v10i2p66

Abstrakt

Jsou uvedeny výsledky výzkumného projektu zkoumajícího vztah mezi koncepty transakční analýzy stavů ega a neurotismem v modelu osobnosti faktorů velké pětky (Big Five Factor). Vzorek 192 indických dospělých (37% mužů, 63% žen) odpověděl v dotazníků Ego State Questionnaire -Revised (ESQ-R) a Big Five Inventory (BFI). Pearsonova korelace produktu a momentu ukázala malou, ale pozitivní korelaci mezi neurotismem a stavy ega Kritického Rodiče a Adaptovaného Dítěte a malou negativní korelaci mezi neurotismem a Pečujícím Rodičem, Dospělým a Svobodným Dítětem. (Všechny korelace významné na úrovni 0,05 pomocí dvoustranného testu.) Byly rozdíly mezi muži a ženami a mezi různými věkovými skupinami.  Ačkoli tento výzkum má svá omezení, zjištění jsou v souladu s teorií TA a mohou mít důsledky pro aplikaci terapie TA.

Malý profesor: Úvahy o struktuře, vývoji a evoluci Dospělého v Dítěti

© 2019 Tânia Elizabeth Caetano Alves

https://doi.org/10.29044/v10i2p79

Tento dokument vyšel původně v portugalštině jako O Pequeno Professor: Uma Reflexão Sobre a Estrutura, o Desenvolvimento ea Evolução do Adulto na Criança REBAT XXIII-OCTOBER 2014 PG 125-140 a je zde reprodukován s laskavým svolením UNAT-BRASIL -União Nacional de Analistas Transacionais – Brazílie. Pokud to bylo možné, byly citace upraveny tak, aby odrážely původní anglické publikace, zejména u publikací TA, které byly přeloženy do portugalštiny.

Abstrakt

Dle konceptu životního scénáře, který vytvořil Eric Berne, je osud každého jednotlivce načrtnut v prvních letech života. Členění egostavu Dítěte, známé jako Dospělý v Dítěti nebo Malý profesor, je zodpovědné za dekódování světa prostřednictvím intuice a analogického myšlení, a tedy tak či onak zaručeno fyzické a emoční přežití. Účelem tohoto článku je kvalifikovat a rozpoznat Dospělého v Dítěti a jeho význam pro konstrukci osobnostních rysů studiem anatomického, fyziologického a emocionálního scénáře, ve kterém se Dospělý v Dítěti vyvíjí. Autor naznačuje, že podivná výdrž a moudrost uchovávaná u Dospělého v Dítěti mohou být v dospělosti přítomny pozitivně, i když události, které jej strukturovaly, byly dramatické.

Příspěvky TA z Indie

© 2019 Julie Hay

https://doi.org/10.29044/v10i2p101

Abstrakt

Původně vytvořený jako obsah úvodního projevu a souvisejícího semináře na konferenci ITAA / SAATA v indickém Koči v srpnu 2018, obsahuje následující přehled teoretických příspěvků autorů se sídlem v Indii v letech 1993 až 2018. Zejména Jsou popsány různé příspěvky Os Summertona a Pearl Drego spolu s přehledem aktivit otce George Kandathila a dalších v oblasti guru, etiky, univerzálního vědomí a strategií konfliktů. Jsou extrahována dvě témata: praktické nápady a modely a kulturní a duchovní podstata indické společnosti s rozšířením Bernského konceptu autonomie do pěti složek, které jsou spojeny s indickou filozofií.

Ročník 10., vydání 1., 2019

„Neříkej nic, co nemůžeš nakreslit.“ Kreativní systém brainstormingu Erica Berneho

© 2019 Stephen B Karpman, MD

https://doi.org/10.29044/v10i1p4

Abstrakt

Toto je článek o invenci nápadů – a ochraně těchto nápadů, včetně příkladů Berneových původních pěti pravidel invence, o tom, jak je úspěšně využívali jeho následovníci, a mezinárodní organizace, kterou na ochranu těchto myšlenek vytvořil.

Skriptová dramatická analýza II

© 2019 Stephen B Karpman, MD

https://doi.org/10.29044/v10i1p21

Abstrakt

Tento článek završuje původní článek Script Drama Analysis (Karpman, 1968), který jako první uvedl do literatury dramatický trojúhelník, diagram rolí a místní diagram. Stejně jako v předchozím článku i tento článek o teorii skriptů vytváří „co nejvíce nových nápadů“ k pokračování Bernova dědictví invencí formou brainstormingu, jak učil své následovníky na svých týdenních úterních nočních seminářích „Think Tank“ v San Francisku v 60. letech. (Karpman, 2014). Nová teorie her a skriptů je propletena do nových kombinací, aby otevřela dveře a inspirovala další novou teorii skriptů. Zahrnuto je: a) 15 nových skriptovacích dramatických trojúhelníků včetně Palimpsest, Redecision, Transference, Freudian, Existential, Miniscript, Biodynamic a Darwinian Drama Triangles; b) Analýza rodinných her, včetně dětského Redecision Triangle, Scénářová hra, Scénářová scéna, Imago scénářové scény a Analýza nefunkční rodiny; c) Dva nové vzorce skriptů pro Script Game Payoff; d) Tři nové interní a externí systémy driverů skriptů; e) Tři nové systémy pro posílení skriptu: Script Formula G, Script Formula P3 a miniscriptový dramatický trojúhelník; f) nový třístranný darwinovský instinkt; g) Šest nových existenčních kontinuí; a h) Čtyři kombinace tříúrovňových diagramů výuky skriptů.

Znehodnocení osoby, významu a motivu

© 2019 Stephen B Karpman, MD

https://doi.org/10.29044/v10i1p40

Abstrakt

Existují tři typy znehodnocování na sociální úrovni, které mohou narušovat vazby a intimitu během budování vztahů – Znehodnocení osoby, významu a motivu. Mohou být překážkou v jakémkoli přátelském, rodinném, romantickém nebo obchodním partnerství. Znehodnocují u ostatních jejich potenciál OK, kdo jsou, co říkají a proč to říkají – a co by mohli být. Stejné znehodnocení osobní hodnoty, potenciálu a naděje budou interně aplikovat také v transakčním vztahu se sebou na psychologické úrovni.

Ročník 9., vydání 2., 2018

TA léčba deprese: Hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – Giorgio

© 2018 Enrico Benelli, Mario Augusto Procacci, Antonella Fornaro, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri a Mariavittoria Zanchetta

https://doi.org/10.29044/v9i2p3

Abstrakt

Tato studie je čtvrtou ze série sedmi a patří do druhé italské systematické replikace poznatků z předchozích sérií, které zkoumaly účinnost léčby manuálních transakčních analýz deprese prostřednictvím Hermeneutic Single-Case Efficiency Design. Terapeutem byl běloch z Itálie se 17letou klinickou zkušeností a klientem Giorgiom, 23letým bělochem z Itálie, který se zúčastnil šestnácti psychoterapií transakční analýzou. Giorgio splnil kritéria DSM-5 pro velkou depresivní poruchu, perzistentní depresivní poruchu, panickou poruchu, agorafobii a závislou poruchu osobnosti. Léčba se zaměřila jak na remisi příznaků, tak na konflikty v jádru závislé osobnosti. Odborníci vyhodnotili případ jako dobrý výsledek zprostředkovaný prací na klíčových konfliktech osobnosti, který zlepšil výsledek léčby a ústup depresivních příznaků. Tato případová studie naznačuje, že klasickou léčbu deprese lze zlepšit zvážením konfliktů na základě osobnostních rysů nebo poruch.

Léčba deprese TA: Hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – Sergio

© 2018 Enrico Benelli, Giulia Gentilesca, Désirée Boschetti, Cristina Piccirillo, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri & Mariavittoria Zanchetta

https://doi.org/10.29044/v9i2p23

Abstrakt

Tato studie je pátou ze série sedmi a patří k druhé italské systematické replikaci zjištění z předchozích sérií, která zkoumala účinnost manuální léčby transakční analýzy deprese prostřednictvím Hermeneutic Single-Case Efficiency Design. Terapeutkou byla bílá italská žena s 5letou klinickou zkušeností a klientem Sergio, 39letý bílý italský muž, který se zúčastnil šestnácti sezení psychoterapie transakční analýzy. Sergio splnil kritéria DSM5 pro perzistentní depresivní poruchu (dysthymii) s melancholickými rysy, posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD) s vlastnostmi obsedantní osobnosti. Léčba byla zaměřena na svolení užívat a na sebeochranu. Zaměření na depresivní příznaky a obsedantní rysy umožnilo ústup jeho dystymie na konci léčby. Odborníci vyhodnotili případ jako dobrý výsledek: depresivní a úzkostná symptomatologie se klinicky a spolehlivě zlepšila v průběhu léčby a tato zlepšení byla zachována i při následných sledováních. Klient dále uvedl významnou změnu v rozhovoru po léčbě a tyto změny byly přímo připsány terapii.

TA léčba deprese: Hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – Beatrice

© 2018 Enrico Benelli, Francesca Vulpiani, Giorgio Cristiano Cavallero, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri a Mariavittoria Zanchetta

https://doi.org/10.29044/v9i2p42

Abstrakt

Tato studie je šestou ze série sedmi a patří k druhé italské systematické replikaci zjištění z předchozích sérií, která zkoumala účinnost manuální léčby transakční analýzy deprese prostřednictvím Hermeneutic Single-Case Efficiency Design. Terapeutkou byla bílá italská žena s 10letou klinickou zkušeností a klientkou Beatrice, 45letá bílá italská žena, která se zúčastnila šestnácti sezení psychoterapie transakční analýzy. Beatrice splnila kritéria DSM 5 pro depresivní poruchu, úzkostnou úzkost a závislé a histriónské rysy osobnosti. Odborníci vyhodnotili studii jako dobrý výsledek: depresivní a úzkostná symptomatologie se klinicky a spolehlivě zlepšila v průběhu léčby a tato zlepšení byla udržována po celou dobu intervalů sledování. Dále klientka zaznamenala významnou změnu v rozhovoru realizovaném po léčbě a tyto změny byly přímo připsány terapii.

Autonomie nebo závislost: Práce s terapeutickou symbiózou ve vztahu nepsychotických terapeutů a klientů

© 2018 Vitor A Merhy

https://doi.org/10.29044/v9i2p64

Poznámka: Tento článek se původně objevil v portugalštině jako Crescendo em direção à autonomia ou à dependência? Analistas Transacionais –Brasil.

Abstrakt

Symbióza je koncept vyvinutý Schiffovou a dalšími v její práci s klienty s těžkými psychózami, jako je schizofrenie. Naším záměrem je v tomto článku navrhnout reflexi jeho použitelnosti u našich nepsychotických klientů v rámci konzultační praxe. Přezkoumáním teorie vývoje, autory s teoretickým rámcem transakční analýzy, se snažíme zjistit možnosti toho, co se může stát v primární symbióze prostřednictvím jejího neřešení, v každém období vývoje lidské bytosti od koncepce po dospělou fáze. V této primární symbióze, pokud nebude vyřešena, bude vyvinuto vytvoření skriptu a matice různých vztahů závislosti na životě. Řešení tohoto problému prostřednictvím terapeutické symbiózy ve vztahu terapeut-klient může vést k dosažení bernovské autonomie s jejími složkami vědomí, spontánnosti a intimity.

Proces smrti a truchlení: Příspěvky transakční analýzy

© 2018 Maria Clara Ramos Grochot

https://doi.org/10.29044/v9i2p72

Abstrakt

Ztráta, smrt a truchlení jsou situace zahrnující lidi v různých fázích jejich života. Účelem tohoto článku je představit přístup k psychické reakci určované zkušenostmi se smrtí nebo ztrátou, analyzovat proces truchlení a korelovat popis pěti fází Kübler-Ross se znehodnocovacími úrovněmi Schiffové. Vzhledem k tomu, že ke ztrátám a úmrtím dochází v životech lidí, a je to obvykle faktor velkého stresu, vysvětlíme fáze, kterými truchlící procházejí, aby zpracovali proces truchlení. Dospěli jsme k závěru, že práce s procesem truchlení prostřednictvím intervencí na znehodnocování a jejich korelace s fázemi prožívanými v tomto období se osvědčila při překonávání problémů v terapeutickém procesu.

Supervize v psychoterapii z pohledu transakční analýzy

© 2018 Maria Regina Ferreira Da Silva

https://doi.org/10.29044/v9i2p81

Abstrakt

Tento článek se zabývá supervizí v klinické psychologii, která se liší od pedagogické praxe v psychologii. Cílem je rozšířit reflexi supervize, role supervizora a školení psychoterapeutů z pohledu supervize v metodice transakční analýzy. Supervize je o procesu profesionálního rozvoje, který musí kvalifikovat dovednosti účastníka, rozvíjet ty, které chybí, a rozšířit jejich potenciál k dosažení profesionálního úspěchu, protože budování psychoterapeutických znalostí se neomezuje pouze na teoretický obsah a musí zahrnovat výcvik praktických dovedností, profesionální postoj a etiky.

Rituály jako promotéři autonomie

© 2018 Joana Henneman

https://doi.org/10.29044/v9i2p87

Abstrakt

Pro Erica Berna, psychiatra, který vyvinul transakční analýzu, je rituál formou strukturování času, která poskytuje menší uznání ve vztazích. Tento článek si klade za cíl znovu označit koncept tím, že přináší pochopení, že ritualizaci nelze chápat jako podřízení se vzorům naprogramovaným tradicí a společenskými zvyky, ale jako akce, která poskytuje prostředí stimulující rozvoj autonomie. Úvahy autorů v oblasti antropologie, psychologie a sociologie, včetně van Gennep, Terrin, Bell, Zoja, Tambiah a Turner, slouží k ilustraci a vysvětlení studia rituálů jako praktik naplněných symbolikou a významy. Prostřednictvím Eliade a Batesona se uvažuje o pojmech posvátnosti a zasvěcení. Autonomie se označovaná dle Berneho to vnímá, což znamená schopnost uvědomění, intimity a spontánnosti.

Ročník 9., vydání 1., 2018

Agent sebevraždy jako stav mysli: ruská studie analýzy záznamů sebevražd založená na egogramu

© 2018 Dmitri I. Shustov, Olga D. Tuchina, Tatiana V. Agibalová, Nadežda L. Zujkova

https://doi.org/10.29044/v9i1p5

Abstrakt

Článek prezentuje zjištění analýzy sebevražedných poznámek založených na egogramu, kterou provedli tři odborníci (MD, PhD, certifikovaní v TA) na vzorku 26 osob (36 sebevražedných poznámek) v ruském Rjazani v letech 2000 a 2017. výsledky studie naznačují, že presuicidní intrapersonální aktivita je poměrně různorodá a vyvíjí se a může se lišit mezi těmi, kteří dokončí sebevraždu smrtelně, a těmi, kteří jejich pokus o sebevraždu přežijí. Smrtelné sebevraždy byly charakterizovány zvýšenými hladinami Dospělého a Adaptovaného Dítěte, zatímco neletální pokusy o sebevraždu ukázaly zjevný nárůst Adaptovaného Dítěte a negativní úroveň Kontrolujícího Rodiče. Autoři vyvodili, že sebevražední jedinci se závažným smrtícím úmyslem mohou udržovat mírné úrovně Adaptovaného Dítěte (utrpení), aby umožnili Dospělému hromadit energii potřebnou k provedení smrtelného pokusu o sebevraždu. U pokusů o sebevraždu může vysoká úroveň negativního cílení Rodiče na relevantní ostatní rozptýlit energii potřebnou k dokončení sebevraždy. Pokusné sebevražedné egogramy ilustrovaly manipulativní povahu neletálních pokusů o sebevraždu, zatímco dokončené sebevraždy ne. Egogramy neletálních pokusů o sebevraždu a intoxikované dokončené sebevraždy měly podobné rozložení úrovní stavu ega, což může odrážet účinek alkoholu zasahujícího do činnosti ochranných rodičovských podstruktur a posilovat roli negativního Kontrolujícího Rodiče zaměřeného buď na své vnitřní já, nebo na relevantní ostatní.

Interpretační fenomenologická analýza zkušeností čtyř jednotlivců hlásících expozici šikany na pracovišti ve Velké Británii

© 2018 Mary O’Neill & Denise Borland

https://doi.org/10.29044/v9i1p23

Abstrakt

Autoři se domnívají, že šikana je toxická dynamika, která je na moderním pracovišti rozšířená, a proto přezkoumávají obecnou literaturu týkající se výzkumu a transakční analýzu týkající se tohoto tématu a docházejí k závěru, že o nepříznivých interakcích na jednotlivce je málo popsáno. Dále popisují, jak prováděli Interpretativní fenomenologickou analýzu (IPA) zkušeností čtyř jednotlivců, kteří se sami identifikovali a byli také operativně identifikováni pomocí upravené verze Dotazníku negativních aktů (NAQ-R) jako šikanovaného manažerem v rámci jejich organizace. Byl také použit obecný dotazník o zkušenostech se šikanou, po kterém následovaly rozhovory. Byly analyzovány přepisy a byly identifikovány tři témata a sedm podtémat. Zjištění naznačují, že účastníci zažili pocity hněvu a bezcennosti, ale tyto pocity byly ztlumené a snížené, což dokazuje jazyk a narativní styly účastníků. To je interpretováno tak, že znehodnocují své zkušenosti a výsledný dopad na jejich zdraví. Bylo zjištěno, že účastníci vnímají svého manažera jako kritického a obviňujícího a že k nim ztratili důvěru kvůli údajnému porušení hranic. Účastníci také vnímali organizaci negativně, pokud účastníka nedokázali podpořit; toto bylo považováno za podporu negativního chování. Výsledná témata jsou analyzována pomocí několika konceptů TA, včetně znehodnocování, životních pozic, psychologických her, driverů, miniscriptů a životního scénáře.

O pocitech, emocích a cítění: příspěvek k teoretickým základům transakční analýzy

© 2018 Jane Maria Pancinha Costa

https://doi.org/10.29044/v9i1p43

Souhrn

Tento článek má za cíl představit nové myšlení a rozšíření znalostí emocí a pocitů v rámci transakční analýzy prostřednictvím dialogu mezi Ericem Bernem, Antoniem Damasiem a Humbertem Maturanou. Z Berneho pochází hlavní rámec transakční analýzy a základní koncept stavů ega. Od Damasia pochází rozdíl mezi pocitem, emocemi a náladou, stejně jako pochopení organizace mozku. Z Maturany pochází porozumění důležitosti emocí, zejména emocí lásky, v procesu lidské evoluce. Z tohoto dialogu lze vidět základ pro pět primárních emocí, na které se v transakční analýze odkazuje: hněv, strach, smutek, radost a láska. Nakonec existuje návrh na aktualizaci konceptu stavů ega v souladu s tímto dialogem.

Psychologické hranice a psychologické mosty: kategorizace a aplikace konceptů transakční analýzy

© 2018 Julie Hay

https://doi.org/10.29044/v9i1p52

Abstrakt

Část 1 tohoto příspěvku, která byla podněcována přípravou prezentace na vzdělávací akci TA, poskytuje přehled literatury založené na TA, která se zaměřuje na odkazy na psychologické hranice související s navrhovaným novým rámcem pro kategorizaci těchto hranic na úrovních člověka (intrapersonální, osobní), lidí (mezilidské, rodinné, sousedské), místa (region, země, oblast, kontinent) a planety (prostředí, Země, Vesmír). Jsou popsány koncepty TA považované za relevantní pro každou hranici. Komentáře k hranicím praktiků vedou do části 2, která řeší psychologické mosty přes hranice, například vytvořené prostřednictvím dohledu a rámců pro zvýšení povědomí o nevědomých procesech. Je zahrnuta kritika současného pole aplikačních hranic TA a část 2 končí modelem, který představuje obecný most ke kontaktu.

Ročník 8 Vydání 2 2017

Rozvoj vědeckého systému hodnocení školení Transactional Analysis Německou asociací pro transakční analýzu

© 2017 Norbert Nagel, Joachim König, Sebastian Ottmann a Annika Hahnle

https://doi.org/10.29044/V8I2P3

Abstraktní

Autoři prezentují vývoj a statistickou analýzu online systému hodnocení transakčních analýz prováděnou pod záštitou Německé asociace pro transakční analýzu (DGTA). Je objasněno porozumění evaluačnímu výzkumu a prezentována forma zadávání dat a její zakotvení v teorii transakční analýzy. Důraz je kladen na rozvoj konceptu kompetencí, definici kategorií kompetencí a reprezentaci základů transakčně-analytické pedagogické teorie. Vědecké zkoumání platnosti a spolehlivosti vah, výzkumný proces s předběžným a opětovným testem a vyhodnocení údajů v systému online hodnocení jsou rozsáhle zdokumentovány. Závěrem se tvrdí, že toto online hodnocení DGTA je jedním z mála nástrojů hodnocení výuky zaměřených na výsledky v německy mluvících zemích, které splňuje kritéria vědecké kontroly a je zveřejněno.

Recenze procesu terapeuta: Cykly Rupture & Repair v relační psychoterapii transakční analýzy pro klienta s odmítavým stylem připoutání: „Martha“

© 2017 Silvia Baba Neal

https://doi.org/10.29044/V8I2P24

Abstraktní

Tento článek je terapeutickým přehledem procesu, který nastal během systematické případové studie psychoterapie s „Martou“, klientkou, která se projevovala depresí, úzkostí, alexithymií a odmítavým / vyhýbavým stylem připoutání. Je popsáno hodnocení, diagnóza klienta a směr léčby, následovaný podrobným popisem terapeutického procesu prostřednictvím 12 sezení a 2 postterapeutických rozhovorů. Výsledky analytického týmu jsou shrnuty, což naznačuje podporu pro identifikaci problémů terapeutem v průběhu léčby. Zvláštní pozornost věnuje analytický tým dvěma bodům prasknutí a opravy, přičemž pragmatické hodnocení potvrzuje, že relační boje mezi terapeutem a klientem se zdály klíčové při vytváření pozitivní změny.

Zkrocení Julie a jejího vyhýbavého stylu připoutání

© 2017 Valérie Perret

https://doi.org/10.29044/V8I2P35

Abstraktní

V této případové studii představuji aplikaci modelu vyvinutého Richardem Erskinem ze „Self in Relationship“ klientovi, kterému budu říkat Julie. Popíšu otevřenou a uzavřenou doménu kontaktu, kterou jsem pozoroval na začátku práce. Poté vysvětlím, jak přivedu tuto klientku do stavu probuzení anestetizovaných domén prostřednictvím implicitního doprovodu a plného kontaktu při respektování jejího vyhýbajícího se stylu připoutání.

Hanba, metla dohledu

© 2017 Valérie Perret

https://doi.org/10.29044/V8I2P41

Abstraktní

– Jak si vytvoříme hanbu?  – Jak to ovlivní dohled?   – Jak to může nadřízený řešit?

Moje motivace při psaní tohoto článku pochází z mé osobní zkušenosti s hanbou. Potlačilo to mé myšlení, moji spontánnost, kreativitu, a proto omezilo můj osobní a profesionální rozvoj. Osvobození mi umožnilo získat svobodu, energii a legitimitu. Ve své praxi supervizora jsem získal odbornou způsobilost a asertivitu.

Mým cílem při psaní tohoto článku je, abychom my jako supervizoři společně uvažovali o tom, jak se díváme na proces hanby na našich supervizních zasedáních.

Ročník 8 Vydání 1 2017

Léčba deprese TA: Hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – „Anna“

© 2017 Enrico Benelli, Emanuela Moretti, Giorgio Cristiano Cavallero, Giovanni Greco, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri a Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V8I1P3

Abstraktní

Tato studie je první ze série sedmi a patří do druhé italské systematické replikace nálezů ze dvou předchozích sérií (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Benelli, 2016a, 2016b, 2016c), které zkoumaly účinnost manuálně léčba transakční analýzy deprese pomocí Hermeneutic Single-Case Efficiency Design (HSCED). Terapeutkou byla bílá italská žena s 8letými klinickými zkušenostmi a klientkou Annou byla 33letá bílá italská žena, která se zúčastnila 16 relací psychoterapie transakční analýzy. Anna s úzkostnou úzkostí uspokojila kritéria DSM-5 pro mírnou perzistující depresivní poruchu (dystymii). Závěr porotců byl, že se jednalo o případ s dobrým výsledkem: dystymické příznaky se v průběhu léčby zlepšily a byly udržovány v „zdravém“ rozmezí při 6měsíčním sledování, klient uvedl pozitivní zkušenost s terapie a popsal důležité změny v intrapsychických a interpersonálních vzorcích. V této případové studii prokázala účinnost léčby deprese transakční analýzou účinnost při léčbě přetrvávající depresivní poruchy.

TA léčba deprese: Hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – „Caterina“

© 2017 Enrico Benelli, Sara Filanti, Roberta Musso, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri a Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V8I1P21

Abstraktní

Tato studie je druhou ze série sedmi a patří do druhé italské systematické replikace zjištění ze dvou předchozích sérií (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Benelli, 2016a, 2016b, 2016c), které zkoumaly účinnost manuálně léčba transakční analýzy deprese prostřednictvím Hermeneutic Single-Case Efficiency Design. Terapeutkou byla bílá italská žena s 10letou klinickou zkušeností a klientkou Caterinou byla 28letá bílá italská žena, která se zúčastnila 16 sezení psychoterapie transakční analýzy. Caterina splnila kritéria DSM-5 pro depresivní poruchu s generalizovanou úzkostnou poruchou. Závěrem soudců bylo, že se jednalo o vynikající případ s dobrým výsledkem: depresivní příznaky vykazovaly časné klinické a spolehlivé zlepšení, udržované až do 6měsíčního sledování, doprovázené snížením symptomů úzkosti, globálním utrpením a závažností osobních problémů . Dodržování manuální léčby deprese se jeví jako dobré až vynikající. V této případové studii prokázala účinnost léčby deprese transakční analýzou účinnost při léčbě závažné depresivní poruchy při komorbiditě s úzkostnou poruchou.

TA léčba deprese: Hermeneutická studie návrhu účinnosti jednoho případu – „Deborah“

© 2017 Enrico Benelli, Maddalena Bergamaschi, Cristina Capoferri, Stefano Morena, Vincenzo Calvo, Stefania Mannarini, Arianna Palmieri, Mariavittoria Zanchetta & Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V8I1P39

Abstraktní

Tato studie je třetí ze série sedmi a patří do druhé italské systematické replikace nálezů ze dvou předchozích sérií (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013; Benelli, 2016a, 2016b, 2016c), které zkoumaly účinnost manuálně léčba transakční analýzy deprese prostřednictvím Hermeneutic Single-Case Efficiency Design (HSCED). Velká deprese a podprahová deprese jsou často v komorbiditě s úzkostnými poruchami v dětství a dospívání a představují rizikový faktor pro přetrvávající problémy duševního zdraví v dospělosti. Terapeutkou byla bílá italská žena s 15letou klinickou zkušeností a klientkou Deborah byla 15letá bílá italská adolescentka, která se zúčastnila šestnácti relací psychoterapie transakční analýzy. Závěr soudců byl, že se jednalo o případ s dobrým výsledkem: depresivní a úzkostná symptomatologie se klinicky a spolehlivě zlepšila v průběhu léčby a tato zlepšení byla udržována po celou dobu intervalů sledování. Klientka dále uvedla významnou změnu v rozhovoru po léčbě a tyto změny byly přímo připsány terapii. V této případové studii prokázala transakční analýza manuální léčby deprese v dospělosti svou účinnost i při léčbě depresivních a úzkostných symptomů v dospívání

Ročník 7 Vydání 2 2016

Dopad aplikace metod zpětného rozhodování využívaných na seminářích výkonného koučování na psychickou pohodu: Kvantitativní hodnocení účinnosti.

© 2016 Mark Widdowson, Peter Theuns, Mil Rosseau a Rik Rosseau

https://doi.org/10.29044/V7I2P3

Abstraktní

Předchozí výzkum zjistil, že účastníci rozvoje s přístupem nových rozhodnutí zažívají zvýšený osobní růst a zlepšování psychické pohody (McNeel, 1982; Noriega-Gayol, 1997; Widdowson & Rosseau, 2014). V tomto článku autoři provedli kvantitativní analýzu založenou na použití Ryff Scales of Psychological Wellbeing, aby zjistili, zda účastníci (n = 49) na maratonu redigování výkonného koučování zažijí zvýšení psychické pohody. Zjištění ukazují statisticky významná zlepšení psychologické pohody celkově, konkrétně v dílčích stupnicích autonomie, zvládnutí prostředí, osobního růstu a sebepřijetí, což naznačuje, že workshopy založené na rozhodování jsou účinné pro zlepšení subjektivní psychologické pohody.

Kombinace zákazů (injunctions) a typů osobností, které určují formy sebezničujícího chování u klientů závislých na alkoholu: Zjištění ruské observační studie

© 2016 Dmitrij I. Shustov, Olga D. Tuchina, Sergej A. Novikov & Ilya A. Fedotov

https://doi.org/10.29044/V7I2P10

Abstraktní

Tato observační studie provedená v letech 2009–2012 se 190 mužskými ambulantními klienty s diagnostikovanou závislostí na alkoholu a psychoterapeutickou léčbou v ruském Rjazani zkoumala, zda vzorce autodestruktivního chování vykazované subjekty byly spojeny s jejich osobnostními typy a jaké kombinace zákazů (injunctions) se odrazily v jejich hlavních osobnostních rysech.

Sebezničující chování bylo měřeno podle 7 dimenzí sebezničování alkoholu (ASD) (Shustov 2005); údaje o zneužívání alkoholu a preferovaných ASD byly shromážděny prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru; osobnostní vzorce a psychosociální fungování byly hodnoceny pomocí klinického pozorování, polostrukturovaného rozhovoru, osobnostního diagnostického dotazníku: verze 4+ (Hyler, 1994) (ruská verze) a kritérií ICD-10 s výjimkou narcistické poruchy diagnostikované podle DSM-IV ; 12 zákazů (injunctions) bylo posouzeno pomocí škály Drego Injunction Scale (Drego, 1994) (ruská verze).

Při analýze korelací bylo zjištěno, že zákazy (injunctions) měly významný dopad na hamartický alkoholový scénář ambulantních klientů závislých na alkoholu v následujícím kontinuu: Nebuď, nemysli, nebuď dítě, Nevěřte, necíťte se, nedospívej; klientské typy osobnosti měly přímý vztah se specifickými vzory příkazů. Druhy osobnosti zprostředkovaly alkoholové sebezničující dimenze: klasická sebevražedná dimenze spojená s hraničními osobnostními rysy; Antisociální s antisociální osobností; a profesionální s narcistickou osobností.

Vyšetřování s využitím přístupu případové studie k dopadu organizační restrukturalizace v rámci služby podpory rodiny na poradenský tým ve Velké Británii

© 2016 Gillian Robinson

https://doi.org/10.29044/V7I2P21

Abstraktní

Po organizační restrukturalizaci hospice ve Velké Británii použila autorka přístup k případové studii k prozkoumání dopadu této situace na tým dobrovolných poradců, jehož byla členkou. Malý počet poradců dobrovolníků vyplnil dotazník. Byli dotazováni někteří manažeři a další odborníci. Jsou uvedeny souhrny odpovědí jednotlivých metod. Výsledky jsou přezkoumány z hlediska několika konceptů transakční analýzy a autor uzavírá hypotézu, že dopad restrukturalizace na poradce se jeví jako paralelní s pocitem zranitelnosti, kterou pociťují jejich klienti.

Mnoho tváří transakční analýzy: Studie praxe a identity terapeutů transakční analýzy ve Velké Británii

© 2016 Siobhan Gregory

https://doi.org/10.29044/V7I2P29

Abstraktní

Metoda online průzkumu byla použita u vzorku 99 terapeutů, kteří absolvovali alespoň 4 roky tréninku psychoterapie transakční analýzy, aby zkoumali faktory, včetně jejich názorů na nejvíce a nejméně praktikované přístupy k psychoterapii TA založené na ‚školách ‘klasiky, Nová rozhodnutí, Cathexis, integrační, psychodynamická a relační. Byly také shromážděny demografické informace o pohlaví, věku, terapeutických činnostech a profesních sdruženích. Průzkum zkoumal ochotu subjektů diverzifikovat své znalosti o jiných terapiích než TA, o tom, kolik se integrovaly napříč terapeutickými způsoby, a jejich příslušnost k identitě TA.

Statistická analýza byla provedena na stupnicích TA identity a integrované identity v rámci průzkumu, u nichž byla prokázána dobrá spolehlivost a vnitřní konzistence. Statistická analýza výsledků ukázala, že účastníci vykazovali významně vyšší úrovně integrativní identity než TA identity, i když nebylo jasné, zda to souvisí s integračním přístupem TA nebo s obecnou integrací různých přístupů. Bylo prokázáno, že dosažení mezinárodní kvalifikace TA jako certifikovaného transakčního analytika (psychoterapie) souvisí se závazkem k TA a závazkem v komunitě TA.

Ročník 7 Vydání 1 2016

TA léčba deprese: Hermeneutická případová studie – „Sara“

© 2016 Enrico Benelli, Barbara Revello, Cristina Piccirillo, Marco Mazzetti, Vincenzo Calvo, Arianna Palmieri, Marco Sambin & Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V7I1P3

Abstraktní

Tato studie je první ze série tří a představuje italskou systematickou replikaci předchozích zjištění ze Spojeného království (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013), která zkoumala účinnost nedávno uvedené léčby u britských klientů pomocí Hermeneutického návrh účinnosti jednoho případu (HSCED). Jsou popsány různé fáze HSCED jako systematické metody výzkumu případových studií, jako kvazi-soudní metody pro třídění důkazů, ve kterých vědci vytvářejí protichůdné argumenty kolem kvantitativních a kvalitativních důkazů z více zdrojů, jsou hodnoceny pro a proti návrhy, aby dospěli k závěru, zda se klient v průběhu terapie podstatně změnil a zda výsledek lze přičíst terapii. Terapeutkou byla v tomto případě italská žena s 10letou klinickou zkušeností a klientkou Sárou, 62letou italskou ženou se středně těžkou depresí a třemi nedávnými úmrtími, která se zúčastnila šestnácti terapií transakční analýzy. Diagnóza je založena na nových kritériích DSM-5, která umožňují rozlišení mezi depresí a úmrtím. Závěr hodnotitelů byl takový, že se jednalo o případ s dobrým výsledkem: klient se v průběhu léčby časně zlepšil, ohlásil pozitivní zkušenosti s terapií a na konci sledování si zlepšení udržel.

TA léčba deprese: Hermeneutická případová studie – „Penelope“

© 2016 Enrico Benelli, Francesco Scottà, Serena Barreca, Arianna Palmieri, Vincenzo Calvo, Guido de Rénoche, Stefano Colussi, Marco Sambin & Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V7I1P19

Abstraktní

Tato studie je druhou ze série tří a představuje italskou repliku předchozí řady případů ve Velké Británii (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013), která zkoumala účinnost nedávno uvedení manuální léčby transakční analýzy deprese u britských klientů pomocí Hermeneutic Single-Case Efficiency Design (HSCED). Jsou popsány různé fáze HSCED jako systematické metody výzkumu případových studií, jako kvazi-soudní metody pro třídění případových důkazů, ve kterých vědci vytvářejí protichůdné argumenty kolem více zdrojů kvantitativních a kvalitativních důkazů a hodnotitelé je hodnotí, aby dospěli k závěru, zda se klient podstatně změnil v průběhu léčby a zda lze výsledek přičíst terapii. Terapeutem byl v tomto případě bělošský italský muž ve třetím ročníku výcviku na psychoterapeuta a klientkou Penelope, 45letá bílá italská žena s mírnou depresí a úzkostí. Závěr hodnotitelů byl takový, že se jednalo o smíšený případ: klientka zlepšila některé aspekty svých problémů, aniž by získala úplnou a stabilní remisi. Je zajímavé, že tento případ představuje minimální korelaci mezi empirickými a proxy hodnotícími indexy deprese a úzkosti a odpověďmi na sebehodnotící dotazník, což vyvolává otázku platnosti opatření pro sebehodnocení se specifickou typologií klienta.

Léčba deprese TA: Hermeneutická případová studie – „Luisa“

© 2016 Enrico Benelli, Desiree Boschetti, Cristina Piccirillo, Laura Quagliotti, Vincenzo Calvo, Arianna Palmieri, Marco Sambin & Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V7I1P35

Abstraktní

Tato studie je třetí ze série tří a představuje italskou systematickou replikaci předchozích zjištění ze Spojeného království (Widdowson 2012a, 2012b, 2012c, 2013), která zkoumala účinnost nedávno uvedené manuální léčby transakční analýzy deprese u britských klientů pomocí Hermeneutic Single-Case Efficiency Design (HSCED). Jsou popsány různé fáze HSCED jako systematické metody výzkumu případových studií, jako kvazi-soudní metody pro třídění důkazů, ve kterých vědci vytvářejí protichůdné argumenty kolem kvantitativních a kvalitativních důkazů z více zdrojů a hodnotitelé je hodnotí, zmiňují pro a proti návrhy, aby dospěli k závěru, zda klient se v průběhu terapie podstatně změnil a zda výsledek lze přičíst terapii. Terapeutkou byla v tomto případě bílá italská žena s 10letou klinickou zkušeností a klientkou byla Luisa, 65letá bílá italská žena, která se zúčastnila šestnácti relací TA terapie. Luisa splňovala kritéria DSM-5 pro závažnou poruchu přizpůsobení, se středně těžkou depresí a smíšenou odchylkou humoru a úzkosti, na která déle než rok užívala léky a homeopatika. Závěr hodnotitelů byl, že se jednalo o případ s dobrým výsledkem: klient se v průběhu léčby zlepšil, zaznamenal pozitivní zkušenost s terapií a toto zlepšení si udržel na konci sledování.

Ročník 6 Vydání 2 2015

Výzkum odborných výstupů psychoterapeutů vyškolených v centru pro psychoterapii a transakční analýzu v Itálii

© 2015 Ugo De Ambrogio a Carla Dessi

https://doi.org/10.29044/V6I2P3

Abstrakt

Autoři vytvořili dotazník a analyzovali profesní výsledky 98 bývalých studentů, kteří absolvovali školení v psychoterapii a transakční analýze, uznávané italským Ministerstvem univerzity a výzkumu, během posledních 15 let v Centru psychologie a transakční analýzy v Miláně.  Statistické výsledky byly diskutovány s ostatními a zkoumané faktory zahrnovaly, jak se studentům dařilo ve světě práce, a pozitivní výsledky a kritické prvky aplikace transakční analýzy v psychoterapii.  Fakta profesního života se objevují z hlediska rozpoznatelné identity, etické pozornosti a spokojenosti s aplikací naučených nástrojů.  Identifikuje se také flexibilita při zvládání podnětů a problémů, s nimiž se setkáváme v odborné praxi, a touha po výměně zkušeností s kolegy a mezi různými teoretickými modely.

Dva empirické výzkumné projekty o dopadu výuky konceptu driverů na předškolní děti v Itálii

© 2015 Cesare Fregola

https://doi.org/10.29044/V6I2P19

Abstrakt

Učitelé čtvrtého ročníku studijního programu na Roma Tre University byli pod supervizí, když prováděli empirický výzkum s cílem představit transakční analýzu dětem základních škol s cílem rozvíjet svou vlastní osobní efektivitu a autonomii a zároveň prokázat, že výuka driverů (Kahler 1975) pro děti vedla k progresivnímu rozvoji metakognitivních schopností a sebeuvědomění potřebných k tomu, aby se samy rozhodly o volbě chování.  Omezení malých výběrových skupin je uznáváno, stejně jako skutečnost, že supervize probíhala od autorů, jejichž předchozí práce poskytla základ pro dotazníky navržené a používané studenty.

Hloubkové zkoumání zkušeností a vytváření smyslů transakčně-analytickými psychoterapeuty pracujícími s klienty, kteří se prezentují závislostí na internetu

© 2015 Matthew Shorrock

https://doi.org/10.29044/V6I2P31

Abstrakt

Čtyři mezinárodně akreditovaní psychoterapeuti transakční analýzy dokončili polostrukturované individuální rozhovory, které zkoumaly jejich zkušenosti a vytváření smyslů v závislosti na internetu (IA).  Interpretační fenomenologická analýza přinesla čtyři koncepty vyššího řádu: složitost IA; etiologické a předisponující faktory; funkce a vlastnosti IA; a léčebné faktory. Jsou prezentovány praktické a teoretické důsledky pro budoucí výzkum, klinický dohled, léčbu, psychoedukační a politické programy. Z klíčových emergentních zjištění byl internet účastníky chápán jako kanál nebo médium pro závislost vzhledem k vysoké prevalenci základní “poruchy”. Bylo také zjištěno, že účastníci věřili v existenci dětských etiologických kořenů, které jsou základem komorbidity s IA; že potíže s připoutáním v dětství často předurčují jednotlivce k rozvoji problémů kolem osamělosti, nízké sebeúcty, kontroly, ztráty, nestability a kognitivní disonance později v životě; a že existuje vztah mezi depresí, nízkou sebeúctou a únikem jako přispívajícími faktory. Dospělo se k závěru, že odborníci by měli prospěch ze specifických školení týkajících se problémů s připoutáním v dětství, přičemž integrace psychodynamického přístupu nebo povědomí o procesech přenosu by mohly zvýšit účinnost léčby a pomoci chránit klienty i terapeuty před kontraterapeutickými intervencemi.

Ročník 6 Vydání 1 2015

Projekt akčního výzkumu zaměřený na zvýšení společenského povědomí mezi ženami navštěvujícími skupinovou psychoterapii transakční analýzy v Brazílii

© 2015 Jane Maria Pancinha Costa

https://doi.org/10.29044/V6I1P3

Abstrakt

Na základě povědomí o materiálu Gramsciho (1978, 1982) o hegemonii, Freire (1979a, 1979b) o kooperativním kontaktu a Steinera (1975) o radikální psychiatrii byla použita metodika akčního výzkumu výzkumníkem, který byl také psychoterapeutem, přičemž 12 žen navštěvovalo dvě probíhající týdenní psychoterapeutické skupiny v Brazílii, aby zvýšily své sociální povědomí o kulturně založeném útlaku žen,  zejména pokud jde o práci; aplikovat analýzu životního skriptu jako terapeutickou intervenci v rámci skupin; a usnadnit ženám uznání výhod kooperativního kontaktu, když se snaží osvobodit od útlaku. Byly provedeny individuální strukturované rozhovory a data z nich byla diskutována v rámci skupin, což vedlo k vývoji modelu obsahujícího 6 úrovní vědomí útlaku.  Jsou uvedeny příklady útlaku zjištěné ženami, přičemž pouze 17 % se přímo týká sexuální diskriminace na pracovišti.  Ačkoli výzkum byl proveden před mnoha lety (1987-1989), ukazuje se, že problémy stále existují a metodologie výzkumu by mohla být užitečně aplikována jinde.

Integrace psychodramatických a transakčně-analytických metod do psychoedukace dětí školního věku v Rusku

© 2015 Marina Solomonovna Sokovnina a Viktor Nikolajevič Alešin

https://doi.org/10.29044/V6I1P15

Abstrakt

Počínaje srovnáním pojmů a metod psychodramatu a transakční analýzy autoři identifikují podobnosti a prezentují své zkušenosti s kombinováním těchto přístupů s cílem vést workshopy pro žáky 5. ročníků (11-12 let) v rámci ruského vzdělávacího systému.  Poskytují své zdůvodnění této práce, podrobnosti o obsahu školení a příklad práce studentů ve formě dohody o spolupráci mezi studenty a učiteli.  Poskytují analýzu hlášených emocí během lekcí pro 78 studentů ve srovnání s 38 v kontrolních skupinách, ukazující zvýšené pozitivní emoce a snížené negativní emoce pro ty, kteří jsou v lekcích transakční analýzy / psychodramatu.  Dospěli k závěru, že použitá metoda hraní rolí byla účinnější než tradiční vzdělávací metody v Rusku pro rozvoj autonomie, motivace a zapojení studentů.

Zkoumání faktorů, které ovlivňují vnímané zkušenosti a výsledky pro studenty výcviku v transakčně-analytické psychoterapii ve Velké Británii a USA

© 2015 Cathy McQuaidová

https://doi.org/10.29044/V6I1P28

Abstrakt

Interpretativní fenomenologická analýza (IPA) (Smith, 1995) byla aplikována na data od 21 z 50 účastníků, kteří sdíleli během polostrukturovaných rozhovorů své zkušenosti s tréninkem. Respondenti byli vybrány od stážistů a školitelů v USA a Velké Británii, aby zahrnovaly “generace” od těch, kteří byli vyškoleni původcem transakční analýzy Dr. Ericem Bernem, až po nedávno kvalifikované psychoterapeuty transakční analýzy a včetně některých, kteří ukončili výcvik před kvalifikací.

Výsledky naznačují, že psychoterapeutický výcvik TA je některými vnímán jako transformační, život zlepšující a reparativní zkušenost, která vrcholí v uspokojivé a obohacující kariéře, zatímco pro jiné je vnímána jako zneužívající, trestající a trestající zkušenost, přinášející rozčarování, zklamání a nespokojenost.  Hlavními faktory, které přispěly, byly osobní systémy víry studentů, motivace k absolvování školení a vztahy s trenérem, vrstevníky a profesí jako celkem.

Analýza témat naznačila, že následné obavy vznesené účastníky se týkaly nedostatku informací, nesrovnalostí v odborné přípravě nabízené různými zařízeními. Důvodů, proč stážisté vstupují do odborné přípravy, a důvodů, proč je školitelé přijali, a značných časových a zdrojových požadavků na odbornou přípravu.  Příspěvek obsahuje doporučení zaměřená na to, aby výcviková zkušenost byla taková, která podporuje základní filozofické principy a hodnoty TA a podporuje, rozvíjí a zlepšuje výcvik psychoterapie TA.

Pilotní studie, která zkoumala a analyzovala skriptové komponenty hospitalizovaných jedinců na Ukrajině s diagnózou paranoidního podtypu schizofrenie

© 2015 Ganna Golovan

https://doi.org/10.29044/V6I1P54

Abstrakt

Na základě identifikace Světové zdravotnické organizace (2014a) nedostatku psychosociálních intervencí pro přibližně 24 milionů lidí na celém světě trpících schizofrenií a odpovídajícího nedostatku příslušné literatury pro transakční analýzu autor pokračoval v pilotní studii 27 účastníků na Ukrajině, kteří byli hospitalizováni a diagnostikováni psychiatry jako paranoidní podtyp schizofrenie.  V ruštině byly použity čtyři dotazníky: Internal Ego States Questionnaire (Hay, 1996), Driver Questionnaire (Cox, 2001), Critical Points of Development Questionnaire (Gusakovski, 2000 based on Bradshaw, 1991) a Brief Script Questionnaire (Stewart, 1999), který byl doprovázen klinickým rozhovorem, během kterého byly diagnostikovány další prvky TA. Omezení jsou z hlediska neověřené validity dotazníků. Studie je prezentována a kopie dotazníků v angličtině jsou publikovány se svolením autorů, aby se podpořil další výzkum v této dosud opomíjené oblasti.

Snížení stresu učitelů a vyhoření na rizikových středních školách v Jižní Africe pomocí transakční analýzy

© 2015 Sharon Mary Johnsonová

https://doi.org/10.29044/V6I1P70

Abstrakt

Jeden z řady článků vyplývajících z doktorského výzkumu, tento článek se zaměřuje na výsledky aplikace transakční analýzy jako jednoho ze tří přístupů ke snížení stresu a vyhoření pro učitele na vysoce rizikových středních školách v ganglandských oblastech Cape Flats, Západní Kapsko, Jižní Afrika. Dalšími přístupy byly Trauma Release Exercises (TRE) a Transpersonální psychologie (TP) a související články o nich a o kvantitativních statistických analytických prvcích tohoto výzkumu jsou publikovány jinde.

Celkem 43 učitelů ve třech různých školách se zúčastnilo jedné intervence konané týdně po dobu 10 týdnů po dobu jedné a půl hodiny (celkem 15 hodin) v rámci rozvoje zaměstnanců, s kontrolní skupinou 20 učitelů na čtvrté škole. Prezentována je kvalitativní analýza kódování intervenčního dotazníku TA a pointervenční tematická analýza studie smíšených metod. Analýza kódování se zaměřila na intra- a inter-individuální nástroje, které ovlivnily učitele. Bylo zjištěno, že TA generovala sebeuvědomění, svépomocné nástroje a silné skupinové spojení. Tematická analýza poskytla vhled do fyzických, emocionálních a kognitivních reakcí na stres a intervence vyhoření na individuální, interpersonální a organizační úrovni a odhalila nové pohledy na kompetence ve třídě, přičemž učitelé převzali větší odpovědnost za disciplínu ve třídě.

Studie poskytla vhled do pohody a zvládání pedagogů, kteří přežívají v těchto náročných kontextech, a navrhuje se, aby přístupy TRE, TP a TA mohly být začleněny a případně kombinovány do integračních a eklektických způsobů řešení složitých psychologických výzev stresu a snížení vyhoření v traumatickém prostředí.

Ročník 5 Vydání 2 2014

Koučink s využitím systematické transakční analýzy: Studie efektivních podmínek, důsledků a účinků na organizační kulturu

© 2014 Günther Mohr

https://doi.org/10.29044/V5I2P3

Abstrakt

Článek popisuje obsah a proces probíhajícího interního koučovacího programu “individuálně koučovaný v rámci skupiny”, který probíhá v Německu po mnoho let a využívá různé koncepty včetně klasické, systémové a systémové organizační transakční analýzy a tří sekvenčních výzkumných studií pokrývajících vnímanou užitečnost koučovacího programu pro jednotlivce a jejich organizaci, korelace mezi účastí na programu a profesním postupem v rámci  organizace a faktory, které účastníci označili za faktory přispívající k účinnosti programu.

Počáteční studie založená na průzkumu identifikovala primární faktor jako rozsah, v jakém byli účastníci schopni se vypořádat s jejich osobně identifikovaným nejdůležitějším individuálním problémem. Druhá studie použila QCA (kvalitativní srovnávací analýzu) (Ragin 1987, 2000, 2008) a ukázala korelaci mezi autonomními proměnnými účasti ve skupině a vzájemně závislou proměnnou “dodatečného zmocnění” společností.  Třetí studie použila frekvenční a valenční analýzu odpovědí na dotazník vyplněný 38 manažery k identifikaci klíčových prvků, o kterých se domnívali, že přispívají k efektivitě koučovacího programu.

Autor dochází k závěru, že takové programy jsou účinné, ale složité, takže vyžadují, aby trenér měl psychologické, pedagogické, vůdčí a řídící odborné znalosti a aby to bylo aplikováno v rámci organizační kultury učení.

Zjišťování potřeb podpory mužských partnerů alkoholiček ve Švýcarsku

© 2014 Bea Shield

https://doi.org/10.29044/V5I2P17

Abstrakt

Tato průzkumná studie představuje analýzu narativních rozhovorů se třemi subjekty provedenými ve Švýcarsku v roce 2009 s cílem prozkoumat potřeby podpory mužských partnerů žen alkoholiček. Různé koncepty o stylech zvládání jsou představeny a interpretovány ve světle několika konceptů transakční analýzy. Obsah rozhovorů byl kategorizován podle strukturované a typizační analýzy. Výsledky ukazují, že hlavní potřeby podpory se týkají otázek partnerství a rodičovství, obrazu závislosti ve společnosti a finančních a administrativních otázek, a proto se liší od stresorů identifikovaných jinými výzkumnými pracovníky pro partnerky alkoholiků mužů a od potřeb podpory blízkých duševně nemocných.

Výzvy k rozvoji rutinního hodnocení výsledků v různých praktických prostředích a kulturách: Naturalistické šetření ve Španělsku a Velké Británii

© 2014 Biljana van Rijn, Ciara Wild, Adina Dumitru

https://doi.org/10.29044/V5I2P28

Abstrakt

Naturalistické hodnocení rutinních výsledků psychoterapie z řady teoretických směrů včetně transakční analýzy, s využitím standardizovaných měřítek pro depresi, úzkost, obecné utrpení a pracovní alianci, bylo provedeno napříč dokončenými terapeutickými intervencemi 113 terapeuty s 263 klienty v rámci akademické instituce ve Velké Británii a napříč fázemi terapie 10 terapeuty s 26 klienty na třech nezávislých klinikách ve Španělsku.  Výsledky v obou zemích prokázaly klinické přínosy, ale bylo zjištěno, že tato metodika hodnocení byla snadněji aplikována v rámci vzdělávacího institutu než v soukromé praxi; zdálo se také, že lépe zapadá do britského profesionálního klimatu hodnocení.  Jsou předkládány návrhy týkající se zavedení takového výzkumu v budoucnu.

Kvantitativní a kvalitativní výsledky psychoterapie transakční analýzy s mužskými veterány ozbrojených sil ve Velké Británii s posttraumatickou stresovou poruchou

© 2014 David Harford a Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V5I2P35

Abstrakt

Tento článek představuje zjištění z dvouletého výzkumného projektu prováděného v rámci rezidenčního charitativního prostředí ve Velké Británii, který zkoumá klinické výsledky psychoterapie TA mezi 15 veterány mužských ozbrojených sil s těžkou PTSD (posttraumatickou stresovou poruchou) a dalšími komorbidními poruchami. Výsledky byly měřeny pro krátkodobou (24 sezení) a dlouhodobou (52 sezení) terapii transakční analýzou (TA) pomocí kvantitativních dotazníků CORE-OM (Evans, Mellor-Clark, Margison, Barkham, McGrath, Connell & Audin, 2000), PHQ-9 (Kroenke, Spitzer & Williams, 2001) a GAD-7 (Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006) a kvalitativního Change Interview (Elliott, Slatick, & Urman, 2001, citováno v Frommer & Rennie, 2001). Kvantitativní zjištění ukazují, že pozitivní spolehlivá změna globální tísně, deprese a úzkosti proběhla v rámci krátkodobých i dlouhodobých léčebných skupin, přičemž někteří klienti dosáhli klinicky významné změny v těchto opatřeních. Kvalitativní zjištění vyplývající z tematické analýzy (Braun & Clarke, 2006) naznačují, že široké spektrum terapeutických faktorů a faktorů psychoterapeutického procesu v rámci poskytované terapie TA bylo pro tuto konkrétní skupinu klientů přínosné. Negativní vliv řady psychosociálních faktorů na pohodu veteránů je také diskutováno na základě číselných údajů a odpovědí na rozhovory. Celkově tyto výsledky naznačují, že psychoterapie TA může být účinná při léčbě PTSD u válečných veteránů.

Psychoterapie transakční analýzy pro případ smíšené úzkosti a deprese: Pragmatická případová studie – “Alastair”

© 2014 Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V5I2P66

Abstrakt

Pomocí originální metody hodnocení případů, která zahrnovala analytický panel více než 80 italských psychologů a zahrnovala laické hodnocení případů, autor zkoumal účinnost psychoterapie transakční analýzy pro případ smíšené úzkosti a deprese s 39letým bílým britským mužem, který navštěvoval 14 týdenních sezení.  CORE-OM (Evans, Mellor-Clark , Margison, Barkham, Audin, Connell a McGrath, 2000), PHQ-9 (Kroenke, Spitzer & Williams, 2001), GAD-7) Spitzer, Kroenke, Williams & Löwe, 2006, Hamilton Rating Scale for Depression (Hamilton, 1980) byly použity pro screening a také pro měření výsledků, spolu s Session Rating Scale (SRS v.3.0) (Duncan, Miller, Sparks, Claud, Reynolds, Brown and Johnson, 2003) a Comparative Psychotherapy Process Scale (CPPS) (Hilsenroth,  Blagys, Ackerman, Bonge a Blais, 2005) byly zahrnuty v rámci metody celkové rozhodovací případové studie. Závěr analytické komise a laického hodnotitele byl jednomyslný, že se jedná o případ s dobrým výsledkem a že změny klienta byly přímým důsledkem terapie. Předchozí výzkum případové studie ukázal, že TA je účinná pro depresi, a tento případ poskytuje základní důkazy o účinnosti TA pro depresi s komorbidní úzkostí.

Ročník 5 Vydání 1 2014

Tematická analýza preferencí mladých lidí využívajících online podporu k diskuzi o sebevraždě

© 2014 Sally Evans

https://doi.org/10.29044/v5i1p3

Abstrakt

Mladí lidé (zejména ve věku 15–17 let) využívající internetové stránky s poradenstvím, podporou a rady byli dotázáni na preference online diskusi o sebevražedných pocitech oproti osobní diskusi. Tematická analýza výsledků (n = 24) přinesla hlavní téma „anonymita“ s podtématy „bezpečnost a svoboda“, „důvěrnost“ a „kontrola“. Jsou nastoleny otázky ochrany ohrožených mladých lidí, kteří se rozhodli zůstat v anonymitě.

Analýza pracovních stylů v různých profesích v Rusku

© 2014 Dmitrij Kasyanov

https://doi.org/10.29044/V5I1P9

Abstrakt

Praktický vzorek 861 lidí (451 žen, 410 mužů) pracujících v řadě organizací a profesí v Rusku dokončil překlad dotazníku pracovních stylů (Hay 1992) do ruštiny.  Statistická analýza ukázala adekvátní rozlišování mezi styly a bylo možné vytvořit tabulky norem na základě úplného vzorku.  Průměrné vzory jsou prezentovány pro každé z 15 povolání, včetně inženýrů, informačních technologů, pracovníků public relations, administrativních pracovníků, prodejců, účetních, ekonomů a HR specialistů.  Je vidět, že styl Buď dokonalý převládá v každém profesním vzoru, přičemž Zavděčuj se je ve většině těsně druhý a Pospěš si je ve většině nejméně patrný.

Aplikace terapie nových rozhodnutí v seminářích výkonového koučování: Část 1 – Workshop

© 2014 Mil Rosseau, Rik Rosseau & Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/V5I1P15

Abstrakt

První v sérii tří, tento článek popisuje, jak byl přístup nových rozhodnutí (Goulding & Goulding 1979) aplikován po mnoho let v rámci workshopů výkonového koučování na mezinárodní úrovni. Je řešena potenciální kontroverze o použití terapeutického přístupu v obchodním kontextu, jsou popsány profily účastníků a charakteristiky vedení, je zvážen dopad skupinového prostředí a vysvětleny vazby mezi prací na “problémech” a Bernovými (1961) fázemi intervence.  Fáze práce souvisí s těmi, které popsal Goulding & Goulding (1979) a doplnil je materiálem od McNeela (1999-2000) a Allen & Allen (2002). Tento článek popisuje intervence, které jsou kvalitativně hodnoceny Widdowson & Rosseau (2014) a které budou v budoucnu dále kvantitativně hodnoceny.

Aplikace terapie nových rozhodnutí v seminářích výkonového koučovacích: Část 2 – Kvalitativní průzkum změn účastníků

© 2014 Mark Widdowson & Mil Rosseau

https://doi.org/10.29044/V5I1P19

Abstrakt

Toto je druhý článek ze tří a popisuje zkoumání způsobu, jakým může být koučování vedoucích pracovníků jako rostoucí oblast organizačního rozvoje založena na teorii a metodách transakční analýzy. Dvanáct účastníků, kteří se zúčastnili koučovacího workshopu založeného na přístupu Goulding & Goulding (1979) terapie nových rozhodnutí, vyplnilo následný dotazník změn upravený prvním autorem z materiálu Elliott et al (2001) a odpovědi byly analyzovány pomocí tematické analýzy (Braun & Clarke 2006). Účastníci uvedli, že zažili širokou škálu zkušeností s osobním růstem, pozitivními interpersonálními změnami a růstem svých obchodních, manažerských a vůdčích dovedností v důsledku účasti na workshopu. Jsou popsány limity včetně možného dopadu přenosového artefaktu touhy potěšit facilitátora workshopu. Zjištění tematické analýzy naznačují, že takový přístup může poskytnout účinný rámec.

Ročník 4 Vydání 2 2013

TA Léčba deprese – Hermeneutická případová studie – “Linda” – případ se smíšeným výsledkem

© 2013 Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v4i2p3

Abstrakt

Hermeneutická případová studie (Hermeneutic Single-Case Efficacy Design, HSCED) je systematická metoda výzkumu případové studie zahrnující křížové zkoumání údajů o smíšených metodách, aby se vytvořily jak věrohodné argumenty, které klient změnil kvůli terapii, tak alternativní vysvětlení. Tato studie je čtvrtým článkem z případové řady, která zkoumala proces a výsledek psychoterapie transakční analýzy pomocí Hermeneutic Single-Case Efficacy Design (Elliott 2002). Klientkou, Lindou, byla 45letá bílá britská žena s mírnou depresí, která se zúčastnila devíti terapeutických sezení. Závěrem hodnotitelů bylo, že se jednalo o případ se smíšeným výsledkem: zatímco klientka se v průběhu terapie zlepšila a byla pozitivní ohledně svých zkušeností s terapií, její změny netrvaly, když během následného sledování zažila značné stresující události. Linda poskytla podrobný a osobitý popis aspektů terapie, které jí nejvíce pomohly. Srovnání s jinými případy v této sérii naznačuje několik zajímavých rysů, které si zaslouží další zkoumání. Konkrétně bylo užitečné použití společného teoretického rámce a rovnostářského terapeutického vztahu. Stejně jako u jiných případů v této sérii, klientka zaznamenala pozitivní změny ve svých mezilidských vztazích, což naznačuje, že tento výsledek terapie TA vyžaduje další vyšetřování.

TA Léčba emetofobie – systematická případová studie – “Peter”

© Colin Kerr 2013

https://doi.org/10.29044/v4i2p16

Abstrakt

Tato studie informuje o aplikaci prvků Hermeneutic Single Case Efficacy Design (HSCED) (Elliott 2002) na 39 sezení psychoterapeutické intervence založené na TA s 19letým bílým studentem ve Velké Británii, který trpěl emetofobií. Autor, který byl také výzkumníkem, poskytuje literární přehledy o klinických charakteristikách emetofobie, kontrastuje s jinými fobiemi a přezkoumává předchozí výzkum včetně přístupů k fobiím založeným na TA obecně. Metodika HSCED je stručně popsána; kvantitativní měření výsledků jsou získávána a analyzována pomocí GAD-7 (Spritzer et al 2006) a SPQ (Elliott et al 1999) a kvalitativních měření prostřednictvím bohatého záznamu případů, záznamů / přepisů relací a následného rozhovoru po 4 měsících. Vedle kritérií HSCED  bylo použito 56 kritérií pro posuzování důkazů (Bohart, 2011). Byly zjištěny silné důkazy o významných klientských změnách a o tom, že tyto změny byly výsledkem terapie.

Předběžné vyhodnocení výsledků psychoterapie transakční analýzy pro veterány ozbrojených sil s posttraumatickou stresovou poruchou

© 2013 David Harford

https://doi.org/10.29044/v4i2p27

Abstrakt

Tento stručný nástin představuje některá počáteční zjištění z pilotního projektu prováděného v charitativním prostředí ve Velké Británii, který zkoumá klinické výsledky pro kohortu veteránů ozbrojených sil s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Výsledky byly měřeny pomocí CORE-OM (Evans et al 2000), PHQ-9 (Kroenke et al 2001) a GAD-7 (Spitzer et al 2006). Předběžná zjištění ukazují, že pozitivní spolehlivá změna globální tísně a úzkosti proběhla během 16 sezení. Tyto výsledky naznačují, že psychoterapie transakční analýzy je příslibem léčby PTSD s touto skupinou klientů a že je zaručen další výzkum.

Analýza dominantních pracovních stylů v různých profesích v Makedonii

© 2013 Marina Pavlovská

https://doi.org/10.29044/v4i2p30

Abstrakt

Praktický vzorek 90 zaměstnanců pracujících jako ekonomové, právní poradci nebo IT experti ve třech společnostech ve Skopje v Makedonii vyplnil dotazník pracovních stylů (Hay 1992) a bylo zjištěno, že mezi profesemi existují statisticky významné rozdíly v preferencích pracovního stylu.  Tyto rozdíly jsou diskutovány ve vztahu k Národní nomenklatuře povolání Makedonie (Státní statistický úřad 2011) a důsledky pro řízení lidských zdrojů jsou stručně přezkoumány.  Jsou identifikována omezení týkající se velikosti a konkrétního umístění subjektů.  Dospělo se k závěru, že hypotéza, že budou existovat rozdíly mezi dominantními pracovními styly profesí, je přijata.  Je zde uvedeno vysvětlení, které objasňuje rozdíl mezi drivery (Kahler & Capers 1974, Kahler 1975, 2008) a pracovními styly (Hay & Williams 1989, Hay 1993, 2009).

Ročník 4 Vydání 1 2013

https://doi.org/10.29044/v4i1

Toto číslo obsahovalo příspěvky z výzkumné konference EATA TA.

Ročník 3 Vydání 2 2012

TA Léčba deprese – Hermeneutická případová studie – “Denise”

© 2012 Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v3i2p3

Abstrakt

Hermeneutická případová studie (Hermeneutic Single-Case Efficacy Design, HSCED) je systematická metoda výzkumu případové studie zahrnující křížové zkoumání údajů o smíšených metodách, aby se vytvořily jak věrohodné argumenty, které klient změnil kvůli terapii, tak alternativní vysvětlení. Tato studie používá HSCED ke zkoumání výsledku krátkodobé TA psychoterapie se ženou s těžkou depresí. Cílem výzkumu bylo prozkoumat účinnost krátkodobé terapie TA pro léčbu deprese a prozkoumat a identifikovat klíčové aspekty procesu terapie TA a související faktory podporující změnu mezi účinnými případy. Aby se zvýšila přísnost a řešil potenciál loajality výzkumných pracovníků. Nezávislí výzkumníci psychoterapie rozhodli o případu a nabídli výstupy. Závěrem hodnotitelů je, že klient se podstatně změnil a že tyto změny byly podstatně způsobeny účinky terapie.

TA Léčba deprese – Hermeneutická případová studie – “Tom”

© 2012 Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v3i2p15

Abstrakt

Hermeneutická případová studie (Hermeneutic Single-Case Efficacy Design, HSCED) je systematická metoda výzkumu případové studie zahrnující křížové zkoumání údajů o smíšených metodách, aby se vytvořily jak věrohodné argumenty, které klient změnil kvůli terapii, tak alternativní vysvětlení.  Tato studie využívá HSCED ke zkoumání výsledku krátkodobé TA psychoterapie u muže se středně těžkou depresí a komorbidní sociální úzkostí. Cílem výzkumu bylo prozkoumat účinnost krátkodobé terapie TA pro léčbu deprese a prozkoumat a identifikovat klíčové aspekty procesu terapie TA a související faktory podporující změnu mezi účinnými případy.  Aby se zvýšila přísnost a řešil potenciál pro loajalitu výzkumných pracovníků, výzkumníci psychoterapie rozhodli o případu a nabídli výstupy o výsledku.  Většinový verdikt dvou hodnotitelů v tomto případě byl, že se jedná o případ s pozitivním výsledkem a že klient se podstatně změnil a že tyto změny byly podstatně způsobeny účinky terapie.  Třetí hodnotitel dospěl k závěru, že se jedná o případ se smíšeným výsledkem a že klient se značně změnil a že to bylo značně způsobeno terapií.

Přítomnost injunctions v klinických a neklinických populacích

© 2012 Danijela Budiša, Vesna Gavrilov-Jerkovic, Aleksandra Dickov, Nikola Vuckovic, Sladjana Martinovic Mitrovica

https://doi.org/10.29044/v3i2p28

Abstrakt

Různí autoři v komunitě transakční analýzy postulovali, že životní scénář člověka je tvořen na základě přijatých příkazů, že lidé s duševními poruchami mají destruktivnější a početnější injunctions a že lidé s depresivní a paranoidní patologií mají různé sady příkazů, přičemž Nepatři je častější u paranoidních poruch a Nebuď důležitý u depresivní poruchy. Tento výzkum byl proveden za účelem ověření těchto tvrzení a použil stupnici Script Injunctions Scale (Gavrilov-Jerković et al., 2010) aplikovanou na vzorek 100 dospělých subjektů identifikovaných jako neklinické prostřednictvím rozhovorů a 100 dospělých subjektů, rovnoměrně rozdělených mezi paranoidní a depresivní, identifikované klasifikací psychiatra na základě kritérií ICD-10.  Výsledky poskytují částečně očekávanou validaci se statisticky významným rozdílem mezi neklinickou a klinickou částí vzorku.  Klinická skupina měla statisticky významně vyšší skóre ve 12 zkoumaných injunctions.  Subjekty s depresivními charakteristikami měly sedm příkazů, výraznější byly Nepociťuj, Neexistuj, Nebuď zdravý, Nebuď dítě, Nebuď, Nemysli si a Nebuď důvěrný.

Ročník 3 Vydání 1 2012

TA Léčba deprese – Hermeneutická případová studie – “Peter”

© 2012 Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v3i1p3

Abstrakt

Hermeneutická případová studie (Hermeneutic Single-Case Efficacy Design, HSCED) je systematická metoda výzkumu případové studie zahrnující křížové zkoumání údajů o smíšených metodách, aby se vytvořily jak věrohodné argumenty, které klient změnil kvůli terapii, tak alternativní vysvětlení. Tato studie používá HSCED ke zkoumání výsledku krátkodobé TA psychoterapie s mladým mužem s těžkou depresí. Cílem výzkumu bylo prozkoumat účinnost krátkodobé terapie TA pro léčbu deprese a prozkoumat a identifikovat klíčové aspekty procesu terapie TA a související faktory podporující změnu mezi účinnými případy. Aby se zvýšila přísnost a řešil potenciál loajality výzkumných pracovníků, nezávislí výzkumníci psychoterapie rozhodli o případu a nabídli verdikt o výstupech. Závěrem hodnotitelů je, že klient se značně změnil a že tyto změny byly podstatně způsobeny účinkem terapie.

Ročník 2 Vydání 2 2011

Transakční analýza jako psychoterapeutická metoda – diskurzivní analytická studie

© 2011 Roland Johnsson

https://doi.org/10.29044/v2i2p3

Abstrakt

Operační definice kategorizací McNeelem (1975) byly vyvinuty a aplikovány autorem a nezávislým hodnotitelem k dokončení diskurzivní analýzy 72 hodin skupinové terapie transakční analýzy ve stylu Goulding & Goulding (1976, 1979) provedené v letech 1984/85. Výsledky ukázaly, že terapeut využil v průměru 42% diskurzního prostoru a že terapie skutečně obsahovala složky TA, přičemž dvě hlavní kategorie byly “Pocit kontaktu” a “Kontrakty” a se zvláštním použitím technik TA “mluvení s projekcemi rodičů”, “prohlášení o pocitech”, “vzájemné vyjednávání” a “specifičnost / jasnost”. Spolehlivost mezi hodnotiteli byla 46,2 % (Araujo & Born 1985), Cohenův (1960) koeficient kappa vykazuje rozpětí od mírné až střední shody a odds ratio (Viera, 2008) je u většiny kategorií nad 1,0.

Hodnocení klienta v transakční analýze – studie spolehlivosti a platnosti dotazníku Ohlssonova, Björkova a Johnssonova skriptu

© 2011 Roland Johnsson

https://doi.org/10.29044/v2i2p19

Abstrakt

Dotazník zaměřený na životní scénář a související kontrolní seznam vyvinutý Ohlssonem, Johnssonem & Björk (1992) byl použit autorem a dvěma odbornými kolegy k nezávislému posouzení deseti klientů roční skupiny transakční analýzy, kterou autor vedl. Hodnocení založená na písemných odpovědích na začátku léčby byla porovnána s hodnoceními založenými na videonahrávkách provedených autorem šest let po ukončení léčby. Byla zjištěna středně vysoká spolehlivost mezi hodnotiteli, ale spolehlivost v rámci posuzovatele byla u nezávislých posuzovatelů nízká; Zvýšila se shoda na součástech scénáře “primární příkaz od otce”, “zástupné pocity”, “únikový poklop”, “driver od otce” a “driver od matky”.

Hodnocení výsledků transakční analýzy a integrativní poradenské psychologie v rámci nastavení primární péče ve Velké Británii

© 2011 Biljana van Rijn, Ciara Wild, Patricia Moran

https://doi.org/10.29044/v2i2p34

Abstrakt

Článek informuje o naturalistické studii, která replikovala hodnotící design spojený s iniciativou britské národní zdravotní služby IAPT − Improving Access to Psychological Therapies (CSIP 2008, NHS 2011), jak byla dříve použita k posouzení kognitivní behaviorální terapie (CBT), s cílem vyhodnotit 12-sezení léčby úzkosti a deprese, aplikovat transakční analýzu a integrativní poradenské psychologické přístupy v rámci skutečného klinického prostředí v primární péči. Standardní měření výsledků bylo použito v souladu s modelem IAPT (CORE 10 a 34, GAD-7, PHQ-9), doplněné měřením pracovní aliance (WAI Horvath 1986) a dodatečným inventářem deprese BDI-II (Beck, 1996) a dodržováním terapeutického modelu pomocí nově navržených dotazníků. Výsledky ukázaly, že závažnost problémů byla snížena pomocí obou přístupů ve srovnání s kognitivně behaviorální terapií; že počáteční závažnost byla prediktivní pro výsledek; tato pracovní aliance se zvyšovala s tím, jak terapie postupovala, ale nebyla přímo spojena s výsledky. Soulad byl u obou přístupů vysoký. Navrhuje se několik oblastí pro zlepšení budoucího výzkumu.

Dopad na vnímání ego stavů po úvodním školení transakční analýzy (TA 101)

© 2011 Traian Bossenmayer

https://doi.org/10.29044/v2i2p44

Abstrakt

Výzkum zkoumá vliv tréninku transakční analýzy (TA) 101 na sebevnímání dynamiky ego stavů pomocí modelu stavů ega začleněného do kontrolního seznamu přídavných jmen (Gough & Heilbrun, 1980). Respondenti vyplnili otázky na začátku a na konci školení a o měsíc později. Jedinou statisticky významnou změnou bylo, že ego stav Kritický Rodič se po tréninku snížil a o měsíc později byl stále snížen, i když ne tolik. Bylo také zjištěno, že pohlaví bylo statisticky významné, ale věk ne.

Ročník 2 Vydání 1 2011

Studium akulturace pomocí teorie transakční analýzy: souhra mezi existenciálními pozicemi a akulturačními styly

© 2011 Lena Kornyeyeva

https://doi.org/10.29044/v2i1p3

Abstrakt

Tento článek je částečnou zprávou o kvantitativním výzkumu role negativní existenciální pozice v autoritářské formaci osobnosti (o které je psáno jinde) a akulturačních rysech mezi přistěhovalci s autoritářským zázemím v demokratickém prostředí (Německo). Údaje byly shromážděny mezi respondenty z různých prostředí: přistěhovalci v Německu z Turecka, bývalého Sovětského svazu a západních zemí a rodilí Němci jako kvazi-kontrolní skupina (N = 1318), přičemž každý dílčí vzorek zahrnoval nejméně 200 respondentů. Byly provedeny různé statistické analýzy za účelem ověření empirických výsledků (od korelační analýzy až po modelování strukturálních rovnic). Hypotéza, že negativní existenciální pozice je více artikulována mezi jednotlivci, kteří byli vystaveni autoritářské socializaci, byla potvrzena. Potvrdila se i hypotéza, že negativní existenciální pozice slouží jako prediktor tzv. akulturační dysfunkce. Byla zkoumána konceptuální analogie mezi existenciálními pozicemi a styly akulturace a hypotéza, že čtyři možné styly akulturace (Berry et al., 1987, Berry & Kim, 1988; Berry et al., 1989) jsou korelovány s korespondenční existenční pozicí nalezenou podporu.

Vliv psychoterapeutického výcviku transakční analýzy na sebeuvědomění a schopnost kontaktu

© 2011 Biljana van Rijn, Ciara Wild, Heather Fowlie, Charlotte Sills, Servaas van Beekum

https://doi.org/10.29044/v2i1p16

Abstrakt

Tento výzkum byl malou kvantitativní studií zahrnující studenty, kteří absolvovali psychoterapeutický výcvik relační transakční analýzy na Metanoia Institute v Londýně ve Velké Británii v období září 2007 a červenec 2008. Cílem výzkumníků bylo vyhodnotit dopad školení na psychologické zdraví studentů pomocí “Dotazníku autonomie” (Beekum & Krijgsman, 2000). To umožnilo měřit vývoj v sebeuvědomění studentů a schopnosti kontaktu s ostatními během druhého ročníku výcviku (první rok klinické praxe) ve srovnání se studenty ve 4. a posledním ročníku.  Rozsah studie a zjištění jsou průkazné. Výzkum vyvolává otázky pro další výzkum v oblasti psychoterapeutického výcviku a supervize.

Metodologie případových studií

© 2011 Mark Widdowson

https://doi.org/10.29044/v2i1p25

Abstrakt

Vzhledem k nedostatku případových studií publikovaných v moderních psychoterapeutických publikacích autor přezkoumává silné stránky metodiky případových studií a reaguje na běžné kritiky. Poskytuje souhrn typů případových studií včetně klinických, experimentálních a naturalistických. Jsou zahrnuty návrhy na vypracování systematických případových studií a jsou uvedeny stručné popisy řady výzkumných zdrojů týkajících se výsledků a procesních opatření. Jsou uvedeny příklady pragmatického návrhu případové studie a hermeneutického návrhu účinnosti s jedním případem a článek končí některými etickými úvahami a výzvou komunitě TA, aby se více zapojila do výzkumu s využitím případových studií.

Ročník 1 Vydání 1 2010

Vědecké důkazy pro transakční analýzu v roce 2010

© 2010 Thomas Ohlsson

https://doi.org/10.29044/v1i1p4

Abstrakt

Mezinárodní žurnál pro výzkum transakční analýzy, IJTAR, byl vytvořen s cílem stimulovat výzkum a podporovat pokračující úsilí o vybudování vědeckých důkazů pro transakční analýzu (TA). Tento článek je pokusem najít výchozí bod pro vznik časopisu, identifikovat, vyhodnotit a vyvodit závěry z toho, co již bylo provedeno, a formulovat existující vědecké důkazy pro TA v roce 2010.

Matematické výpočty a drivery v akci ve výukovém prostředí

© 2010 Cesare Fregola

https://doi.org/10.29044/v1i1p30

Abstrakt

Článek informuje o kvalitativních výsledcích experimentální fáze studie, která zkoumá vazby mezi vzdělávacími zkušenostmi dětí spojenými s dvouciferným dělením a konceptem transakční analýzy driverů. Autor prezentuje výsledky získané z procesu, kdy použil dotazník vyvinutý během předchozí heuristické fáze výzkumu, v kombinaci s vysokoškolskými studentskými pozorováními dětí, kresbami vytvořenými dětmi a pozorováním učitelů o použitých povolujících transakcích. Příklady jsou uvedeny pro každého z pěti driverů.

Vztah mezi výukou teorie transakční analýzy a místem kontroly vysokoškolských studentů: empirický výzkum

© 2010 Yang Mei

https://doi.org/10.29044/v1i1p40

Abstrakt

Výzkum s využitím empirického výzkumu vztahu mezi vzděláváním v teorii transakční analýzy a místem kontroly vysokoškolských studentů. Před a po kurzech transakční analýzy byla provedena dvě dotazníková šetření a studenti shromáždili osobní narativní zprávy. Bylo zjištěno, že psychologická výchova v transakční analýze korelovala se snížením skóre pro sklon k externí kontrole u 81 studentů a jejich úkoly vykazovaly podobný sklon. Ukázalo se, že znalosti transakční analýzy pomáhají studentům objevovat a zkoumat své vlastní potenciály a osvobodit svou kreativitu. Navrhuje se, aby bylo zváženo zvýšení teorie transakční analýzy ve vzdělávání vysokoškolských studentů.

Afektivní dimenze aliance v psychoterapii transakční analýzy

© 2010 Roland Johnsson a Gunvor Stenlund

https://doi.org/10.29044/v1i1p45

Abstrakt

Studie popisuje zkoumání významu afektivní dimenze terapeutické aliance (Bordin 1979) v psychodynamické formě terapie transakční analýzy podle stylu “terapie nových rozhodnutí” (Goulding & Goulding, 1979). Zkoumali jsme klientovo schéma afektivních vztahů pomocí CCRT (metoda Core Conflictual Relationship, Luborsky & Crits-Christoph, 1990, 1998) a zkoumali, jak terapeut reaguje na klientovy afektivní zprávy (“testy”) pomocí metody Plan Diagnosis (Weiss & Sampson, 1986). Zjistili jsme, že “emocionální” aspekty hrají rozhodující roli, než se předpokládalo v metodě nových rozhodnutí TA a podobných přístupech TA psychoterapie, které kladou důraz na kontrakty, úkoly terapie a racionální přístup.

Empirický základ medicíny při hledání lidskosti a naturalistická psychoterapie při hledání jejích hermeneutických kořenů

© 2010 (anglicky) Pio Scilligo

https://doi.org/10.29044/v1i1p60

Žádný abstrakt